Medicinhåndtering

FormåletMedicinhåndtering

Formålet med medicininstruks er at opnå en sikker medicinhåndtering og dermed forebygge utilsigtede hændelser. Eleven får den rigtige medicin, i det rigtige styrkeforhold og form på det konkrete tidspunkt. Instruksen skal endvidere give inspiration til medicinpædagogik.

Begrebsafklaring

Medicinhåndtering: Medicinhåndtering er en samlet betegnelse for alle procedurer, som foretages efter at bostedet har udleveret medicinen til os. Kontaktlæreren giver medicinen og underskriver med sine initialer på datolisten i medicinboksen for at medicinen tages korrekt.

Medicinadministration: Kontaktlæreren udleverer medicin til eleven, og ser om medicinen indtages samt registrerer effekt og eventuelle bivirkninger. Ved medicinadministration skal kontaktlæreren underskrive med sine initialer på datolisten i medicinboksen.

Medicinboks: Boks med lås. Boksen indeholder en elevs medicin, et medicinskema og en datoliste.

Datoliste: en liste inddelt efter månedens dato og morgen, middag, aften, nat. Listen bruges til at registrere medicinudlevering.

Medicinskema: Et samlet skema over elevens medicin, styrke, hvad det gives imod samt tidspunkt på dagen.

 

Ansvarsfordeling

Det aftales ved optagelsessamtalen eller ved påbegyndelse af ny medicin, hvem der har ansvaret for at medicinen udleveres og tages korrekt. Som udgangspunkt må ingen behandling ske uden elevens samtykke. Eleven skal have fyldestgørende information. Unge over 18 år har selvbestemmelse i forhold til medicinering. Hvis eleven har nedsat psykisk funktionsevne eller manglende udvikling kan forældremyndighedens indehaver optræde på elevens vegne.

Eleven

Ønsker eleven selv at opbevare og håndtere medicinen skal der foreligge en underskrevet kontrakt. Eleven kan selv underskrive denne kontrakt.

Idrætsskolen kan kræve, at en elev tager sin medicin. I så fald udarbejdes der en aftale med eleven, som eleven underskriver. Denne aftale lægges i elevmappen med kopi til medicinansvarlig.

Forældrene/bostedet

Det er forældrene/bostedet, der sørger for kontakt til lægen og aftaler medicineringen. Det er derfor vigtigt at medicinhåndtering og -givning aftales med forældrene/bosted. Der bør i disse tilfælde være en løbende dialog om virkning og eventuelle bivirkninger.

Hvis Idrætsskolen skønner, at eleven selv kan håndtere sin medicin, kan forældrene/bosted blive bedt om at give deres samtykke til at eleven selv påtager sig ansvaret for sin medicinering og dosering.

Dette samtykke lægges i elevmappen med kopi til medicinansvarlig.

Medicingiveren

Kontaktlæreren har ansvar for at orientere sig om udleveringen , inden medicinen gives. Kontaktlæreren udfylder datolisten i medicinboksen med sin signatur, når medicinen er udleveret.

Medicingiveren har derefter ansvaret for at indberette utilsigtede hændelser og registrere bivirkninger. Kontaktlæreren informerer efterfølgende forældre/bosted eller læge. Ved voldsomme bivirkninger kontaktes læge umiddelbart.

Medicinhåndtering

Ved optagelsessamtalen skal medicinansvarlig oplyses om eventuel medicinering. Aftales ny medicinering under opholdet skal medicinansvarlig informeres.

Medicinansvarlig

Idrætsskolens medicinansvarlige er den enkelte elevs kontaktlærer.

Medicinansvarlig sørger for at den enkelte elevs medicinboks indeholder den korrekte medicin, datoliste og medicinskema samt doseringsæsker.

Alt er påført elevens navn og cpr.nr. Ved utilsigtede hændelser sørger medicinansvarlig i samarbejde med ledelsen for at hændelsen bliver analyseret sammen med medicingiveren.

Medicinansvarlig laver en samlet registrering af utilsigtede hændelser. Medicinansvarlig har en samlet oversigt over medicinkontrakter.

Ledelsen

Det er ledelsens ansvar at retningslinierne for medicinhåndtering overholdes. Det er i sidste ende ledelsens ansvar at der forefindes en opdateret medicininstruks og at denne følges. Ledelsen deltager i analysen af utilsigtede hændelser og at der følges op på konklusionerne.

Nøglen til medicinskab – findes på opslagstavlen på lærerværelset. Medicinskabet indeholder lister til registrering.

Receptpligtig medicin

Kontaktlæreren kan være behjælpelig med at ringe til forældre/bosted, hvis eleven ønsker medicin.

Medicinansvarlig sørger derefter for at medicinboks og medicinkort opdateres, hvis der er behov for hjælp ved medicingivning.

Kontaktlæreren har ikke ansvar for at lægen ordinerer den korrekte medicin.

Den ordinerede medicin skal være påført elevens medicinkort.

Medicinkortet indeholder oplysninger om elevens navn og cpr. nr.

Hvis eleven ønsker selv at styre og opbevare sin medicin, skal der foreligge en underskrevet kontrakt.

Håndkøbsmedicin

Der opbevares ikke fælles medicin på Idrætsskolen. Eleverne kan ikke få udleveret hovedpinepiller eller anden håndkøbsmedicin.

Eleven kan få hjælp til medicingivning af håndkøbsmedicin efter aftale. Denne medicin opbevares på samme måde som receptpligtig medicin. Er der tale om PN-medicin- altså medicin der doseres efter behov – registreres udleveringen.

Opbevaring af medicin

Den enkelte elevs medicin opbevares i medicinboksen. Boksen hænger på lærerværelset.

Nøglen til låsen opbevares særskilt i kontorets nøgleskab.

Hvis der er tale om medicin, der skal opbevares i køleskab, bruges lærerværelsets eget køleskab.

Elever, der selv styrer deres medicin, opbevarer den selv.

Bestilling af medicin

Det er eleven eller forældrene/bostedet, der bestiller medicin. Kontaktlæreren gør på eget initiativ eleven eller forældrene/bosted opmærksomme på, at der snart skal bestilles ny medicin.

Modtagelse af medicin

Det er forældrenes/bostedets pligt at oplyse til kontaktlæreren, hvis en elev har medicin med hjemmefra.

Kontaktlæreren sikrer derefter at medicininstruksen følges. Ved studieture/overnatninger er dette ekstra vigtigt.

Udlevering af medicin

Medicin kan udleveres af alle ansatte på Idrætsskolen, der er gjort bekendt med medicininstruksen.

Medicinansvarlig gennemgår instruksen i introduktionsforløb ved nyansættelser og medicininstruksen revideres og gennemgås på personalemøder årligt. Registrering på datolisten skal følge angivelserne i elevens medicinboks.

Bortskaffelse af medicin

Eleven har selv ansvar for at tage sin medicin med sig ved endt ophold på Idrætsskolen. Hvis medicinen er udløbet eller ikke skal bruges mere afleveres den til en pædagog/bosted. Pædagogen sørger for at det afleveres på apoteket

Viden om medicin

På hjemmesiden www. Sundhed.dk findes oplysninger om de forskellige medicintyper.

Fejl og utilsigtede hændelser

Der skal gives den rigtige medicin i den rigtige dosis på det rigtige tidspunkt til den rigtige elev. Opstår der en fejl, kalder man det en utilsigtet hændelse. Kontaktlæreren, der opdager hændelsen, er ansvarlig for at reagere på den. Alle fejl og utilsigtede hændelser skal registreres på skema.

Forkert medicin:

 1. Hold øje med eleven, mens en kollega kontakter læge og forældre/bosted
 2. Følg lægens anvisninger
 3. Når situationen er under kontrol, skal hændelsen registreres på skema til ”registrering af utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering”.

 

Medicinpædagogik

Det er målet at enhver elev lærer at leve et godt liv med sin medicin. Eleven skal i så høj grad som muligt være selvstændig – også når det gælder medicinhåndtering.

Eleven skal støttes i selv at tage ansvar for sin medicin – men dette skal ske på elevens præmisser og på en forsvarlig måde.

Målet er, at eleven lærer at:

 1. kontakte lægen
 2. hente medicinen på apoteket
 3. huske at tage medicinen
 4. opbevare medicinen
 5. holde øje med virkning og bivirkning
 6. holde øje med, hvornår der skal bestilles ny medicin
 7. bortskaffe medicin
 8. bede om hjælp efter behov

Skemaet ”analyse af utilsigtede hændelser” kan være et godt pædagogisk redskab, hvis eleven har lavet fejl.