+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

Bestyrelsesmøde mandag d. 23/11 2020

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag 23/11 2020

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Dorte Mørk, Anders Nielsen, Gert Thomsen, Morten Lyhne, Cecilie Tia Engell, Frederik Bille Bergholdt og Søren Stenkilde

Afbud fra: Kirsten Kortbek

Orientering fra:

Elever: Tia og Frederik fortalte om de aktuelle tema’er: E-sport med både spil og fysisk aktivitet, Adventure med mange udfordringer, kropsteater samt volleyball hvor de er ved at lære alle de forskellige typer af slag. Endvidere fortalte de i forlængelse af det afholdte elevrådsmøde lidt om hverdagen her, hvordan de holder Corona-sikre pauser, og hvad planerne er for elevjulefrokosten.

Lærere: Morten orienterede om undervisningen, der naturligvis er præget af Corona-situationen, så vi har opdelt eleverne i 4 hold, der holder sig så adskilt fra hinanden som muligt. Vi har i den forløbne måned haft elevpraktikanter fra både UIU og Maglemosen, vi har aflyst de samlede elevplanssamtaler, men holder dem teamvis/individuelt enten online, eller i nogle tilfælde ved fysiske møder, uden for undervisningstiden. Vi har netop afholdt en lærerig og inspirerende pædagogisk weekend, med oplæg om faglighed fra hver enkelt lærer, samt et oplæg om diagnoser af Anna Marie Langhoff.

Ledelse: Søren fortalte om den aktuelle markedsføring, med udsendelse af brochurer, plakater og flyers, samt indrykning af annoncer i diverse fagblade. Diverse forsikringer er blevet forlænget for det kommende år. Uddannelsesfonden har givet tilsagn om finansiering af uddannelsen som naturterapeut for 2 af skolens lærere.

Bestyrelse: Ingen informationer

Økonomisk status: Vi forventer noget højere indtægter end budgetteret, da vi har optaget 6 regionselever mere end planlagt i budgettet for 2020. De samlede omkostninger forventes at blive nogenlunde som budgetteret, hvor vi har brugt lidt mindre end budgetteret på studietur, kørsel og frokost til eleverne i forlængelse af nedlukningen i marts-april pga. Corona, men har øgede udgifter til årsvikar, håndsprit/mundbind, ny kopimaskine, kurser samt efterregulering af lokalløn til lærergruppen. Samlet set forventes året at ende med et overskud. Den økonomiske status blev taget til efterretning.

Budgetforslag 2021: Vores tilskud fra Socialforvaltningen i Københavns kommune er blevet bekræftet, og tilskuddet fra Kultur- og Fritidsforvaltningen ventes afgjort på Folkeoplysningsudvalgsmødet i december. Begge tilskud er baseret på en forventning om 25 elever fra Københavns kommune. Indtægterne fra Region Hovedstaden er budgetteret på baggrund af en forventning om 21 elever i første halvår, og 16 elever i andet halvår. Årsprisen pr. elev er uændret for 2021. Generelt er budgettet lidt stramt, udelukkende p.g.a. stigende lønomkostninger her hvor vi nærmer os afslutningen af overenskomstperioden med Uddannelsesforbundet, og vi ved først efter 1. april, om vi har tilstrækkeligt antal elever og dermed økonomi til en årsvikar. Budgettet blev vedtaget.

Lokalaftale: Søren og Morten præsenterede den nye lokalaftale, hvor lokallønspuljen er blevet opskrevet i.h.t. overenskomsten med Uddannelsesforbundet, og hvor vi endvidere har justeret fordelingen af lokallønspuljen noget, således at der er et øget tillæg til TR-repræsentanten, et øget tillæg til den vikaransvarlige, et nyt tillæg til den kørselsansvarlige og til kontaktlærerne, samt et lettere revideret tillæg i lokalløn for koordinatoropgaver m.m. i løbet af skoleåret. Tillæg for IT bortfalder. Beløbet til indkøb af idrætstøj er justeret lidt op. Lokalaftalen blev taget til efterretning, og underskrives af Søren og Morten.

Lokalløn: Pga. en fejlprogrammering i et felt i et regneark, og den deraf følgende regnefejl, har hver lærer i perioden 2016-2019 fået lidt over 300,-kr/måned for lidt i lokalløn. Det samlede beløb bliver efterreguleret i november måneds løn. Efterreguleringen blev vedtaget.

Vedtægtsændring: På baggrund af ændring af vores navn, fra ”Idrætsskolen for udviklingshæmmede”, til ”Idrætsskolen – for voksne med udviklingshandicap”, har vi tilpasset vedtægterne til det nye navn, samt rettet et par småting. Vedtægterne blev vedtaget og underskrevet af bestyrelsen.

Forslag til revideret samarbejdsaftale med kommunerne: På vores hjemmeside har vi nogle standardbetingelser vedr. samarbejdsaftale med kommunerne, og set i lyset af risikoen for en nedlukning p.g.a. Corona, har vi i sidste afsnit indsat følgende tekst: ”I tilfælde af force majeure, som f.eks. nedlukning pga. Corona, brand eller andet uforudset, vil Idrætsskolen ikke være i stand til at tilbagebetale et allerede indbetalt beløb, hverken helt eller delvist”.

Corona-situationen: Vi har nu faste procedurer for hvad vi gør i tilfælde af en Corona-smittet elev eller personale, og vi har på vores hjemmeside offentliggjort disse vilkår, som helt følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi har indtil videre haft 2 elever, der var testet positive, og det er lykkedes os at inddæmme smitten ved i første omgang kortvarigt at lukke Idrætsskolen nogle dage, og ved det efterfølgende tilfælde at hjemsende og teste en mindre gruppe elever/lærere. I det daglige er vi naturligvis meget opmærksomme på at holde afstand, bruge mundbind/spritte hænder, og vi har som nævnt inddelt eleverne i 4 faste grupper. Frokosten bliver leveret udefra, sandwich/salat pakket i enkeltportioner.

Hygiejneassistent: Vi har nu en pige i virksomhedspraktik som hygiejneassistent, for at øge vores indsats på oprydning, rengøring og hygiejne, og det har allerede vist sig at være en god indsats.

Evt.: Ingen emner

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 8/2 2021 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde mandag 21/9 2020

Referat fra fælles bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag 21/9 2020

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Dorte Mørk, Anders Nielsen, Gert Thomsen, Morten Lyhne, Daniele Berardino, Tina Wallenstrøm, Jeppe Skjerning, Cecilie Clausen, Jette W. Nelson, Lise Nielsen, Mads Henriksen, Tonni Frandsen, Mariya Mandrup, Cecilie Tia Engell, Frederik Bille Bergholdt og Søren Stenkilde.

Afbud fra: Kirsten Kortbek

Dagsorden

 1. Kort præsentationsrunde – herunder velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen, Gert Thomsen repræsenterende LEV København, og Tia og Frederik, repræsenterende elevgruppen.
 2. Årsplan, temaperioder, koordinatorer, årsarbejdstid og årshjul som er vores samlede grundlag for skoleårets struktur og organisering blev gennemgået af Søren.
 3. Orientering fra:
  • Elever: Tia og Frederik fortalte om de 4 teams, der er navngivet efter de 4 elementer (vand, ild, jord og luft), om de aktuelle temaer de har i denne periode, som er atletik, skovfitness, boldbasis og triatlon , og om valget til elevrådet.
  • Lærerne fortalte om det nye elevhold, hvor vi har optaget 25 elever fra Københavns kommune, og 22 elever fra Region Hovedstaden, så vi i alt har 47 elever, samme antal som sidste skoleår. Heraf er 26 elever på kørsel, og kønsfordelingen er 25 kvinder og 22 mænd. Det er en god, homogen elevgruppe, der er kommet godt fra start.

Arbejdet med elevplaner skal så småt til at begynde, hvor vi bl.a. tager udgangspunkt i formål, ansøgning, optagelsessamtaler, database (ansøgning, bestilling og andet), introperiode (elevsnak og –kontakt), elevgennemgang (alder, tidligere beskæftigelse, boform, diagnose/handicap), hvordan eleven er kommet fra start – hvordan de første 2-3 uger er gået? Adfærd/behov vi skal være særligt opmærksomme på, elevens ressourcer, særlige aftaler, elevplansworkshop, elevplansskrivning (dynamisk dokument) og endelig midtvejsmøde hvor vi introducerer elevplanen for elev/pårørende.

Lærerne orienterede om de kurser vi har for tiden, som er et TRX-kursus, førstehjælpskursus, tegn-til-tale kursus, TR-kursus og evt. et kommende kursus i naturterapi.

I samarbejde med NEXS/Københavns Universitet og støttet af Novo Nordisk fonden, er et projekt jo i gang for at undersøge bevægelse, samvær og livsduelighed for unge udviklingshæmmede. Det overordnede formål med projektet er at undersøge om ét års ophold på Idrætsskolen, med fokus på meningsfuld deltagelse i bevægelse og på socialt samvær, skaber en positiv udvikling og øget livsduelighed for tilbuddets brugere. Undersøgelsen er både kvalitativ/humanistisk-pædagogisk med observationer i udvalgte fag, interviews samt en kvantitativ/fysiologisk undersøgelse med fysiske test og måling af ”færdigheds-fremgang” i udvalgte fag, her på 2.år med test på KU, funktionelle test, accelerometer hos udvalgte elever, færdighedstest i udvalgte fag. Projektet forventes afsluttet sommer 2022.

Vi har i år i alt 3 gode assistenter, en idrætsassistent, en trivselsassistent samt en køkken/serviceassistent, alle 3 er tidligere elever på Idrætsskolen.

 • Ledelsen orienterede om Idrætsskolens navneskift, fra ”Idrætsskolen for udviklingshæmmede”, til ”Idrætsskolen – for voksne med udviklingshandicap”. Der kan læses mere om begrundelsen for navneskiftet på Idrætsskolens hjemmeside under nyheder. Navnet er blevet vedtaget på sidste bestyrelsesmøde 11/5 samt på dette bestyrelsesmøde. Vi har ændret navnet alle relevante steder, og på næste bestyrelsesmøde opdaterer vi vedtægterne i.h.t. det nye navn. Markedsføringen er i fuld gang, med planlægning af nye brochurer og annoncer i alle relevante fagblade. Vi har ændret vores frokosttilbud lidt, således at eleverne 3 gange om ugen får en god sund salat fra Irma, og 2 gange om ugen en sandwich fra Bodenhoff, begge dele pakket i individuelle portioner. Vi har haft økonomisk tilsyn 24/6 ved Linda Larsen fra Borgercenter Handicap, uden andre bemærkninger end at vi skal være opmærksomme på ikke at akkumulere for meget på egenkapitalen.
 • Bestyrelsen orienterede om Københavns kommunes budget for 2021, der ikke ser ud til at indebære nogen ændringer m.h.t. Idrætsskolens økonomi. Dorte fortalte om Ole Ansbjergs pensions-reception, hvor hun holdt en flot tale bl.a. om Idrætsskolen.

 

 1. Mariya, multimediedesigner, orienterede om vores nye hjemmeside, der blev produceret under Corona-nedlukningen, om vores øgede tilstedeværelse på og brug af Facebook og Instagram, samt viste et par små videoklip om dette års elever.
 2. Økonomisk status p.t. blev gennemgået af Søren. Vi har større indtægter end budgetteret fra Region Hovedstaden, da vi har optaget flere elever end budgetteret fra omegnskommunerne. Vi forventer lidt lavere omkostninger end budgetteret på kørsel og kantine pga. Corona-nedlukningen i 2 måneder, og vi får lidt højere udgifter end budgetteret på diverse elevomkostninger pga. uforudset indkøb af håndsprit og mundbind, samt på telefonudgifter pga. indkøb at nyt stationært IP telefonanlæg til kontor/lærerværelse. Ultimo 2020 forventer vi at skulle indbetale feriepengeforpligtelser i.h.t. den nye ferielov. Årets resultat forventes at blive positivt.
 3. Corona-situationen – betydning for Idrætsskolen: Morten præsenterede et oplæg, der viste hvordan hverdagen på Idrætsskolen er forandret pga. Corona-situationen. Vi tager naturligvis alle de forholdsregler vi kan, for at undgå der skulle opstå smitte på Idrætsskolen. Eleverne møder omklædt hjemmefra, og bader forskudt. Eleverne er opdelt i 4 hold, i 4 lokaler, og undervisningen er primært udendørs. Alle holder afstand, spritter af, vi spiser frokost som beskrevet ovenfor, eleverne har mundbind på i busserne. Flere bosteder har indført besøgsrestriktioner, men alle Borgercenter Handicaps dagtilbud er åbne. Vi er opmærksomme på den risiko der er ved at være 47 elever og 13 ansatte på Idrætsskolens indendørs areal, og med de undervisningsaktiviteter indenfor idræt vi gennemfører. Dette medfører også ændrede arbejdspræmisser for lærergruppen, med ekstra opgaver = mindre tid til kerneopgaven, lærerne oplever de løber stærkere. Ingen naturlig struktur til at møde eleverne/teamelever, dvs. fragmenterede grupper – satellitter. Der har i den forgangne uge været 6 lærere til test, med den ventetid der er før/efter testen, og med de udfordringer det giver for Idrætsskolen. BUPL/DLF vil henvende sig til regeringen, og forespørge om lærere/pædagoger kan prioriteres i test-situationer.
 4. Pædagogisk udviklingsarbejde/v. Mads: Kendetegn og præmisser for Idrætsskolen som pædagogisk institution og -arbejdsplads. På Idrætsskolen ønsker vi i 2020-21 på pædagogiske dage at sætte fokus på 2 hovedemner: Faglighed og diagnoser. Faglighed omhandler både definition/debat af selve begrebet, samt nedenstående punkter. Diagnoser drejer sig om en øget teoretisk viden om de forskellige typer af diagnoser, vore elever kan have. Målet er at koble mere teori til vores praksis, så vi kan øge vores samlede viden og tage nogle mere velfunderede faglige debatter, og således højne den faglige kvalitet på Idrætsskolen. Arbejdet med faglighed kommer til at indeholde følgende emner: Specialundervisning – specialpædagogik, professionel lærer-faglighed, læring/metoder/pædagogiske tilgange, observation/iagttagelse, lærerrollen (1-9 lærere), undervisningens organisering, undervisningsdifferentiering, holddannelse i specialundervisning, samspillet med eleverne, elevinddragelse, elevplanens rolle i undervisningen, evaluering af undervisningen samt dokumentation. Desuden et oplæg om diagnoser og udviklingsforstyrrelser v/Anna Marie Langhoff.
 5. – ingen emner

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 23/11 2020 kl. 17.30

Med venlig hilsen, Søren Stenkilde

Bestyrelsesmøde mandag d. 11/5 2020

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 11/5 2020

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Dorte Mørk, Kirsten Kortbek, Morten Lyhne og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jytte Salbæk og Anders Nielsen

Corona-situationen i.f.m. Idrætsskolen: Vi har besluttet på baggrund af regeringens udmeldinger i sidste uge, samt efter koordineret accept og godkendelse af planerne fra både Socialdirektøren i Københavns kommune, Borgercenter Handicap samt lederen af Grøndal Multi Center gradvis at genåbne Idrætsskolen således:

 • Genåbning – vi besluttede at genåbne Idrætsskolen fra mandag 18. maj, for alle der ikke bor på bosteder, dvs. hjemmeboende hos forældre, samt dem der bor i egen lejlighed. Kun med udendørs idræt, ingen kontaktsport, og i små grupper med 1 lærer og 5 elever. I realiteten bliver grupperne jo noget mindre, da ikke alle elever kan begynde – mange bor i bofællesskaber, hvor der fortsat er besøgsforbud, og de må ikke komme. Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og genåbningen vil sundhedsmæssigt komme til at ske fuldt forsvarligt med udgangspunkt i den oversigt vi har lagt på Idrætsskolens hjemmeside.
 • Fra mandag d. 8 juni: Yderligere genåbning, hvor indendørs idræt bliver tilladt, hvilket betyder, at GMC nok åbner mere ”officielt” op, men hvor meget ved vi ikke p.t. Fra denne dato kunne vi håbe på, at også elever fra bosteder kan/må møde op, men det er jo egentlig ikke op til os at beslutte – vi kan sige de er velkomne, hvis de må komme for deres kommune.
 • Elevoptagelse 2020-21: Vi har nu afsluttet elevoptagelsen til næste skoleår, og har optaget 25 elever fra Københavns kommune, og 22 elever – alle med betalingstilsagn – fra Region Hovedstaden, så vi optager i alt 47 elever, samme antal som vi har nu. Heraf er 26 elever på kørsel, og kønsfordelingen er 25 kvinder og 22 mænd.
 • Årskalender 2020-21 blev vedtaget incl. 4 bestyrelsesmøder på følgende mandage kl. 17.30: 21. september, 23. november, 8. februar og 3.maj.
 • Økonomisk status p.t.: Økonomien ser fin ud, vi har modtaget alle indtægter for det første halve år, og udgiftsmæssigt ligger vi lidt under det budgetterede, da vi har haft lukket i 2 måneder, og bl.a. ikke haft udgifter til frokost og kørsel i den periode. Det sidste halve år af 2020 vil vi desuden have noget højere indtægter end budgetteret, da vi har optaget 7 elever mere end forventet fra Region Hovedstaden. I den forbindelse forlænger vi ansættelsen af vores årsvikar med et skoleår mere.
 • Idrætsskolens navn – efter bindestregen: Bl.a. inspireret af og foranlediget af LEV’s repræsentantskabsmøde, hvor de har ændret deres officielle betegnelse for vores målgruppe, besluttede vi at ændre navn til: Idrætsskolen – for voksne med udviklingshandicap. Det er vigtigt at bemærke tankestregen, således at vores navn er Idrætsskolen, og med et ”appendix” efter tankestregen, der beskriver vores målgruppe.
 • Orientering fra:
  • Lærere: Morten fortalte om lærernes klubmøde, hvor de bl.a. havde drøftet den kommende genåbning, m.h.t. sundhedsmæssige overvejelser, smitterisiko, hygiejne, toiletforhold m.m. Endvidere orienterede Morten om lærernes indsats på Facebook i lukkeperioden, samt om den nyligt færdiggjorte APV.
  • Ledelse: Søren orienterede om arbejdet med den nye hjemmeside, der netop er blevet offentliggjort,  og indsatsen på Facebook, hvor vi begge steder har arbejdet ihærdigt i lukkeperioden.
  • Bestyrelse: Jørn orienterede om generalforsamlingen i LEV København, hvor der bl.a. er kommet nye bestyrelsesmedlemmer. Ellers ingen informationer.
 • Evt. Ingen emner

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Bestyrelsesmøde mandag d. 3/2 2020

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 3/2 2020

Tilstede: Jørn Jensen, Dorte Mørk, Anders Nielsen, Kirsten Kortbek, Morten Lyhne, Jon Kramer Laursen, Siri Vikeså og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk og Svend Dørffer

 

Dagsorden

 1. Årsregnskab 2019 blev gennemgået, og efterfølgende godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Vi har haft større indtægter end budgetteret, da vi har optaget flere elever fra Region Hovedstaden, og da vi har modtaget 2 legater. Vi har ansat en årsvikar, samt efterfølgende købt nogle flere idrætsrekvisitter og brugt lidt mere end budgetteret på vores 25 års jubilæum. Årets overskud hensættes til indbetaling af indefrosne feriepenge ultimo 2020. Årsregnskabet fremsendes efterfølgende til Københavns kommune.

 

 1. Orientering fra:
 • Elever: Jon og Siri fortalte om fællesugen med musik og gæstelærere, om de forskellige temaforløb de har haft på det seneste, bl.a. somamove og svømning, vinterliv, funktionel træning og Bootcamp. Endvidere fortalte de om elevrådsmødet, hvor de talte om bordfodboldturnering, en evt. kommende elevfest, frokosten hvor de godt kunne tænke sig lidt mere variation, bla. fiskeretter, samt om elevrummet som de gerne vil have mobilfrit.
 • Lærere: Morten orienterede om, at det går rigtig godt på skolen. Det virker til at eleverne trives. Vi har været på pædagogisk weekend, hvor vi bla. arbejdede med udviklende pædagogisk arbejde, med fokus på kommunikationen til og med eleverne – herunder optagelsessamtaler og indkaldelse til optagelse. Vi havde også fokus på sammenbringende aktiviteter i forhold til personalegruppen. APV 2020: Første udkast er sendt til Søren, og med elektronisk besvarelse i medio februar. Til marts har vi en kortlægning af arbejdsmiljøforholdene. Søren og jeg skal vurdere og analysere de problemer som bliver opdaget. Efterfølgende laver vi en handlingsplan og præsenterer den for det øvrige personale. 4 lærere har været på kursus på KU – center for holdspil -det var meget lærerigt – Vi gør allerede mange af de ting, som de arbejder med at få dokumenteret på Center for holdspil og sundhed – Idræt i fællesskaber – holdspil er ikke kun boldspil. Derudover har nogle af lærerne været på et par andre kurser.
 • Ledelse: Søren fortalte om informationsaftenen, hvor der ikke kom så mange, mens der til gengæld kom rigtig mange dagen efter til åbent hus, ca. 50 gæster. Vi planlægger efter elevoptagelsen er overstået, at udarbejde en ny hjemmeside.
 • Bestyrelse: Nævnte Handicapprisen, som vi modtog dagen efter sidste bestyrelsesmøde.

 

 1. Elevansøgninger:d. har vi modtaget i alt 52 ansøgninger, der fordeler sig med 37 fra Københavns kommune, og 15 fra region Hovedstaden. Det er samlet set det næsthøjeste antal ansøgere vi har haft på nuværende sammenlignelige tidspunkt primo februar.
 2. Økonomisk status d.d. – vi har fået bekræftet vores tilskud fra Københavns kommune, både fra Socialforvaltningen og fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, og vi har allerede modtaget de respektive tilskud for den aktuelle periode (halvår og kvartalsvis). Endvidere har vi modtaget betalinger fra region Hovedstaden i.h.t. vores opkrævninger, så ca. halvdelen af årets indtægter er p.t. modtaget.
 3. Budget 2020 er baseret på følgende forudsætninger: 25 elever fra København hele året, 22 elever fra region Hovedstaden første halvår, 15 elever andet halvår. Årspris 180.000,-/185.000,- som er beregnet i.h.t. bekendtgørelse om beregning af takster og betaling efter serviceloven. Både Københavns kommune og region Hovedstaden betaler samme pris pr. elev. Personalemæssigt er budgettet baseret på 8 lærere, en sekretær på fuld tid, 1 assistent og en forstander. Vi skal op på min. 18 regionselever i alt, for økonomisk at have en årsvikar et skoleår. En årsvikar kræver generelt 3 elever – antal årsvikarer afklares hvert år efter 1. april. Studietur: egenbetaling 1500 kr./pers. Deltagerbetaling 4000 kr/elev/år.
 1. Vision 2025 blev vist og gennemgået, og bestyrelsens synspunkter vil blive indarbejdet i den. Visionen er indtil videre udelukkende til internt brug i personalegruppen og i bestyrelsen.
 2. – ingen emner

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 11/5 kl. 17.30

 

Med venlig hilsen,

 

Søren Stenkilde

Årsberetning 2019

Idrætsskolen for udviklingshæmmede har nu eksisteret i 25 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 19 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende, og er nu nyrenoverede.

Skolen har i 2019 optaget i alt 48 elever (25 fra København og 23 fra region Hovedstaden), hvilket er 5-8 elever mere fra region Hovedstaden end planlagt i budgettet for 2019. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også som altid nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

I bestyrelsen er der en ny elevrepræsentant fra den nuværende årgang. Derudover har lærerne valgt ny tillidsmand, som også er medlem af bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesposter er uforandrede.

Personalemæssigt er vi p.t. 8 faste idrætslærere og en årsvikar, en nyansat sekretær/multimediedesigner, en tidligere elev i skånejob, og undertegnede som forstander.

Vi har i 2019 bl.a. stået for Idrætsdagen, hvor vi fejrede 25 års jubilæum, deltaget i Strandparkløbet, arrangeret Royal Run, været på studietur til Idrætshøjskolen i Sønderborg, haft flere praktikanter, studerende og gæstelærere på besøg, holdt gl. elevfest, elevplanssamtaler, pædagogiske dage, procesdage og meget mere. Årets undervisning er forløbet fint, og som planlagt.

I 2019, hvor vi i foråret havde 25 års jubilæum, satte vi i løbet af året fortsat fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, bl.a. i form af en brugerundersøgelse, der bliver udført af Københavns Universitet/Institut for Idræt, der har fået fondsmidler fra Novo Nordisk fonden til undersøgelsen, der i alt forventes at tage ca. 1-2 år. Derudover har vi i forbindelse med vores mission, vision og strategi arbejdet videre med Idrætsskolens udadvendte virksomhed samt udviklet nye tilbud til eleverne, bl.a. i form af E-sport som et nyt tema.

Pædagogisk har vi bl.a. fortsat arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed, bl.a. med henblik på brobygning og samarbejde med andre relevante interessenter, undervisningens kvalitet, og vores vision og strategi generelt. Vi har desuden haft tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden, samt økonomisk tilsyn, begge med en fin tilbagemelding, der kan læses på vores hjemmeside.

Vi bruger fortsat vores hjemmeside og Facebook meget til information/kommunikation m.m., og vi er nu også aktive på Instagram, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen.

Årets resultat er på kr 635.975,- således at egenkapitalen pr. 31/12 2019 andrager kr. 2.907.752,-

Vores resultat er således et pænt overskud, som vi forventer at hensætte til indbetaling af indefrosne feriepenge ultimo 2020. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3-4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 3-4 måneders drift ikke stor.

Forventninger til 2020

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 15-18 elever fra region Hovedstaden fra august 2020.Vi planlægger således at have i alt ca. 40-43 elever, og dermed 8 lærere ansat. Derudover planlægger vi evt. at have en årsvikar, for at have en vis fleksibilitet i.f.h.t. elevantallet. Dette vil vi have klarhed over i løbet af april-maj 2020. Årsprisen pr. elev bliver fra august 2020 sat lidt op, til 185.000,-kr. pr årselev. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2020.

Nogle af vore fremtidige udfordringer vil stadig være førtidspensionsreformen, flere udviklingshæmmede der kommer i ordinære jobs, evt. kommunale besparelser, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2020 og årene fremover, og da der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, er der en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor udvikling af undervisningen, nytænkning og innovation, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.

Bestyrelsesmøde mandag d. 2/12 2019

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag 2/12 2019

 

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Morten Lyhne, Jon Kramer Laursen, Siri Vikeså og Søren Stenkilde

Afbud fra: Dorte Mørk

 

Dagsorden

 

 1. Orientering fra:
 • Elever: Jon og Siri fortalte om sidste periode med E-sport (vores nye fag), samt kropsteater, svømning og floorball. Nuværende periode er derudover bl.a. slagbold og volleyball. Eleverne fortalte også om den nyligt afholdte elevfest for tidligere elever, samt om elevrådsmødet, hvor der var ønsker om nye brætspil, at man skal huske at lægge mobilen i værdiposen, huske det gode skoleliv – og evt. holde en elevfest for de nuværende elever.
 • Lærere: Morten præsenterede sig som ny TR/AMR, og fortalte om elevplansmøderne, hvor lærerne havde rigtig gode samtaler med eleverne og deres bagland. Lise og Mads har været til Bridging konference med stort udbytte, og derudover planlægger vi kurser i medborgerskabsfortælling/dialog samt 3 kurser i tegn-til-tale i foråret.
 • Ledelse: Søren orienterede om markedsføringsindsatsen p.t., med øget fokus på bl.a. Instagram og Facebook, udover alle vore sædvanlige markedsføringsaktiviteter som udsendelse af brochurer, annoncer i diverse blade, stort banner, foredrag, åbent hus m.m. Vi har allerede modtaget 20-25 ansøgninger. Vi tager på pædagogisk weekend i januar, og planlægger at afholde MUS-samtaler i løbet af foråret. Vi drøftede det fælles bestyrelsesmøde, og blev enige om, at det er op til os i personalegruppen, om vi fortsat vil samle alle til dette møde. Bestyrelsen ser positivt på det fælles bestyrelsesmøde. Vi venter stadig på, at Københavns kommune godkender vore opdaterede informationer på Tilbudsportalen. Vi har fornyet vore forsikringer med Willis (bestyrelsesansvar, cyberkriminalitet, rejseforsikring, erhvervsansvar samt all-risk erhvervsforsikring).
 • Bestyrelse: Orienterede om de tidligere planlagte besparelser i forbindelse med de nye kvalitetsstandarder, som nu er taget af bordet.

 

 1. Økonomisk status p.t.: Vi forventer et pænt overskud i år, da vi har optaget 7 elever mere fra Region Hovedstaden end oprindeligt budgetteret. Overskuddet fra 2019 forventes hensat til indbetaling af indefrosne feriepenge ultimo 2020. Endvidere har vi fået tilskud fra 2 fonde i 2019, som tilskud til vores 25 års jubilæumsarrangement samt diverse idrætsrekvisitter. Vi har modtaget en fin tilbagemelding fra Borgercenter Handicap på økonomisk tilsyn, hvor de skriver, at vi fortsat har den økonomiske bæredygtighed til at levere tilbud efter servicelovens bestemmelser.

 

 1. Budget 2020 blev gennemgået og godkendt. Budgettet er baseret på 25 elever fra Københavns kommune, og 22 elever fra Region Hovedstaden i første halvår, og 16 elever i andet halvår. Budgetrammen fra Socialforvaltningen er allerede bekræftet. Tilskuddet fra Folkeoplysningssekretariatet vil først blive bekræftet efter Folkeoplysningsudvalgsmødet 16. december. Fra 2020 skal vi betale negative renter på 0,75 % af vores indestående i Danske Bank.

 

 1. Evt.: Vi orienterede om, at Idrætsskolen på FN’s handicapdag 3/12 2019 modtager Handicapprisen 2019 fra Københavns Handicapråd. Endvidere orienterede Morten om vore udfordringer med en konkret elev, der gør nogle af de øvrige elever utrygge. Vi følger udviklingen tæt, og tager sagen op igen inden jul.

 

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 3. februar 2020 kl. 17.30

 

Med venlig hilsen,

 

Søren Stenkilde