+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde onsdag d. 6/12 2017

dec 7, 2017

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 6/12 2017

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Anders Nielsen, Tonni Frandsen, Martin Højland Nielsen, Siri Vikesaa og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jytte Salbæk, Kirsten Kortbek og Dorte Mørk

Dagsorden

 

 1. Velkommen til Dorte Mørk (fraværende) som medlem af bestyrelsen.

 

 1. Orientering fra:

 

 • Elever: Eleverne orienterede bl.a om studieturen, gl.elevers dag, temaforløb med klatring, bootcamp, aktiv træning, svømning, fitness og slagbold. Endvidere fortalte de om elevrådet, der har fået nye spil og en mikrofon, samt at de har et ønske om flere kampe/konkurrencer med lærerene. Desuden kunne de godt tænke sig billetter til VM i ishockey. Martin har taget førstehjælpskursus samt instruktørkursus i kano. I uge 50 skal han deltage i en Special Olympics konference med et oplæg.

 

 • Lærere: Tonni fortalte om pædagogisk weekend, hvor vi bl.a. arbejdede med kommunikation og samarbejde, og med lærerroller, holddeling, elevplaner og meget mere. Han orienterede også om de kurser i TR/AMR-arbejde han for tiden går på.

 

 • Ledelse: Søren gennemgik kort en ny lov om selvejende institutioner, der går ud på, at man skal registrere de reelle ejere af en selvejende institution, dvs. bestyrelsen, med navn og personnummer i Erhvervsstyrelsen. Søren registrerer alle bestyrelsesmedlemmerne via Virk.dk (undtagen elevrepræsentanterne). Søren har været på et kort kursus om persondataloven, der træder i kraft til maj 2018. Vi vil i de næste par måneder arbejde på at blive klar til denne lov, der indeholder skærpede krav til opbevaring af personoplysninger. Ellers er der p.t. fuld gang i vores markedsføring, Facebook og databasearbejde med henblik på at få nye ansøgere til det kommende skoleår.

 

 • Bestyrelsen: Jørn foreslog, at vi til næste bestyrelsesmøde reviderer vedtægterne en smule, bl.a. m.h.t. DHIF der har skiftet navn til Parasport Danmark. Søren ser vedtægterne igennem, og kommer med en let revideret udgave til næste bestyrelsesmøde. Jens fortalte, at han overvejer at trække sig ud af bestyrelsen i netop Parasport Danmark, og efterfølgende også ud af Idrætsskolens bestyrelse. Jens vil opfordre Parasport Danmark til at udpege et nyt bestyrelsesmedlem til Idrætsskolens bestyrelse.

 

 1. Økonomisk status p.t.(bilag udleveret på mødet). Vi har i 2017 højere indtægter end budgetteret, da vi har optaget 3 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden. Så i alt har vi ca. 300.000 mere i indtægter end budgetteret. Vi har ikke bogført udgifter på vikarkontoen, da vi har bogført alle vikarudgifter (150.000,-) under månedslønnede. Til gengæld vil kørselsbudgettet blive overskredet med ca. 150.000, da over halvdelen af vore elever i indeværende år er på kørsel. Så vikarkontoen og kørselskontoen udligner hinanden. Samlet set for alle vore udgifter forventer vi at have brugt ca. 150.000 mindre end budgetteret, hvilket lagt sammen med vores øgede indtægter vil give et forventet overskud på ca. 450.000, et beløb vi hensætter/forventer at bruge i 2018 på renovering af vore lokaler, nyt inventar og en opgradering af vores IT både hvad angår software og hardware.
 • Inventar og IT – bestyrelsen godkendte vores forslag om at bruge årets overskud til renovering, inventar og IT
 • Økonomisk tilsyn – Borgercenter Handicap, der har overtaget tilsynsforpligtelsen m.h.t. det driftsorienterede tilsyn af vores økonomi, har fået årsregnskab 2016, revisionsprotokollat, budget for 2016 og 2017 samt vores udregning af takster tilsendt. Jeg har p.t. endnu ikke fået nogen tilbagemelding.

 

 1. Budget 2018 blev godkendt af bestyrelsen. Vi har fået bekræftet vores tilskud fra Socialforvaltningen i Københavns kommune. Budgettets forudsætninger bygger på 25 elever fra København hele året, 19 elever fra region Hovedstaden i første halvår, og 15 elever i andet halvår. Årsprisen pr. elev forudsættes uændret, og personalemæssigt forventer vi at være 8 lærere, en sekretær på fuld tid, 2 assistenter og en forstander. En af lærerstillingerne forventes at være en årsvikar, således at vi har lidt fleksibilitet i forhold til det endelige elevantal. Dette har vi overblik over til april-maj 2018. Budgettet er i balance, og de forventede omkostninger til renovering af lokaler, inventar og IT er ud over budgettet.

 

 1. Personaleorientering : Morten er på barsel i 4 måneder, Tinus er barselsvikar. En studerende fra institut for idræt havde søgt om en Ph.d. på Idrætsskolen via Elsass-fonden, men fik afslag. Vi arbejder videre på evt. at finde en studerende, der kan lave et speciale om Idrætsskolen omhandlende en brugerundersøgelse, alternativt et løntilskudsjob for en antropolog, sociolog eller lign., der kan undersøge elevernes udbytte af et år på Idrætsskolen.

 

 

 1. – God jul og tak for indsatsen i bestyrelsen i året der gik !

 

Med venlig hilsen,

 

Søren Stenkilde