+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

Personalehåndbog

jan 22, 2012

Om Idrætsskolen – for voksne med udviklingshandicap:

Idrætsskolen er et undervisningstilbud i dagtimerne (kl. 9-14) for voksne psykisk udviklingshæmmede over 18 år.

Skolens grundidé er, gennem dagligt arbejde med og undervisning i idræt, at tilbyde voksne udviklingshæmmede mulighed for personlig udvikling indenfor 4 kerneområder:

Det fysiske, psykiske, sociale og idrætskulturelle.

Vi arbejder ud fra værdigrundlagene: Respekt, ligeværdighed, dialog og tillid.

Idrætsskolen blev grundlagt i 1994, og er den eneste af sin slags i Danmark.

Vi er en privat, selvejende undervisningsinstitution, hørende under servicelovens § 104.

Skolen er beliggende i Grøndal Multi Center på Bellahøj.

Grøndal Multi Center er et stort hus med et væld af idrætsaktiviteter, som skolen flittigt benytter. Du kan læse mere om Grøndal Multi Center på deres hjemmeside. Vi er også ivrige brugere af det Bellahøj Svømmestadion.

Skolen optager hvert år ca. 45-50 elever. Læs om regler for elevoptagelse her på vores hjemmeside.

For at kunne blive optaget skal eleverne have betalingstilsagn fra hjemkommunen. Derudover har eleverne en frivillig egenbetaling på kr. 4.000 for et skoleår. Dette beløb dækker primært frokost, træningsdragt og T-shirt/shorts. Vi optager elever fra alle kommuner. Vi har en driftsoverenskomst med Københavns kommune, om at vi optager 25 elever pr. skoleår, derudover optager vi hvert år 15-25 elever fra kommunerne i region Hovedstaden. Læs mere om dette på Tilbudsportalen www.tilbudsportalen.dk.

Ansatte & skolens bestyrelse:

Skolen har i alt 10-12 ansatte:

1 forstander

8-9 lærere, alle uddannede folkeskolelærere med idræt som speciale, eller uddannede i idræt fra universitetet.

1 medhjælper i skånejob, bl.a. til tøjvask, servering af mad, indkøb, rengøring mm.

2-3 frivillige idrætsassistenter (tidligere elever)

Skolens bestyrelse består af en formand, samt ca. 5-7 menige medlemmer, endvidere Idrætsskolens tillidsmand samt 2 elever fra elevrådet. Skolens forstander er sekretær for bestyrelsen. Læs mere i Idrætsskolens vedtægter på hjemmesiden.

Der afholdes normalt 4 bestyrelsesmøder årligt, heraf et fælles møde i starten af skoleåret, hvor alle ansatte og bestyrelsen kan hilse på hinanden, og debattere overordnede emner.

Forstanderen er i alle henseender ansvarlig overfor bestyrelsen.

Praktikanter:

Se menulink på hjemmesiden om praktikanter, under personale.

Dagligdagen på skolen:

Arbejdstider

Din arbejdstid er som udgangspunkt alle hverdage fra kl.08.45 til kl.14.15. Det forventes at du møder et kvarter før kl. 09.00, så du er helt klar til at arbejde med eleverne fra kl. 09.00.

Hver mandag er tidsrummet 14-16.00 afsat til fælles planlægning.

Torsdage er der personalemøde for ledelse og lærere fra kl.14.00 til kl. 15.30.

Udover ovenstående arbejdstider, er der indregnet individuel forberedelse ind i din årlige arbejdstid. Du vil endvidere på udleveret en årsplan med studietur, stævner osv. påført.

Overarbejde/ekstraarbejde kan forekomme, både varslet og uvarslet. Så længe det drejer sig om få timer på årsbasis, udbetales der ikke ekstra løn for dette. Den samlede årlige arbejdstid på fuld tid er på 1680 timer (1924 timer inkl. søn-helligdage) svarende til et normalt årsværk.

Ugeguide

For at sikre sig at der altid er nogen til at tage imod eleverne, har alle lærere på skift en såkaldt ”Ugeguide”. Vagten kører 1 uge ad gangen.

Ugeguidens opgaver er:

•Klar til at tage imod eleverne kl. 8.45. Tage imod elevernes værdisager om morgenen.
•Hjælpe elever med spørgsmål, samt tage imod beskeder fra eleverne.
•Skrive elev-beskeder ind i kalenderen, og/eller videregive informationerne på morgenmødet.
•Hjælpe med servering af frokost.
•Udlevere værdisager til eleverne

•Sørge for at alle computere er loggede af.
•Lukke og låse alle døre, vinduer og ovenlys. Husk også multirummet. Slå tyverialarmen til, hvis/når man er den sidste der går.

Ugeguiden forlader først skolen når alle opgaver er afsluttet.

Kørselsansvarlig:

  • Tage imod kørselselever om morgenen
    •Ved endt skoledag sørge for at de elever, der er på kørsel, er klar til hjemkørsel med Skovlunde busser kl. 14.00
    •Ved endt skoledag sørge for at de elever der skal køres til klubben ”Lavuk” (læs mere om Lavuk på klubbens hjemmeside www.lavuk.dk), er klar ved Lavuk’s bus kl. 14.00.

Gårdvagt

For at undgå eventuel uro i pauserne, besluttes det ved morgenmødet, og fra dag til dag, hvorvidt der er behov for gårdvagt i pausen, og i givet fald hvem der tager vagten.

Skoledagens indhold

Idrætsskolen har et skemalagt dagsprogram. Oftest ser dagen ud som følger:

08.45 – 09.00 Forberedelse og åbning af skolens døre
09.00-09.05 Kort morgenmøde/personalemøde på lærerværelset
9.25 Morgensang i skolens cafe’. Her synger vi dagen i gang på bedste højskolevis.
Præsentation af dagens program fra vores Boardmaker tavle.
09.50 Undervisning
Ca. 1/2 times pause indlagt
Ca. 13.00 Bad og omklædning
Som udgangspunkt er der altid en lærer til stede i / ved badet.
13.30 Frokost i skolens Café
Personalet spiser med som et pædagogisk måltid
14.00 Elever hjem

Ud over almindelige undervisningsdage, deltager skolen i en række stævner og andre ”ud af huset” aktiviteter. Strandparkløbet, Royal Run, Københavns ½ maraton, cykelløb, kajakløb, SLIS/Special Olympics, samt andre spændende udfordringer som Vasa-løbet, eller hyggelige oplevelser som værkstedernes julemarkeder.

Idrætsskolen står endvidere for værkstedernes idrætsdag i maj/juni måned, hvor flere hundrede elever og brugere dyster i alle mulige former for idræt.

Personalemøder:

Afholdes som nævnt hver torsdag fra kl. 14.00 til kl. 15.30. Det forventes alle møder velforberedte op til mødet, og at de regler der er vedtaget omkring afvikling af mødet, overholdes.

Alle opfordres til at bidrage med emner til dagsordnen. Forslag til dagsorden hænger på tavlen i lærerværelset, samt er på fil i “undervisere”. Forstanderen er ordstyrer på personalemødet.

Klubmøder:

Som nævnt er Idrætsskolens lærere ansat under overenskomst indgået mellem Idrætsskolen og Uddannelsesforbundet. I forlængelse heraf har lærergruppen en faglig klub. For den gælder det, at den er frivillig, at man skal være medlem af Uddannelsesforbundet, og at møder i denne afholdes udenfor arbejdstiden. Kontakt eventuelt lærergruppens tillidsmand for yderligere informationer.

Planlægning / evaluering og pædagogiske dage:

I dagene op til skoleårets start udarbejdes vores årsplan.

Alle ansatte mødes til planlægningsdage inden eleverne begynder.

Årsplanen indeholder de faste ting der skal ske i løbet af det kommende skoleår. De vil fremgå af den kalender du har fået udleveret, vores kalender på hjemmesiden, kalenderen i Outlook, samt diverse væg-kalendere på skolen.

Der er hvert år en hel del planlagte arrangementer, fordelt ud over hele året, så det er vigtigt at holde sig ajour med dette.

Ved skoleårets opstart gennemgås disse arrangementer, og personalet fordeler ansvaret for de enkelte arrangementer mellem sig, oftest i grupper af to personer.

Alle lærere og elever inddeles i 4 teams med ca. 10-12 elever og 2 lærere i hvert team.

Pædagogiske dage og pædagogisk weekend: Her arbejder vi med et for Idrætsskolen relevant emne for til stadighed at udvikle skolen.

Skolen sørger for ophold og forplejning i disse dage.

Ved skoleårets slutning møder alle til procesdage, hvor vi bl.a. evaluerer året der gik.

Vedrørende budget:

Skolen har et budget, der skal overholdes.

Det er derfor kun tilladt at købe idrætsrekvisitter og andre småanskaffelser til et beløb på max. kr. 500. Alle indkøb herover skal godkendes af forstanderen.

Alle aktiviteter ud af huset skal planlægges og budgetteres i god tid.

Løn og pension:

Løn udbetales bagud 2 bankdage før den første i måneden.

Alle lærerne er ansat under funktionærloven og i henhold til overenskomst med Uddannelsesforbundet. Du kan læse overenskomsten på www.uddannelsesforbundet.dk.

Hvis du har nogle spørgsmål til dette, kan du henvende dig til skolens tillidsrepræsentant. Vi har desuden en lokalaftale, der genforhandles hvert år i januar måned.

Løn & tillæg er som nævnt i din ansættelsesaftale. Vi indberetter løn via Dataløn sidst i hver måned.

Hvis du har udgifter til kørsel skal du udfylde en seddel, der hænger på kontoret. Vedr. udgift til telefon, modtager du 250,- kr. /måned. Vedr. optjente timer til ferie/afspadsering, og eventuelt lønreduktion i forbindelse med dette, henvises til forklaring under afsnittet ”Ferie”.

Pension optjenes/opspares i Lærernes Pension. Læs mere om Lærernes Pension på www.lppension.dk.

Ferie:

Skolen følger skoleferieåret. Alle fuldtidsansatte har i henhold til ferieloven 5 ugers ferie om året. Disse uger er på forhånd fastlagt, og ligger hvert år i uge 7, uge 28-29-30, samt i uge 42. Øvrig ”ferie/afspadsering” i løbet af året er søn-/helligdage samt fridage optjent via planlagt overarbejde i årets løb. Dette forudsat at man har været fuldtidsansat hele skoleåret, og har deltaget i alle skoleårets aktiviteter. Hvis dette ikke er tilfældet, trækkes det forholdsmæssigt fra lønnen (F.eks. hvis man ikke har deltaget i studieturen). Ligeledes kan man blive trukket i løn, hvis man ikke har brugt andre evt. flextimer som f.eks. efteruddannelse, stævner/motionsløb og udadvendt virksomhed. Hvis sygdom er årsagen til, at man ikke har deltaget i aktiviteten, reduceres man ikke i løn.

Feriefridage – alle fuldtidsansatte optjener, iht. overenskomst 5 feriefridage pr. kalenderår. Antallet af feriefridage reguleres hvis man er deltidsansat. Feriefridagene afholdes i ferieåret efter aftale med ledelsen.

Omsorgsdage – som udgangspunkt har man 2 omsorgsdage pr. år pr. barn i alderen til og med 0-7 år. Læs regler for omsorgsdage i overenskomsten.

Afspadsering – afholdes så vidt muligt i umiddelbar forbindelse med den aktivitet, der gav overarbejde. Det kan f.eks. være overnatning med en friluftsgruppe.

Derudover har medarbejdere ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med begravelser, runde fødselsdage i familien, alvorlig sygdom i familien, særlige begivenheder, læge/tandlægebesøg, hospitalsundersøgelser og lignende.

Al afspadsering afholdes efter aftale med ledelsen.

Al fravær noteres i vores fælles kalender, med notat om årsag til fravær.

Ferie, omsorgsdage, afspadsering, sygefravær m.m. opgøres 2 gange årligt, ved kalenderårets skift samt ved skoleårets skift.

Det tilstræbes at max. 2 lærere holder fri samtidigt hvad enten der er tale om afspadsering, feriefridag/omsorgsdag eller andet planlagt fravær.

Arbejdstøj:

Du får et lille årligt tilskud til køb af idrætstøj til brug i arbejdstiden, se lokalaftalen.

Socialt samvær:

Skolen inviterer til jule- og sommerfrokost, og støtter gerne sociale arrangementer som fx ”personale-familie-dage”. Alt sammen dog forudsat at der er råderum til det i skolens budget. Skolens lokaler kan, efter aftale, lånes til privat brug.

Som en del af Idrætsskolens samarbejdsaftale med Grøndal Multi Center, kan alle ansatte på Idrætsskolen benytte centrets faciliteter i.h.t. reglerne i samarbejdsaftalen.

Forsikring:

Alle ansatte er omfattet af Idrætsskolens lovpligtige arbejdsskade/ansvarsforsikring (i Willis). Derudover er alle ansatte omfattet af Gruppelivsforsikring. Læs mere om gruppeliv på www.fg.dk. Idrætsskolens ansatte er ikke dækket ved tyveri/skade på personlige ejendele. Det tilrådes ikke at medbringe værdifulde personlige effekter til Idrætsskolen, ligesom det ikke tilrådes at låne Idrætsskolens effekter til privat brug. I begge tilfælde er man selv 100% økonomisk ansvarlig. Det frarådes, at man benytter sin private bil til kørsel med elever.

Sygdom:

Når man er syg, melder man sig syg mellem kl. 07.00 og 07.30 til den vikaransvarlige. Når man er rask, skal man ringe til skolen/den vikaransvarlige senest kl. 13.45 på sidste sygedag. Er man syg en fredag, regner skolen som udgangspunkt med at du er rask mandag. Du behøver derfor ikke raskmelde dig. Måtte du stadig være syg mandag, skal den vikaransvarlige igen kontaktes.

Besøg hos tandlæge, læge, fysioterapeut, skole mv. skal så vidt muligt lægges udenfor arbejdstiden, dog ikke ved behov for akut behandling/møde.

Langtidssygemelding

Hvis en medarbejder er sygemeldt i længere tid (op til 6 måneder), vil vedkommende senest blive opsagt ved udløbet af de 6 måneder, der også er det maksimale antal måneder, man kan være på sygedagpenge (22 uger helt præcist). Man vil blive opsagt med det opsigelsesvarsel vedkommende har. Hvis man bliver rask og fuldt arbejdsdygtig, vil opsigelsen evt. bortfalde. Dette vil bero på en individuel vurdering.

Barns første sygedag

Overenskomsten giver ret til, at børn kan blive passet på deres første og anden sygedag. Kravet er, at barnet opholder sig hos den person, som skal holde fri til pasning.

Ved barnets første sygedag forstås den første dag, hvor barnet er sygt.

Barns anden sygedag

Ved barnets anden sygedag forstås den kalenderdag, der er lige efter den første sygedag. Første og anden sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden. Det vil sige, at man godt må være fraværende på anden sygedag, selv om man ikke har holdt barnets første sygedag.

Betingelser

Retten til fravær forudsætter:

•At hensynet til barnet gør fraværet nødvendigt.

•At forholdene på jobbet tillader det. Er der tungtvejende grunde til, at medarbejderen skal være på arbejdspladsen den pågældende dag, kan der ikke holdes barns sygedag.

•At barnet er under 18 år.

•At barnet er hjemmeværende.

Generelle politikker:

Sikkerhedspolitik

Idrætsskolen prioriterer sikkerhed højt, det er derfor vigtigt du sætter dig ind i skolens sikkerhedsregler og politikker herom. Du kan læse alt om dette på hjemmesiden under afsnittet ”sikkerhed”.

Alkoholpolitik

Alkohol og andre rusmidler på Idrætsskolen:

Det betragtes som en selvfølge, at ingen medarbejdere er alkoholpåvirkede, eller påvirket af noget andet rusmiddel i arbejdstiden. Måtte dette ske, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen. Som udgangspunkt må der ikke nydes alkohol på skolen. Ved stævner, hvor der sælges alkohol, kan både elever og personale købe alkohol for egne midler. Ved andre arrangementer (både i og udenfor skolen) tager de, der har ansvaret/planlægningsopgaven, stilling til den aktuelle alkoholpolitik. Der vil i alle tilfælde være tale om begrænsede mængder alkohol.

Rygepolitik

Rygning på Idrætsskolen:

Rygning indendørs på skolen er ikke tilladt.

Rygning indendørs i Grøndal Multi Center er ikke tilladt.

Det er tilladt at ryge udendørs ved Bowling-indgangen (blot ikke på kunststofbanen).

IT-politik

Hvad angår IT-politik, er det vigtigt at være opmærksom på god og fornuftig brug af skolens IT. Dvs. ikke downloade mistænkelige filer og mails, ikke besøge underlødige hjemmesider, ikke offentliggøre kodeord, og begrænse brugen af privat Facebook m.m. i pauserne.

Seniorpolitik

Idrætsskolen mener, at det er en fordel for en arbejdsplads, at der både er yngre og ældre medarbejdere, og at ældre og yngre medarbejderes egenskaber supplerer hinanden.

Målet for seniorpolitikken er derfor, at ældre medarbejdere fastholdes, så deres erfaringer anvendes, at ældre medarbejdere deltager i udviklingsaktiviteter, og at der skabes arbejdspladser tilpasset ældre medarbejderes særlige evner og behov.

Herudover forberedes ældre medarbejdere på at forlade arbejdslivet.

Efter det fyldte 62. år optjener man ret til seniorfridage, se vores lokalaftale.

Seniorpolitikken skal derfor rumme elementer af såvel udvikling som aftrapningsordninger:

Udvikling

Der er livet igennem behov for at tage nye initiativer, gennemgå uddannelses- og udviklingsaktiviteter og være indstillet på jobændringer.

Som redskaber kan anvendes:

•medarbejdersamtaler

•løbende karriereplanlægning

•jobrotation

•konkret (efter)uddannelse

•nye funktioner for den enkelte fx specialistopgaver og konsulentvirksomhed

•aktiviteter, der skal styrke den personlige udvikling.

Aftrapningsordninger

Målet er aftrapnings- og afgangsordninger, der sikrer mulighed for individuelle jobforløb i den sidste del af den erhvervsaktive alder.

Som redskaber kan nævnes:

•jobskifte

•konsulentordninger og specialisering

•deltidsbeskæftigelse

•delpension

•efterløn

•førtidspension

Diverse vigtige oplysninger:

Arbejdspladsvurdering –læs om dette her på hjemmesiden, eller spørg arbejdsmiljørepræsentanten.

Kriseplan –alle medarbejdere skal udfylde skema i krisemappen, der står på lærerværelset. Spørg arbejdsmiljørepræsentanten.

Magtanvendelse –skal så vidt muligt undgås. Hvis det bliver nødvendigt med magtanvendelse, skal det indberettes. Læs mere om magtanvendelse her: www.sm.dk

Hjemmesiden:

På Idrætsskolens hjemmeside kan du finde så godt som alt der vedrører skolen. Som nyansat er det din første opgave at læse alt relevant materiale på hjemmesiden. Derudover er det vigtigt jævnligt at følge med i, hvad der står på hjemmesiden, da den ofte opdateres.

Alle ansatte må meget gerne deltage i at udvikle hjemmesiden i form af artikler, billeder mv.

Efter endt tema-periode, har alle lærere ansvaret for at en artikel med billeder over de enkelte temaer, lægges på hjemmesiden. Der skal endvidere laves en tekst med billeder til skolens årsbog.

Nøgle til Idrætsskolen:

Skolens nøgle er en systemnøgle. Måtte du miste nøglen bliver det en bekostelig affære, idet alle låse skal omstilles. Det forventes derfor at du passer godt på nøglen. Det er Grøndal Multi Center der står for bestilling af nøgler. Derudover modtager du også en ”nøglebrik”, der passer til de lokaler i Grøndal Multi Center, som vi har adgang til. Nøglebrikken skal dagligt opdateres på terminaler i centret. Ved endt ansættelsesforhold afleveres nøglen og nøglebrikken tilbage til skolen. Endvidere vil du ved ansættelsen blive instrueret i brugen af skolens tyverialarm.

Medarbejderansvar eksternt og internt:

Politikker

Det forventes at alle medarbejdere sætter sig grundigt ind i skolens politik, hvad angår formål, værdigrundlag, pædagogisk platform, idrætsfaglig platform, fundament og skoleliv, og efterlever dette. Det står alt sammen på hjemmesiden.

Overfor vore elever

Skolen ønsker at være kendt for at yde god undervisning og pædagogik af høj kvalitet,

individuelt afhængig af den enkelte elevs kompetencer og evner. Derfor er det meget vigtigt at sætte sig grundigt ind i, og overholde fundamentet samt den pædagogiske og idrætsfaglige platform.

Endvidere skal man som ansat på Idrætsskolen sætte sig ind i, og overholde, de sikkerhedsregler der er beskrevet på hjemmesiden. Husk altid at medbringe skolens friluftsmobil ved ture ud af huset, og husk at ringe til skolen ved ændring af planer.

Vi fraråder, at der opstår for tætte, personlige relationer mellem elever og personale.

Hver elev får udarbejdet en elevplan. Planen påbegyndes sammen med eleven ved skoleårets start. Ved midtvejssamtalerne i januar gennemgås/evalueres planen med eleven og dennes bagland. Den endelige elevplan udleveres til eleven ved skoleårets afslutning. Det er elevens kontaktlærere, der er ansvarlige for udarbejdelsen af elevplanen.

Læs mere om kontaktlærerens opgaver på hjemmesiden.

Diskretion og tavshedspligt

Alle ansatte har tavshedspligt omkring forhold der vedrører eleverne.

Alle medarbejdere forventes at overholde tavshedspligt og loyalitet overfor Idrætsskolen, hvad angår dennes interne anliggender. Det betyder at man udviser sund fornuft/dømmekraft når/hvis man taler om skolens interne anliggender, elever, kolleger eller ledelse. Man skal naturligvis vise respekt for elevernes bagland, vore samarbejdspartnere m.fl. Man er således til enhver tid ”ambassadør” for Idrætsskolen udadtil.

Interne forventninger

Internt forventer vi, at man som ansat på Idrætsskolen efterlever almindelige krav og forventninger, som at man f.eks. møder til tiden, rydder op efter sig selv, slukker lys, lukker/låser døre/vinduer, når man er den sidste der går, logger af PC’ erne, og i det hele taget efterlader skolen pæn og ryddelig, som man selv ville ønske at finde den. Endvidere forventer vi en god og grundig forberedelse til møder m.m., således at vi kan træffe gode, velovervejede og kvalificerede beslutninger på et forsvarligt grundlag, så effektivt som muligt uden unødigt tidsforbrug.

Efter møder, fester og andre arrangementer, hjælpes vi alle med at rydde op inden vi forlader skolen.

Efteruddannelse

Det tilrådes, at man løbende efteruddanner sig, og hver lærer har 37 timer/år til efteruddannelse uden for arbejdstiden.

Medarbejdersamtaler

Ledelsen afholder MUS-samtaler med alle ansatte hvert 2. år, og i det mellemliggende år vil der blive tilbudt en kort opfølgningssamtale/statussamtale. Samtalerne vil normalt finde sted i november måned.

Endnu engang velkommen som medarbejder på Idrætsskolen, og husk vores værdigrundlag:

Respekt, ligeværdighed, dialog og tillid!