+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Årsberetning 2016

feb 20, 2017

Idrætsskolen for udviklingshæmmede har nu eksisteret i 22 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 16 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2016 optaget i alt 41 elever (25 fra København og 16 fra region Hovedstaden), 4 elever mere fra region Hovedstaden end planlagt i budgettet for 2016. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

I bestyrelsen er der nye elevrepræsentanter fra den nuværende årgang, samt Tonni som medarbejderrepræsentant. De øvrige bestyrelsesposter er uforandrede.

Personalemæssigt er vi p.t. 6 faste idrætslærere og to årsvikarer. En af vore lærere fratrådte ved sommerferien, og vi ansatte i stedet en årsvikar. Mads er blevet souschef, og Tonni er TR/AMR. Vores sekretær er fratrådt, og vi har pr. 1. januar 2017 ansat en ny sekretær/multimediedesigner. Derudover har vi nu to udviklingshæmmede i skånejob, og undertegnede som forstander.

Vi har i 2016 bl.a. stået for Idrætsdagen, deltaget i Strandparkløbet, været på studietur til Idrætshøjskolen i Sønderborg, haft flere praktikanter, studerende og gæstelærere på besøg, holdt gl. elevdag, midtvejssamtaler, pædagogiske dage, procesdage og meget mere. Årets undervisning er forløbet fint, og som planlagt.

Pædagogisk har vi bl.a. fortsat arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed og vores strategi i forhold til elevoptagelse, evt. nye målgrupper og konkurrenter, samt internt sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø på Idrætsskolen, bl.a. i form af personaledage, pædagogisk weekend m.m. Endvidere har vi fokuseret på kurser, indkøb af manglende rekvisitter og inventar, vedligeholdelse af vore lokaler m.m. Medieskolen Juno har optaget en ny informationsfilm for os.

Vi har i foråret offentliggjort vores helt nye hjemmeside, og vi er også på Facebook, Instagram og Twitter, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen. Endvidere har vi ændret vores logo.

Årets resultat er på kr.338.538,- således at egenkapitalen pr. 31/12 2016 andrager kr.1.856.309,-

Vores resultat er således større end forventet, primært fordi vi har optaget 4 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden. Derudover er der i årsregnskabet for 2016 hensat et lavere beløb til feriepengeforpligtelser end sidste år, hvilket påvirker resultatet positivt. Til gengæld forventer vi i 2017 øgede lønomkostninger, da vi får 2 lærere på barsel, og da vores sekretær er fratrådt, og fortsat får løn indtil ultimo marts. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 3 måneders drift ikke stor.

Forventninger til 2017

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 16 elever fra region Hovedstaden og ingen elever fra Frederiksberg kommune, da Frederiksberg har vedtaget en masterplan inden for det specialiserede socialområde, der bl.a. går ud på at give Frederiksbergs borgere tilbud inden for kommunens grænser. Vi planlægger således at have i alt ca. 41 elever, og dermed 8 lærere ansat. En eller to stillinger planlægger vi at være et årsvikariat, for at have en vis fleksibilitet i.f.h.t. elevantallet. Dette vil vi have klarhed over i løbet af april 2017. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2017.

I 2017 vil vi fortsat sætte fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, og bl.a. arbejde videre med Idrætsskolens udadvendte virksomhed samt udvikle nye tilbud til eleverne, og fortsat internt have fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Nogle af vore fremtidige udfordringer vil være førtidspensionsreformen, evt. kommunale besparelser, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2017 og årene fremover, og da der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, er der en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor produktudvikling, nytænkning, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.