+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Årsberetning 2017

feb 9, 2018

Idrætsskolen for udviklingshæmmede har nu eksisteret i 23 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 17 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2017 optaget i alt 44 elever (25 fra København og 19 fra region Hovedstaden), 3 elever mere fra region Hovedstaden end planlagt i budgettet for 2017. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

I bestyrelsen er der nye elevrepræsentanter fra den nuværende årgang, samt Dorte Mørk, der er indtrådt i bestyrelsen i december 2017. De øvrige bestyrelsesposter er uforandrede.

Personalemæssigt er vi p.t. 7 faste idrætslærere og en årsvikar. Vores sekretær er fratrådt, og vi har i 2017 ansat en ny sekretær/multimediedesigner. Derudover har vi to udviklingshæmmede i skånejob, og undertegnede som forstander.

Vi har i 2017 bl.a. stået for Idrætsdagen, deltaget i Strandparkløbet, været på studietur til Idrætshøjskolen i Sønderborg, haft flere praktikanter, studerende og gæstelærere på besøg, holdt gl. elevdag, midtvejssamtaler, pædagogiske dage, procesdage og meget mere. Årets undervisning er forløbet fint, og som planlagt.

Pædagogisk har vi bl.a. fortsat arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed og vores strategi i forhold til elevoptagelse, evt. nye målgrupper og konkurrenter, samt vores undervisningsmæssige/pædagogiske indhold, og internt sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø på Idrætsskolen, bl.a. i form af personaledage, pædagogisk weekend m.m. Endvidere har vi fokuseret på kurser, indkøb af manglende rekvisitter og inventar, vedligeholdelse af vore lokaler m.m.

Vi har sidste år offentliggjort vores helt nye hjemmeside, og vi er også på Facebook, Instagram og Twitter, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen.

Årets resultat er på 493.614,-kr.således at egenkapitalen pr. 31/12 2017 andrager 2.349.924,- kr.

Vores resultat er således større end forventet, primært fordi vi har optaget 3 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden. Vi har i ledelsen/bestyrelsen vedtaget at hensætte noget af årets overskud til en planlagt renovering af Idrætsskolens lokaler, nyt inventar samt en opgradering af vores IT. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3-4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 3-4 måneders drift ikke stor.

Forventninger til 2018

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 15 elever fra region Hovedstaden fra august 2018, og fortsat ingen elever fra Frederiksberg kommune, da Frederiksberg har vedtaget en masterplan inden for det specialiserede socialområde, der bl.a. går ud på at give Frederiksbergs borgere tilbud inden for kommunens grænser. Vi planlægger således at have i alt ca. 40 elever, og dermed 8 lærere ansat. En af stillingerne planlægger vi til at være et årsvikariat, for at have en vis fleksibilitet i.f.h.t. elevantallet. Dette vil vi have klarhed over i løbet af april-maj 2018. Desuden planlægger vi som nævnt at gennemføre en grundig renovering/istandsættelse af vore lokaler, samt at opdatere vores IT, både hvad angår software og hardware.

I 2018 vil vi fortsat sætte fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, bl.a. i form af en brugerundersøgelse, og desuden arbejde videre med Idrætsskolens udadvendte virksomhed samt udvikle nye tilbud til eleverne, og fortsat internt have fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Nogle af vore fremtidige udfordringer vil være førtidspensionsreformen, flere udviklingshæmmede der kommer i ordinære jobs, evt. kommunale besparelser, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2018 og årene fremover, og da der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, er der en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor produktudvikling, nytænkning, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.