+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde onsdag d. 14/12 2016

dec 15, 2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 14/12 2016

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Madeleine Frese, Martin Højland Nielsen, Tonni Frandsen og Søren Stenkilde

Dagsorden

  1. Orientering fra
  • Elever: Madeleine og Martin fortalte om nogle aktuelle idrætsforløb, bl.a. håndbold, om studieturen til Sønderborg med mange forskellige aktiviteter, om gl. elevers dag med 70 besøgende, og om elevrådet der ønsker mere varieret mad til frokost – hvilket er meddelt kantinen.
  • Lærere: Tonni orienterede om det meget vellykkede forløb i bl.a. svømning/livredning, studieturen hvor vi underviste i de samme fag, som vi havde op til turen, om de nyansatte lærere og deres oplæring, om vores pædagogiske dag hvor vi især arbejdede med sexualpolitik med input fra 2 gæstelærere (Kirsten og Henrik). Endvidere om vores fokus p.t. på kurser for lærerne, og om vores arbejde med at udarbejde en trivselsplanche og APV. Vi har også netop færdiggjort første udkast til elevplaner, og udsendt dem sammen med invitation til midtvejssamtaler i januar. Tonni nævnte, at det havde været et meget travlt, men godt halvår fra sommer til jul.
  • Ledelse: Søren fortalte om Medieskolen Juno, der er ved at optage en ny informationsfilm for os, om markedsføringen i form af brochurer, plakater, flyers, annoncer, hjemmeside/Facebook, foredrag m.m., og om invitationen til midtvejssamtaler.
  • Bestyrelse: Ingen bemærkninger

 

  1. Økonomisk status p.t. – det ser fint ud økonomisk, vi optog til indeværende skoleår 4 regionselever mere end vi havde budgetteret med, derfor bliver vore indtægter større end budgetteret. Vore lønudgifter bliver samtidig lidt højere end budgetteret, da vi ansatte en ny årsvikar, så vi er i alt 8 lærere. Året vil ende med et overskud, som udover at styrke vores egenkapital, også vil blive hensat til forøgede lønudgifter i 2017 pga. 2 lærere på barsel, og en medarbejder der er ophørt, men fortsat skal have løn/feriepenge i 3 måneder, samt en ny fuldtidsansat sekretær. Tilsynsenheden i Københavns kommune/Socialforvaltningen har i mail bedt om budget 2015, revisionsprotokollat 2015, samt beregningsgrundlag for 2016-takster. Vi følger bekendtgørelsen om beregning af takster for tilbud efter serviceloven. Alt det ønskede materiale er sendt til dem. Fra november og frem opkræver Danske Bank negativ rente af noget af vores indestående.

 

  1. Forslag til budget 2017: Vi har fået tilsagn fra Københavns kommune om vores tilskud fra både Socialforvaltningen og fra FOS/Kultur- og Fritidsforvaltningen i forbindelse med de 25 elever vi optager fra Københavns kommune. Derudover budgetterer vi med at optage i alt 16 regionselever hele året. Som nævnt forventer vi øgede lønudgifter pga. lærere på barsel m.m. Årsprisen bliver sat op med 3.000 kr. til i alt 178.000,- kr. fra august 2017 i.h.t. bekendtgørelsen om beregning af takster, og bl.a. også for at sikre, at årsprisen er den samme for både Københavns kommune og region Hovedstaden. Vi budgetterer med at være 8 lærere, en sekretær på fuld tid, 2 assistenter og en forstander. Budgettet blev godkendt.

 

  1. Personaleorientering: Vores sekretær er fratrådt, og vi har ansat en ny sekretær/multimediedesigner fra 1/1 2017. Det er en opprioritering af stillingen, således at den både indeholder de ”traditionelle” sekretæropgaver, men derudover også multimediedesigner-opgaver i forbindelse med hjemmeside, Facebook, film og billeder m.m. Samtidig er det en opnormering af stillingen til fuld tid. Souscheffunktionen er ligeledes blevet opprioriteret, til at indeholde en øget beslutningskompetence inden for flere af de opgaver der vedrører elever, undervisning, pædagogik og kurser m.m. Derudover er der i 2017 2 lærere på barsel.

 

  1. Elevorientering samt orientering om pædagogisk indsats vedr. sexualpolitik: Vi har haft nogle udfordringer i forbindelse med nogle elever på det sexuelle område, og derfor har vi bl.a. haft en temadag om sexualpolitik. Derudover arbejder kontaktlærerne videre på sagen.

 

  1. Evt. – ingen bemærkninger – udover god jul !

 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 8/2 2017 kl. 17.30.

 

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde