Bestyrelsesmøde mandag d. 3/2 2020

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 3/2 2020

Tilstede: Jørn Jensen, Dorte Mørk, Anders Nielsen, Kirsten Kortbek, Morten Lyhne, Jon Kramer Laursen, Siri Vikeså og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk og Svend Dørffer

 

Dagsorden

 1. Årsregnskab 2019 blev gennemgået, og efterfølgende godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Vi har haft større indtægter end budgetteret, da vi har optaget flere elever fra Region Hovedstaden, og da vi har modtaget 2 legater. Vi har ansat en årsvikar, samt efterfølgende købt nogle flere idrætsrekvisitter og brugt lidt mere end budgetteret på vores 25 års jubilæum. Årets overskud hensættes til indbetaling af indefrosne feriepenge ultimo 2020. Årsregnskabet fremsendes efterfølgende til Københavns kommune.

 

 1. Orientering fra:
 • Elever: Jon og Siri fortalte om fællesugen med musik og gæstelærere, om de forskellige temaforløb de har haft på det seneste, bl.a. somamove og svømning, vinterliv, funktionel træning og Bootcamp. Endvidere fortalte de om elevrådsmødet, hvor de talte om bordfodboldturnering, en evt. kommende elevfest, frokosten hvor de godt kunne tænke sig lidt mere variation, bla. fiskeretter, samt om elevrummet som de gerne vil have mobilfrit.
 • Lærere: Morten orienterede om, at det går rigtig godt på skolen. Det virker til at eleverne trives. Vi har været på pædagogisk weekend, hvor vi bla. arbejdede med udviklende pædagogisk arbejde, med fokus på kommunikationen til og med eleverne – herunder optagelsessamtaler og indkaldelse til optagelse. Vi havde også fokus på sammenbringende aktiviteter i forhold til personalegruppen. APV 2020: Første udkast er sendt til Søren, og med elektronisk besvarelse i medio februar. Til marts har vi en kortlægning af arbejdsmiljøforholdene. Søren og jeg skal vurdere og analysere de problemer som bliver opdaget. Efterfølgende laver vi en handlingsplan og præsenterer den for det øvrige personale. 4 lærere har været på kursus på KU – center for holdspil -det var meget lærerigt – Vi gør allerede mange af de ting, som de arbejder med at få dokumenteret på Center for holdspil og sundhed – Idræt i fællesskaber – holdspil er ikke kun boldspil. Derudover har nogle af lærerne været på et par andre kurser.
 • Ledelse: Søren fortalte om informationsaftenen, hvor der ikke kom så mange, mens der til gengæld kom rigtig mange dagen efter til åbent hus, ca. 50 gæster. Vi planlægger efter elevoptagelsen er overstået, at udarbejde en ny hjemmeside.
 • Bestyrelse: Nævnte Handicapprisen, som vi modtog dagen efter sidste bestyrelsesmøde.

 

 1. Elevansøgninger:d. har vi modtaget i alt 52 ansøgninger, der fordeler sig med 37 fra Københavns kommune, og 15 fra region Hovedstaden. Det er samlet set det næsthøjeste antal ansøgere vi har haft på nuværende sammenlignelige tidspunkt primo februar.
 2. Økonomisk status d.d. – vi har fået bekræftet vores tilskud fra Københavns kommune, både fra Socialforvaltningen og fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, og vi har allerede modtaget de respektive tilskud for den aktuelle periode (halvår og kvartalsvis). Endvidere har vi modtaget betalinger fra region Hovedstaden i.h.t. vores opkrævninger, så ca. halvdelen af årets indtægter er p.t. modtaget.
 3. Budget 2020 er baseret på følgende forudsætninger: 25 elever fra København hele året, 22 elever fra region Hovedstaden første halvår, 15 elever andet halvår. Årspris 180.000,-/185.000,- som er beregnet i.h.t. bekendtgørelse om beregning af takster og betaling efter serviceloven. Både Københavns kommune og region Hovedstaden betaler samme pris pr. elev. Personalemæssigt er budgettet baseret på 8 lærere, en sekretær på fuld tid, 1 assistent og en forstander. Vi skal op på min. 18 regionselever i alt, for økonomisk at have en årsvikar et skoleår. En årsvikar kræver generelt 3 elever – antal årsvikarer afklares hvert år efter 1. april. Studietur: egenbetaling 1500 kr./pers. Deltagerbetaling 4000 kr/elev/år.
 1. Vision 2025 blev vist og gennemgået, og bestyrelsens synspunkter vil blive indarbejdet i den. Visionen er indtil videre udelukkende til internt brug i personalegruppen og i bestyrelsen.
 2. – ingen emner

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 11/5 kl. 17.30

 

Med venlig hilsen,

 

Søren Stenkilde

Årsberetning 2019

Årsberetning 2019

Idrætsskolen for udviklingshæmmede har nu eksisteret i 25 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 19 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende, og er nu nyrenoverede.

Skolen har i 2019 optaget i alt 48 elever (25 fra København og 23 fra region Hovedstaden), hvilket er 5-8 elever mere fra region Hovedstaden end planlagt i budgettet for 2019. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også som altid nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

I bestyrelsen er der en ny elevrepræsentant fra den nuværende årgang. Derudover har lærerne valgt ny tillidsmand, som også er medlem af bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesposter er uforandrede.

Personalemæssigt er vi p.t. 8 faste idrætslærere og en årsvikar, en nyansat sekretær/multimediedesigner, en tidligere elev i skånejob, og undertegnede som forstander.

Vi har i 2019 bl.a. stået for Idrætsdagen, hvor vi fejrede 25 års jubilæum, deltaget i Strandparkløbet, arrangeret Royal Run, været på studietur til Idrætshøjskolen i Sønderborg, haft flere praktikanter, studerende og gæstelærere på besøg, holdt gl. elevfest, elevplanssamtaler, pædagogiske dage, procesdage og meget mere. Årets undervisning er forløbet fint, og som planlagt.

I 2019, hvor vi i foråret havde 25 års jubilæum, satte vi i løbet af året fortsat fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, bl.a. i form af en brugerundersøgelse, der bliver udført af Københavns Universitet/Institut for Idræt, der har fået fondsmidler fra Novo Nordisk fonden til undersøgelsen, der i alt forventes at tage ca. 1-2 år. Derudover har vi i forbindelse med vores mission, vision og strategi arbejdet videre med Idrætsskolens udadvendte virksomhed samt udviklet nye tilbud til eleverne, bl.a. i form af E-sport som et nyt tema.

Pædagogisk har vi bl.a. fortsat arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed, bl.a. med henblik på brobygning og samarbejde med andre relevante interessenter, undervisningens kvalitet, og vores vision og strategi generelt. Vi har desuden haft tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden, samt økonomisk tilsyn, begge med en fin tilbagemelding, der kan læses på vores hjemmeside.

Vi bruger fortsat vores hjemmeside og Facebook meget til information/kommunikation m.m., og vi er nu også aktive på Instagram, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen.

Årets resultat er på kr 635.975,- således at egenkapitalen pr. 31/12 2019 andrager kr. 2.907.752,-

Vores resultat er således et pænt overskud, som vi forventer at hensætte til indbetaling af indefrosne feriepenge ultimo 2020. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3-4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 3-4 måneders drift ikke stor.

Forventninger til 2020

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 15-18 elever fra region Hovedstaden fra august 2020.Vi planlægger således at have i alt ca. 40-43 elever, og dermed 8 lærere ansat. Derudover planlægger vi evt. at have en årsvikar, for at have en vis fleksibilitet i.f.h.t. elevantallet. Dette vil vi have klarhed over i løbet af april-maj 2020. Årsprisen pr. elev bliver fra august 2020 sat lidt op, til 185.000,-kr. pr årselev. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2020.

Nogle af vore fremtidige udfordringer vil stadig være førtidspensionsreformen, flere udviklingshæmmede der kommer i ordinære jobs, evt. kommunale besparelser, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2020 og årene fremover, og da der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, er der en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor udvikling af undervisningen, nytænkning og innovation, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.