+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Årsberetning 2015

feb 4, 2016

Idrætsskolen for udviklingshæmmede har nu eksisteret i 21 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 15 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2015 optaget i alt 40 elever (25 fra København og 15 fra region Hovedstaden), som planlagt i budgettet for 2015. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

I bestyrelsen er der ingen ændringer, bortset fra en ny elevrepræsentant fra den nuværende årgang.

Personalemæssigt er vi p.t. 7 faste idrætslærere og vi har haft en årsvikar det første halvår, og vedkommende overgik så til at være barselsvikar efter sommerferien og frem til primo november. Udover lærerne er vi personalemæssigt som tidligere år en forstander, en sekretær samt en udviklingshæmmet i skånejob. Derudover har vi i perioder ansat en multimediedesigner i midlertidig løntilskudsordning. Vi har haft økonomisk tilsyn fra Socialforvaltningen i København uden bemærkninger.

Vi har i 2015 bl.a. stået for Idrætsdagen på Genforeningspladsen, deltaget i Strandparkløbet, idrætsdagen på Maglemosen, været på studietur til Kattingeværk ved Roskilde Fjord, haft flere praktikanter, studerende og gæstelærere på besøg, holdt gl. elevdag, midtvejssamtaler, pædagogiske dage, procesdage og meget mere. Årets undervisning er forløbet fint, og som planlagt.

Pædagogisk har vi bl.a. fortsat arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed og vores strategi i forhold til elevoptagelse, evt. nye målgrupper og konkurrenter, samt internt sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø på Idrætsskolen, bl.a. i form af personaledage, pædagogisk weekend m.m. Endvidere har vi arbejdet med vores nye projekt inden for motion, sund kost og ernæring m.m., som vi kalder ”Bootcamp – træning og trivsel”.

Hjemmesiden for Idrætsskolen bliver løbende udbygget og opdateret, og vi er sammen med vores multimediedesigner ved at opbygge en helt ny hjemmeside. Vi er også på Facebook, Instagram og Twitter, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen.

Årets resultat er på kr. 42.680,- således at egenkapitalen pr. 31/12 2015 andrager kr. 1.517.771,-

Vores resultat er således lidt større end forventet, da vi har brugt mindre end budgetteret på vikarer, kørsel, ekskursioner og studietur, fordi vi forudså, at vore faste lønudgifter ville blive større end budgetteret pga. ny overenskomst med Uddannelsesforbundet. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 2-3 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 2-3 måneders drift ikke stor.

Forventninger til 2016

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 12-15 elever fra region Hovedstaden og ingen elever fra Frederiksberg kommune, da Frederiksberg har vedtaget en masterplan inden for det specialiserede socialområde, der bl.a. går ud på at give Frederiksbergs borgere tilbud inden for kommunens grænser. Vi planlægger således at have i alt ca. 37-40 elever, og dermed 7-8 lærere ansat. Den ene stilling planlægger vi at være en årsvikar, for at have en vis fleksibilitet i.f.h.t. elevantallet. Dette er udgangspunktet for budgettet for 2016.

I 2016 vil vi fortsat sætte fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, og bl.a. arbejde videre med Idrætsskolens udadvendte virksomhed samt udvikle nye tilbud til eleverne, og fortsat internt have fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Nogle af vore fremtidige udfordringer vil være førtidspensionsreformen, evt. kommunale besparelser, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2016 og årene fremover, og da der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, er der en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor produktudvikling, nytænkning, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.