+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net
SENESTE NYT FRA IDRÆTSSKOLEN

Bestyrelsesmøde mandag d. 8/2 2021

feb 9, 2021

Tilstede: Jørn Jensen, Anders Nielsen, Gert Thomsen, Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek, Dorte Mørk, Morten Lyhne og Søren Stenkilde.

Mødet blev afholdt via Zoom.

Dagsorden

Årsregnskab 2020: Årsregnskabet blev gennemgået, vi har haft lidt højere indtægter end budgetteret, da vi har optaget flere elever fra region Hovedstaden end planlagt, og i den forbindelse ansatte vi en årsvikar, så lønomkostningerne har således også været noget højere end budgetteret. På grund af Corona-nedlukningen i foråret har vi sparet lidt på kørsel og frokost til eleverne, og endvidere aflyste vi idrætsdagen og studieturen, hvilket også gav os lidt færre udgifter. Årets overskud på 218.000,- kr. hensættes til delvis indbetaling af de indefrosne feriepenge på 482.000,- kr., der skal indbetales til LD-fonden i juni 2021. Årsregnskabet blev godkendt af bestyrelsen, og årsregnskab, revisionsrapport og bestyrelsens erklæring underskrives af bestyrelsen, og fremsendes til Københavns kommune til orientering.

Vi har også fået tilbagemelding på det økonomiske tilsyn: ”På baggrund af det indleverede materiale og dialogmøde den 24. juni 2020 er det tilsynets konklusion at Idrætsskolen fortsat har den økonomiske bæredygtighed til at levere tilbud efter servicelovens bestemmelser”.

Orientering fra:

Elever – de deltog ikke i dette Zoom-møde

Lærere – Morten orienterede om den generelle arbejdssituation her i Corona-tiden, hvor vi efterhånden har fået en udmærket dagligdag og undervisningssituation, trods omstændighederne. Lærerne har fundet sig til rette med restriktionerne og får gode dage trods nødundervisning, og kan således godt bedrive god undervisning alt taget i betragtning.

Ledelse – Søren orienterede om, at vi siden sidste bestyrelsesmøde har afholdt elevjulefrokost, informationsaften samt åbent hus online med stor succes. Vi har udskudt vores tegn-til-tale kursus, men planlægger at afholde pædagogisk eftermiddag i marts med oplæg fra Louise Bøttcher, Ph.D i psykologi/lektor i neuropsykologi. Vi er allerede i gang med de første skridt til planlægning af næste skoleår, og senere skal vi også se på den nye generelle overenskomstaftale og den nye arbejdstidsaftale, som organisationerne har indgået.

Bestyrelse – Jørn orienterede om Københavns kommunes faglige og økonomiske omstillingsplan, som Borgercenter Handicap har udarbejdet et udkast til, hvori det bl.a. nævnes, at der fremover vil være langt flere borgere med autismespektrumforstyrelser. Planen indeholder også tanker om evt. at have en meningsfuld hverdag med aktivitetstilbud på bostederne, så der spares transport, og at borgerne evt. kan deltage i de almindelige fritidstilbud. Planen gælder for de næste 4 år.

Elevansøgninger p.t.: Vi har pr. d.d. modtaget i alt 66 ansøgninger, hvilket er rekord på nuværende tidspunkt. Ansøgningerne fordeler sig med 46 fra Københavns kommune, og 20 fra region Hovedstaden. Fra regionen er 10 betalingstilsagn OK, mens vi arbejder på betalingstilsagn fra de øvrige 10.

Økonomisk status p.t.: Vi har allerede modtaget de forventede tilskud fra Københavns kommune, samt betalinger fra regionskommunerne via vores faktureringer. Vi har en fin likvid beholdning i banken, og vores egenkapital i Economics er nu justeret på baggrund af årsregnskabet.

Budget 2021:  Vores budget er baseret på 25 elever fra København hele året, 21 elever fra region Hovedstaden første halvår, 16 elever andet halvår og en årspris 185.000,- hele året. Dette giver os mulighed for at være 8-9 lærere, en sekretær på fuld tid, 1 assistent og en forstander. Dette budget er uden barselsvikar, tilkaldevikarer og evt. ekstra husleje til GMC for idrætslokaler. Generelt vil budgettet være i balance med 25+16 elever og 8 lærere, eller 25+21 elever og 9 lærere. Vi skal op på min. 21 regionselever i 2. halvår, for økonomisk/normeringsmæssigt at have en årsvikar et skoleår. Dette budget er p.t. uden årsvikar i 2. halvår. En årsvikar kræver generelt 3-5 elever – antal årsvikarer afklares hvert år efter 1. april.

Omkostningsgennemgang: Vi er kontinuert bevidste om besparelser/lavere pris på bl.a.: Idrætsrekvisitter, mindre forbrug, ekskursioner, elevarrangementer, forsøger at begrænse kørsel i friluftsliv. Vikarer (ej vikar ved første lærers fravær) Evt. medarbejder i løntilskud eller praktikant i stedet for 1. vikar. Vi prøver at genforhandle aftaler som tøjindkøb, kørsel og forsikring – evt. lavere priser samt nogen overflødige forsikringer. Eventuelt leverandørskift inden for kontormaterialer, vi finder billigste produkter, evt. andet sted, frokost – en samlet, billigere leverandør af sandwich/salat, rengøring – genforhandling af pris/aftale eller leverandørskift osv.

Langsigtet økonomisk situation: De samlede lønomkostninger er naturligvis den største udgiftspost på Idrætsskolen, både på grund af antallet af medarbejdere, samt vores samlede lønanciennitet. Om vi fremover fortsat kan opretholde en fornuftig, økonomisk bæredygtighed vil primært afhænge af antallet af elever fra omegnskommunerne. Erfarne, veluddannede medarbejdere er jo Idrætsskolens stærkeste side, og bl.a. derfor kan lærergruppen måske på længere sigt have ansvar for et større antal elever pr. lærer end i dag. På endnu længere sigt vil lærere der går på pension jo også blive afløst af nyansatte til en lavere startløn.

Corona-situationen: Vi er efterhånden godt vant til at håndtere Corona-situationen, med nødundervisning i små, afgrænsede hold, hvor lidt over halvdelen af de nuværende elever møder op. Indholdet af undervisningen er primært udendørs aktiviteter som vandring m.m. Vi har i næste periode emner som “kroppen i centrum” (SomaMove, motorisk træning og vandring), “miljø – vandring – sundhed” (Skraldeindsamling, fokus på miljø og bæredygtighed, vandring m.m.), “højt til himlen” (Friluftsliv også med mulighed for orienteringsløb, geocatching og de glemte kæmper), “gode ben” (Fitness, løb og cykling) Frokosten er Corona-sikker sandwiches/salat i indpakkede portionsanretninger, og vi opfordrer både elever og personale til at blive testet ugentligt. Ved en evt. lukkesituation er vi i tæt kontakt med Borgercenter Handicap og deres retningslinjer, samt Grøndal Multi Center m.h.t. mulighederne for at være i vore lokaler, dyrke idræt m.v.

Personaleorientering – uden for referat

Evt. – ingen emner

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 3. maj kl. 17.30

 

Med venlig hilsen, Søren Stenkilde