26. november 2014

Vedtægter for Idrætsskolen for udviklingshæmmede

§ 1.

Stk. 1. Idrætsskolen for voksne udviklingshæmmede er en selvejende Institution oprettet i henhold til regler om selvejende undervisningsinstitutioner.

§ 2.

Stk.1. Skolens formål er primært at give tilbud om undervisning, hvis hovedsigte er folkeoplysning til voksne, psykisk udviklingshæmmede mellem 18 og 61 år.

Der lægges særlig vægt på emneområdet idræt samt en række beslægtede områder som sundhed, ernæring, kulturfag, drama, sang og musik m.v. Desuden indeholder undervisningen studieture og ekskursioner. Specialundervisning og specialpædagogisk bistand indgår i tilbuddet.

Skolens indsats retter sig mod at styrke den enkelte deltagers personlige udvikling og forbedre deltagernes muligheder for at indgå i samfundets tilbud indenfor arbejds- og fritidslivet samt på undervisningsområdet.

§ 3.

Stk. 3. Idrætsskolen har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 4.

Stk. 1. Idrætsskolens ledelse består af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for skolen, samt af en forstander og en souschef.

Stk. 2. Skolens leder har det pædagogiske, personalemæssige, økonomiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af skolens undervisning og øvrige daglige aktiviteter.

Stk. 3. Skolens leder virker som sekretær for bestyrelsen.

§ 5.

Stk 1. Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, der udpeges således:

Det tilstræbes, at der i Idrætsskolens bestyrelse er medlemmer repræsenterende LEV, KIFU, DH og Parasport Danmark. 1 medlem repræsenterende den organiserede idræt eller relevante uddannelsesinstitutioner udpeges af resten af bestyrelsen, 1 medlem repræsenterende elevernes dagligliv (hjemmevejleder, socialrådgiver, pædagog, forældre) udpeges af resten af bestyrelsen. 1-2 medlemmer repræsenterende det politiske eller forvaltningsmæssige niveau udpeges af interesserede kommuner, evt. Kommunernes Landsforening KL. 1 medlem udpeges af medarbejderne (Tillidsrepræsentanten).

Bestyrelsen er selvsupplerende.

Stk. 2. 1-2 elevrepræsentanter og / eller 1 pårørende repræsentant fra den pågældende årgang kan, såfremt de måtte ønske det, deltage på bestyrelsesmøder uden at være medlem, og uden stemmeret. Elevrepræsentanter deltager ikke under punktet ”personaleforhold” på bestyrelsesmøderne.

§ 6.

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen. Den har ansvaret for at vedtægterne og de i øvrigt gældende regler og love overholdes.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder. Bestyrelsen har bemyndiget skolens leder til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale.

Stk. 3. Bestyrelsen godkender skolens budget, regnskab og vision efter forslag fra lederen. Den træffer endvidere andre beslutninger af mere indgribende betydning for skolen.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter regler for optagelse af deltagere på skolen.

§ 7.

Stk. 1. Bestyrelsen vælger sin formand og fastsætter sin forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen afholder møde efter behov så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Der skal dog holdes mindst eet møde pr. kvartal. Formanden og forstanderen indkalder i fællesskab til møderne og giver i god tid før mødet underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed tæller formandens stemme for 2.

Stk. 4. Skolens leder er ansvarlig over for såvel bestyrelsen, som bevilgende myndigheder i enhver økonomisk henseende. Lederen og formanden for bestyrelsen kan begge hver for sig tegne skolen, – også i økonomiske anliggender.

§ 8.

Stk. 1. Særligt sagkyndige repræsentanter kan indkaldes til bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 9.

Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige. Der kan desuden oppebæres indtægter fra anden side herunder brugerbetaling, salg af årspladser til andre kommuner, hovedstadsregionen, fondsbidrag, betaling for særligt arrangerede kurser eller i form af gebyrer for leje af lokaler eller lignende. Bestyrelsen godkender hvert år årsprisen pr. elev.

Stk. 2. Skolens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3. Skolens leder udarbejder hvert år budgetforslag til bestyrelsens godkendelse, forinden det fremsendes til København Kommune til orientering.

Stk. 4. Årsregnskab og status udarbejdes senest i februar måned. Efter at være forsynet med revisionspåtegning af min. een registreret revisor, fremsendes det af bestyrelsen til Københavns Kommune til orientering.

Stk. 5. Københavns Kommune skal godkende skolens vedtægter, samt yde driftstilskud i.h.t. driftsoverenskomsten.

§ 10.

Stk. 1. Ændringer af vedtægter kan ske efter vedtagelse på 2 efter hinanden følgende bestyrelsesmøder, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer beslutter sig herfor.

§ 11.

Stk. 1. Beslutning om skolens ophør kan træffes af bestyrelsen med 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Stk. 2. Københavns kommune træffer bestemmelse om anvendelsen af Idrætsskolens midler i tilfælde af dennes opløsning.

Stk. 3. Ved skolens ophør går ejendomme eller lokaler, der har været lejet/ stillet til rådighed for skolen, tilbage til kommunen/ejeren.

Stk. 4. Bestyrelsen skal ved skolens ophør fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt.

Vedtaget af bestyrelsen første gang 24/9 2014. Anden gang 26/11 2014.

Jørn Jensen (Formand)
Jens Boe Nielsen
Kirsten Kortbek
Anders G. Nielsen
Jytte Salbæk
Dorte Mørk
Morten Nylandsted Lyhne (TR)
Elevrepræsentanter: Siri & Jon