Persondata

Sådan indsamler og behandler vi data om dig

Som dataansvarlig er Idrætsskolen forpligtet til og interesseret i at beskytte de data, vi har om dig.

Her kan du læse, hvordan vi behandler dem – fx indsamler, bruger, videregiver og på anden vis håndterer dine data.

Om os

Idrætsskolen for udviklingshæmmede

Hvidkildevej 64

2400 København NV

Tlf. 38882846

CVR 17394274

Vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan du kontakte via mail: info@idraetsskolen.net

.

Vi administrerer din ansøgning til Idrætsskolen, og de informationer vi modtager fra dig, og som vi opretter i tilknytning til din ansøgning. Du bliver optaget på Idrætsskolen for udviklingshæmmede ved at vi modtager din ansøgning, og efterfølgende kommer du til en optagelsessamtale. Vi modtager typisk dit CPR-nummer og andre oplysninger om dig i din ansøgning.

Oversigt over de data, vi indhenter og opbevarer

Oplysninger vi indhenter fra andre end dig selv

Data, vi har modtaget i forbindelse med din ansøgning, som f.eks. udtalelser, handleplaner, helbredsoplysninger, interesser, foto af dig osv.

Betalingstilsagn/bestillinger fra din kommune.

Ud over ovenstående opbevarer vi følgende oplysninger om dig:

De kontaktoplysninger (navne, telefonnumre og mail-adresser), du har afgivet via ansøgningen, eller ved kontakt med os. Dette gælder både kontaktoplysninger på dig, dine evt. forældre, pædagoger, læge m.m.

De oplysninger du i øvrigt har givet i din ansøgning, samt status på aktuelle sagsforløb. Det kan f.eks. være data om højde, vægt, BMI, konditionstal og andet.

Data fra evt. samtaler med pædagoger, sagsbehandlere, socialrådgivere og forældre.

 

Sådan bruger vi oplysningerne

De oplysninger, vi indhenter, bruger vi til effektivt at administrere dit ophold hos os. Vi bruger dem også for at kunne yde en god undervisning, rådgivning og vejledning og til at udarbejde elevplaner med henblik på at målrette vores undervisning til dig. Elevplanerne videregiver vi til din kommune/sagsbehandler efter endt ophold på Idrætsskolen, medmindre du ikke ønsker at give samtykke til dette.

Generelt bruger vi ofte fotos af dig og de øvrige elever til vore hjemmeside og til Facebook, medmindre du har givet udtryk for, at du ikke ønsker dette.

Grundlaget for at kunne behandle dine personoplysninger

Vores behandling af dine personoplysninger kræver, at vi har hjemmel til det. Grundlaget for, at vi må håndtere dine oplysninger, sådan som vi har beskrevet ovenfor, er følgende:

Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af kontrakten/aftalen mellem dig og Idrætsskolen, samt af hensyn til aftalen mellem Idrætsskolen og din hjemkommune. Det gælder størsteparten af de tilfælde, hvor vi behandler personoplysninger om dig.

Dit samtykke til behandling til et specifikt formål, fx din lægeerklæring eller videregivelse af elevplanen. Når behandlingen er baseret på samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage på ethvert tidspunkt.

Behandlingen er nødvendig for at få et godt ophold på Idrætsskolen, og for at overholde en retlig forpligtelse.

Særligt om helbredsoplysninger

Vi indsamler og behandler kun helbredsoplysninger, når du har givet samtykke til det. Vi indsamler oplysningerne fra dig, din læge, autoriserede sundhedspersoner eller andre sagsbehandlere/socialrådgivere, og vi indhenter kun de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere den konkrete ansøgning, og administrere dit ophold her på Idrætsskolen, f.eks. vedr. evt. medicinhåndtering m.m.

Videregivelse af oplysninger

Vores medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget udlevere, videregive eller udnytte oplysninger om dig, som de er blevet bekendt med i forbindelse med deres arbejde. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er forpligtede til det i henhold til lovgivningen, eller når du har givet samtykke til det. Anden videregivelse af oplysninger vil kun ske til personer, der har fuldmagt til at repræsentere dig eller eventuelt til offentlige myndigheder, der har lovhjemmel til at indhente oplysningerne.

Idrætsskolen anvender videreoutsourcing i forbindelse med forskellige driftsopgaver. Al outsourcing sker i henhold til lovgivningens regler, der bl.a. indeholder krav om tavshedspligt for de medarbejdere, der skal behandle oplysningerne, og databehandleraftaler, der sikrer en betryggende og fortrolig behandling af persondata. De systemer vi benytter i outsourcing er bl.a. Office 365, Dataløn, E-conomics, Virk.dk, Danske Bank og Tilbudsportalen. Vi benytter sikre adgangskoder til disse leverandører.

Som nævnt lægger vi ofte billeder af elever ud på vores hjemmeside og på Facebook, medmindre eleven ikke ønsker dette.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger

Vi gemmer kun dine data, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indhentet. Det betyder, at vi gemmer dem, så længe du er elev på Idrætsskolen, og højst i en periode på 10 år, efter du er holdt op.

Dine rettigheder med hensyn til persondata

Du har generelt disse rettigheder:

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger (indsigtsret).

Du har ret til at få rettet/berigtiget eventuelle urigtige personoplysninger.

Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige til at opfylde det formål, de blev indsamlet til.

Du har i visse tilfælde ret til at opnå begrænsning af behandling af data.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger.

Du har ret til at kunne flytte de oplysninger, du selv har givet (dataportabilitet).

Du har ret til at tilbagekalde et eventuelt samtykke, uden at det berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf.

Du har ret til at få oplyst kilden til oplysningerne – dvs. hvem der har leveret oplysningerne til Idrætsskolen for udviklingshæmmede.

Du har ret til at få oplyst, om der ligger et lovkrav til grund for indsamling og behandling af oplysningen. Herunder også hvad konsekvensen vil være, hvis ikke oplysningerne afgives.

Du har ret til at klage til Datatilsynet.

Der kan være knyttet betingelser og begrænsninger til ovennævnte rettigheder. Det er fx ikke sikkert, at du har ret til at få oplysninger slettet, hvis vi fortsat har behov for at kunne behandle dem. Det afhænger af de konkrete omstændigheder.

Kategorier: Dokumentation.