+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 1/2 2011

feb 1, 2011

Tilstede: Sven Aage Knudsen, Jørn Jensen, Mads Henriksen, Lone Jensen, Thomas Henriksen og Søren Stenkilde.

Afbud fra: Jørgen Eckmann og Bente Holm

Dagsorden

Årsregnskab 2010 v./ revisor Peter Jensen, Bille & Buch-Andersen. Årsregnskabet blev gennemgået af revisor Peter Jensen. Regnskabet var på alle poster et fint regnskab, med lidt højere indtægter end budgetteret, og med lidt lavere omkostninger end budgetteret. Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Orientering fra:

Elever: Eleverne viste billeder og fortalte lidt om kropsteater, åbent hus, besøg på håndboldholdet og den kommende elevfest.
Lærere: Orienterede om de afholdte midtvejssamtaler, i den forbindelse om hvordan elevplanerne bør kommunikeres/bruges mere aktivt, samt om pædagogisk weekend der især bestod af emnet teori set i forhold til praksis med oplæg fra alle.
Ledelse: Berettede kort om Åbent hus, pæd. weekend samt hjemmesiden, der løbende udvikles og opdateres.
Bestyrelse: Foreslog at vi til næste års bestyrelsesmøde, hvor regnskabet fremlægges, også ser på budgettet for det kommende år, og evt. reviderer budgettet lidt på det tidspunkt. Derudover vil jeg på Idrætsskolens hjemmeside præcisere, at alle der har lyst, kan henvende sig vedr. deltagelse i bestyrelsesarbejde.

3. Status på antal elevansøgninger p.t. er, at vi har modtaget 25 ansøgninger fra Københavns kommune, 8 (+ 11 på venteliste) fra Region Hovedstaden, og 1 fra Frederiksberg kommune. Så det er helt fint for nuværende, og ansøgningerne fordeler sig jo perfekt i.f.h.t. det antal vi optager fra de forskellige kommuner. Jeg sender en mail til bestyrelsen om det endelige antal, når ansøgningsfristen udløber.

4. Årsregnskab for støtteforeningen 2010 blev godkendt. Fremadrettet vil vi forsøge at købe reklameartikler for støtteforeningens penge, og sælge dem til interesserede elever. (T-shits, ryksække, kasketter, punge, nøgleringe etc. med Idrætsskolens logo på.).

5. Idrætsskolens vision/strategi. Vi drøftede, at set i lyset af Idrætsskolens levetid, erfaring og modenhed, vil et naturligt område fremover være flere udadvendte aktiviteter fra vores side, f.eks. foredrag, konsulentvirksomhed, gæstelærervirksomhed, bogskrivning m.m. Derudover har vi bl.a. nogle af følgende ideer, vi muligvis vil arbejde med fremover:

2-3 årigt undervisningsforløb (uddannelse?) Evt. under STU-ordningen
Friluftsliv som selvstændig linje/et-årigt forløb
Kost og sundhed/slankekurser
Netværk, synliggørelse, eksistens, inklusion
Kursusvirksomhed ”ud af huset”, foredrag, være gæstelærere
Sommerkurser/weekendkurser
Udvide antal elever/lærere/lokaler
Andre uddannelser end lærere/andre fag ?

6. Evt. personalesager uden for referat

7. Evt. ingen emner

Næste bestyrelsesmøde er torsdag 9/6 kl. 17.30

Med venlig hilsen

Søren Stenkilde