+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde onsdag d. 7/2 2018

feb 8, 2018

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 7/2 2018

Tilstede: Kirsten Kortbek, Jytte Salbæk, Anders Nielsen, Tonni Frandsen, Martin Højland Nielsen, Siri Vikesaa og Søren Stenkilde.

Afbud fra: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Dorte Mørk (-og revisor Svend Dørffer)

Dagsorden

 1. Årsregnskab 2017, udarbejdet af revisor Svend Dørffer, blev gennemgået, godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Vores resultat er lidt større end budgetteret, primært fordi vi har optaget 3 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden. Vi har i ledelsen/bestyrelsen vedtaget at hensætte noget af årets overskud til en planlagt renovering af Idrætsskolens lokaler, nyt inventar samt en opgradering af vores IT. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3-4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 3-4 måneders drift ikke stor. Årsregnskabet fremsendes til orientering til Københavns kommune.

 

 1. Orientering fra
 • Elever: Martin og Siri fortalte om elevrådets ønsker om billetter til VM i ishockey, om at de evt. planlægger en elevfest og en bordfodboldturnering. Endvidere fortalte Siri om vinterfriluftslivs tur til Norge, hvor de stod på ski i masser af sne, og om besøget i Knud Rasmussens hus. De fortalte også om temaforløbet i bl.a. basketball og dans og rytme med besøg af gæstelærer. Martin orienterede om næste skoleår, hvor han er frivillig idrætsassistent til lærergruppen.
 • Lærere: Tonni orienterede om midtvejssamtalerne, åbent hus og diverse besøg her for tiden.
 • Ledelse: Alle bestyrelsesmedlemmer er nu registrerede som reelle ejere i Erhvervsstyrelsen i.h.t. ny lov om bl.a. selvejende institutioner. I vedtægterne har vi blot ændret DHIF’s navn til Parasport Danmark, derudover ingen ændringer. Derudover fortalte Søren om den seneste tid, der især har været præget af markedsføring, udadvendt virksomhed i form af foredrag, film og besøg både på dagtilbud, skoler, klubber og bosteder, samt flere besøg her på Idrætsskolen af interesserede elever m.fl.
 • Bestyrelse: ingen emner

 

 1. Elevansøgninger primo februar er i alt 40 ansøgere, fordelt på 27 fra Københavns kommune, og 13 fra region Hovedstaden, hvilket er på linje med tidligere år på nuværende tidspunkt.

 

 1. Økonomisk status p.t.
 • Nyt regnskabssystem: Vi har pr. 1. januar forladt vores gamle regnskabsprogram Navision C5, og er gået over til at bruge Economics regnskabsprogram, der er et online system, hvor bl.a revisoren også har direkte adgang til det, og hvor den løn vi indberetter til Dataløn, automatisk bliver bogført i Economics.
 • Tilskud 2018: Vi har fået bekræftet vores årlige tilskud fra Socialforvaltningen, og det årlige tilskud fra Kultur- og Fritidsforvaltningen er også blevet godkendt på Folkeoplysningsudvalgets møde i december 2017.

 

 1. IT og inventar/istandsættelse: Som omtalt på sidste bestyrelsesmøde, og nævnt i årsberetningen, planlægger vi at bruge noget af overskuddet fra 2017 til renovering af lokaler, nyt inventar og en opgradering af vores IT både hvad angår software og hardware. Vi har indgået aftale med et arkitektfirma, der vil stå for alt vedr. lokalerne, og vi har også indgået aftale med vores IT-leverandør om indkøb og installation af IT.

 

 1. Personaleorientering: Morten er på barselsorlov i 3-4 måneder, og Tinus er barselsvikar.

 

 1. – ingen emner

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 16/5 kl. 17.30

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde