+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net
SENESTE NYT FRA IDRÆTSSKOLEN

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 7/2 2022

feb 8, 2022

 Tilstede: Jørn Jensen, Gert Thomsen, Dorte Mørk, Camilla Draiby, Morten Lyhne, Frederik Bille Bergholdt, Cecilie Fellow og Søren Stenkilde.

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Marianne Schubart, Kirsten Kortbek og Anders Nielsen

Dagsorden:

Årsregnskab 2021 blev gennemgået. Årets resultat er på kr. 442.704, således at egenkapitalen pr. 31/12 2021 andrager kr. 3.568.534. Vi har haft øgede indtægter, da vi har optaget 4 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden, og vi har modtaget større lønrefusion end forventet, da 2 ansatte er langtidssygemeldte. Vi har haft øgede udgifter til kørsel med eleverne, lønninger og negative renter.

Vores resultat er således et pænt overskud. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens størrelse, og bestyrelsen mener, at det er rimeligt at forsøge at opbygge egenkapitalen svarende til et halvt års drift (ca. 4,5 mill. kr.), for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3-4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale, evt. afskedigelser eller andet uforudset som f.eks. nedlukning på grund af Corona, er en egenkapital svarende til 3-4 måneders drift ikke stor nok. Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen, forinden det fremsendes til Københavns kommune.

Orientering fra:

Elever: Frederik og Cille fortalte om de aktuelle temaforløb (Volleyball, dans med kommende opvisning og vinterliv, der skal til Norge i uge 11), og om elevrådsmødet hvor eleverne på opfordring fra elevrådet er begyndt at bruge mobil lidt mindre i pauserne. Endelig er Coronasituationen ved at blive bedre, også på Idrætsskolen, så vi kan begynde at have en lidt mere normal hverdag.

Lærere: Morten orienterede om overenskomstforhandlingerne i Uddannelsesforbundet, der nu forventes genoptaget efter en længere pause, bl.a. pga. Corona, og måske afsluttes i løbet af et par måneder. Når overenskomsten er afklaret, vil vi efterfølgende forhandle lokalaftalen på plads – muligvis vil vi lave nogle mindre justeringer inden da.

Ledelse: Søren fortalte om et kommende tiltag på øget samarbejde med Videnscenter for Handicap, og om årsplanen for 2022-23, der snart er klar.

Bestyrelse: Kirsten Kortbek har meddelt, at hun trækker sig ud af bestyrelsen. Søren kontakter Københavns Professionshøjskole og spørger, om de evt. kunne finde et nyt bestyrelsesmedlem. Dorte fortsætter i bestyrelsen indtil videre, så længe udbudssituationen er uafklaret. Bestyrelsen ønsker fortsat at indlede bestyrelsesmøderne med et kort formøde, nu kl. 17.30, og selve bestyrelsesmøderne begynder så fremover kl. 18.00.

Elevansøgninger p.t.: Vi har d.d. modtaget i alt 58 ansøgninger, hvilket er det næsthøjeste antal nogensinde. De fordeler sig med 36 fra København, og 22 fra regionskommunerne, hvoraf vi p.t. har OK på 8 betalingstilsagn. Søren arbejder fortsat videre på de manglende betalingstilsagn.

Økonomisk status p.t. er ganske kort, at vi allerede har fået næsten halvdelen af årets samlede indtægter i hus.

Udbud:

Tidshorisont: I efteråret 2018 havde vi den første henvendelse fra Københavns kommune vedr. evt. at sætte Idrætsskolens opgave i udbud. I december 2021 havde vi så besøg fra Borgercenter Handicap, der orienterede om, at de ville sætte Idrætsskolens opgave i udbud. Vores nuværende aftale med Københavns kommune forventes opsagt 31/7 2022, med et års varsel, således med virkning fra 1/8 2023. I foråret 2023 vil udbuddet blive offentliggjort, hvorefter vi skal udarbejde et tilbud på opgaven. Hvis/når vi som forventet vinder udbuddet, vil den nye aftale gælde fra 1/8 2023, og 3-4 år frem.

I løbet af i år vil vi forberede os på tilbuddet, og bl.a. forsøge at indsamle dokumentation på effekten af elevernes ophold på Idrætsskolen – noget som Københavns Universitet jo allerede er i fuld gang med.

Vi vil derudover kontakte bosteder, dagtilbud, sagsbehandlere og tidligere elever, og spørge om virkningen af et ophold på Idrætsskolen – er eleverne blevet mere selvhjulpne på områder som bolig, arbejde og kørsel m.m., og er der klare mål for elevernes ophold på Idrætsskolen. Endvidere arbejde på, hvad vi kan gøre, for at eleverne efter endt ophold fortsætter med at dyrke idræt, samt bliver mere selvhjulpne på ovenstående områder.

Endvidere vil vi kontakte tilbud, der har erfaringer med udbud, som f.eks. Kofoeds Skole, Levuk, skolen på Borgervænget m.fl., og lære af deres erfaringer. Derudover vil vi afholde både tema-personalemøde og pædagogisk dag/weekend for internt at orientere om situationen, og drøfte vores muligheder, så alle ansatte vil blive inddraget i processen.

Scenarier: Selve indholdet af vores tilbud er på nuværende tidspunkt uafklaret, og vil bl.a. afhænge at kravene/vilkårene i udbuddet – hvilken pris og kvalitet ønskes der, udover en lovliggørelse af vores aftale. Så vores tilbud til Københavns kommune kan gå lige fra at vi tilbyder vores nuværende koncept hvad angår indhold, kvalitet, normering og økonomi, til et væsentligt forandret indhold m.h.t. antal ansatte, normering, uddannelse, kørsel, studieture, frokost, markedsføring, åbningstider m.m. Men det essentielle vil for os være at forsøge at dokumentere og beskrive vores nuværende høje kvalitet og elevernes store udbytte af et ophold på Idrætsskolen.

Det er kun aftalen med Københavns kommune, der kommer i udbud, så det påvirker ikke vores relationer til regionskommunerne.

Personaleorientering – uden for referat

Evt. – ingen emner

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 2. maj, med et kort formøde kl. 17.30 i Idrætsskolens café, og selve bestyrelsesmødet begynder så kl. 18.00.

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde