Vedtægter

Vedtægter for Idrætsskolen for udviklingshæmmede paragraffer

26. november 2014

§ 1.

Stk. 1. Idrætsskolen for voksne udviklingshæmmede er en selvejende
Institution oprettet i henhold til regler om selvejende undervisningsinstitutioner.

§ 2.

Stk.1. Skolens formål er primært at give tilbud om undervisning, hvis hovedsigte er
folkeoplysning til voksne, psykisk udviklingshæmmede mellem 18 og 61 år.
Der lægges særlig vægt på emneområdet idræt samt en række beslægtede
områder som sundhed, ernæring, kulturfag, drama, sang og musik m.v.
Desuden indeholder undervisningen studieture og ekskursioner.
Specialundervisning og specialpædagogisk bistand indgår i tilbuddet.
Skolens indsats retter sig mod at styrke den enkelte deltagers personlige
udvikling og forbedre deltagernes muligheder for at indgå i samfundets tilbud
indenfor arbejds- og fritidslivet samt på undervisningsområdet.

§ 3.

Stk. 3. Idrætsskolen har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 4.

Stk. 1. Idrætsskolens ledelse består af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar
for skolen, samt af en forstander og en souschef.
Stk. 2. Skolens leder har det pædagogiske, personalemæssige, økonomiske og
administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af skolens undervisning og øvrige daglige aktiviteter.
Stk. 3. Skolens leder virker som sekretær for bestyrelsen.

§ 5.

Stk 1. Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, der udpeges således:
Det tilstræbes, at der i Idrætsskolens bestyrelse er medlemmer repræsenterende LEV, KIFU, DH og Parasport Danmark.
1 medlem repræsenterende den organiserede idræt eller relevante uddannelsesinstitutioner udpeges af resten af bestyrelsen
1 medlem repræsenterende elevernes dagligliv (hjemmevejleder,
socialrådgiver, pædagog, forældre) udpeges af resten af bestyrelsen.
1-2 medlemmer repræsenterende det politiske eller forvaltningsmæssige niveau udpeges af interesserede kommuner, evt. Kommunernes Landsforening KL.
1 medlem udpeges af medarbejderne (Tillidsrepræsentanten).

Bestyrelsen er selvsupplerende.
Stk. 2. 1-2 elevrepræsentanter og / eller 1 pårørende repræsentant fra den
pågældende årgang kan, såfremt de måtte ønske det, deltage på bestyrelsesmøder uden at være medlem, og uden stemmeret. Elevrepræsentanter deltager ikke under punktet ”personaleforhold” på bestyrelsesmøderne.

§ 6.

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen. Den har ansvaret for at
vedtægterne og de i øvrigt gældende regler og love overholdes.
Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder. Bestyrelsen har bemyndiget skolens leder til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale.
Stk. 3. Bestyrelsen godkender skolens budget, regnskab og vision efter forslag fra lederen. Den træffer endvidere andre beslutninger af mere indgribende betydning for skolen.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter regler for optagelse af deltagere på skolen.

§ 7.

Stk. 1. Bestyrelsen vælger sin formand og fastsætter sin forretningsorden.
Stk. 2. Bestyrelsen afholder møde efter behov så ofte formanden eller 3 af
medlemmerne finder det fornødent. Der skal dog holdes mindst eet møde
pr. kvartal. Formanden og forstanderen indkalder i fællesskab til møderne
og giver i god tid før mødet underretning om, hvilke sager der vil komme
til behandling.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er
tilstede. Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved
stemmelighed tæller formandens stemme for 2.
Stk. 4. Skolens leder er ansvarlig over for såvel bestyrelsen, som bevilgende
myndigheder i enhver økonomisk henseende. Lederen og formanden for
bestyrelsen kan begge hver for sig tegne skolen, – også i økonomiske
anliggender.

§ 8.

Stk. 1. Særligt sagkyndige repræsentanter kan indkaldes til bestyrelsens møder uden
stemmeret.

§ 9.

Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige. Der kan desuden oppebæres indtægter fra anden side herunder brugerbetaling, salg af årspladser til andre kommuner, hovedstadsregionen, fondsbidrag, betaling for særligt arrangerede kurser eller i form af gebyrer for leje af lokaler eller lignende. Bestyrelsen godkender hvert år årsprisen pr. elev.
Stk. 2. Skolens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 3. Skolens leder udarbejder hvert år budgetforslag til bestyrelsens godkendelse,
forinden det fremsendes til København Kommune til orientering.
Stk. 4. Årsregnskab og status udarbejdes senest i februar måned.
Efter at være forsynet med revisionspåtegning af min. een registreret revisor,
fremsendes det af bestyrelsen til Københavns Kommune til orientering.
Stk. 5. Københavns Kommune skal godkende skolens vedtægter, samt yde
driftstilskud i.h.t. driftsoverenskomsten.

§ 10.

Stk. 1. Ændringer af vedtægter kan ske efter vedtagelse på 2 efter hinanden følgende
bestyrelsesmøder, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer beslutter
sig herfor.

§ 11.

Stk. 1. Beslutning om skolens ophør kan træffes af bestyrelsen med 2/3 af de
fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder.
Stk. 2. Københavns kommune træffer bestemmelse om anvendelsen af Idrætsskolens midler i tilfælde af dennes opløsning.
Stk. 3. Ved skolens ophør går ejendomme eller lokaler, der har været lejet/ stillet
til rådighed for skolen, tilbage til kommunen/ejeren.
Stk. 4. Bestyrelsen skal ved skolens ophør fungere videre, indtil den økonomiske
afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt.

Vedtaget af bestyrelsen første gang 24/9 2014. Anden gang 26/11 2014.

Jørn Jensen               Jens Boe Nielsen
(Formand)

Kirsten Kortbek       Anders G. Nielsen

Jytte Salbæk           Mads Henriksen (TR)