+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net
SENESTE NYT FRA IDRÆTSSKOLEN

Årsberetning 2022

feb 7, 2023

Idrætsskolen har nu eksisteret i 28 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 22 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2022 optaget i alt 51 elever (25 fra København og 26 fra region Hovedstaden), hvilket er 6 elever mere fra region Hovedstaden end planlagt i budgettet for 2022, så det er det højeste antal elever vi har haft. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også som altid nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

Vi har fået et nyt bestyrelsesmedlem til vores bestyrelse, repræsenterende Københavns Professionshøjskole: Laura Staun Valentiner, der er uddannelsesleder på KP’s fysioterapiuddannelse. Marianne Schubart har trukket sig fra bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesposter er uforandrede, og elevrepræsentanterne fra sidste år fortsætter også i bestyrelsen i år.

Personalemæssigt er vi p.t. 9 fastansatte idrætslærere, to fastansatte køkkenassistenter, 2-3 frivillige idrætsassistenter og undertegnede som forstander. Derudover har vi i perioder hvor der er behov for det, en multimediedesigner i løntilskud. Vi har i årets løb sagt farvel til en lærer og en multimediedesigner.

I 2022 har vi fortsat haft fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, bl.a. i form af en brugerundersøgelse, der er blevet udført af Københavns Universitet/Institut for Idræt, der har fået fondsmidler fra Novo Nordisk fonden til undersøgelsen. Undersøgelsen er nu afsluttet med et flot resultat, og offentliggjort på vores hjemmeside. Endvidere har vi i forbindelse med, at Københavns Kommune satte vores område i udbud, udarbejdet et tilbud, der er indsendt til kommunen, men efterfølgende har Københavns Kommune midlertidigt annulleret/udskudt deres udbud af interne årsager.

Pædagogisk har vi bl.a. arbejdet med undervisningens kvalitet og indhold, elevplaner, udbud og vores vision og strategi generelt. Årets undervisning er forløbet fint, og i store træk som planlagt.

Vi bruger fortsat vores hjemmeside og Facebook meget til information/kommunikation m.m., og vi er også aktive på Instagram, Twitter, You Tube og Linkedin, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen, hvor vi har opdateret alle vore informationer.

Årets resultat er på kr. 426.522,-  således at egenkapitalen pr. 31/12 2022 andrager kr. 3.995.055,-

Vi har haft øgede indtægter, da vi som sagt har optaget 6 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden, og vi har modtaget lidt større lønrefusion end forventet, og endelig har vi modtaget et engangstilskud fra Socialstyrelsen pga. Corona-nedlukningen, der er gået til aktiviteter for vore elever. Vi har haft øgede udgifter til elevaktiviteter, kørsel med eleverne, lønninger, udbetaling af afspadsering/feriefridage, lærer-PC’ere, lærertøj og negative renter. Endvidere har vi på flere andre områder haft øgede omkostninger pga. den høje inflation.

Vores resultat er således et overskud på kr. 426.522,-. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens størrelse, og bestyrelsen mener, at det er rimeligt at forsøge at opbygge egenkapitalen svarende til et halvt års drift (ca. 4,5 mill. kr.), for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale, evt. afskedigelser eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 4 måneders drift ikke stor nok. Dette har årets økonomiske tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden bakket os helt op i.

Forventninger til 2023

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage min. 15 elever fra region Hovedstaden fra august 2023.Vi planlægger således at have i alt ca. 40 elever, og dermed 8-9 lærere ansat. Dette vil vi have endelig klarhed over i løbet af marts-april 2023. Årsprisen pr. elev vil være 200.000, -kr. pr. årselev fra august 2023. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2023.

I 2023 forventer vi også, at Københavns Kommune genoptager deres udbud, som vi selvfølgelig vil byde ind på. En forudsætning for budgettet 2023 er derfor, at vi vinder udbuddet. Først efter en evt. afklaring af udbudssituationen vil vi have fuldt overblik over vores økonomi for 2023.

Nogle af vore fremtidige udfordringer vil stadig være førtidspensionsreformen, der betyder at færre udviklingshæmmede får tilkendt førtidspension, flere og flere udviklingshæmmede der kommer i ordinære jobs, evt. kommunale besparelser/udbud, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2023 og årene fremover, og da der er mange tilbud til udviklingshæmmede, er der en stor konkurrencesituation på vores område, hvorfor udvikling af undervisningen, nytænkning og innovation, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.