+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde torsdag d. 2/2 2012

feb 2, 2012

Tilstede: Svend Aage Knudsen, Jørn Jensen, Bente Holm, Jørgen Eckmann, Jens Boe Nielsen, Mads Henriksen, Mathilde Faber, Alexander Pagh og Søren Stenkilde.

Efter en kort præsentationsrunde begyndte mødet.

Dagsorden

Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2011 v. revisor Peter Jensen. Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Orientering fra:

Eleverne fortalte om planerne vedr. en evt. fastelavnsfest, om skitræningen i vinterfriluftsgruppen, om den kommende skitur til Sverige, hvor de bl.a. skal løbe 30 km. på ski i det korte Vasaløb.

Lærerne orienterede om de netop afholdt midtvejssamtaler, der forløb tilfredsstillende, om den forbedrede struktur på morgensamlingen, hvor et teambord en uge ad gangen har ordet, om de 2 gode praktikanter vi har haft fra Bernadotteskolen, om vores pædagogiske weekend, hvor vi arbejdede med Idrætsskolens udadvendte virksomhed, om Special Olympics til maj samt værkstedernes idrætsdag, som vi planlægger at afholde, samt om lærernes fravær, der er meget lidt, også set i lyset af 2 læreres langtidssygemeldinger.

Ledelsen fortalte om markedsføringen, hvor vi har sendt brochurer ud, sat annoncer i diverse blade og aviser, afholdt foredrag og haft åbent hus. Status på elevansøgninger p.t.: Vi har modtaget 27 ansøgninger fra København, 1 fra Frederiksberg og 7 fra region Hovedstaden. Det ligger på samme niveau som de sidste mange år, bortset fra, at vi p.t. ikke har nogen venteliste fra hovedstadsregionen. Endvidere orienterede Søren om en LUB-konference om Handicapkonventionen i Socialforvaltningens regi.

Bestyrelsen: Jørgen Eckmann meddelte, at han trækker sig som bestyrelsesmedlem, da han er flyttet langt nordpå, og da han generelt er ved at trække sig fra diverse poster i sit netværk. Svend Aage takkede ham for hans store indsats i bestyrelsen. Samtidig bød vi velkommen til vores nye medlem af bestyrelsen, Jens Boe Nielsen, repræsenterende DHIF.

Vedtagelse af budget 2012. Budgettet blev vedtaget. Vi har fået tilsagn om tilskuddene fra Københavns kommune. Vi forelagde desuden vores planer om evt. at udvide med et ekstra lokale neden under vores nuværende lokaler. Bestyrelsen besluttede, at vi kunne sige ja til Grøndal Centret om at leje lokalet om en måned, når vi har mere overblik over antal elevansøgninger til næste år.

Godkendelse af årsregnskab fra støtteforeningen. Vi har ikke købt noget i 2011 for støtteforeningens midler. Regnskabet blev godkendt.

Rekruttering til bestyrelsen: Jens Boe Nielsen, cand.mag i dansk og idræt, rektor for Nørre Gymnasium er tiltrådt som bestyrelsesmedlem, repræsenterende DHIF. Endvidere har Kirsten Kortbek, lektor ved UCC og cand.scient i humanistisk idrætsterori sagt ja tak til at være i bestyrelsen. Derudover vil Jørgen Eckmann meddele DH, at han fratræder vores bestyrelse, og at han opfordrer Danielle Pröschold til at blive indstillet af DH som medlem af vores bestyrelse. Endelig sagde Mathilde, at hendes mor, Mette Faber, læge og formand for DH’s sundhedspolitiske udvalg, muligvis var interesseret i at være medlem af bestyrelsen. Søren kontakter Kirsten Kortbek og Mette Faber.

Drøftelse af varigheden af elevernes fremtidige ophold på Idrætsskolen (lige fra 3 måneder til 3 år). Vi drøftede muligheden for, at vi fremover nok skal være mere fleksible m.h.t. længden af elevernes ophold på Idrætsskolen, således at nogle elever f.eks. kunne gå her 3 måneder, 6 måneder, et år, 2 år, 3 år. Vi arbejder videre med ideen, og fremlægger på næste bestyrelsesmøde en mere detaljeret plan for, hvordan vi kunne gøre det.

Personaleforhold uden for referat.

Evt. (ingen emner)

Næste bestyrelsesmøde er torsdag 24. maj kl. 17.30

Med venlig hilsen

Søren Stenkilde