+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net
SENESTE NYT FRA IDRÆTSSKOLEN

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 5/12 2022

dec 6, 2022

Tilstede: Jørn Jensen, Gert Thomsen, Anders Nielsen, Camilla Draiby, Laura Staun Valentiner, Morten Lyhne, Frederik Bille Bergholdt og Søren Stenkilde
Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Dorte Mørk og Cecilie Fellow

Dagsorden

1. Orientering fra:

Elever: Frederik fortalte om den meget vellykkede fest for gamle elever, hvor der var omkring 80 deltagere. Over halvdelen af de gamle elever dyrker idræt i deres fritid efter endt ophold på Idrætsskolen. Derudover orienterede han om de 4 nuværende temafag: Volleyball, kropsteater, vandring samt form og fitness.

Lærere: Morten orienterede om, at lærergruppen naturligvis føler lidt utryghed i den nuværende situation med det uafklarede udbud og den deraf følgende økonomiske usikkerhed. Endvidere drøftede vi i forbindelse med den kommende APV, at vi evt. også skulle lave en trivselsundersøgelse i elevgruppen. Arbejdstilsynet har adviseret deres besøg inden for et års tid, og vi holder MUS-samtaler i løbet af januar-februar måned.

• Ledelse: Søren fortalte om det aktuelle markedsføringsarbejde med nye brochurer, plakater, flyers og annoncer i diverse relevante fagblade samt direct mail.
Vi har haft administrativt økonomisk tilsyn, og fået en meget flot tilbagemelding. Bl.a. nævner rapporten, ”at Idrætsskolen for voksne med udviklingshandicap (IVU) fremstår økonomisk bæredygtig og med mulighed for opretholdelse af driften.
Socialtilsynet kan tilslutte sig IVUs bestyrelses målsætning om at konsolidere tilbuddets egenkapital fra det nuværende niveau svarende til ¼ års drift til et niveau, der svarer til et ½ års drift. Det seneste års prisstigninger som konsekvens af ekstraordinær høj inflation ligger bl.a. til grund for socialtilsynets vurdering.
Socialtilsynet konstaterer endvidere, at tilbuddets takster – sammenholdt med personalenormering – indikerer høj grad af sammenhæng mellem takst og ydelser, og en høj grad af ansvarlig forvaltning af offentlige midler. IVU ligger blandt de mest kosteffektive dagtilbud i Hovedstadsregionen, og bruger blot 3,25 % på administrationsomkostninger, hvilket er væsentligt under niveauet for administrationsomkostninger i Københavns Kommunes egne dag- og døgntilbud. Det er socialtilsynets vurdering, at der i høj grad fremstår gennemsigtighed i IVUs økonomi. Det indgår også i socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse, i fuldt omfang, har fremsendt anmodet dokumentation til socialtilsynet”.
Den fulde tilsynsrapport vil, når den er endelig, kunne læses på vores hjemmeside under ”Dokumentation”.
Jeg har opdateret Idrætsskolens informationer på Tilbudsportalen vedr. årsregnskab 2021 samt budget 2023.
Københavns Universitet har nu offentliggjort deres store undersøgelse af vore elevers udbytte af et ophold på Idrætsskolen, bl.a. viser den, at fysisk aktivitet hos eleverne reducerede deres puls, sænkede fedtprocenten, forbedrede deres BMI og forøgede deres kondition. Hele rapporten kan læses på engelsk på vores hjemmeside under ”Dokumentation”.
MitId er nu sat op til også at kunne bruges som MitId Erhverv, og jeg undersøger muligheden af at souschefen evt. også skulle kunne have adgang til at benytte Idrætsskolens MitId Erhverv.
Jeg har fornyet alle vore forsikringer hos Willis for 2023.
Feriefridage, seniordage og evt. optjent afspadsering vil fra og med indeværende skoleår blive udbetalt, hvis ikke alle dage er brugt, således at vi ikke akkumulerer et stort antal fridage – helt i overensstemmelse med overenskomsten med Uddannelsesforbundet.
Blot til info vedr. den aktuelle mediedebat: Mange kommuner i Danmark har store økonomiske udfordringer i forbindelse med kraftigt stigende omkostninger på det specialiserede socialområde.

• Bestyrelse: Katrine Hornum-Stenz er udtrådt af bestyrelsen, og i stedet har Københavns Professionshøjskole udpeget Laura Staun Valentiner, uddannelsesleder på KP’s fysioterapiuddannelse. Vi bød velkommen til Laura.

2. Udbud: Vi har modtaget følgende besked i forbindelse med udbuddet: ”Opgaven Idrætstilbud til personer med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse er blevet annulleret. Ordregiver har angivet følgende årsag til annullering: Københavns Kommune er desværre nødsaget til at annullere udbuddet. Dette skyldes, at interne forhold gør det umuligt at sikre ligebehandling og egentlig konkurrence i udbuddet. Vi forventer at udbyde opgaven igen, men vi har ikke på nuværende tidspunkt en tidshorisont”.
I forbindelse med annulleringen af udbuddet har jeg spurgt BCH, om opsigelsen af driftsaftalen med Idrætsskolen stadig står ved magt, eller om den også annulleres eller udskydes ?
Svaret er: ”Jeg ville gerne kunne give dig et svar på dit spørgsmål, men indtil videre skal interne forhold afklares, så jeg kan ikke give dig et svar på nuværende tidspunkt. Jeg vender tilbage så snart vi kan give et svar”.
Til info har Socialborgmesteren udskudt sit besøg her på Idrætsskolen til efter udbuddet er afklaret.
Vi afventer hele situationen, både mh.t. evt. kommende udbud, samt spørgsmålet vedr. vores driftsaftale, og fortsætter naturligvis ufortrødent alle vore arbejdsområder som normalt, både undervisning, markedsføring, tilskudsansøgning og elevoptagelse m.m.

3. Økonomisk status p.t. er blevet tilsendt bestyrelsen, og ganske kort kan jeg sige, at jeg forventer årets resultat stort set går i 0, med en sandsynlighed for et lille overskud. BCH og Idrætsskolen er i gang med at refundere kørselsbetaling for indeværende år samt for de sidste 3 år, da vi ikke var berettiget til at opkræve betaling for elevernes kørsel i.h.t. § 104.

4. Budgetforslag 2023 er ligeledes tilsendt bestyrelsen. Forudsætninger for budgettet 2023: At vi vinder udbuddet! Vi budgetterer med 25 elever fra København hele året, og 26/15 elever fra region Hovedstaden. Årspris 190.000/200.000,- kr., personale 9 lærere, 2 assistenter og en forstander.
Dette budget er uden barselsvikar, når en lærer er på barsel 1/2 år, hvilket heller ikke er nødvendigt i.f.h.t. normering med de budgetterede 15 regionselever næste skoleår. Dette forhold kan naturligvis ændre sig, afhængig af antallet af kommende regionselever.
Budgettet er uden sekretær/multimediedesigner, men med mulighed for oprettelse af løntilskudsstilling.
Budgettet er uden deltagerbetalinger, hverken for kørsel, frokost eller idrætstøj.
Vikarer kun i begrænset omfang – ej v. første lærer væk. Jeg opfordrer til brug af de 2 løntilskudsstillinger vi er berettiget til at have, både i undervisning og vedr. multimediedesign.
Vi har modtaget tilsagn om tilskud fra Borgercenter Handicap for de første 7 måneder af 2023, og med tilsagn om lignende støtte resten af året, forudsat at vi vinder udbuddet. Folkeoplysningsudvalget forventes at vedtage vores tilskud for hele 2023 i aften.

5. Personaleorientering – uden for referat

6. Evt. – ingen emner

God jul og godt nytår!
Med venlig hilsen,
Søren Stenkilde