Bestyrelsesmøde mandag d. 4/2 2019

Referat af bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag 4/2 2019

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Dorte Mørk, Anders Nielsen, Lillian Svendsen, revisor Svend Dørffer og Søren Stenkilde

Afbud fra: Kirsten Kortbek, Tonni Frandsen og Siri Vikesaa

 

Dagsorden

 1. Årsregnskab 2018 blev gennemgået v. revisor Svend Dørffer, og efterfølgende godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Årsregnskabet fremsendes efterfølgende til Københavns kommune. Bestyrelsen noterede sig endvidere, at der ikke er noget vi kan gøre for at undgå negative renteudgifter.
 2. Orientering fra:
 • Elever: Lillian fortalte om fagene i indeværende periode, hvor de har vinterliv, basketball og dans. Vinterlivsholdet er p.t. på skitur til Norge. Dans laver en afsluttende opvisning fredag. Vi havde en meget succesfuld åbent hus dag, med lidt over 50 besøgende. I uge 8 efter vinterferien har vi fællesuge, hvor vi bl.a. skal besøge Body World på Experimentariet, og i lydstudie og indspille en jubilæumssang.
 • Ledelse: Søren orienterede om et par elever der er ophørt, elevsamtykke, hvor alle elverne har skrevet under på, at vi må bruge deres billeder på hjemmeside/Facebook, om infoaften med ca. 20 gæster, og åbent hus med ca. 50 gæster. Uddannelsesforbundet har forhandlet FOAS overenskomst på plads, men løntabellerne mangler stadig, så vi kan ikke regulere lønningerne korrekt endnu (-og i skrivende stund er det blevet oplyst, at arbejdsgiverne alligevel ikke godkender aftalen). Efterfølgende er vi gået i gang med at forhandle lokalaftalen, bl.a. indeholdende et nyt afsnit om seniorordning. Der er intet nyt vedr. evt. planer om at sende Idrætsskolen i udbud. Københavns Universitet/Institut for idræt, påbegynder her i foråret deres 2-årige projekt vedr. en undersøgelse af elevernes udbytte af et ophold på Idrætsskolen. Alle Idrætsskolens forsikringer er blevet fornyet. Vi deltager i Lavukstock fredag d. 10/5, arrangeret af Lavuk Entertainment.
 • Bestyrelse: Fortalte om samarbejdet mellem Idrætsprojektet og Hverdagsaktivisterne/Captum.
 1. Elevansøgninger p.t.: Vi har modtaget i alt 56 ansøgninger, hvilket er rekord på nuværende tidspunkt af måneden. De fordeler sig med 38 fra København, og 18 fra region Hovedstaden. Ud af de 18, har vi fået 9 betalingstilsagn på plads. Sidste ansøgningsfrist er 22/2.
 2. Økonomisk status p.t.: Vi har næsten halvdelen af årets indtægter på plads, så vi har en fin likviditet og egenkapital. Årsprisen pr. elev er fra august 2019 180.000,- kr. pr. elev, hvilket er ajourført både på hjemmesiden og Tilbudsportalen.
 3. Jubilæumsfestival: Vi holder en stor festlig 25 års jubilæumsfestival onsdag d. 15. maj 2019 fra 10-16. Vi inviterer værksteder, skoler, klubber, socialrådgivere m.m. fra både København og region Hovedstaden, ligesom vi inviterer borgmestre, politikere og forvaltninger fra København. Det bliver et stort stævne med diverse idræts-workshops, og dagen vil blive indledt med bl.a. en åbningstale af en kendt person. Vi samarbejder med Lavuk Entertainment m.h.t. musikindslag, og der vil også blive kropsteaterforestilling og teoretiske oplæg. Vi afventer det endelige antal ansøgere fra region Hovedstaden, inden vi omkring 1. marts vil lægge det endelige budget for dagen.
 4. Vision 2025 blev kort gennemgået til orientering.
 5. Personaleorientering uden for referat.
 6. Evt – ingen emner

 

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

 

Årsberetning 2018

Idrætsskolen for udviklingshæmmede har nu eksisteret i 24 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 18 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2018 optaget i alt 43 elever (25 fra København og 18 fra region Hovedstaden), hvilket er 3 elever mere fra region Hovedstaden end planlagt i budgettet for 2018. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

I bestyrelsen er der nye elevrepræsentanter fra den nuværende årgang. De øvrige bestyrelsesposter er uforandrede.

Personalemæssigt er vi p.t. 7 faste idrætslærere og en årsvikar, en sekretær/multimediedesigner, en tidligere elev i skånejob, og undertegnede som forstander.

Vi har i 2018 bl.a. stået for Idrætsdagen, deltaget i Strandparkløbet, været på studietur til Idrætshøjskolen i Sønderborg, haft flere praktikanter, studerende og gæstelærere på besøg, holdt gl. elevdag, midtvejssamtaler, pædagogiske dage, procesdage, taget førstehjælpskursus og meget mere. Årets undervisning er forløbet fint, og som planlagt.

Pædagogisk har vi bl.a. fortsat arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed, undervisningens kvalitet, og vores strategi og mission generelt. Vi har desuden haft tilsyn fra Socialforvaltningen i København, samt økonomisk tilsyn, begge med en fin tilbagemelding, der kan læses på vores hjemmeside. Endvidere har vi gennemført en grundig renovering/istandsættelse af vore lokaler, samt opdateret vores IT, både hvad angår software og hardware. I den forbindelse er vi meget opmærksomme på den nye persondatalov, og har taget de nødvendige skridt til at have et så sikkert system som muligt.

Vi bruger fortsat vores hjemmeside og Facebook meget til information m.m., og vi er også på Instagram og Twitter, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen.

Årets resultat er på minus 78.145,- kr, således at egenkapitalen pr. 31/12 2018 andrager kr. 2.271.777.

Vores resultat er således stort set i balance omkring 0, selvom vi har renoveret vores lokaler og har haft større udgifter i den forbindelse, men til gengæld har vi optaget 3 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden, hvilket giver en tilsvarende større indtægt. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3-4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 3-4 måneders drift ikke stor.

Forventninger til 2019

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 15 elever fra region Hovedstaden fra august 2019.Vi planlægger således at have i alt ca. 40 elever, og dermed 8 lærere ansat. En af stillingerne planlægger vi at være et årsvikariat, for at have en vis fleksibilitet i.f.h.t. elevantallet. Dette vil vi have klarhed over i løbet af april-maj 2019. Årsprisen pr. elev bliver fra august 2019 sat lidt op, til 180.000,-kr. pr årselev. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2019.

I 2019, hvor vi i foråret har 25 års jubilæum, vil vi fortsat sætte fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, bl.a. i form af en brugerundersøgelse, der vil blive udført af Københavns Universitet/Institut for Idræt, der har fået fondsmidler fra Novo Nordisk fonden til undersøgelsen, der i alt forventes at tage 2 år. Derudover vil vi i forbindelse med vores mission og strategi, arbejde videre med Idrætsskolens udadvendte virksomhed samt udvikle nye tilbud til eleverne, bl.a. i form af E-sport som et nyt tema. Nogle af vore fremtidige udfordringer vil stadig være førtidspensionsreformen, flere udviklingshæmmede der kommer i ordinære jobs, evt. kommunale besparelser, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2019 og årene fremover, og da der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, er der en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor udvikling af undervisningen, nytænkning, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.