+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

Ny brochure

Se vores nye flotte brochure her, hvor du kan forstørre skærmbilledet, og bladre i brochuren:

Klik her

Du kan også ringe/skrive efter en brochure, så sender vi den til dig !

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 26/9 2022

Tilstede

Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Gert Thomsen, Anders Nielsen, Camilla Draiby, Dorte Mørk, Morten Lyhne, Frederik Bille Bergholdt og Søren Stenkilde samt hele lærergruppen.

Afbud fra

Katrine Hornum-Stenz og Cecilie Fellow

Dagsorden

 1. Kort præsentationsrunde – udgik, da alle kendte hinanden
 2. Information om skoleåret – alle bilag var på forhånd udsendt til orientering, og der var ingen spørgsmål til indholdet
 3. Orientering fra:
 • Elever – Frederik fortalte om elevrådsmøde, hvor de havde gennemgået vedtægterne, og drøftet at de bl.a. ønsker flere spil, nyt/større sofaarrangement og varm mad til frokost. Endvidere fortalte han om intro-turen, Strandparkløbet og de 4 aktuelle temafag.
 • Lærere – Morten orienterede om den indgåede overenskomst med Uddannelsesforbundet og den nye lokalaftale (udsendt som bilag), samt om KU/KP-opslag med hensyn til at søge studerende der vil undersøge effekten af elevernes ophold på Idrætsskolen – opslag uden resultat. Mads fortalte om et møde vi har afholdt med pårørende/bosted m.h.p. at forbedre vores kommunikation med dem, og Daniele berettede lidt om elevgruppen på 51 elever, den største gruppe nogensinde, og om det grundforløb de netop har været igennem. Eleverne er positive, nysgerrige, men som altid også med mere krævende elever, bl.a. i.f.h.t hygiejne, hvor vi også skal tage hensyn til, at toiletter/omklædningsrum m.m. i GMC er offentligt tilgængelige. Renoveringen i GMC stiller os også overfor praktiske udfordringer i dagligdagen. Jette fortalte om vikarsituationen, hvor vi p.t. har 3 vikarer, men endnu ikke har brugt nogen af dem i dette skoleår, da vi forsøger at spare på vikarkontoen ved ikke at indkalde vikar for den første lærer der er fraværende.
 • Ledelse – Søren orienterede om markedsføring, hvor arbejdet er godt i gang med både brochurer, plakater, flyers, annoncer og en opdatering af hele hjemmesiden. Vi har en dygtig multimediedesigner i løntilskud i september måned. Socialborgmester Karina Vestergård Madsen kommer på besøg på Idrætsskolen 29/11, Socialstyrelsen har fået vores revisorattesterede regnskab vedr. deres tilskud, og Johanne Meyer har meddelt at hun ikke er relevant som evt. bestyrelsesmedlem.
 • Bestyrelse – Anders fortalte om Kirsten Kortbek – Idrætsskolen sender blomster til hendes bisættelse
 1. Økonomisk status p.t. – Vi får noget højere indtægter end budgetteret, da vi har optaget flere elever end forventet/budgetteret fra Region Hovedstaden. Tilskuddet fra Socialstyrelsen er bl.a. brugt på idrætsdagen, diverse ekskursioner og elevarrangementer. Både kørselskontoen og lønningskontoen vil blive overskredet, og derudover har vi naturligvis stigende omkostninger generelt pga. den høje inflation. Årets estimerede resultat forventes at være i balance omkring 0-punktet, plus/minus 100.000,-kr.
 2. Udbud – Søren fremviste PP (bilag fremsendt til bestyrelsen) med hovedpunkterne i udbuddet, bestående af de vigtigste punkter, tidsplanen, 4 forskellige scenarier, indstilling til beslutning om scenarie/kvalitet/pris i tilbuddet, samt evt. uforudsigelige ”jokere” og evt. konkurrenter. Udbuddet/tilbuddet blev grundigt debatteret. Af hensyn til underskrevet tavshedspligt i forbindelse med udbuddet, er der ikke yderligere i dette referat.
 3. Personaleorientering – uden for referat
 4. – ingen emner

 

Mødet var et fælles bestyrelsesmøde, med deltagelse af både bestyrelsen og lærergruppen

Med venlig hilsen, Søren Stenkilde

Skoleåret 2023 – 2024

Skoleåret 2023 – 2024

Vi gør klar til at byde velkommen til de nye elevansøgere for skoleåret 2023 – 2024. ⚽️🏊‍♀️🏀🥊🏸🛶🤸‍♀️🚲
Se vores nye flyer her.

Introturen til Boserup

Introturen til Boserup

Uge 35 har dannet rammen om den sidste uge i skoleårets intro-/ grundforløb. I denne uge har først Team Vand og Luft og efterfølgende Team Ild og Jord været på introtur i Boserup ved Roskilde fjord.

Formålet for introturene har været at lære hinanden at kende og at få en masse gode oplevelser sammen.

Der har været samarbejdsøvelser, gamle idrætslege, strandaktiviteter, vandaktiviteter, fitnessudfordringer, fællesspisning, vandreture, bål, fællessang og bare hyggeligt samvær ved hytten. Vi har været heldige med dejligt sensommervejr.

Alle teams er enige om at turene har været fantastiske, succesfulde og ”alt for korte”. Allerede nu ser vi en fantastisk idrætsskoleårgang blomstre.

I dag, fredag den 2. september, får eleverne udleveret næste periodes skemaer, skemaer der gælder fra på mandag og til og med uge 40.

Vi glæder os til at tage hul på skoleårets temaer.

Mange kærlige hilsner, Idrætsskolens undervisere.

Skolestart

Skolestart

Så er alle vore 51 nye elever begyndt på det nye skoleår 2022-23 på Idrætsskolen, vi har holdt velkomstmøde og orienteret om planerne for det nye skoleår. De elever, der ikke deltog i velkomstmødet, har fået en kuvert med alle informationer med hjem – ring eller skriv til os, hvis I har yderligere spørgsmål – men I kan sikkert også finde svar på de fleste af jeres spørgsmål her på hjemmesiden.

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 2/5 2022

Tilstede: Jørn Jensen, Camilla Draiby, Katrine Hornum-Stenz, Morten Lyhne, Frederik Bille Bergholdt og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Gert Thomsen, Dorte Mørk og Marianne Schubart

Formøde for bestyrelsen 17.30-18.00 i cafeen – herunder velkommen i bestyrelsen til Katrine Hornum-Stenz, institutchef på institut for Terapeut- og Jordemoderuddannelser på Københavns Professionshøjskole

 

Dagsorden

 1. Orientering fra:
 • Elever – Frederik fortalte om studieturen til Kattinge Værk, og om de 4 temaer, de har for tiden: Atletik, krop og Natur, Basketball samt Funktionel træning.
 • Lærere – Morten orienterede om, at der endnu ikke er indgået overenskomst mellem Uddannelsesforbundet og Dansk Erhverv. Når overenskomsten er indgået, er planen at Uddannelsesforbundet kommer ud til os og forhandler en overenskomst direkte med os. Pr. 1. april er alle lønninger reguleret i.h.t. Kompetencestyrelsens lønoversigt, hvilket giver alle en lønstigning på ca. 2,7 %. Det er den lønoversigt, Uddannelsesforbundet normalt følger i deres overenskomst, det er således kun lokallønnen, der p.t. ikke er reguleret, her afventer vi resultatet af forhandlingerne om lokalløn i overenskomsten mellem Uddannelsesforbundet og Dansk Erhverv og/eller direkte med os.
 • Ledelse – Søren orienterede om nye elevers dag, hvor alle elever var mødt op, om KIFU-dagen hvor et hold elever fra os deltog, og om de kommende arrangementer, som Idrætsdagen 18/5, pædagogisk eftermiddag 31/5 med Camilla Draiby (som led i vores tema-p-møder), Lavukstock 3/6 og afslutningen 24/6. Bestyrelsen er som altid velkommen både til Idrætsdagen og til afslutningen. Søren informerede endvidere om 2 af vore elever der er ophørt af forskellige årsager, hvilket er meddelt Borgercenter Handicap.
 • Bestyrelse – som sagt bød vi velkommen til Katrine Hornum-Stenz. Marianne Schubart er udtrådt af bestyrelsen, og vi besluttede at Søren, Morten og Mads mødes og taler om vores kommunikation med elevernes netværk, samt om skolens specialpædagogiske viden og kompetencer, samt efterfølgende afholder et møde med bostedet Vinklen og Marianne. Endvidere kan vi overveje at have kontakt til en specialpædagogisk konsulent. Søren har talt med Johanne Meyer fra UIU/Den særlige Jobformidling om evt. at indtræde i bestyrelsen, og Søren kontakter hende igen.

 

 1. Elevoptagelse 2022-23: Vi fik 73 ansøgere i alt, 46 fra København og 27 fra Region Hovedstaden. Vi har optaget 25 fra København, og 26 fra Region Hovedstaden, i alt 51 elever. Alle kommuner har givet betalingstilsagn. Eleverne fordeler sig med 30 mandlige og 21 kvindelige elever. 18 af de optagne elever er helt nye elever, der aldrig har gået på Idrætsskolen. 16 elever er på kørsel.

 

 1. Årskalender 2022-23: Bestyrelsesmøder på følgende 4 mandage næste skoleår, alle dage kl. 17.30: 26/9 og 5/12 2022, 6/2 og 8/5 2023. Endelig årskalender færdiggøres til august.

 

 

 1. Økonomisk status p.t.: Som tidligere nævnt har vi jo fået et engangstilskud fra Socialstyrelsen, som vi skal aflægge regnskab for inden sommer. Derfor har vi brugt mere end budgetteret på bl.a. ekskursioner. Evt. ubrugte midler skal tilbagebetales. Pga. inflation og prisstigninger kan vi forvente øgede udgifter på både kørsel samt diverse madindkøb. Da der desuden fortsat er negative renter, vil vi i år få øgede udgifter til renteomkostninger pga. vores formue. Vi får i år ekstra udgifter i forbindelse med 2 ansattes fratrædelse, samt fortsat sygefravær med deraf følgende ekstra vikaromkostninger. Det samlede omkostningsbudget vil nok blive ca. 5-600.000,- kr. mere end budgetteret, hvilket vil opvejes af, at vi har optaget 6 elever mere end budgetteret, hvilket giver en samlet ekstra indtægt på 570.000,-kr. Så årsbudgettet forventes fortsat at være i balance.

 

 1. Udbud – Vi har afholdt et tema-p-møde om udbudssituationen, Søren har spurgt BCH om køb af enkeltpladser kunne træde i stedet for udbud, hvilket de har undersøgt og afvist, da det beløbsmæssigt max kunne være 8 elever på grund af tærskelværdien. BCH kommer også på besøg her til idrætsdagen. Søren kontakter Lavuk STU/Skolen på Borgervænget om gode råd om udbud. Mads og Morten arbejder på, om der evt. kunne være nogle studerende, fra enten KU eller KP der ville undersøge elevernes udbytte/effekt af et ophold på Idrætsskolen. Søren har introduceret en plan om at forenkle/fjerne overflødige arbejdsopgaver, for bl.a. på den måde at spore os ind på en hensigtsmæssig tankegang i forbindelse med det kommende udbud. Tidshorisonten vedr. udbud er fortsat som skitseret i sidste bestyrelsesreferat.

 

 

 1. Personaleorientering – uden for referat.

 

 1. Evt.

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 26/9 kl. 17.30, hvilket er et fælles bestyrelsesmøde incl. personalet fra Idrætsskolen.

 

Med venlig hilsen,

 

Søren Stenkilde