+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

Idrætsskolen søger en vikar i tidsbegrænset ansættelse i 7 måneder:

Vi søger en idrætslærer til et vikariat fra august 2024 til marts 2025 på Idrætsskolen – for voksne med udviklingshandicap.

Vi søger:

 • En uddannet idrætslærer fra professionshøjskole eller universitet.
 • Meget gerne med erfaring fra højskole, efterskole eller lignende.
 • En kollega med erfaring i idrætsundervisning og med lyst til at arbejde ud fra TIB (tilpasset idræt og bevægelse).
 • Gerne med særlige kompetencer indenfor gymnastik, kampsport og/eller vandaktiviteter.
 • En kollega der er interesseret i relationsarbejdet med eleverne.
 • En fysisk og psykisk robust lærer med en positiv tilgang til hverdagens glæder og udfordringer.
 • En idérig person, der vil og kan tage aktivt del i skolens fortsatte udvikling.
 • En kollega der besidder tålmodighed, og som finder faglig interesse i idræt og pædagogik og i elevgruppens mangfoldighed.
 • Et menneske med grundlæggende ro, et godt overblik og stor nysgerrighed, og som er initiativrig og samarbejdsorienteret.

 Vi tilbyder:

 • Et udfordrende job som idrætslærer på en idrætsskole i stadig udvikling, med en spændende og inspirerende elevgruppe.
 • Fagligt ambitiøst miljø på en idrætsskole med gode arbejdsforhold, og som eksisterer på markedsvilkår.
 • En lille arbejdsplads med tæt teamsamarbejde i lærergruppen og deraf følgende gode muligheder for indflydelse på arbejdspladsen.
 • Erfarne og engagerede kollegaer.
 • Arbejdstid på fuld tid, ferier/fridage i.h.t. skoleåret. Tidsbegrænset ansættelse som vikar indtil 1/3 2025.
 • Løn- og ansættelsesbetingelser ifølge overenskomst med Uddannelsesforbundet. (Skalatrin 31 + diverse tillæg, i alt ca. 35.500,- kr/måned + 17,3 % pension efter 3 måneder).

Ansøgningsfrist søndag 4. august

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag 12. august. Send venligst din ansøgning på mail til:

mads@idraetsskolen.net

For yderligere information henvises til Idrætsskolens hjemmeside www.idraetsskolen.net

eller forstander Søren Stenkilde / souschef Mads Henriksen, på: 26167094 indtil fredag den 5. juli.

Idrætsskolen – for voksne med udviklingshandicap er den eneste skole af sin slags i Danmark. Vi arbejder dagligt med personlig udvikling og handlekompetence gennem idræt.

Idrætsskolen er en selvejende undervisningsinstitution, beliggende i Grøndal Multi Center i København NV. Vi er et undervisningstilbud i dagtimerne. Idrætsskolens grundide er gennem dagligt arbejde med, og undervisning i idræt at tilbyde voksne mennesker med udviklingshæmning mulighed for personlig udvikling indenfor 3 kerneområder: Det fysiske, psykiske og sociale. Skolen optager hvert skoleår ca. 50 elever, og vi er er i alt 11 ansatte.

Referat af bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 6. maj 2024

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Dorte Mørk, Camilla Draiby, Amanda My Madsen, Frederik Bille Bergholdt, Andreas Reimuth og Søren Stenkilde

Afbud fra: Gert Thomsen, Anders Nielsen og Laura Staun Valentiner

Formøde for bestyrelsen 17.30-18.00

Bestyrelsesmøde 18.00

Dagsorden

 1. Orientering fra
 • Elever: Frederik og Andreas fortalte om studieturen til Højbjerg ved Fårevejle, om frokosten som de generelt er meget tilfredse med, og om at elevrådet gerne vil have flere fællesdage og fælles udflugter, som f.eks. teaterturen til Bellevue Teater – dog er Lavukstock i år på egen hånd for eleverne, selvom et lille hold lærere/elever står for opvarmningen.
 • Lærere: Amanda orienterede om Morten der er holdt op, Mads der er tilbage efter sin skade, Cecilie der er kommet tilbage fra barsel, og Tobias der fortsætter indtil sommer. Ellers god stemning i lærergruppen.
 • Ledelse: Søren orienterede om status på situationen i forhold til forvaltningerne: Vi har indgået en ny et-årig aftale med Socialforvaltningen/BCH vedr. skoleåret 2024-25, tilrettet med vore synspunkter, og derudover afventer vi et evt. udbud til september-oktober. Folkeoplysningsudvalget har godkendt en indstilling, der bekræfter den situation der er beskrevet i sidste bestyrelsesreferat fra 5/2 2024 pkt. 3 m.h.t. opsigelse af vores tilskud, en husleje der svarer til markedsvilkår samt betaling for brug af idrætslokaler i GMC – alt sammen med virkning fra 1. marts 2025. Idrætsskolen har modtaget Gerlev-prisen, se mere her på hjemmesiden under ”nyheder”. Uddannelsesforbundet opsagde vores overenskomst ved nytårstide, med virkning fra 1. april, og de er nu ved at forhandle overenskomster med bl.a. Dansk Erhverv, Daghøjskoleforeningen og AOF, inden de fremsender forslag til overenskomst med os. Vores store 30 års Jubilæumsfestival er onsdag 15/5 10-13.30, hvor alle er velkomne.
 • Bestyrelse: Dorte opfordrede eleverne til at hjælpe hinanden med at fortsætte med at dyrke idræt efter endt ophold på Idrætsskolen. Man kan naturligvis fortsætte i bestyrelsen som repræsentant for de pårørende, selvom man ikke altid er forældre til en aktuel elev på Idrætsskolen. Vi drøftede kort det nye forlig der er indgået på handicapområdet.
 1. Elevoptagelse 2024-25: Vi har i alt optaget 50 elever, 25 fra København og 25 fra kommunerne uden for København. De fordeler sig med 22 kvinder og 28 mænd, 18 er på kørsel, og 12 er helt nye elever, der aldrig har gået her. Vi måtte desværre give 19 afslag, og vi fik afslag på 6 betalingstilsagn.
 2. Årskalender 2024-25 er udsendt, med bestyrelsesmøder 23/9, 9/12, 3/2 samt 5/5, alle mandage kl. 17.30
 3. Økonomisk status p.t. ser fin ud, vi har modtaget ca. halvdelen af årets samlede indtægter. Vi får måske lidt lavere kørselsudgifter end budgetteret, og vi har p.t. ikke modtaget fakturaer for husleje, da Gældsstyrelsen har et nyt system, der ikke kan kommunikere med Københavns kommunes økonomisystem – men vi får den samlede regning, når det fungerer igen.
 4. Revideret budget 2024: Opdateret med det antal regionselever vi har optaget, samt tilskud fra FOS hele kalenderåret. Jeg forventer vi afslutter kalenderåret med overskud.
 5. Personaleorientering – ingen emner udover de af Amanda nævnte.
 6. – Evt. – ingen emner

Næste bestyrelsesmøde er fælles bestyrelsesmøde mandag 23/9 kl. 17.30

Med venlig hilsen, Søren Stenkilde

Årsberetning 2023

Idrætsskolen har nu eksisteret i 29 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 23 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2023 optaget i alt 51 elever (25 fra København og 26 fra region Hovedstaden) som budgetteret. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også som altid nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

Bestyrelsesposterne er uforandrede, dog er der kommet en ny elevrepræsentant udover en fra sidste år, der fortsætter i bestyrelsen.

Personalemæssigt er vi p.t. 9 fastansatte idrætslærere, en fastansat køkkenassistent, 3 frivillige idrætsassistenter og undertegnede som forstander. Derudover har vi i perioder hvor der er behov for det, en multimediedesigner i løntilskud. En lærer er på barselsorlov, så vi har en barselsvikar i stedet.

I 2023 har vi fortsat haft fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud.

Pædagogisk har vi bl.a. arbejdet med undervisningens kvalitet og indhold, elevplaner, udbud og sparekatalog, samt tillid og trivsel. Årets undervisning er forløbet fint, og i store træk som planlagt.

Vi bruger fortsat vores hjemmeside og Facebook meget til information/kommunikation m.m., og vi er også aktive på Instagram, Twitter, You Tube og Linkedin, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen, hvor vi har opdateret alle vore informationer.

Årets resultat er på kr.1.186.122,- således at egenkapitalen pr. 31/12 2023 andrager kr. 5.181.177,-

Vi har haft lidt øgede indtægter i form af lønrefusion og renteindtægter, og vi har brugt mindre på kørsel end budgetteret. Vi har haft øgede udgifter til idrætsrekvisitter, tøjindkøb, inventar, personaleomkostninger, personaleuddannelse, gæstelærere samt nye bærbare PC’ere til lærerne.

Vores resultat er således et overskud på kr. 1.186.122,-. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens størrelse, og bestyrelsen mener, at det er rimeligt at forsøge at opbygge egenkapitalen svarende til et halvt års drift (ca. 5 mill. kr.), for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale, evt. afskedigelser eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 4 måneders drift ikke stor nok. Dette har årets økonomiske tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden bakket os helt op i.

Forventninger til 2024

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage min. 20 elever fra region Hovedstaden fra august 2024.Vi planlægger således at have i alt ca. 45 elever, og dermed 7-9 lærere ansat. Dette vil vi have endelig klarhed over i løbet af marts-april 2024. Årsprisen pr. elev vil uforandret være 200.000, -kr. pr. årselev hele året. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2024.

I 2024 forventer vi også, at Københavns Kommune genoptager deres udbud, som vi selvfølgelig vil byde ind på. En forudsætning for budgettet 2024 er derfor, at vi vinder udbuddet. Først efter en evt. afklaring af udbudssituationen vil vi have fuldt overblik over vores økonomi for 2024. Vi mister desuden vores tilskud fra FOS fra sommeren 2024.

Nogle af vore fremtidige udfordringer vil stadig være førtidspensionsreformen, der betyder at færre udviklingshæmmede får tilkendt førtidspension, flere og flere udviklingshæmmede der kommer i ordinære jobs, evt. kommunale besparelser/udbud, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2024 og årene fremover, og da der er mange tilbud til udviklingshæmmede, er der en stor konkurrencesituation på vores område, hvorfor udvikling af undervisningen, nytænkning og innovation, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.