+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde torsdag d. 30/9 2010

sep 30, 2010

Tilstede: Sven Aage Knudsen, Bente Holm, Jørn Jensen, Alexander Pagh, Lone Jensen, Mads Henriksen, Tina Wallenstrøm, Jeppe Skjerning, Lise Nielsen, Malene Brødsgård, Tonni Frandsen, Mariann Hansen og Søren Stenkilde.

Dagsorden

1. Præsentation af personale og bestyrelse. Alle præsenterede sig kort, og bestyrelsen mødte bl.a. vores nye sekretær Mariann, og vores nye faste vikar for Manne, Malene.

2. Orientering fra:

• Elever:  Eleverne fortalte om elevrådsvalg og valg til bestyrelsen, om studieturen, og viste billeder fra begge dele.

• Lærere: Orienterede om et nyt tema, maritimt friluftsliv, og fortalte lidt mere om studieturen og Glostrupstævnet.

• Ledelse: Orienterede om Mannes sygefravær pga. knæoperationer, mere konkret information på næste bestyrelsesmøde. Derudover om Idrætsskolens oplysninger på tilbudsportalenen, nye brochurer på vej, kørsel med Skovlunde Busser, der indtil videre har været en del plaget af forsinkelser.

• Bestyrelse: Orienterede om, at Mary Tøpholm har et par motionsredskaber, som Idrætsskolen gerne må få. Sven Aage koordinerer dette.

3. Elevgruppen dette år: Gennemsnitsalderen er lidt lavere end den plejer at være. Derudover er elevgruppen lidt mere kompliceret sammensat, med flere meget forskelligartede elever. Vores normering er 39 elever til 8 lærere, så der er jo grænser for, hvor mange ressourcer vi kan afsætte til en enkelt elev, uden at det går ud over helheden og den øvrige elevgruppe. Men vi forsøger at samarbejde så meget som muligt med de forskellige elevers bosteder og pårørende.

4. Pædagogisk udviklingsarbejde: Vi har nu i løbet af nogle år arbejdet med vores fundament, vores pædagogiske platform, vores idrætsfaglige platform samt en beskrivelse af det skoleliv, der ligger uden om undervisningen. Nu er vores pædagogiske udfordring så, at vi skal til at se det som et samlet pædagogisk værk, samt bruge det i den praktiske hverdag. Derudover får vi på næste pædagogiske dag i november besøg af professor i specialpædagogik Charlotte Ringsmose, der vil se på, hvordan vores egne teorier ser ud, sammenlignet med nyere pædagogisk forskning, samt hvordan vi kan bruge vores materiale til at synliggøre Idrætsskolen over for det omgivende samfund.

5. Økonomisk status p.t: Renteindtægter bliver lidt lavere end budgetteret pga. den lave rente. Vi modtager lønrefusion i forbindelse med Mannes sygemelding, men har fortsat ca. 20.000 i nettoudgifter pr. måned hun er sygemeldt. På feriepengeforpligtelser er der bogført ca. 18.000 i forbindelse med vores sekretær Gittes fratræden. Vi betaler ca. 17-18.000 om året til Uddannelsesfonden. Mads vil tale med fagforeningen for at se på, hvordan vi evt. kan søge om tilskud til kurser og efteruddannelse. Samlet set forventer jeg at budgettet ved årets slutning bliver overholdt.

6. Hjemmesiden/indhold blev præsenteret. Siden vil løbende blive udbygget med både tekst, billeder, design og andre funktioner. Det blev besluttet at lægge bestyrelsesdagsordener og referater ud på siden, ligesom bestyrelsen godkendte, at de fremstår med navne og adresser.

7. Dato’er for kommende bestyrelsesmøder er onsdag 8. december, tirsdag 1. februar og torsdag 9. juni, alle dage kl. 17.30 på Idrætsskolen.

8. Evt.: Ingen emner
Med venlig hilsen

Søren Stenkilde