+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net
SENESTE NYT FRA IDRÆTSSKOLEN

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 2/5 2022

maj 3, 2022

Tilstede: Jørn Jensen, Camilla Draiby, Katrine Hornum-Stenz, Morten Lyhne, Frederik Bille Bergholdt og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Gert Thomsen, Dorte Mørk og Marianne Schubart

Formøde for bestyrelsen 17.30-18.00 i cafeen – herunder velkommen i bestyrelsen til Katrine Hornum-Stenz, institutchef på institut for Terapeut- og Jordemoderuddannelser på Københavns Professionshøjskole

 

Dagsorden

 1. Orientering fra:
 • Elever – Frederik fortalte om studieturen til Kattinge Værk, og om de 4 temaer, de har for tiden: Atletik, krop og Natur, Basketball samt Funktionel træning.
 • Lærere – Morten orienterede om, at der endnu ikke er indgået overenskomst mellem Uddannelsesforbundet og Dansk Erhverv. Når overenskomsten er indgået, er planen at Uddannelsesforbundet kommer ud til os og forhandler en overenskomst direkte med os. Pr. 1. april er alle lønninger reguleret i.h.t. Kompetencestyrelsens lønoversigt, hvilket giver alle en lønstigning på ca. 2,7 %. Det er den lønoversigt, Uddannelsesforbundet normalt følger i deres overenskomst, det er således kun lokallønnen, der p.t. ikke er reguleret, her afventer vi resultatet af forhandlingerne om lokalløn i overenskomsten mellem Uddannelsesforbundet og Dansk Erhverv og/eller direkte med os.
 • Ledelse – Søren orienterede om nye elevers dag, hvor alle elever var mødt op, om KIFU-dagen hvor et hold elever fra os deltog, og om de kommende arrangementer, som Idrætsdagen 18/5, pædagogisk eftermiddag 31/5 med Camilla Draiby (som led i vores tema-p-møder), Lavukstock 3/6 og afslutningen 24/6. Bestyrelsen er som altid velkommen både til Idrætsdagen og til afslutningen. Søren informerede endvidere om 2 af vore elever der er ophørt af forskellige årsager, hvilket er meddelt Borgercenter Handicap.
 • Bestyrelse – som sagt bød vi velkommen til Katrine Hornum-Stenz. Marianne Schubart er udtrådt af bestyrelsen, og vi besluttede at Søren, Morten og Mads mødes og taler om vores kommunikation med elevernes netværk, samt om skolens specialpædagogiske viden og kompetencer, samt efterfølgende afholder et møde med bostedet Vinklen og Marianne. Endvidere kan vi overveje at have kontakt til en specialpædagogisk konsulent. Søren har talt med Johanne Meyer fra UIU/Den særlige Jobformidling om evt. at indtræde i bestyrelsen, og Søren kontakter hende igen.

 

 1. Elevoptagelse 2022-23: Vi fik 73 ansøgere i alt, 46 fra København og 27 fra Region Hovedstaden. Vi har optaget 25 fra København, og 26 fra Region Hovedstaden, i alt 51 elever. Alle kommuner har givet betalingstilsagn. Eleverne fordeler sig med 30 mandlige og 21 kvindelige elever. 18 af de optagne elever er helt nye elever, der aldrig har gået på Idrætsskolen. 16 elever er på kørsel.

 

 1. Årskalender 2022-23: Bestyrelsesmøder på følgende 4 mandage næste skoleår, alle dage kl. 17.30: 26/9 og 5/12 2022, 6/2 og 8/5 2023. Endelig årskalender færdiggøres til august.

 

 

 1. Økonomisk status p.t.: Som tidligere nævnt har vi jo fået et engangstilskud fra Socialstyrelsen, som vi skal aflægge regnskab for inden sommer. Derfor har vi brugt mere end budgetteret på bl.a. ekskursioner. Evt. ubrugte midler skal tilbagebetales. Pga. inflation og prisstigninger kan vi forvente øgede udgifter på både kørsel samt diverse madindkøb. Da der desuden fortsat er negative renter, vil vi i år få øgede udgifter til renteomkostninger pga. vores formue. Vi får i år ekstra udgifter i forbindelse med 2 ansattes fratrædelse, samt fortsat sygefravær med deraf følgende ekstra vikaromkostninger. Det samlede omkostningsbudget vil nok blive ca. 5-600.000,- kr. mere end budgetteret, hvilket vil opvejes af, at vi har optaget 6 elever mere end budgetteret, hvilket giver en samlet ekstra indtægt på 570.000,-kr. Så årsbudgettet forventes fortsat at være i balance.

 

 1. Udbud – Vi har afholdt et tema-p-møde om udbudssituationen, Søren har spurgt BCH om køb af enkeltpladser kunne træde i stedet for udbud, hvilket de har undersøgt og afvist, da det beløbsmæssigt max kunne være 8 elever på grund af tærskelværdien. BCH kommer også på besøg her til idrætsdagen. Søren kontakter Lavuk STU/Skolen på Borgervænget om gode råd om udbud. Mads og Morten arbejder på, om der evt. kunne være nogle studerende, fra enten KU eller KP der ville undersøge elevernes udbytte/effekt af et ophold på Idrætsskolen. Søren har introduceret en plan om at forenkle/fjerne overflødige arbejdsopgaver, for bl.a. på den måde at spore os ind på en hensigtsmæssig tankegang i forbindelse med det kommende udbud. Tidshorisonten vedr. udbud er fortsat som skitseret i sidste bestyrelsesreferat.

 

 

 1. Personaleorientering – uden for referat.

 

 1. Evt.

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 26/9 kl. 17.30, hvilket er et fælles bestyrelsesmøde incl. personalet fra Idrætsskolen.

 

Med venlig hilsen,

 

Søren Stenkilde