+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde onsdag d. 28/11 2012

nov 28, 2012

Tilstede: Jørn Jensen, Bente Holm, Mads Henriksen, Inger Helene Adserballe, Tom Madsen og Søren Stenkilde.

Afbud: Mette Faber, Jens Boe Nielsen og Kirsten Kortbek.

Dagsorden:

Orientering fra:

Elever: Viste billeder og fortalte om studietur og den daglige undervisning. På elevrådsmøder har de talt om bl.a. ordensregler, vedtægter og førstehjælpskursus. Vedtægter kan ses på hjemmesiden, og ordensregler vil også komme på hjemmesiden, når der er færdige. Vi har afholdt en vellykket dag for tidligere elever.

Lærere: Fortalte om øget arbejdspres, bl.a. foranlediget af øgede krav og forventninger fra både os selv og omverdenen. Orienterede om elevgruppen, med et stort antal elever (42) og mange forskelligartede udfordringer.

Ledelse: Status på nye lokaler/istandsættelse er, at de er færdige, der mangler kun ganske små ting. Prisen på hele projektet med renovering af alle lokalerne, nye gulve, åbning af ovenlysvinduer, reoler m.m. blev i alt 288.000,-kr. Markedsføring har høj prioritet, da vi oplever at være i en øget konkurrencesituation, og vi som altid udskifter hele elevgruppen hvert år. Musikvideo blev præsenteret, kan ses/høres på vores hjemmeside. Personalehåndbogen er ved at blive udarbejdet, og når den er færdig er planen at lægge den ud på hjemmesiden til vejledning for både nuværende og evt. kommende ansatte, samt til orientering for tilskudsgivere m.fl. Arbejdstilsynet har været på besøg, vores arbejdsmiljø er helt fint, og vi har fået en grøn smiley, som kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside. Vi har søgt Friluftsrådet om tilskud til diverse friluftsrekvisitter, og fået tilsagn om tilskud på 50 % af de rekvisitter vi køber næste år.

Bestyrelse: Bente orienterede om, at hun på sigt overvejer at bede LEV om at udpege en afløser for hende til Idrætsskolens bestyrelse. Jørn orienterede lidt om LEV generelt. Bestyrelsen opfordres til at skrive nogle linjer som præsentation af sig selv til hjemmesiden. Kan blot mailes til Søren, der så lægger det ind på hjemmesiden.

Økonomisk status p.t. blev gennemgået. Vi har haft lidt øgede indtægter, da vi har optaget flere elever end budgetteret, og vi har haft lidt større udgifter, primært pga. renovering/istandsættelse af lokaler. Samlet set forventes det, at årsbudgettet bliver overholdt.

Forslag til budget 2013 blev gennemgået. Vi har allerede fået tilsagn fra Socialforvaltningen i København vedr. deres tilskud, som så er det beløb der er budgetteret med. Derudover forventes tilskuddet fra FOS vedtaget på Folkeoplysningsudvalgsmødet d. 11/12. Vi skal i 2013 ikke til SLIS/Special Olympics, og i stedet budgetterer vi med en anden (dyrere) type studietur til højskolen i Sønderborg. Lokaleleje bliver lidt dyrere pga. de nye lokaler, og revisorudgiften lidt lavere, da vi har skiftet revisor. Årsprisen pr. elev sættes lidt op, fra 165.000 til 170.000. Budgettet vedtages endeligt til februar.

Overenskomstforhandlinger 2013

Herunder kort orientering om nuværende overenskomst, samt evt. forslag til fremtidig lokalaftale, elevplaner, sundhedsforsikring m.m. Vi afventer i første omgang den overordnede overenskomstforhandling til foråret 2013, og vores forslag til en efterfølgende lokalaftale kommer først op på bestyrelsesmødet til sommer (30/5).

Orientering om elevforhold: Vi orienterede om et tilfælde af magtanvendelse, der er blevet indberettet.

Personaleforhold –ingen emner

Evt. -ingen emner

Næste bestyrelsesmøde er torsdag 7/2 2013 kl. 17.30 Smile

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde