+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde onsdag d. 25/5 2016

maj 26, 2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 25/5 2016

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Mads Henriksen, Natacha Soelberg, Peter Baranowski og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jytte Salbæk, Kirsten Kortbek og Anders Nielsen

 

Dagsorden

 

  1. Orientering fra:

 

  • Elever: Eleverne fortalte om den meget vellykkede Idrætsdag, som vi holdt her foran Idrætsskolen for alle værkstederne. Desuden fortalte de om elevfesten, som de selv stod for.

 

  • Lærere: Mads orienterede om vores pædagogiske weekend, hvor vi bl.a. arbejdede med emnet voksenpædagogik. Endvidere har vi haft nye elevers dag, hvor de nye elever kunne møde hinanden og lærerne, og vi for første gang så den samlede elevgruppe.

 

  • Ledelse: Søren fortalte, at den nye hjemmeside blev offentliggjort i begyndelsen af marts, og at vi selvfølgelig løbende vil arbejde videre på den. Til efteråret vil vi igen prøve at finde en multimediedesigner i løntilskud i 3 måneder, til de større udviklingsopgaver på hjemmesiden. Søren har udarbejdet et ”overdragelsesdokument” indeholdende alle de informationer, koder m.m. som der ville blive brug for ved Sørens evt. længere fravær eller forstanderskifte – hvilket der ikke er planer om, men det er for at mindske sårbarheden ved at de fleste informationer kun ligger hos én person. Dokumentet ligger i Idrætsskolens E-boks, som forstander og sekretær har adgang til.

 

  • Bestyrelse: Jørn orienterede om de planlagte omlægninger i Paletten m.m., hvor bl.a. 3 centre skal lægges sammen til et, Jydeholmen skal lukke, og der oprettes et idrætstilbud i forbindelse med Sundbyvang. Socialudvalget har onsdag d. 20. april 2016 besluttet, at der skal gennemføres en omlægning af centerfællesskaberne. Det betyder konkret, at de tilbud, der i dag ligger under Paletten og Center for Multiple funktionsnedsættelser omlægges til andre centre og at centeradministrationen/stabene i Paletten og Center for Multiple funktionsnedsættelser nedlægges.

 

  1. Elevoptagelse 2016-17: Vi har i alt modtaget 65 ansøgninger, heraf 43 fra København, og 22 fra region Hovedstaden. Vi har som planlagt optaget 25 elever fra København, og 17 fra region Hovedstaden. De fordeler sig med 20 kvindelige og 22 mandlige elever, og ca. 14-15 elever på kørsel. Et par elever er fortsat lidt usikre, og vi har oprettet en venteliste, for dem der ikke blev optaget.

 

  1. Årsplan/årsarbejdstid 2016-17 blev præsenteret og godkendt. Vi forlænger skoleåret lidt, og har nu afslutning torsdag d. 22/6 2017, således at eleverne ikke har nogen ”beskæftigelsesproblemer” den uge. Skoleårets bestyrelsesmøder er planlagt til følgende dato’er: 5/10, 14/12, 8/2 og 17/5. Alle dage er onsdage kl. 17.30.

 

 

  1. Økonomisk status p.t., herunder budget 2016 (løn/pension) samt lærer-tillæg: Økonomisk status ser fin ud, og vi forventer at holde budgettet. Vi har fået tilskud fra Uddannelsesfonden og vi har fået lønrefusion vedr. barsel og sygefravær. Vi har haft lidt ekstra udgifter i forbindelse med den nye hjemmeside. Vedr. budget 2016 har vi omposteret 170.000,- kr fra lønomkostninger til pensionsomkostninger, da vi pr. 1/1 2016 har samlet al pension, både ”egetbidraget” på 1/3 samt arbejdsgiverbidraget på 2/3 på én konto. Samme forenkling har vi gjort i Dataløn vedr. lønudbetalingen. I forbindelse med optagelse af 17 regionselever, har jeg udarbejdet et tillægsbudget, da vi af forsigtighedsgrunde kun havde budgetteret med 12 regionselever i andet halvår 2016. De ekstra indtægter bruger vi på årsvikar, barselsvikar, vikar pga. længerevarende sygefravær samt nogle få variable elevudgifter. Endvidere fik lærerne i.h.t. deres overenskomst et ekstra tillæg i år, som der ikke oprindeligt var budgetteret med. Det evt. resterende overskud bruger vi på lidt ekstra vedligeholdelse. Desuden er det fornuftigt at have en lille ”buffer” økonomisk, da der fortsat kan være et par elever der er lidt usikre.

 

  1. Personaleforhold: Vi har en lærer der p.t. er sygemeldt. Tina har ønsket at ophøre med hvervet som souschef, og Mads overtager fra det nye skoleår souscheffunktionen. Vi planlægger pga. elevoptagelsen at ansætte en årsvikar, og vi har efter sommerferien ansat en nuværende elev som ekstra assistent, der skal samarbejde med Joan.

 

  1. – ingen punkter.

 

Næste bestyrelsesmøde er fælles bestyrelsesmøde onsdag d. 5/10 kl. 17.30

 

Med venlig hilsen,

 

Søren Stenkilde