+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net
SENESTE NYT FRA IDRÆTSSKOLEN

Årsberetning 2019

feb 4, 2020

Idrætsskolen for udviklingshæmmede har nu eksisteret i 25 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 19 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende, og er nu nyrenoverede.

Skolen har i 2019 optaget i alt 48 elever (25 fra København og 23 fra region Hovedstaden), hvilket er 5-8 elever mere fra region Hovedstaden end planlagt i budgettet for 2019. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også som altid nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

I bestyrelsen er der en ny elevrepræsentant fra den nuværende årgang. Derudover har lærerne valgt ny tillidsmand, som også er medlem af bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesposter er uforandrede.

Personalemæssigt er vi p.t. 8 faste idrætslærere og en årsvikar, en nyansat sekretær/multimediedesigner, en tidligere elev i skånejob, og undertegnede som forstander.

Vi har i 2019 bl.a. stået for Idrætsdagen, hvor vi fejrede 25 års jubilæum, deltaget i Strandparkløbet, arrangeret Royal Run, været på studietur til Idrætshøjskolen i Sønderborg, haft flere praktikanter, studerende og gæstelærere på besøg, holdt gl. elevfest, elevplanssamtaler, pædagogiske dage, procesdage og meget mere. Årets undervisning er forløbet fint, og som planlagt.

I 2019, hvor vi i foråret havde 25 års jubilæum, satte vi i løbet af året fortsat fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, bl.a. i form af en brugerundersøgelse, der bliver udført af Københavns Universitet/Institut for Idræt, der har fået fondsmidler fra Novo Nordisk fonden til undersøgelsen, der i alt forventes at tage ca. 1-2 år. Derudover har vi i forbindelse med vores mission, vision og strategi arbejdet videre med Idrætsskolens udadvendte virksomhed samt udviklet nye tilbud til eleverne, bl.a. i form af E-sport som et nyt tema.

Pædagogisk har vi bl.a. fortsat arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed, bl.a. med henblik på brobygning og samarbejde med andre relevante interessenter, undervisningens kvalitet, og vores vision og strategi generelt. Vi har desuden haft tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden, samt økonomisk tilsyn, begge med en fin tilbagemelding, der kan læses på vores hjemmeside.

Vi bruger fortsat vores hjemmeside og Facebook meget til information/kommunikation m.m., og vi er nu også aktive på Instagram, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen.

Årets resultat er på kr 635.975,- således at egenkapitalen pr. 31/12 2019 andrager kr. 2.907.752,-

Vores resultat er således et pænt overskud, som vi forventer at hensætte til indbetaling af indefrosne feriepenge ultimo 2020. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3-4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 3-4 måneders drift ikke stor.

Forventninger til 2020

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 15-18 elever fra region Hovedstaden fra august 2020.Vi planlægger således at have i alt ca. 40-43 elever, og dermed 8 lærere ansat. Derudover planlægger vi evt. at have en årsvikar, for at have en vis fleksibilitet i.f.h.t. elevantallet. Dette vil vi have klarhed over i løbet af april-maj 2020. Årsprisen pr. elev bliver fra august 2020 sat lidt op, til 185.000,-kr. pr årselev. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2020.

Nogle af vore fremtidige udfordringer vil stadig være førtidspensionsreformen, flere udviklingshæmmede der kommer i ordinære jobs, evt. kommunale besparelser, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2020 og årene fremover, og da der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, er der en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor udvikling af undervisningen, nytænkning og innovation, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.