Elevråd årgang 2019-20

Elevrepræsentanter i bestyrelsen

Lilian Svendsen og Siri Friis Vikesaa er udpeget til at være elevrepræsentanter i Idrætsskolens bestyrelse.

Jon

Jon Kramer Laursen

IMG_9949_resize

Siri Vikesaa

Elevrådets medlemmer

Zean

Zean Reuss

Jon

Jon Kramer Laursen

Cecilie Tia

Tia Engell

Morten

Morten Andersen

Hersi

Mohamed Hersi

Nanna

Nanna Sølvbirk Jonasson

IMG_0938

Siri Vikesaa

Anna R.

Anna Rask Fischer

Suppleant til elevrådet

IMG_2624

Cecilie Lundgren

Daniel (2)

Daniel Andreasen

Trivsels- og samværsregler for Idrætsskolen

På Idrætsskolen ønsker vi at skabe rammerne for en skole med god trivsel, høj idrætsfaglighed og en positiv udvikling af elevernes fysiske, psykiske og sociale kompetencer.

 • Vi ønsker en positiv omgangsform/tone og adfærd blandt os alle.
 • En skole hvor motivation og glæde er en del af hverdagen. :)
 • En skole, hvor forskellighed accepteres, respekteres og værdsættes.
 • En skole med et roligt, trygt og rart miljø – et sted hvor det er dejligt at være.
 • Vær mod andre, som du gerne vil have andre er mod dig ! :D
 • For at fremme dette miljø, har vi vedtaget nogle trivsel- og samværsregler.
 • Vi forventer at alle elever & ansatte vil overholde reglerne , uanset om vi er her på skolen, i Grøndal Centret eller ude af huset

Trivsels- og samværsregler

Alle på Idrætsskolen……

 • møder til tiden, eller kontakter skolen hvis man er forsinket.
 • har en opførsel, der gør, at vi alle kan have det rart på skolen.
 • behandler hinanden med respekt og ligeværdighed.
 • passer godt på hinanden, og udviser hensyn til hinanden.
 • taler pænt om og til hinanden. :D
 • accepterer ikke mobning og chikane.
 •  passer på skolens inventar og hjælpes om at holde skolen pæn og ordentlig.

Der ud over skal vi også huske…..

 •  at mobiltelefoner ikke er tændt i undervisningen, med mindre andet er aftalt med en lærer.
 • at der kun kan tages billeder med privat kamera / mobiltelefon efter aftale med en lærer.
 • at rygning kun er tilladt i pausen, og foregår udenfor på Grøndal Centrets område.
 • at skolens computere kun kan bruges af eleverne i undervisningen, og efter aftale med en lærer.
 • at det er forbudt at gå i andres skabe, da det er privat område. ;D
 • at tyveri, vold og trusler er helt uacceptabelt, og ikke vil blive tolereret.

Vedtægter for elevrådet

Formål:

Elevrådet skal varetage elevernes interesse på Idrætsskolen indenfor områderne: frokost, samvær i pauserne og sociale arrangementer som fx. sportsarrangementer, temadage og elevfester.

Valg:

Elevrådet er rammen om elevernes demokratiske indflydelse på skolens hverdag.
Rådet vælges i skoleårets start.

Elevråds-læreren:
Der er en lærer knyttet til elevrådet. Så hurtigt som muligt efter elevrådet er valgt, er det lærerens opgave at samle rådet og informere om elevrådets muligheder og pligter.

Læreren deltager i alle møder, med mindre elevrådet ikke finder det nødvendigt.
Det er lærerens opgave at støtte og vejlede elevrådet i deres arbejde, herunder at forberede de 2 elever til bestyrelsesmøderne
Det er lærerens ansvar at referatet lægges ind på skolens hjemmeside.

Elevrådsvedtægter:
Elevrådet består af 2 repræsentanter fra hver af de 4 teams, heraf stemmes 2 ind i skolens bestyrelse. De 2 elevrådsrepræsentanter i bestyrelsen har ingen stemmeret. Det forventes at de valgte forbereder sig til bestyrelsesmøderne. Hvis bestyrelsesrepræsentanterne er forhindret i at møde til et bestyrelsesmøde, spørges de andre elevrådsrepræsentanter.

Som medlem af elevrådet skal man være opsøgende i sit team før hvert elevrådsmøde.
Elevrådet skal sørge for, at alle indkomne forslag bliver behandlet i elevrådet.
Det tilstræbes at læreren i samråd med de 2 bestyrelsesrepræsentanter indkalder til 3 møder før jul og 3 møder i forårssemestret. Ved skoleårets start fastsættes datoerne i kalenderen.

Der kan indkaldes til ekstraordinært elevrådsmøde senest 2 dage i forvejen.
Læreren skal sammen med rådet udarbejde en dagsorden til møderne. Dagsordenen skal hænges op i elevrummet.
Alle afstemninger i rådet foregår ved alm. stemmeflertal, hvis et medlem i rådet kræver skriftlig afstemning sker det.
Læreren sørger for at kontoret informeres om mødedatoer.
Efter hvert møde udarbejdes et referat der hænges op i elevrummet og gives til læreren