Bestyrelsesmøde onsdag d. 4/2 2015

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Jytte
Salbæk, Kirsten Kortbek, Mads Henriksen, Jakob Kofod, Natacha Soelberg og Søren
Stenkilde.

Fraværende: Anders G. Nielsen

Dagsorden:

1.
Årsregnskab v./revisor Svend Dørffer.
Årsregnskabet blev gennemgået af Svend, og godkendt og underskrevet af
bestyrelsen. Desuden blev vore reviderede vedtægter underskrevet af de
resterende bestyrelsesmedlemmer. Årsregnskab og vedtægter fremsendes til Københavns
kommune.

2.

Orientering fra:

Elever: Jakob og Natacha fortalte om
elevrådsmødet, hvor de havde debatteret frokosten, evt. lås på
omklædningsskabe, indkøb af overtræksveste, rengøring af omklædningsrummet samt
ønske om indkøb af bordfodboldbord.

Lærere: Orienterede om de gode praktikanter vi
har haft i en måned fra Bernadotteskolen og om en lærerpraktikant, samt om
Bootcamp-projektet.

Ledelse: Orienterede om at vi har haft tilsyn
lige før jul fra Revas (uden akkreditering), om input/observationer fra de
mange foredrag Søren har holdt, om vores multimediedesigner der stoppede lige
før jul pga. andet arbejde, om de 3-4 regionselever der har haft dårligt
fremmøde, hvorfor Søren har informeret deres respektive kommuner om det, og
efterfølgende er en af dem ophørt med at gå på Idrætsskolen. Kantinen i Grøndal
Centeret skifter forpagter 1/5. Vi havde en meget vellykket “åbent hus dag” med
over 80 gæster. Søren indkøber 3-5 ex. af “Bestyrelsesarbejde i selvejende
institutioner” til brug for ledelsen og bestyrelsen. Jeppe er p.t. på 2 ugers barsel, og senere
efter sommer på 3 måneders barsel.

Bestyrelse: Kirsten orienterede om det kommende
besøg på Idrætsskolen med sit hold af pædagogstuderende.

3.
Elevansøgninger pr. d.d.: Vi har modtaget 24
ansøgninger fra elever fra Københavns kommune, og 8 ansøgninger fra regionen og
1 fra Frederiksberg. Vi planlægger at optage i alt 40 elever (25 fra København
og 15 fra Region Hovedstaden.)

4.
Økonomisk status p.t. udleveret på mødet, alle
tilskud for 1. halvår er allerede i hus. Ellers ingen bemærkninger.

5.
Endeligt, revideret budget 2015 blev godkendt.
Vi har fået bekræftelse på tilskuddene fra Socialforvaltningen og Kultur- og
Fritidsforvaltningen i Københavns kommune.

6.
Overenskomst/lokalaftale: Uddannelsesforbundet
og FOAS er nu nået til enighed om en overenskomst gældende frem til 2018. Der
er ikke umiddelbart nogen store forandringer i.f.h.t. tidligere overenskomster.
Lønningerne reguleres med
tilbagevirkende kraft fra 1. april 2014 med 0,41 % samt et forhøjet tillæg, derudover
følger de lønstigningerne på det statslige område. Forberedelsestiden sættes
ned med 2 minutter pr. lektion, og halvdelen af forberedelsestiden kan læreren
selv disponere over. Søren og Mads mødes og aftaler hvordan overenskomsten skal
udmøntes, når den er rettet til og underskrevet. I forbindelse med
overenskomsten udarbejder Søren og Mads også et forslag til lokalaftale.

7.
Evt. –ingen emner.

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Årsberetning 2014

Idrætsskolen for udviklingshæmmede har nu eksisteret i 20 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi holdt et stort velbesøgt 20 års jubilæumsarrangement i foråret i den anledning. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 14 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2014 optaget i alt 42 elever (25 fra København og 17 fra region Hovedstaden), 2 elever mere end oprindelig budgetteret. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til elevråd og bestyrelse.

I bestyrelsen er Bente Holm fratrådt, og Jytte Salbæk tiltrådt som nyt bestyrelsesmedlem.

Personalemæssigt er vi p.t. 7 faste idrætslærere og en årsvikar, en forstander, en sekretær samt en udviklingshæmmet i skånejob. En af de faste lærere er i årets løb fratrådt, og derfor har vi ansat en årsvikar i stedet. Derudover har vi i perioder ansat en multimediedesigner i midlertidig løntilskudsordning. Vi har haft besøg af Revas, der fører tilsyn med institutioner under Københavns kommune. Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, når den foreligger.

Vi har i 2014 bl.a. deltaget i Special Olympics i Frederikssund, været til Glostrup-stævnet, løbet Strandparkløbet, været på studietur til Idrætshøjskolen i Sønderborg, vinterfriluftsliv har været i Norge, vi har stået for Idrætsdagen, haft flere praktikanter, studerende og gæstelærere på besøg, haft studiebesøg fra Norge, holdt gl. elevdag, midtvejssamtaler, pædagogiske dage og meget mere. Årets undervisning er forløbet fint, og som planlagt.

Pædagogisk har vi bl.a. fortsat arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed, samt internt sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø på Idrætsskolen, bl.a. i form af personaledage, pædagogisk weekend m.m. På pædagogisk weekend har vi også forberedt os på en evt. kommende akkreditering af Idrætsskolen. Personalet har endvidere taget bassinprøven i Bellahøj svømmehal som et led i vores fokus på sikkerhed. Endvidere har vi arbejdet med vores nye projekt inden for motion, sund kost og ernæring m.m., som vi kalder ”Bootcamp”, træning og trivsel.

Hjemmesiden for Idrætsskolen bliver løbende udbygget og opdateret, og vi har også oprettet en side om Idrætsskolen på Facebook, og vi er naturligvis registreret på Tilbudsportalen. Vi har skiftet forsikringsselskab, fra Tryg til Willis, for bl.a. at have den nye lovpligtige ansvarsforsikring vedr. sejlads inkluderet i vores forsikring, og samtidig har vi også tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring samt en rejseforsikring.

Årets resultat er på kr.57.286 således at egenkapitalen pr. 31/12 2014 andrager kr. 1.475.091.

Vore indtægter var således lidt større end forventet, da vi optog 2 elever mere end oprindelig budgetteret, fordi vi forudså, at vore udgifter ville blive større end budgetteret pga. den fratrådte lærer. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 2-3 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 2-3 måneders drift ikke stor.

Forventninger til 2015

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 15 elever fra region Hovedstaden og ingen elever fra Frederiksberg kommune, da Frederiksberg har vedtaget en ny masterplan inden for det specialiserede socialområde, der bl.a. går ud på at give Frederiksbergs borgere tilbud inden for kommunens grænser. Vi planlægger således at have i alt 40 elever, og dermed 7-8 lærere ansat. Den ene stilling planlægger vi at være en årsvikar, for at have en vis fleksibilitet i.f.h.t. elevantallet. Dette er udgangspunktet for budgettet for 2015. Udover de budgetterede udgifter, forventer vi øgede lønomkostninger i forbindelse med endnu ikke afsluttede overenskomstforhandlinger hos Uddannelsesforbundet. Vi kender p.t. ikke størrelsen af evt. kommende lønstigninger.

I 2015 vil vi fortsat sætte fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, og bl.a. arbejde videre med Idrætsskolens udadvendte virksomhed samt udvikle nye tilbud til eleverne, og fortsat internt have fokus på det psykiske arbejdsmiljø. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2015 og årene fremover, og da der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, bl.a. under STU-ordningen, så er der en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor produktudvikling, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.