+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net
SENESTE NYT FRA IDRÆTSSKOLEN

Årsberetning 2020

feb 9, 2021

Idrætsskolen har nu eksisteret i 26 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 20 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2020 optaget i alt 46 elever (25 fra København og 21 fra region Hovedstaden), hvilket er 6 elever mere fra region Hovedstaden end planlagt i budgettet for 2020. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også som altid nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

Som nyt bestyrelsesmedlem til vores bestyrelse har LEV København udpeget Gert Thomsen, efter Jytte Salbæk desværre afgik ved døden. Derudover er der nye elevrepræsentanter fra den nuværende årgang. De øvrige bestyrelsesposter er uforandrede.

Personalemæssigt er vi p.t. 8 faste idrætslærere og en årsvikar, en sekretær/multimediedesigner, en tidligere elev i skånejob, 2-3 frivillige idrætsassistenter og undertegnede som forstander.

Vi har i 2020 selvfølgelig været meget præget af Corona-situationen, og vi var desværre nødsaget til at holde lukket i 2 måneder, fra midten af marts og til midten af maj måned pga. regeringens retningslinjer. Efterfølgende har vi gennemført resten af årets undervisning med stor opmærksomhed på Sundhedsstyrelsens retningslinjer m.h.t. afstand, afspritning, små hold, mundbind osv. Vi nåede heldigvis at optage elever til skoleåret 2020-21 inden nedlukningen i foråret, og har afholdt elevplanssamtaler, pædagogiske dage, procesdage m.m. Årets undervisning er trods Corona-situationen forløbet fint, og i store træk som planlagt.

I 2020 har vi fortsat haft fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, bl.a. i form af en brugerundersøgelse, der bliver udført af Københavns Universitet/Institut for Idræt, der har fået fondsmidler fra Novo Nordisk fonden til undersøgelsen, der i alt forventes at tage ca. 1-2 år.

E-sport som vi indførte som et nyt tema i år, er blevet en stor succes.

Pædagogisk har vi bl.a. fortsat arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed, bl.a. med henblik på brobygning og samarbejde med andre relevante interessenter, undervisningens kvalitet, og vores vision og strategi generelt.

Vi bruger fortsat vores hjemmeside og Facebook meget til information/kommunikation m.m., og vi er nu også aktive på Instagram, Twitter og Linkedin, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen.

Årets resultat er på kr. 218.078 således at egenkapitalen pr. 31/12 2020 andrager kr. 3.125.830.

Vores resultat er således et pænt overskud, som vi forventer at hensætte som delvis indbetaling af indefrosne feriepenge for 2020. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3-4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset som f.eks. nedlukning på grund af Corona, er en egenkapital svarende til 3-4 måneders drift ikke stor.

Forventninger til 2021

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 16-20 elever fra region Hovedstaden fra august 2021.Vi planlægger således at have i alt ca. 41-46 elever, og dermed 8 lærere ansat. Derudover planlægger vi evt. at have en årsvikar, for at have en vis fleksibilitet i.f.h.t. elevantallet. Dette vil vi have klarhed over i løbet af april-maj 2021. Årsprisen pr. elev vil være uforandret,185.000,-kr. pr årselev. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2021.

Nogle af vore fremtidige udfordringer vil stadig være førtidspensionsreformen, flere udviklingshæmmede der kommer i ordinære jobs, evt. kommunale besparelser, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer som f.eks. Corona-situationen. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2021 og årene fremover, og da der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, er der en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor udvikling af undervisningen, nytænkning og innovation, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.