+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net
SENESTE NYT FRA IDRÆTSSKOLEN

Årsberetning 2023

feb 6, 2024

Idrætsskolen har nu eksisteret i 29 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 23 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2023 optaget i alt 51 elever (25 fra København og 26 fra region Hovedstaden) som budgetteret. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også som altid nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

Bestyrelsesposterne er uforandrede, dog er der kommet en ny elevrepræsentant udover en fra sidste år, der fortsætter i bestyrelsen.

Personalemæssigt er vi p.t. 9 fastansatte idrætslærere, en fastansat køkkenassistent, 3 frivillige idrætsassistenter og undertegnede som forstander. Derudover har vi i perioder hvor der er behov for det, en multimediedesigner i løntilskud. En lærer er på barselsorlov, så vi har en barselsvikar i stedet.

I 2023 har vi fortsat haft fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud.

Pædagogisk har vi bl.a. arbejdet med undervisningens kvalitet og indhold, elevplaner, udbud og sparekatalog, samt tillid og trivsel. Årets undervisning er forløbet fint, og i store træk som planlagt.

Vi bruger fortsat vores hjemmeside og Facebook meget til information/kommunikation m.m., og vi er også aktive på Instagram, Twitter, You Tube og Linkedin, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen, hvor vi har opdateret alle vore informationer.

Årets resultat er på kr.1.186.122,- således at egenkapitalen pr. 31/12 2023 andrager kr. 5.181.177,-

Vi har haft lidt øgede indtægter i form af lønrefusion og renteindtægter, og vi har brugt mindre på kørsel end budgetteret. Vi har haft øgede udgifter til idrætsrekvisitter, tøjindkøb, inventar, personaleomkostninger, personaleuddannelse, gæstelærere samt nye bærbare PC’ere til lærerne.

Vores resultat er således et overskud på kr. 1.186.122,-. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens størrelse, og bestyrelsen mener, at det er rimeligt at forsøge at opbygge egenkapitalen svarende til et halvt års drift (ca. 5 mill. kr.), for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale, evt. afskedigelser eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 4 måneders drift ikke stor nok. Dette har årets økonomiske tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden bakket os helt op i.

Forventninger til 2024

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage min. 20 elever fra region Hovedstaden fra august 2024.Vi planlægger således at have i alt ca. 45 elever, og dermed 7-9 lærere ansat. Dette vil vi have endelig klarhed over i løbet af marts-april 2024. Årsprisen pr. elev vil uforandret være 200.000, -kr. pr. årselev hele året. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2024.

I 2024 forventer vi også, at Københavns Kommune genoptager deres udbud, som vi selvfølgelig vil byde ind på. En forudsætning for budgettet 2024 er derfor, at vi vinder udbuddet. Først efter en evt. afklaring af udbudssituationen vil vi have fuldt overblik over vores økonomi for 2024. Vi mister desuden vores tilskud fra FOS fra sommeren 2024.

Nogle af vore fremtidige udfordringer vil stadig være førtidspensionsreformen, der betyder at færre udviklingshæmmede får tilkendt førtidspension, flere og flere udviklingshæmmede der kommer i ordinære jobs, evt. kommunale besparelser/udbud, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2024 og årene fremover, og da der er mange tilbud til udviklingshæmmede, er der en stor konkurrencesituation på vores område, hvorfor udvikling af undervisningen, nytænkning og innovation, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.