+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6/12 2011

dec 6, 2011

Tilstede: Jørn Jensen, Mads Henriksen, Mathilde Bendtsen, Alexander Pagh og Søren Stenkilde

Fraværende: Sven Aage Knudsen, Bente Holm og Jørgen Eckmann

Dagsorden:

Orientering fra:
Elever: fortalte om studieturen, der var meget vellykket, om elevfest og elevjulefrokost, om at de gerne ville op og besøge Pibergården til foråret, og at nogle af eleverne var utilfredse med Skovlunde busser, der ofte kommer for sent.
Lærere: fortalte også om studietur, om de forskellige praktikanter vi har/har haft, samt om vores pædagogiske weekend med arbejdet med udadvendt virksomhed.
Ledelse: fortalte om vær-med dag og gamle elevers dag, at elevrådet vil udarbejde vedtægter, om de gamle PC’ere der er blevet renoveret og givet til Joan, Mic og Schulle, at vi korrekturlæser på teksterne om sikkerhed, og at vi har indkøbt diverse kunstværker fra Kunstskolen.
Bestyrelse: ingen informationer.

Økonomisk status p.t.: Budgettet for 2011 forventes overholdt. Enkelte konti blev kommenteret af Søren: Deltagerbetaling har ikke helt nået det budgetterede, da nogle elever har fået ”friplads” og ikke har betalt for studietur. Renteindtægter kommer op på det budgetterede. Diverse indtægter er bl.a. fra kursus på Maglemosen. Personaleuddannelse og Uddannelsesfonden er begge overskredet, men vi får til gengæld et tilskud her på ca. 50.000 til Idrætsskolen. Idrætsrekvisitter/undervisningsmaterialer er sammenlagt ikke overskredet. Kørsel med elever vil blive overskredet, da Skovlunde har sat deres priser op, og vi kører mere med dem. Friluftsgruppens budget vil blive overskredet, og budgettet hertil vil blive forhøjet næste år. Vedligeholdelse af kontorinventar er overskredet pga. nyt IT anlæg.

Første forslag til budget 2012 vedhæftet. Det endelige budget revideres og vedtages først på bestyrelsesmødet 2/2 2012, hvor årsregnskabet også præsenteres. Vi har fået bekræftet vores tilskud fra Københavns kommune. Budgettet blev vedtaget.

Forslag/brainstorm til sammensætning af og rekruttering til bestyrelsen. Vi besluttede at vi arbejder videre på området til næste bestyrelsesmøde.

Orientering om:
Udadvendt virksomhed: Vi har bl.a. besluttet at skrive en bog om Idrætsskolen, skrive en kronik, indspille og udgive en CD med Idrætsskolens sang, samt deltage i forskellige arrangementer næste skoleår.
Arbejdet med elevplaner: De 4 lærerteams har udarbejdet elevplaner for alle 40 elever, og efterfølgende korrigeret planerne i samarbejde med den enkelte elev, og nu har vi så udsendt elevplanerne til eleverne sammen med invitation til midtvejssamtaler.
Samarbejdsaftale med Grøndal Centret: Tina og Søren har møde i næste uge vedr. revidering af samarbejdsaftalen, især hvad angår booking af idrætslokaler, og også m.h.t. evt. leje af ekstra lokale til Idrætsskolen.

Politik vedr. langvarigt sygefravær, som beskrevet i tidligere mail, blev godkendt.

Personaleforhold (uden for referat)

Evt. Ingen emner.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 2. februar 2012 kl. 17.30.

Med venlig hilsen

Søren Stenkilde