Vedtægter for elevråd

Formål

Elevrådet skal varetage elevernes interesse på Idrætsskolen indenfor områderne: frokost, samvær i pauserne og sociale arrangementer som fx. sportsarrangementer, temadage og elevfester.

Valg

Elevrådet er rammen om elevernes demokratiske indflydelse på skolens hverdag. Rådet vælges i skoleårets start.

Elevrådslæreren

Der er en lærer knyttet til elevrådet. Så hurtigt som muligt efter elevrådet er valgt, er det lærerens opgave at samle rådet og informere om elevrådets muligheder og pligter.
Læreren deltager i alle møder, med mindre elevrådet ikke finder det nødvendigt.
Det er lærerens opgave at støtte og vejlede elevrådet i deres arbejde, herunder at forberede de 2 elever til bestyrelsesmøderne
Det er lærerens ansvar at referatet lægges ind på skolens hjemmeside.

Elevrådsvedtægter

Elevrådet består af 2 repræsentanter fra hver af de 4 teams, heraf stemmes 2 ind i skolens bestyrelse. De 2 elevrådsrepræsentanter i bestyrelsen har ingen stemmeret. Det forventes at de valgte forbereder sig til bestyrelsesmøderne. Hvis bestyrelsesrepræsentanterne er forhindret i at møde til et bestyrelsesmøde, spørges de andre elevrådsrepræsentanter.

Som medlem af elevrådet skal man være opsøgende i sit team før hvert elevrådsmøde.
Elevrådet skal sørge for, at alle indkomne forslag bliver behandlet i elevrådet.
Det tilstræbes at læreren i samråd med de 2 bestyrelsesrepræsentanter indkalder til 3 møder før jul og 3 møder i forårssemestret. Ved skoleårets start fastsættes datoerne i kalenderen.

Der kan indkaldes til ekstraordinært elevrådsmøde senest 2 dage i forvejen.
Læreren skal sammen med rådet udarbejde en dagsorden til møderne. Dagsordenen skal hænges op i elevrummet.
Alle afstemninger i rådet foregår ved alm. stemmeflertal, hvis et medlem i rådet kræver skriftlig afstemning sker det.
Læreren sørger for at kontoret informeres om mødedatoer.
Efter hvert møde udarbejdes et referat der hænges op i elevrummet og gives til læreren.