+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde onsdag d. 8/2 2017

feb 9, 2017

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 8/2 2017

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Tonni Frandsen og Søren Stenkilde, samt revisor Svend Dørffer.

Fraværende: Martin Højland Nielsen og Madeleine Frese

 

Dagsorden

 

 1. Årsregnskab 2016 v/revisor Svend Dørffer. Vores årsresultat er lidt større end forventet, primært fordi vi har optaget 4 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden. Derudover er der i årsregnskabet for 2016 hensat et lavere beløb til feriepengeforpligtelser end sidste år, hvilket påvirker resultatet positivt. Årsregnskabet blev gennemgået af revisor og godkendt og underskrevet af bestyrelsen, inden det fremsendes til Københavns kommune.

 

 1. Orientering fra:
 • Elever – desværre var begge elever fraværende.

 

 • Lærere/TR: Tonni orienterede om Flextrafik, der ofte kommer lidt sent og henter de pågældende elever. Tonni fortalte kort om de aktuelle temaforløb i idrætsundervisningen, og om vores årsvikar, der går på barsel fra uge 8, og hvilke konsekvenser dette har for teamfordelingen og temaudbuddet. Endvidere orienterede han om de 2 elever der har fået konstateret MRSA, og de hygiejnetiltag vi har gjort efterfølgende, bl.a. med besøg af hygiejnesygeplejerske, vigtigheden af god håndhygiejne og afspritning. Endelig har Tonni deltaget i et TR-kursus.

 

 • Ledelse: Søren orienterede om markedsføringsindsatsen i form af brochurer, annoncer foredrag m.m., og de input/erfaringer der er kommet efter besøg på diverse dagtilbud. Vi havde en velbesøgt informationsaften og åbent hus, og Medieskolen Juno har færdiggjort deres informationsvideo om Idrætsskolen. Vi har fået en fin tilbagemelding på det økonomiske tilsyn fra Københavns kommune, og vores årspris fra august 2017 på 178.000,- kr./elev er blevet godkendt. Der er kommet ny forpagter/kok i kantinen i Grøndal Centret, så maden er blevet bedre og mere varieret, som bl.a. ønsket af eleverne på sidste bestyrelsesmøde.

 

 • Bestyrelse – ingen bemærkninger.

 

 1. Økonomisk status p.t. – Tilskuddene fra Københavns kommunes Socialforvaltning og Kultur- og Fritidsforvaltningen er modtaget, og ligeledes har alle regionskommunerne betalt for deres pågældende elever, så p.t. har vi allerede modtaget næsten halvdelen af årets indtægter. Søren taler med Danske Bank om vore konti, da vi p.t. betaler negativ rente af vores indestående.

 

 1. Elevansøgninger pr. d.d. er 43 ansøgninger i alt, fordelt med 30 fra København, og 13 fra region Hovedstaden. Vi har budgetteret med 25 fra København og 16 fra region Hovedstaden. Vi arbejder nu bl.a. videre på betalingstilsagnene fra kommunerne. Ansøgningsfristen er 24/2, så der kommer stadig flere ansøgninger.

 

 

 1. Lokalaftalen blev godkendt af bestyrelsen, og vil blive underskrevet af Tonni og Søren. De 2 hovedændringer er, at lærere ansat mindre end et skoleår ikke er berettiget til alle tillæg, og at TR/AMR samt den vikaransvarlige ikke på forhånd får afsat et antal timer/akkord til deres arbejde uden for normal arbejdstid, men at de optjener overarbejde ved evt. arbejde uden for normal arbejdstid.

 

 1. Personaleorientering: Der er nu 2 lærere på barsel, og en barselsvikar i stedet. Vi har ansat en ny sekretær/multimediedesigner pr. januar 2017.

 

 

 1. – ingen bemærkninger

 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 17. maj kl. 17.30

 

Med venlig hilsen,

 

Søren Stenkilde