+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde mandag d. 23/11 2020

nov 24, 2020

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag 23/11 2020

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Dorte Mørk, Anders Nielsen, Gert Thomsen, Morten Lyhne, Cecilie Tia Engell, Frederik Bille Bergholdt og Søren Stenkilde

Afbud fra: Kirsten Kortbek

Orientering fra:

Elever: Tia og Frederik fortalte om de aktuelle tema’er: E-sport med både spil og fysisk aktivitet, Adventure med mange udfordringer, kropsteater samt volleyball hvor de er ved at lære alle de forskellige typer af slag. Endvidere fortalte de i forlængelse af det afholdte elevrådsmøde lidt om hverdagen her, hvordan de holder Corona-sikre pauser, og hvad planerne er for elevjulefrokosten.

Lærere: Morten orienterede om undervisningen, der naturligvis er præget af Corona-situationen, så vi har opdelt eleverne i 4 hold, der holder sig så adskilt fra hinanden som muligt. Vi har i den forløbne måned haft elevpraktikanter fra både UIU og Maglemosen, vi har aflyst de samlede elevplanssamtaler, men holder dem teamvis/individuelt enten online, eller i nogle tilfælde ved fysiske møder, uden for undervisningstiden. Vi har netop afholdt en lærerig og inspirerende pædagogisk weekend, med oplæg om faglighed fra hver enkelt lærer, samt et oplæg om diagnoser af Anna Marie Langhoff.

Ledelse: Søren fortalte om den aktuelle markedsføring, med udsendelse af brochurer, plakater og flyers, samt indrykning af annoncer i diverse fagblade. Diverse forsikringer er blevet forlænget for det kommende år. Uddannelsesfonden har givet tilsagn om finansiering af uddannelsen som naturterapeut for 2 af skolens lærere.

Bestyrelse: Ingen informationer

Økonomisk status: Vi forventer noget højere indtægter end budgetteret, da vi har optaget 6 regionselever mere end planlagt i budgettet for 2020. De samlede omkostninger forventes at blive nogenlunde som budgetteret, hvor vi har brugt lidt mindre end budgetteret på studietur, kørsel og frokost til eleverne i forlængelse af nedlukningen i marts-april pga. Corona, men har øgede udgifter til årsvikar, håndsprit/mundbind, ny kopimaskine, kurser samt efterregulering af lokalløn til lærergruppen. Samlet set forventes året at ende med et overskud. Den økonomiske status blev taget til efterretning.

Budgetforslag 2021: Vores tilskud fra Socialforvaltningen i Københavns kommune er blevet bekræftet, og tilskuddet fra Kultur- og Fritidsforvaltningen ventes afgjort på Folkeoplysningsudvalgsmødet i december. Begge tilskud er baseret på en forventning om 25 elever fra Københavns kommune. Indtægterne fra Region Hovedstaden er budgetteret på baggrund af en forventning om 21 elever i første halvår, og 16 elever i andet halvår. Årsprisen pr. elev er uændret for 2021. Generelt er budgettet lidt stramt, udelukkende p.g.a. stigende lønomkostninger her hvor vi nærmer os afslutningen af overenskomstperioden med Uddannelsesforbundet, og vi ved først efter 1. april, om vi har tilstrækkeligt antal elever og dermed økonomi til en årsvikar. Budgettet blev vedtaget.

Lokalaftale: Søren og Morten præsenterede den nye lokalaftale, hvor lokallønspuljen er blevet opskrevet i.h.t. overenskomsten med Uddannelsesforbundet, og hvor vi endvidere har justeret fordelingen af lokallønspuljen noget, således at der er et øget tillæg til TR-repræsentanten, et øget tillæg til den vikaransvarlige, et nyt tillæg til den kørselsansvarlige og til kontaktlærerne, samt et lettere revideret tillæg i lokalløn for koordinatoropgaver m.m. i løbet af skoleåret. Tillæg for IT bortfalder. Beløbet til indkøb af idrætstøj er justeret lidt op. Lokalaftalen blev taget til efterretning, og underskrives af Søren og Morten.

Lokalløn: Pga. en fejlprogrammering i et felt i et regneark, og den deraf følgende regnefejl, har hver lærer i perioden 2016-2019 fået lidt over 300,-kr/måned for lidt i lokalløn. Det samlede beløb bliver efterreguleret i november måneds løn. Efterreguleringen blev vedtaget.

Vedtægtsændring: På baggrund af ændring af vores navn, fra ”Idrætsskolen for udviklingshæmmede”, til ”Idrætsskolen – for voksne med udviklingshandicap”, har vi tilpasset vedtægterne til det nye navn, samt rettet et par småting. Vedtægterne blev vedtaget og underskrevet af bestyrelsen.

Forslag til revideret samarbejdsaftale med kommunerne: På vores hjemmeside har vi nogle standardbetingelser vedr. samarbejdsaftale med kommunerne, og set i lyset af risikoen for en nedlukning p.g.a. Corona, har vi i sidste afsnit indsat følgende tekst: ”I tilfælde af force majeure, som f.eks. nedlukning pga. Corona, brand eller andet uforudset, vil Idrætsskolen ikke være i stand til at tilbagebetale et allerede indbetalt beløb, hverken helt eller delvist”.

Corona-situationen: Vi har nu faste procedurer for hvad vi gør i tilfælde af en Corona-smittet elev eller personale, og vi har på vores hjemmeside offentliggjort disse vilkår, som helt følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi har indtil videre haft 2 elever, der var testet positive, og det er lykkedes os at inddæmme smitten ved i første omgang kortvarigt at lukke Idrætsskolen nogle dage, og ved det efterfølgende tilfælde at hjemsende og teste en mindre gruppe elever/lærere. I det daglige er vi naturligvis meget opmærksomme på at holde afstand, bruge mundbind/spritte hænder, og vi har som nævnt inddelt eleverne i 4 faste grupper. Frokosten bliver leveret udefra, sandwich/salat pakket i enkeltportioner.

Hygiejneassistent: Vi har nu en pige i virksomhedspraktik som hygiejneassistent, for at øge vores indsats på oprydning, rengøring og hygiejne, og det har allerede vist sig at være en god indsats.

Evt.: Ingen emner

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 8/2 2021 kl. 17.30