+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net
SENESTE NYT FRA IDRÆTSSKOLEN

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 5/2 2024

feb 6, 2024

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Gert Thomsen, Anders Nielsen, Camilla Draiby, Jeppe Skjerning, Frederik Bille Bergholdt, Andreas Reimuth og Søren Stenkilde

Afbud fra: Laura Staun Valentiner og Dorte Mørk

17.30-18.00 formøde i cafeen

Dagsorden

 1. Orientering fra
 • Elever: Frederik og Andreas fortalte følgende på baggrund af elevrådsmødet: Alle snakker pænt til hinanden og personalegruppen. Frokosten er perfekt, fint med sandwich. Vi er gode til at få besøg af praktikanter. Venlig opfordring til ikke at medbringe sukkerdrikke, slik o.l, ønske om ekstra frugt. Kommende brandøvelse? (GMC), opmærksomhed på oprydning på bænke i omklædningsrum, nej tak til høj musik på mobiler. Siden sidst: Kropsteaterforestilling i januar, fællestur til Skovtårnet op til jul, fællesuge med Kong Vinter tema, curling, skøjteløb, bobslæde, kunstskøjteløb, fællestur til Jægersborg Hegn, ski og kælke i Degnemosen. Nu: Floorball, Vinterliv, Funktionel træning og Kamp og Leg.
 • Lærere: Jeppe orienterede om lærergruppen: Løber hurtigere end normalt, gør det godt trods de økonomiske trusler og højt fravær, støtte-kontakter for Mads’ Team Vest er uddelt på resten af lærerkollegiet. Dygtige vikarer – skaber tryghed og stabilitet. Ser frem til at arbejde videre med trivsel og kommunikation
 • Ledelse: Søren orienterede om besøgende på Info-aften og åbent hus, samt at Mads/souschef som ”back-up” for Søren i tilfælde af sygdom/fravær kan logge ind i Economics bogføring, hjemmesiden, Dataløn, Virk.dk, E-boks erhverv, Tilbudsportalen samt Danske Bank. Desuden er jeg nu igen begyndt at oprette aftaleindskud i Danske Bank efter de negative renters tid er forbi.
 • Bestyrelse: Jørn var med til møder med både Kultur- og Fritidsforvaltningen samt BCH, informerer om det under pkt. 3.

 

 1. Årsregnskab 2023 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Årets resultat er på kr.1.186.122,- således at egenkapitalen pr. 31/12 2023 andrager kr. 5.181.177,- Vi har haft lidt øgede indtægter i form af lønrefusion og renteindtægter, og vi har brugt mindre på kørsel end budgetteret. Vi har haft øgede udgifter til idrætsrekvisitter, tøjindkøb, inventar, personaleomkostninger, personaleuddannelse, gæstelærere samt nye bærbare PC’ere til lærerne. Vores resultat er således et pænt overskud. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens størrelse, og bestyrelsen mener, at det har været fornuftigt at opbygge egenkapitalen svarende til et halvt års drift (ca. 5 mill. kr.), for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, og dette økonomiske mål er således nået nu. Så i tilfælde af evt. mistede tilskud, huslejestigning, betaling for brug af idrætsfaciliteter i GMC, forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale, evt. afskedigelser eller andre uforudsete omkostninger, er det vigtigt med en egenkapital svarende til ca. 6 måneders drift. Dette har årets økonomiske tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden bakket os helt op i.

 

 1. Økonomisk situation 2024:
 • Tilskud fra FOS/BCH samt udbud: Jørn og Søren har været til møder med Kultur- og Fritidsforvaltningen samt BCH. Status efter møderne i.h.t. mail fra Mads Kamp Hansen/KFF er p.t. følgende: KFF har sammen med SOF og Københavns Ejendomme kigget på sagen igen, og på baggrund af den gamle kontrakt justeret vilkårene, så KFF kommer til at opsige tilskudsaftalen fra FOS formelt, og vi mister således vores årlige tilskud på lidt over 800.000,- kr, og vi skal betale for brugen af idrætsfaciliteterne i GMC pr. 1. marts 2025. Nedenfor fremgår hvem der gør hvad herfra: KFF opsiger tilskudsaftalen med 12 måneders varsel i løbet af februar måned 2024. Det betyder at tilskuddet ophører pr. 1. marts 2025. KFF orienterer FOU om det forlængede varsel. KFF går i dialog med skolen om betaling for benyttelse af faciliteter i Grøndal Multi Center fra 1. marts 2025. KFF vejleder Idrætsskolen om deres muligheder for at få kommunalfuldmagtstilskud. KEJD går i dialog med skolen om markedsregulering af lejen efter erhvervslejeloven (normalt indfasning over 4 år). SOF forlænger den midlertidige et-årige kontrakt frem til 1. marts 2025. Udbud: SOF forventer at udbyde opgaven, det er dog ikke endelig besluttet. Såfremt opgaven bliver udbudt, forventes udbuddet offentliggjort i løbet af ultimo september eller primo oktober i år, så man kan finde vindende tilbudsgiver inden årsskiftet med henblik på kontraktstart i august 2025.
 • Elevansøgninger 2024-25: P.t. 39 ansøgninger fra København og 28 fra regionen, i alt 67 ansøgninger. Der er indtil nu givet afslag på betalingstilsagn vedr. 4 elever, bl.a. en fra Hillerød og 3 fra Frederiksberg. De 3 fra Frederiksberg overvejer at klage til Frederiksberg kommune samt Ankestyrelsen.
 • Revideret budget 2024 samt 2024-25: I budgettet er der p.t. budgetteret med 9 lærere frem til sommer 2024, og med 8 lærere i skoleåret 2024-25, samt besparelser på alle konti, men Søren udarbejder et nyt, endeligt budget i løbet af marts måned på baggrund af beslutningerne i ovenstående pkt. 3, samt efter elevoptagelsen er afsluttet.

 

 1. Personaleorientering – uden for referat

 

 1. Evt. – ingen emner

 

Med venlig hilsen, Søren Stenkilde