+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Årsberetning 2013

jan 4, 2014

Idrætsskolen for udviklingshæmmede har nu eksisteret i 19 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 13 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2013 optaget i alt 40 elever (25 fra København, 2 fra Frederiksberg og 13 fra region Hovedstaden), 1 elev mere end oprindelig budgetteret. En elev fra Brøndby er stoppet på Idrætsskolen, og i stedet optog vi en ny fra Herlev. Vi har et rigtig godt, harmonisk og aktivt hold elever i år, men også nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har selv valgt medlemmer til elevråd og bestyrelse.

I bestyrelsen er Mette Faber fratrådt, og Anders Nielsen tiltrådt som nyt bestyrelsesmedlem.

Personalemæssigt er vi 8 idrætslærere, en forstander, en sekretær samt 1 udviklingshæmmet i skånejob. Derudover har vi ansat en multimediedesigner og en undervisningsassistent i midlertidig løntilskudsordning. Vi har haft besøg af Revas, der fører tilsyn med institutioner under Københavns kommune. Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, når den foreligger.

Vi har i 2013 bl.a. deltaget i Glostrup-stævnet, løbet Strandparkløbet, været på studietur til Idrætshøjskolen i Sønderborg, vinterfriluftsliv har været i Sverige og løbet det korte Vasaløb på 30 km., vi har stået for Værkstedernes Idrætsdag, været i Dansekapellet, haft flere praktikanter, haft gæstelærere på besøg, holdt gl. elevdag, midtvejssamtaler, pædagogiske dage og meget mere. Årets undervisning er forløbet fint, og som planlagt.

Pædagogisk har vi bl.a. fortsat arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed, samt internt sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø på Idrætsskolen, bl.a. i form af personaledage, MUS-samtaler m.m. Personalet har endvidere taget bassinprøven i Bellahøj svømmehal som et led i vores fokus på sikkerhed, samt taget et kursus i diabetes, da vi planlægger en indsats inden for diabetesområdet.

Hjemmesiden for Idrætsskolen bliver løbende udbygget og opdateret, og vi har også oprettet en side om Idrætsskolen på Facebook, og vi er naturligvis registreret på Tilbudsportalen.

Årets resultat er på kr. 292.767 således at egenkapitalen pr. 31/12 2013 andrager kr. 1.417.805.

Vore indtægter var således lidt større end forventet, da vi optog en elev mere end oprindelig budgetteret, og vore udgifter var stort set som budgetteret. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 2-3 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 2-3 måneders drift ikke stor.

Forventninger til 2014

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 15 elever fra region Hovedstaden og ingen elever fra Frederiksberg kommune, da Frederiksberg har vedtaget en ny masterplan inden for det specialiserede socialområde, der bl.a. går ud på at give Frederiksbergs borgere tilbud inden for kommunens grænser. Vi planlægger således at have i alt 40 elever, og dermed 8 lærere ansat. Dette er udgangspunktet for budgettet for 2014. Udover de budgetterede udgifter, forventer vi øgede omkostninger til en ny lovpligtig passageransvarsforsikring i forbindelse med sejlads, vi forventer øgede lønomkostninger i forbindelse med endnu ikke afsluttede overenskomstforhandlinger hos Uddannelsesforbundet, og endelig regner vi med at skulle indkøbe ny IT/bærbare Pc’ere til personalet. Vi kender p.t. ikke størrelsen af disse udgifter, hvorfor de ikke indgår i budgettet endnu, men nogle af disse udgifter forventer vi finansieret via egenkapitalen.

Idrætsskolens støtteforening er efter beslutning i bestyrelsen ophørt pr. januar 2014, da der ikke var nogle medlemmer. Beløbet er overført til Idrætsskolens almindelige bankkonto, hvorfra vi fortsat kan give tilskud til elever, der ikke har råd til idrætstøj, studieture eller deltagerbetaling.

I 2014 vil vi fortsat sætte fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, og bl.a. arbejde videre med Idrætsskolens udadvendte virksomhed samt nye tilbud til eleverne, samt fortsat internt have fokus på det psykiske arbejdsmiljø. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger i 2014 og årene fremover, og da der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, bl.a. under STU-ordningen, så er der helt sikkert en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi næsten hvert år dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.