+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde onsdag d. 9/12 2015

dec 9, 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag 9/12 2015.

Tilstede: Jørn Jensen, Jytte Salbæk, Anders G. Nielsen, Mads Henriksen, Peter Baranowski og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek og Natacha Soelberg

Dagsorden

Orientering fra:
•Elever: Peter fortalte om elevrådsmødet, hvor de havde talt om, at de gerne ville have besøg af ”Sex og samfund” i uge 6, eller af Kirsten Kortbek. Manne følger op på det. Vedr. julefrokost syntes eleverne, dagen skulle slutte på samme tid for alle, men ellers en god julefrokost. Elevrådet planlægger at holde en elevfest torsdag d. 17/3.
•Lærere: Mads fortalte om pædagogisk weekend med besøg af Johanne Meyer i forbindelse med arbejdet med elevplaner, lovgivning, målgrupper m.m. Endvidere arbejdede vi med samarbejde og kommunikation på den pædagogiske weekend, på en god og konstruktiv måde. Mads orienterede om ”markedsføringsbesøg” hvor lærere/elever tager ud til forskellige steder og bl.a. laver idræt sammen med andre tilbud, klubber osv. Mads fortalte også om den sjove blandede skare af elever, praktikanter, buschauffør m.m. der havde været med til grundtræning i dag – et eksempel på Idrætsskolens mangfoldighed, bredde og variation.
•Ledelse: Søren orienterede om det økonomiske tilsyn fra Socialforvaltningen, der var her 2/11. De var meget tilfredse, og intet at bemærke. De udleverede bekendtgørelse om beregning af takster, som vi vil benytte fra 2016 og frem. Søren fulgte op på Mads’ markedsføringsemne, og fortalte om det mangesidede markedsføringsarbejde vi gør m.h.t. brochurer, flyers, plakater, annoncer, foredrag, informationsaften, åbent hus, mails, flag, Facebook osv. Idrætsskolen er jo som bekendt et af de ganske få tilbud, der udskifter alle elever en gang om året, og vi skal selv finde alle vore ansøgere. Vi har fået en rigtig god multimediedesigner, der har været i virksomhedspraktik, og nu fortsætter i løntilskudsstilling for at udarbejde en ny hjemmeside sammen med os. Søren har haft møde med BBS/Bedre Bus Service, der dog var dobbelt så dyr som Skovlunde, så vi skifter ikke busselskab p.t. Søren og Mads vil til januar tale om principperne for lokalløn, for at se om der skal justeres på noget.
•Bestyrelse – ingen emner

Økonomisk status p.t.: Årets indtægter er stort set som budgetteret. Årets udgifter: Lønomkostninger bliver noget højere end budgetteret grundet efterregulering af lokalløn samt lønstigning til lærerne, til gengæld bruger vi mindre end budgetteret på vikarer, ekskursioner, studietur og kørsel, hvorfor årets resultat stort set forventes at blive som budgetteret.

Forslag til budget 2016 blev fremlagt og vedtaget. Vi har fået bekræftelse på tilskuddet fra Socialforvaltningen, og 15/12 forventes Folkeoplysningsudvalget at godkende vores tilskud fra dem. Endvidere budgetterer vi med at have 15 regionselever i første halvår, og 12 i andet halvår. Hvis vi får 15 regionselever i 2. halvår, kan vi ansætte en årsvikar. Vi sætter årsprisen pr. elev op til 175.000 fra 1/8, hvilket en er lille stigning for første gang i 3 år. Taksten stemmer præcis overens med de tilskud vi får fra Københavns kommune, vores budgetterede udgifter for 2016, og er desuden helt i overensstemmelse med bekendtgørelse om beregning af takster efter serviceloven. På baggrund af en prissammenligning på Tilbudsportalen ligger vores prisniveau ikke højt.

Lønregulering til Søren blev vedtaget, en stigning på 1000 kr./måned fra 1/1 2016 i kvalifikationstillægget.

Evt. – ingen emner

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 3/2 2016 kl. 17.30.

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde