+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net
SENESTE NYT FRA IDRÆTSSKOLEN

Bestyrelsesmøde mandag d. 3/5 2021

maj 4, 2021

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 3/5 2021

Tilstede: Jørn Jensen, Anders Nielsen, Gert Thomsen, Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek, Dorte Mørk, Jeppe Skjerning (TR suppl.), Frederik Bille Bergholdt og Søren Stenkilde

Mødet blev afholdt via Zoom

Dagsorden

Orientering fra

Elever – Frederik fortalte om de sidste par temaforløb de har været igennem, at det er gået rigtig godt trods Corona-situationen, som de fleste elever har vænnet sig til nu. Han fortalte også om det sidste elevrådsmøde, hvor de bl.a. havde talt om at der var god stemning, om Corona, om vedtægter og trivselsregler, om at de til frokost f.eks. engang imellem kunne tænke sig smørrebrød eller æggesalatsandwich. Elevrådet kunne også godt tænke sig en rundboldturnering, en fælles udflugt eller rejse, og fælles dans.

Lærere – Jeppe (TR suppl.) orienterede om, at der generelt er god trivsel og energi i lærergruppen, og at alle trods Corona får det bedste ud af situationen. Jeppe fortalte om de forskellige lærere på orlov, og om kurset i naturterapi, som 2 lærere p.t. er i gang med. Vi samarbejder også med Københavns Universitet via bl.a. Lise.

Ledelse – Søren fortalte kort om Coronasituationen, som vi heldigvis har klaret rigtig fint indtil nu, om socialfagligt tilsyn der kommer 18/5, om vores kommende pæd. dag med Louise Bøttcher 1/6, og at vi holder årets afslutning 25/6, nærmere info senere på hjemmesiden.

Bestyrelse – Jørn foreslog, at vi begynder at se på, hvilke pårørende der evt. kunne være interesseret i at gå ind i bestyrelsen. Der står følgende i Idrætsskolens vedtægter i § 5:

”Stk 1.  Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, der udpeges således:

  • Det tilstræbes, at der i Idrætsskolens bestyrelse er medlemmer repræsenterende LEV, KIFU, DHF og Parasport Danmark.
  • 1 medlem repræsenterende den organiserede idræt eller relevante uddannelsesinstitutioner udpeges af resten af bestyrelsen
  • 1 medlem repræsenterende elevernes dagligliv (hjemmevejleder, socialrådgiver, pædagog, forældre) udpeges af resten af bestyrelsen.
  • 1-2 medlemmer repræsenterende det politiske eller forvaltningsmæssige niveau udpeges af interesserede kommuner, evt. Kommunernes Landsforening KL.
  • 1 medlem udpeges af medarbejderne (Tillidsrepræsentanten).
  • Bestyrelsen er selvsupplerende.

Stk. 2.  1-2 elevrepræsentanter og / eller 1 pårørende repræsentant fra den pågældende årgang kan, såfremt de måtte ønske det, deltage på bestyrelsesmøder uden at være medlem, og uden stemmeret. Elevrepræsentanter deltager ikke under punktet ”personaleforhold” på bestyrelsesmøderne.” Jørn og Søren ser på, hvilke personer der evt. kunne komme på tale som medlemmer af bestyrelsen.

Elevoptagelse 2021-22: Vi fik i alt fik 75 ansøgere til det kommende skoleår, hvilket er tæt på rekord. Ansøgerne fordeler sig med 51 fra Københavns kommune, og 24 fra regionskommunerne uden for København. Vi optager 25 elever fra Københavns kommune, og må således desværre give afslag til 26 elever fra København. Ud af de 25 vi optager fra København, er der 10 helt nye, og 15 nuværende/tidligere elever. Fra regionen optager vi alle, der får betalingstilsagn, og indtil nu har vi optaget 19 med betalingstilsagn ud af de 24 ansøgere. Der er 3 elever, der p.t. har fået afslag på betalingstilsagn. Ud af de 19 fra regionen er der 2 nye og 17 nuværende elever. Samlet set har vi optaget 19 kvinder og 25 mænd, og ca. 20 elever er på kørsel. 2 elever fra regionen afventer stadig evt. afklaring på betalingstilsagn, og vi optager som sagt dem der får betalingstilsagn.

Årskalender 2021-22 incl. bestyrelsesmøder blev vedtaget. Der er bestyrelsesmøder på følgende mandage kl. 17.30 i 2021-22: 27. september, 6. december, 7. februar og 2. maj.

Økonomisk status p.t.: Vi har en fin økonomi, vi har modtaget lidt over halvdelen af årets tilskud som indtægter, og der er p.t. ikke nogen bemærkninger til udgiftsposterne, ingen konti er i risiko for at blive overskredet. Vi har indbetalt alle de indefrosne feriepenge på 481.000,- kr. til Lønmodtagernes Feriefond.

Personaleorientering: Vi havde en medarbejder i løntilskud i 4 måneder, der bl.a. stod for en øget hygiejneindsats. En lærer er på 4 mdr. barselsorlov, og en lærer er på 3,5 mdr. orlov, for at arbejde på Københavns Universitet. Vores årsvikar fortsætter også næste skoleår.

Evt.: Gert foreslog, at bestyrelsen evt. kunne have et lille formøde før bestyrelsesmøder, for at drøfte dagsordenen m.m. Derudover talte vi lidt om, hvordan bestyrelsens viden, erfaring og kompetencer bedst kunne komme til udtryk. Dette vil blive drøftet på kommende bestyrelsesmøder.

 

Næste bestyrelsesmøde er fælles bestyrelsesmøde mandag d. 27. september kl. 17.30.

 

Med venlig hilsen,

 

Søren Stenkilde