En lille opdatering fra Laurits og NEXS

Kære alle elever og pårørende på Idrætsskolen

Den videnskabelige undersøgelse af eleverne på Idrætsskolen for Udviklingshæmning, har nu kørt i et helt skoleår.

Eleverne har ydet en kæmpe indsats for forskningen, og vores viden om effekten af idræt og bevægelse, for personer med udviklingshæmning. De har været så seje, og vi fra Institut for Idræt og Ernæring, vil gerne takke alle for deres deltagelse!

Resultaterne af undersøgelserne af elevernes sundhedstilstand er delvist bearbejdet, og vi kan blandt andet se at eleverne kommer i bedre form efter 12 uger på Idrætsskolen. Dette ved vi fordi der er en nedgang puls under gangbåndstesten – lavere puls ved den samme belastning, er et tegn på bedre form. De elever, der startede på skolen i august 2019 har i gennemsnit tabt 2 kg fedt hen over året. Det skal dog nævnes at disse resultater, ikke har været igennem fagfællebedømmelse endnu, så vi kan endnu ikke være helt sikre på deres videnskabelige rigtighed. Men sådan er billedet lige nu.

Undersøgelsens sidste fase var, ligesom alt andet, meget påvirket af nedlukningen under COVID19-udbruddet. Men fordi vi gennemførte målinger, da Idrætsskolen startede op igen, har vi mulighed for at undersøge betydningen af nedlukningen. Det er lige nu i gang. I samme forbindelse kan vi fra Institut fra Idræt og Ernærings side oplyse, at vi har fået bevilliget midler af ELSASS fonden. Denne bevilling gør, at vi kan fortsætte undersøgelsen næste skoleår, og (forhåbentligt, 7-9-13), gennemføre undersøgelsen over hele næste skoleår, uden afbrydelser midt i det hele.

Så I vil alle komme til at se mere til undertegnede næste år, og det glæder jeg mig rigtigt meget til.

God sommer til jer alle

Mange Venlige hilsner,

Jacob Wienecke, Lektor, Ph.D Institut for Idræt og Ernæring Integrativ fysiologi Motor Performance and Health Nørre Allé 51 København N wienecke@nexs.ku.dk

Laurits Munk Højberg, Cand.scient Institut for Idræt og Ernæring Integrativ fysiologi Motor Performance and Health Nørre Allé 51 København N lmh@nexs.ku.dk

Videnskabelig undersøgelse

Videnskabelig undersøgelse

Om projektet: ”Idræt, Livsduelighed og Sundhed for personer med Udviklingshæmning”

Siden starten af skoleåret 2019/2020 har Idrætsskolen arbejdet sammen med forskere fra Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet om forskningsprojektet ”Idræt, Livsduelighed og Sundhed for personer med Udviklingshæmning”. Målet med projektet er at klargøre, hvordan længerevarende og inkluderende idrætsundervisning kan være udviklende for elevernes sundhed og trivsel med fokus på deltagelse i meningsfulde fællesskaber. Som titlen antyder, er projektet tværfagligt og går helhedsorienteret til værks, og anvender metoder fra naturvidenskaben og humanistisk samfundsvidenskab. Denne tværfaglighed er valgt, netop for at kunne belyse alle nuancerne af begrebet ”Livsduelighed”, der dækker over evnen til at imødekomme og klare de udfordringer individet møder i hver dagen. Disse udfordringer kan både have personlig, social og fysisk karakter, derfor vil øgede kompetencer inden for disse områder lede til øget livsduelighed.

 Brugen af metoder fra naturvidenskaben såsom iltoptagelsestests, kropsskanninger, blodprøver, styrke- og balancetest giver os viden om udviklingen af elevernes fysiske sundhed og kompetencer. Interviews med elever, pårørende og undervisere på Idrætsskolen, samt kvalitative observationer af hvordan hverdagen på Idrætsskolen foregår, vil skabe et billede af hvordan elevernes personlige og sociale kompetencer udvikler sig i løbet af opholdet.

Forskerne fra Københavns Universitet forventer at opholdet på IFU leder til øget livsduelighed, både grundet den øgede mængde fysisk aktivitet eleverne udøver. Men også i høj grad grundet Idrætsskolens tilgang til arbejdet med eleverne og skolens fokus på personlig og social udvikling for eleverne, med idrætten som redskab.

Læs mere om projektet her på Københavns Universitets hjemmeside:

https://nexs.ku.dk/forskning/integrativ-fysiologi/forskningsgrupper/motorisk-kontrol-og-sundhed/jl-projekter/bevaegelse-samvaer-og-livsduelighed/

Sundhedsstyrelsens vejledning om Coronavirus

Sundhedsstyrelsens vejledning om Coronavirus

Sundhedsstyrelsens vejledninger:

 

Forebyg smitte fra coronavirus

  • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
  • Hold afstand
  • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
  • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte.

På grund af ovenstående vejledning fra Sundhedsstyrelsen, vil vi henstille til, at elever der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion, ikke møder op på Idrætsskolen, men bliver hjemme til de er raske.

Hvis vi på Idrætsskolen vurderer, at en elev har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion, vil vedkommende blive sendt hjem i en taxa på Idrætsskolens regning.

Årsberetning 2019

Årsberetning 2019

Idrætsskolen for udviklingshæmmede har nu eksisteret i 25 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 19 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende, og er nu nyrenoverede.

Skolen har i 2019 optaget i alt 48 elever (25 fra København og 23 fra region Hovedstaden), hvilket er 5-8 elever mere fra region Hovedstaden end planlagt i budgettet for 2019. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også som altid nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

I bestyrelsen er der en ny elevrepræsentant fra den nuværende årgang. Derudover har lærerne valgt ny tillidsmand, som også er medlem af bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesposter er uforandrede.

Personalemæssigt er vi p.t. 8 faste idrætslærere og en årsvikar, en nyansat sekretær/multimediedesigner, en tidligere elev i skånejob, og undertegnede som forstander.

Vi har i 2019 bl.a. stået for Idrætsdagen, hvor vi fejrede 25 års jubilæum, deltaget i Strandparkløbet, arrangeret Royal Run, været på studietur til Idrætshøjskolen i Sønderborg, haft flere praktikanter, studerende og gæstelærere på besøg, holdt gl. elevfest, elevplanssamtaler, pædagogiske dage, procesdage og meget mere. Årets undervisning er forløbet fint, og som planlagt.

I 2019, hvor vi i foråret havde 25 års jubilæum, satte vi i løbet af året fortsat fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, bl.a. i form af en brugerundersøgelse, der bliver udført af Københavns Universitet/Institut for Idræt, der har fået fondsmidler fra Novo Nordisk fonden til undersøgelsen, der i alt forventes at tage ca. 1-2 år. Derudover har vi i forbindelse med vores mission, vision og strategi arbejdet videre med Idrætsskolens udadvendte virksomhed samt udviklet nye tilbud til eleverne, bl.a. i form af E-sport som et nyt tema.

Pædagogisk har vi bl.a. fortsat arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed, bl.a. med henblik på brobygning og samarbejde med andre relevante interessenter, undervisningens kvalitet, og vores vision og strategi generelt. Vi har desuden haft tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden, samt økonomisk tilsyn, begge med en fin tilbagemelding, der kan læses på vores hjemmeside.

Vi bruger fortsat vores hjemmeside og Facebook meget til information/kommunikation m.m., og vi er nu også aktive på Instagram, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen.

Årets resultat er på kr 635.975,- således at egenkapitalen pr. 31/12 2019 andrager kr. 2.907.752,-

Vores resultat er således et pænt overskud, som vi forventer at hensætte til indbetaling af indefrosne feriepenge ultimo 2020. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3-4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 3-4 måneders drift ikke stor.

Forventninger til 2020

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 15-18 elever fra region Hovedstaden fra august 2020.Vi planlægger således at have i alt ca. 40-43 elever, og dermed 8 lærere ansat. Derudover planlægger vi evt. at have en årsvikar, for at have en vis fleksibilitet i.f.h.t. elevantallet. Dette vil vi have klarhed over i løbet af april-maj 2020. Årsprisen pr. elev bliver fra august 2020 sat lidt op, til 185.000,-kr. pr årselev. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2020.

Nogle af vore fremtidige udfordringer vil stadig være førtidspensionsreformen, flere udviklingshæmmede der kommer i ordinære jobs, evt. kommunale besparelser, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2020 og årene fremover, og da der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, er der en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor udvikling af undervisningen, nytænkning og innovation, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.