+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde torsdag d. 12/6 2014

jun 12, 2014

Tilstede: Jørn Jensen, Kirsten Kortbek, Jytte Salbæk, Mads Henriksen, Annette Svendsen og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Anders Nielsen og Morten Hedegaard

Dagsorden:

Først bød vi velkommen til vores nye medlem af bestyrelsen, Jytte Salbæk, der er blevet indstillet til vores bestyrelse af LEV København.

1. Orientering fra:

Elever: Annette fortalte om Special Olympics, og vi snakkede også lidt om elevrådet, og hvordan hun synes det er at være elev på Idrætsskolen.

Lærere: Mads orienterede om de mange besøg og praktikanter vi har haft i den seneste tid, og om de mangeartede opgaver der er her op til afslutningen. Den nye årsbog blev givet til bestyrelsen.

Ledelse: Søren orienterede ligeledes om besøg fra bl.a. Norge (Fjellheimen Leirskole, der var her både til en undervisningsdag og en pædagogisk eftermiddag), om de mange praktikanter der søger ind her, og kommer ind her, om de 9 bærbare PC’ere vi har købt til lærerne og sekretæren, om internethastigheden vi har fået sat lidt op, og om Tilbudsportalen der er ved at blive opgraderet, med mange nye oplysninger der skal indberettes. I forbindelse med orientering om vores fokus på kurser/efteruddannelse, drøftede vi også graden af evt. egenbetaling. Søren arbejder videre med dette på baggrund af bestyrelsens synspunkter. Søren fortalte endvidere om projektet med at opbygge en elev-database, og om vores gode erfaringer med løntilskudsjobs som multimediedesigner og undervisningsassistent. Vi vil søge en ny multimediedesigner i løntilskud til efteråret. Stillingsopslaget kan ses på vores hjemmeside under ledige stillinger.

Bestyrelse: Jørn takkede for et godt 20-års jubilæumsarrangement

2. Elevoptagelse 2014-2015: Vi har optaget 42 elever, hvilket er 2 elever mere end sidste år, således at vi kan have økonomi til at ansætte en årsvikar. De 42 elever fordeler sig ligeligt med 21 kvinder og 21 mænd. De 25 af eleverne er fra København, og 17 fra region Hovedstaden. 26 af eleverne er helt nye, der aldrig har gået på Idrætsskolen før, og 16 er elever, der på et tidspunkt har været her tidligere. 11 elever er på kørsel. Fremover vil der ikke være personnumre på elevoversigten til bestyrelsen.

3. Årsplan/årsarbejdstid 2014-2015 Herunder bestyrelsesmøder. Årsplan og årsarbejdstid blev taget til efterretning. Næste skoleårs bestyrelsesmøder bliver: Onsdag d. 24/9 (fælles bestyrelsesmøde med personalet), onsdag d. 26/11, onsdag d. 4/2 2015 og onsdag d. 6/5 2015. Alle dage kl. 17.30.

4. Økonomisk status p.t. Da renten for tiden er 0, forventer vi næsten ingen renteindtægter i år. Lønbudgettet forventes overskredet i år, da vi har ansat en årsvikar i stedet for en lærer der ikke længere er ansat her. Til gengæld forventer vi som nævnt ekstra indtægt for 2 ekstra elever for delvist at kompensere for dette. Lønrefusion er større end budgetteret, da vi modtog løntilskud for de sidste 3 måneder af 2013 efter vores årsregnskab var afsluttet. Der er endnu ikke brugt noget på vores konto for personaleuddannelse, men det forventer vi der bliver fremadrettet pga. vores øgede fokus på efteruddannelse. Inventarkontoen vedr. undervisningsudgifter er overskredet pga. indkøb af nye bærbare PC’ere til lærerne og sekretæren. Efter vi har lukket den seperate bankkonto til støtteforeningen, har vi overført beløbet til vores almindelige konto, hvorfra den fremover vil blive administreret, og have samme funktion som støtteforeningen havde. Overordnet set forventes budgettet overholdt.

5. Forsikringer: Vi har overført vore samlede forsikringer fra Tryg til Willis forsikringsmægler, og er samtidig blevet forsikret i forbindelse med sejlads i.h.t. søfartsloven. Dette til uforandrede præmier i forhold til vores nuværende præmie hos Tryg. Derudover besluttede bestyrelsen på mødet at tegne en kollektiv bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring til 1.125,-kr. pr. år, og med en forsikringssum på op til 5 mill. kr. Bestyrelsen besluttede på indstilling fra Søren, at det ikke var pengene værd at tegne en løntabsforsikring for lederen, da præmien er relativ høj set i forhold til dækningen.

6. Vision og strategi –Power Point fremvisning v. Søren. Vi debatterede nogle af de spændende udfordringer og udviklingsmuligheder der er for Idrætsskolen. Da det er en temmelig omfattende situation på flere områder, både for elever, pårørende og personale, at alle elever bliver udskiftet hvert skoleår, drøfter vi bl.a. varigheden af opholdet for eleverne på Idrætsskolen, evt. med mulighed for at nogle elever går her i 2-3 år. Vi overvejer Idrætsskolens åbningstid, både på dagsbasis, pr. uge/måned og år. Det kunne være en idrætscafe med idrætstilbud, sommerkurser/weekendkurser og meget andet. Vi ser på konkurrencesituationen, på ansøgnings- og optagelsesbetingelserne, og arbejder videre med udadvendt virksomhed som bogskrivning, konsulentarbejde m.m., samtidig med at vi laver en balanceret markedsføringsindsats. Endelig vil vi arbejde med en videreudvikling af Idrætsskolens indhold, evt. med et nyt tilbud inden for sundhed, kost/ernæring og forebyggelse af diabetes.

7. Overenskomst/ lokalaftale, arbejdsgiverorganisation, lønmodtagerorganisation: Mads orienterede om, at Uddannelsesforbundet har indgået overenskomst med sprogcentrene, og at det betyder, at der muligvis vil blive indgået overenskomst på vores område inden for FOAS i løbet af august. Næste forhandlingsmøde er aftalt til 12/8. Søren har set lidt på arbejdsgiverorganisationer, og evt. kunne det være en mulighed at vi tilsluttede os en serviceaftale med Kommunernes Landsforening KL, således at vi ville få informationer, bistand og rådgivning inden for overenskomster, løn- og personaleforhold m.v. Vi afventer dog i første omgang udspillet om overenskomst fra Uddannelsesforbundet, inden vi evt. arbejder videre med en tilknytning til en arbejdsgiverorganisation.

8. Personaleforhold: Uden for referat

9. Evt. ingen emner.

Næste bestyrelsesmøde er fælles bestyrelsesmøde onsdag d. 24/9 kl. 17.30

I ønskes alle en god sommer !

Med venlig hilsen
Søren Stenkilde