+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde mandag d. 20/5 2019

maj 21, 2019

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 20/5 2019

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Dorte Mørk, Kirsten Kortbek, Tonni Frandsen, Jon Kramer Laursen og Søren Stenkilde

Afbud fra: Anders Nielsen

Dagsorden

 1. Orientering fra
  1. Elever: Velkommen til Jon, der er ny elevrepræsentant i bestyrelsen. Jon fortalte om de 3 temaforløb adventure, kropsteater og volleyball, samt om KIFU-dagen, Lavukstock og nye elevers dag.
  2. Lærere: Tonni orienterede kort om nogle af de mange aktiviteter, vi har haft travlt med den seneste tid, som f.eks. optagelsesprocessen af nye elever, diverse besøg her, jubilæumsarrangementet m.m.
  3. Ledelse: Søren orienterede om vores 3 pædagogiske eftermiddage, hvor vi drøftede 3 forskellige emner; nemlig vision og strategi, 25 års jubilæum samt undervisningens kvalitet. Vi afholdt et meget vellykket jubilæumsarrangement, med ca. 500 gæster, på vores Facebook kan ses billeder fra dagen. Vi har udarbejdet en liste over vore samarbejdspartnere, som ligger på vores hjemmeside, det er højt prioriteret for os at have gode samarbejdspartnere, og vi vil løbende udvide vores ”brobygning” med andre relevante samarbejdspartnere. Vi får tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden tirsdag d. 4/6 2019.
  4. Bestyrelse: Jørn koordinerer en ansøgning vedr. Kbh kommunes handicappris, Søren sender et udkast til Jørn. Jytte orienterede om de nye kvalitetsstandarder i Københavns kommune, der er et spareforslag om at de mest velfungerende elever måske ikke længere får ret til et aktivitets- og samværstilbud under § 104, og at de øvrige elevgrupper måske kun vil blive tilbudt 3-4 dage om ugen på et dagtilbud. Endvidere må hver borger kun tilbydes 1 tilbud, og max. 10 km. fra bostedet.
 1. Elevoptagelse 2019-20:

Vi havde 76 ansøgere i alt, 48 fra København og 28 fra Region Hovedstaden. I alt 46 ønsker kørsel.

Vi har optaget 25 fra København, og 22 fra Region Hovedstaden, i alt 47 elever. De fordeler sig med 24 mandlige og 23 kvindelige elever. 25 af de optagne elever er helt nye elever, der aldrig har gået på Idrætsskolen. 25 elever er på kørsel.

Vi har fået betalingstilsagn og optaget elever fra følgende kommuner i region Hovedstaden:

Hvidovre x 4

Gentofte x 3

Gladsaxe x 3

Fredensborg x 2

Ishøj x 2

Glostrup x 2

Lyngby x 2

Albertslund

Hillerød

Roskilde

Frederikssund

Vi har kun budgetteret med 15 regionselever, og da vi optager 22, er det således 7 mere end budgetteret.

Vi ansætter bl.a. en ny årsvikar i den forbindelse.

 

 1. Årskalender 2019-20 blev uddelt. Næste skoleårs bestyrelsesmøder er mandag d. 30/9, mandag d. 2/12, mandag d. 3/2 2020 samt mandag d. 11/5. Alle dage kl. 17.30.
 2. Økonomisk status p.t.: Vi har fået støtte fra Nordea-fondens lokalpulje på 50.000,-kr. til vores jubilæumsarrangement, hvilket også svarer til vore omkostninger i den forbindelse. Vi har i alt modtaget halvdelen af årets indtægter p.t., og bl.a. på grund af flere optagne elever fra region Hovedstaden forventer vi ikke underskud i dette kalenderår.
 3. Overenskomst, løn, lokalaftale, seniorordning, APV – orientering v/Tonni, der fortalte at Uddannelsesforbundet og arbejdsgiversiden endnu ikke er blevet enige om en overenskomst, hvorfor sagen er overgået til en voldgiftssag. Vi kan derfor endnu ikke regulere lønningerne korrekt fra 1. april 2018. Lokalaftalens tekstgrundlag er skrevet, der mangler blot de endelige beløb, som vi ikke kan sætte ind, før overenskomsten er forhandlet på plads. Seniorordningen bliver en del af lokalaftalen. APV forventes færdiggjort i indeværende år.
 4. Personaleorientering/nyansættelser: Vi har ansat en ny sekretær/multimediedesigner pr. 1/8 2019, og vi er endvidere i en ansættelsesproces m.h.t. at ansætte en ny, ekstra årsvikar pga. det øgede elevantal næste skoleår.
 5. – ingen emner

 

Næste bestyrelsesmøde er fælles bestyrelsesmøde incl. personalegruppen mandag d. 30/9 kl. 17.30.

 

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde