+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde onsdag d. 20/9 2017

sep 21, 2017

Referat fra fælles bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 20/9 2017

 

Dagsorden

  1. Præsentation af alle, og velkommen til de 3 nyansatte: Sekretær/multimediedesigner Maria, og de 2 lærere Daniele og Morten.

 

  1. Orientering om årsplan incl. skoleårets 4 bestyrelsesmøder 20/9, 6/12,7/2 og 16/5. Periodeoversigt med skoleårets idrætsfag/temaer, koordinatorer for de enkelte opgaver, teamsammensætning, årsarbejdstid for lærerne og årshjul blev kort gennemgået.

 

 

  1. Orientering fra
  • Elever: Siri og Martin fortalte om valget til elevråd/bestyrelse, om navnene på de 4 teams, om de aktuelle fag/temaer p.t., om Strandparkløbet og Martins deltagelse i Parasports nye kampagne.

 

  • Lærerne orienterede om dette skoleårs høje antal elever og de muligheder det giver, om elevgruppens sammensætning i år, om de mange elever på kørsel i år, om vores meget vellykkede ”Vær-med” dag, om trivslen i personalegruppen og om ønsket om en opgradering af vores IT generelt.

 

  • Ledelse: Søren fortalte om Københavns kommunes evt. påtænkte besparelser på købte pladser på dagtilbud, om Borgercenter Handicaps henvendelse vedr. spørgsmål om vores driftsaftale, der evt. kunne vedrøre besparelser, udbud eller andet. Økonomisk tilsyn vil fremover blive udført af vores målgruppeansvarlige center, Borgercenter Handicap, hvortil vores årsregnskab, revisionsprotokollat, budget og takstberegning er blevet sendt. I indeværende år er ca. halvdelen af vore elever på kørsel, hvilket både logistisk med mange individuelle ønsker, og økonomisk er en udfordring. Vi har netop optaget en ekstra elev, der efter at have fået afslag fra sin hjemkommune 2 gange, fik medhold i Ankestyrelsen om at han havde ret til at gå på Idrætsskolen. Som lærerne nævnte har vi et ønske om en generel opgradering af vores IT. Hvad angår praktikanter ønsker vi at dreje fokus væk fra de mange pædagogstuderende der ønsker at komme i praktik her, over mod en større andel af lærerstuderende og idrætsstuderende, hvilket harmonerer bedre med vores profil. Vi har fået en henvendelse fra KIFU, om vi mangler en repræsentant for KIFU i vores bestyrelse, hvilket blev taget positivt imod af bestyrelsen, og i vore vedtægter står der da også, at KIFU kan udpege en repræsentant til vores bestyrelse. Søren kontakter KIFU vedr. dette.

 

  • Bestyrelsen orienterede om de kommende valgmøder i anledning af kommunalvalget vedr. Københavns kommunes handicappolitik, samt om DHIF’s navneskifte til Parasport Danmark, og om den kampagne ”Hvor svært kan det være” som Parasport Danmark p.t. kører, og som Martin er med i.

 

  1. Økonomisk status: I indeværende år forventer vi samlet set ca. 300.000,- kr. i øgede indtægter i forhold til det budgetterede, bl.a. da vi har optaget 3 elever mere end budgetteret, og desuden har fået et tilskud fra Uddannelsesfonden. Til gengæld forventer vi store øgede kørselsudgifter, ca. 240.000,- mere end budgetteret, da vi har et ekstraordinært stort antal elever på kørsel. Derudover håber vi at få plads i budgettet til de omtalte IT-opgraderinger. Set i historisk lys over de sidste 22 år har vi haft en stabil, positiv udvikling i antallet af elever, i årsprisen pr. elev, i størrelsen af vores egenkapital samtidig med, at vi har kunnet fastholde en rimelig normering på ca. 5 elever pr. lærer +/- en halv elev.

 

  1. Diverse læreroplæg til debat om vores kerneydelse undervisning: Tina/Tonni berettede sammen med de 2 elever Siri og Martin om maritimt friluftsliv, bl.a. med fokus på sikkerhed, teknik og samarbejde. Nogle elever har i den forbindelse taget EPP-kursus i kanoinstruktion. Mads/Daniele fortalte om morgensamling, en del af vores ”skoleliv”. De fortalte om deres overvejelser over, hvordan de bruger sang og musik som en almendannende, folkeoplysende del af undervisningen i forbindelse med morgensamlingen. Jette/Jeppe fortalte om de forskelligartede lærerroller og deres betydning for undervisningen m.h.t. motivation m.v., samt om hvordan planlægningen og tilrettelæggelsen af årets fag og temaperioder bliver til, og hvilke overvejelser der ligger bag dette. Morten gennemgik hovedlinjerne i sit speciale om Idrætsskolen, der omhandler personer med udviklingshæmmnings forhold til fysisk aktivitet og sundhed, og endelig gennemgik Lise hovedpunkterne i sit speciale, ”Forandring fryder?” der handler om udviklingshæmmede, trivselsundervisning og læringsbarrierer.

 

 

  1. Evt.– ingen emner.

 

 

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde