+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde torsdag d. 20/9 2012

sep 20, 2012

Deltagere: Sven Aage Knudsen, Bente Holm, Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek, Mette Faber samt fra Idrætsskolen hele personalet og de 2 valgte elevrepræsentanter Kim Lindsjö og Tom Madsen.

Dagsorden:

Præsentation af bestyrelse, personale og elever –alle præsenterede sig.

Fotos af bestyrelsen til hjemmesiden -er nu sat ind på hjemmesiden under ”medlemmer af bestyrelsen”.

Rundvisning i vore nye/nyindrettede lokaler

Bestyrelsens konstituering/valg af formand: Sven Aage Knudsen fratrådte som formand for bestyrelsen, og som medlem af bestyrelsen. Som nyvalgt formand for bestyrelsen blev enstemmigt valgt Jørn Jensen. Tillykke med valget. Endvidere blev Mette Faber valgt til medlem af bestyrelsen. De 2 nye elevrepræsentanter valgt af elevrådet er Kim Lindsjö og Tom Madsen. Se bestyrelsens fulde sammensætning på hjemmesiden under ”bestyrelsen/medlemmer af bestyrelsen”.

Orientering fra:

Elever – fortalte om valg til elevrådet, valg til bestyrelsen, undervisningen samt viste billeder fra bl.a., Damhusløb, Glostrupstævne m.m. Endvidere foreslog eleverne, at der skulle være kaffe/te om morgenen til eleverne, hvilket bestyrelsen vedtog. Idrætsskolen ser på de praktiske/økonomiske sider af sagen. Endelig foreslog eleverne en tur til Lalandia, hvilket vi ikke traf nogen beslutning om på dette møde.

Lærere – orienterede om undervisningen generelt, om de 4 forskellige teams, og om at alle 8 lærere er tilbage på arbejde.

Ledelse – orienterede om den nyreviderede samarbejdsaftale og lejekontrakt med Grøndal Centret i forbindelse med det nye lokale i stuen, om brandtilsyn samt varslet tilsyn fra Arbejdstilsynet samt socialfagligt tilsyn fra Revas. Sekretæren har nu login til Danske Bank, Dataløn samt Virk.dk. Søren, Tina, Mariann og Mads er i gang med at udarbejde en personalehåndbog for Idrætsskolen, der vil blive lagt ud på hjemmesiden, når den er færdig. En elev fra København (Kit) kunne ikke optages på idrætsskolen, da hun ikke hører under Socialforvaltningen. I stedet optog vi en anden ny elev (Inger). Endvidere har vi ekstraordinært optaget en ekstra elev fra Københavns kommune (Alexander), da han ikke havde andre relevante tilbud. Vi er så småt begyndt internt at benytte Outlook som kalender, og vi er i fuld gang med at producere nye brochurer, og planlægge markedsføring m.m.

Bestyrelse – orienterede om deltagelse af udviklingshæmmede ved Para-olympiske Lege i London.
Økonomisk status p.t. blev gennemgået. Diverse enkelte konti blev forklaret. Overordnet set får vi i år 150.000,- ekstra i indtægter pga. 2 ekstra elever. Dette sammenholdt med lidt lavere kørselsudgifter end forventet, da vi ikke har så mange elever på hjemkørsel, gør at vi sandsynligvis får finansieret over halvdelen af vore forventede udgifter på min. 250.000,-kr til istandsættelse af nye lokaler allerede i indeværende kalenderår, og den resterende del næste kalenderår.

Forventninger fra/til bestyrelsen. Bestyrelsens officielle opgaver kan læses i vedtægternes § 6. Bestyrelsen havde i stikordsform følgende forventninger til Idrætsskolen:

At økonomien styres og er i orden. At vi fortsat er et attraktivt tilbud til udviklingshæmmede. At vi udvikler vores brugerinvolvering og empowerment. At vi deler vores information og viden med de pårørende. At vi er medvirkende til at skabe varige livsstilændringer for eleverne. At vi fortsat udvikler skolen pædagogisk og fagligt.

Idrætsskolens personale havde bl.a. følgende forventninger til bestyrelsen: At bestyrelsen kommer med en kritisk nysgerrighed/undren. At bestyrelsen informerer om relevant information fra omverdenen/jeres bagland. Sparring generelt.

Udadvendt virksomhed: Vi begyndte vores udadvendte virksomhed på en pædagogisk weekend sidste år, og har bla. udvalgt at arbejde med følgende områder, hvoraf flere af områderne allerede er igangsat, mens andre stadig en planlagte områder: Kursusvirksomhed (bl.a. Maglemosen/Sundbyvang), netværksarbejde (Eks. naturdag i Herstedhøje, handleplansmøder med elever/bagland, Rehabmesse i Bella Centret). Foredrag på værksteder/skoler/bosteder. Gæstelærer/konsulent. Skrive en bog. Producere og udgive en CD med Idrætsskolens 2 sange. Brochurer/markedsføring. Artikler/debat/kronik/blogs. Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. Diverse arrangementer/aktiviter såsom ½-marathon, Cityløb, kajakløb, Tour de Amager, Sjælsø rundt, Vasaløb m.m. Udvikle hjemmesiden/Facebook/info-video (Multimediedesigner ansat i løntilskudsordning).

Personaleforhold – intet specielt at bemærke, alle er tilbage i arbejde.

Evt. –Mads kommer på næste bestyrelsesmøde med et forslag til sundhedsforsikring for de ansatte på Idrætsskolen

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 29/11 kl. 17.30.

Med venlig hilsen

Søren Stenkilde