+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

Årsberetning 2022

Idrætsskolen har nu eksisteret i 28 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 22 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2022 optaget i alt 51 elever (25 fra København og 26 fra region Hovedstaden), hvilket er 6 elever mere fra region Hovedstaden end planlagt i budgettet for 2022, så det er det højeste antal elever vi har haft. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også som altid nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

Vi har fået et nyt bestyrelsesmedlem til vores bestyrelse, repræsenterende Københavns Professionshøjskole: Laura Staun Valentiner, der er uddannelsesleder på KP’s fysioterapiuddannelse. Marianne Schubart har trukket sig fra bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesposter er uforandrede, og elevrepræsentanterne fra sidste år fortsætter også i bestyrelsen i år.

Personalemæssigt er vi p.t. 9 fastansatte idrætslærere, to fastansatte køkkenassistenter, 2-3 frivillige idrætsassistenter og undertegnede som forstander. Derudover har vi i perioder hvor der er behov for det, en multimediedesigner i løntilskud. Vi har i årets løb sagt farvel til en lærer og en multimediedesigner.

I 2022 har vi fortsat haft fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, bl.a. i form af en brugerundersøgelse, der er blevet udført af Københavns Universitet/Institut for Idræt, der har fået fondsmidler fra Novo Nordisk fonden til undersøgelsen. Undersøgelsen er nu afsluttet med et flot resultat, og offentliggjort på vores hjemmeside. Endvidere har vi i forbindelse med, at Københavns Kommune satte vores område i udbud, udarbejdet et tilbud, der er indsendt til kommunen, men efterfølgende har Københavns Kommune midlertidigt annulleret/udskudt deres udbud af interne årsager.

Pædagogisk har vi bl.a. arbejdet med undervisningens kvalitet og indhold, elevplaner, udbud og vores vision og strategi generelt. Årets undervisning er forløbet fint, og i store træk som planlagt.

Vi bruger fortsat vores hjemmeside og Facebook meget til information/kommunikation m.m., og vi er også aktive på Instagram, Twitter, You Tube og Linkedin, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen, hvor vi har opdateret alle vore informationer.

Årets resultat er på kr. 426.522,-  således at egenkapitalen pr. 31/12 2022 andrager kr. 3.995.055,-

Vi har haft øgede indtægter, da vi som sagt har optaget 6 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden, og vi har modtaget lidt større lønrefusion end forventet, og endelig har vi modtaget et engangstilskud fra Socialstyrelsen pga. Corona-nedlukningen, der er gået til aktiviteter for vore elever. Vi har haft øgede udgifter til elevaktiviteter, kørsel med eleverne, lønninger, udbetaling af afspadsering/feriefridage, lærer-PC’ere, lærertøj og negative renter. Endvidere har vi på flere andre områder haft øgede omkostninger pga. den høje inflation.

Vores resultat er således et overskud på kr. 426.522,-. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens størrelse, og bestyrelsen mener, at det er rimeligt at forsøge at opbygge egenkapitalen svarende til et halvt års drift (ca. 4,5 mill. kr.), for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale, evt. afskedigelser eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 4 måneders drift ikke stor nok. Dette har årets økonomiske tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden bakket os helt op i.

Forventninger til 2023

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage min. 15 elever fra region Hovedstaden fra august 2023.Vi planlægger således at have i alt ca. 40 elever, og dermed 8-9 lærere ansat. Dette vil vi have endelig klarhed over i løbet af marts-april 2023. Årsprisen pr. elev vil være 200.000, -kr. pr. årselev fra august 2023. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2023.

I 2023 forventer vi også, at Københavns Kommune genoptager deres udbud, som vi selvfølgelig vil byde ind på. En forudsætning for budgettet 2023 er derfor, at vi vinder udbuddet. Først efter en evt. afklaring af udbudssituationen vil vi have fuldt overblik over vores økonomi for 2023.

Nogle af vore fremtidige udfordringer vil stadig være førtidspensionsreformen, der betyder at færre udviklingshæmmede får tilkendt førtidspension, flere og flere udviklingshæmmede der kommer i ordinære jobs, evt. kommunale besparelser/udbud, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2023 og årene fremover, og da der er mange tilbud til udviklingshæmmede, er der en stor konkurrencesituation på vores område, hvorfor udvikling af undervisningen, nytænkning og innovation, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 6/2 2023

Tilstede: Jørn Jensen, Gert Thomsen, Anders Nielsen, Camilla Draiby, Dorte Mørk, Laura Staun Valentiner, Frederik Bille Bergholdt, Amanda My og Søren Stenkilde.

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Morten Lyhne og Cecilie Fellow.

Dagsorden

  1. Orientering fra
  • Elever: Frederik fortalte om elevrådsmødet, hvor eleverne ønskede en mere varieret frokost, f.eks. salat med fisk eller flæskestegssandwich. De vil gerne have hele skolen med til et motionsløb, indrette det grønne rum hyggeligere, holde en elevfest, en badmintonturnering og en teamtur. Uge 3 var en fælles kulturuge, og de 4 temafag floorball, vinterliv, funktionel træning og kampkunst er derefter kommet godt i gang.
  • Lærere: Amanda orienterede om elevgruppen, der er relativ homogen i år, om indholdet af vores morgensamling her i uge 6, om vores APV, som Morten har udsendt spørgsmål til (Bestyrelsen ønsker også at se resultatet). Alle lærere har været inviteret til MUS-samtaler. Vi gennemfører desuden her i uge 6-8 en trivselsundersøgelse blandt eleverne, og vi er i gang med en justering/opdatering af vore elevplaner. Vi har haft både elever og studerende i praktik den seneste tid.
  • Ledelse: Søren orienterede om de 10 tema-p-møder vi forventer at holde i år (Emner som trivselsundersøgelse, elevplaner, udbud, APV, billede- og tekstbehandling, pædagogiske tilgange/metoder, diagnoser og specialundervisning samt elevindflydelse/brugerinddragelse), om BCH der vil refundere deltagerbetaling til vore elever for de sidste 3-4 år, og om en huslejestigning på 10 % på vores husleje fra januar 2023.
  • Bestyrelse: Ingen informationer her.

2. Årsregnskab 2022: Årets resultat blev på 426.522 kr, således at egenkapitalen pr. 31/12 2022 er på 3.995.055 kr.

Vi har haft øgede indtægter, da vi har optaget 6 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden, og vi har modtaget lidt større lønrefusion end forventet, og endelig har vi modtaget et engangstilskud fra Socialstyrelsen pga. Corona-nedlukningen, der er gået til aktiviteter for vore elever. Vi har haft øgede udgifter til elevaktiviteter, kørsel med eleverne, lønninger, udbetaling af afspadsering/feriefridage, lærer-PC’ere, lærertøj og negative renter. Endvidere har vi på flere andre områder haft øgede omkostninger pga. den høje inflation.

Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens størrelse, og bestyrelsen mener, at det er rimeligt at forsøge at opbygge egenkapitalen svarende til et halvt års drift (ca. 4,5 mill. kr.), for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale, evt. afskedigelser eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 4 måneders drift ikke stor nok. Dette har årets økonomiske tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden bakket os helt op i.

3. Økonomisk status p.t.: Vi har allerede modtaget hovedparten af vores tilskud for 1. halvår 2023, og har derfor en pæn likviditet i banken.

4. Budget 2023: Vi har fået bekræftet tilskud fra Socialforvaltningen/BCH for de første 7 måneder af 2023, og Kultur- og Fritidsudvalget/FOS har også bekræftet vores tilskud for hele 2023. Budgettets forudsætninger er i øvrigt:

At vi vinder et kommende udbud! Socialforvaltningens tilskud er budgetteret for et helt år, selvom vi kun har tilsagn på 7 mdr. Vi budgetterer med 25 elever fra København hele året, 26/15 elever fra region Hovedstaden (20 elever hele året=breakeven), årspris 190.000/200.000, 9 lærere, 2 assistenter og en forstander. Dette budget er uden årsvikar, når en lærer er på barsel 1/2 år, og budgettet er uden sekretær/multimediedesigner, og uden deltagerbetalinger fra august 2023, og vikarer kun i begrænset omfang – ej v. første lærer væk.

I forbindelse med budgettet for 2023 besluttede vi, at bestyrelsen vil kontakte Socialborgmesteren, da der endnu ikke er nogen afklaring m.h.t. opsigelsen af vores aftale med Københavns Kommune pga. udbuddet. Vi fortsætter indtil videre alt arbejde på Idrætsskolen som hidtil, både vedrørende personale og elever.

5. Elevansøgninger 2023-24: Status pr. 6. februar 2023:

64 ansøgere i alt, 40 fra København og 24 fra Region Hovedstaden, hvoraf de 15 har betalingstilsagn p.t.

6. Personaleorientering – uden for referat

7.Evt. – ingen emner

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 8. maj kl. 17.30

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 5/12 2022

Tilstede: Jørn Jensen, Gert Thomsen, Anders Nielsen, Camilla Draiby, Laura Staun Valentiner, Morten Lyhne, Frederik Bille Bergholdt og Søren Stenkilde
Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Dorte Mørk og Cecilie Fellow

Dagsorden

1. Orientering fra:

Elever: Frederik fortalte om den meget vellykkede fest for gamle elever, hvor der var omkring 80 deltagere. Over halvdelen af de gamle elever dyrker idræt i deres fritid efter endt ophold på Idrætsskolen. Derudover orienterede han om de 4 nuværende temafag: Volleyball, kropsteater, vandring samt form og fitness.

Lærere: Morten orienterede om, at lærergruppen naturligvis føler lidt utryghed i den nuværende situation med det uafklarede udbud og den deraf følgende økonomiske usikkerhed. Endvidere drøftede vi i forbindelse med den kommende APV, at vi evt. også skulle lave en trivselsundersøgelse i elevgruppen. Arbejdstilsynet har adviseret deres besøg inden for et års tid, og vi holder MUS-samtaler i løbet af januar-februar måned.

• Ledelse: Søren fortalte om det aktuelle markedsføringsarbejde med nye brochurer, plakater, flyers og annoncer i diverse relevante fagblade samt direct mail.
Vi har haft administrativt økonomisk tilsyn, og fået en meget flot tilbagemelding. Bl.a. nævner rapporten, ”at Idrætsskolen for voksne med udviklingshandicap (IVU) fremstår økonomisk bæredygtig og med mulighed for opretholdelse af driften.
Socialtilsynet kan tilslutte sig IVUs bestyrelses målsætning om at konsolidere tilbuddets egenkapital fra det nuværende niveau svarende til ¼ års drift til et niveau, der svarer til et ½ års drift. Det seneste års prisstigninger som konsekvens af ekstraordinær høj inflation ligger bl.a. til grund for socialtilsynets vurdering.
Socialtilsynet konstaterer endvidere, at tilbuddets takster – sammenholdt med personalenormering – indikerer høj grad af sammenhæng mellem takst og ydelser, og en høj grad af ansvarlig forvaltning af offentlige midler. IVU ligger blandt de mest kosteffektive dagtilbud i Hovedstadsregionen, og bruger blot 3,25 % på administrationsomkostninger, hvilket er væsentligt under niveauet for administrationsomkostninger i Københavns Kommunes egne dag- og døgntilbud. Det er socialtilsynets vurdering, at der i høj grad fremstår gennemsigtighed i IVUs økonomi. Det indgår også i socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse, i fuldt omfang, har fremsendt anmodet dokumentation til socialtilsynet”.
Den fulde tilsynsrapport vil, når den er endelig, kunne læses på vores hjemmeside under ”Dokumentation”.
Jeg har opdateret Idrætsskolens informationer på Tilbudsportalen vedr. årsregnskab 2021 samt budget 2023.
Københavns Universitet har nu offentliggjort deres store undersøgelse af vore elevers udbytte af et ophold på Idrætsskolen, bl.a. viser den, at fysisk aktivitet hos eleverne reducerede deres puls, sænkede fedtprocenten, forbedrede deres BMI og forøgede deres kondition. Hele rapporten kan læses på engelsk på vores hjemmeside under ”Dokumentation”.
MitId er nu sat op til også at kunne bruges som MitId Erhverv, og jeg undersøger muligheden af at souschefen evt. også skulle kunne have adgang til at benytte Idrætsskolens MitId Erhverv.
Jeg har fornyet alle vore forsikringer hos Willis for 2023.
Feriefridage, seniordage og evt. optjent afspadsering vil fra og med indeværende skoleår blive udbetalt, hvis ikke alle dage er brugt, således at vi ikke akkumulerer et stort antal fridage – helt i overensstemmelse med overenskomsten med Uddannelsesforbundet.
Blot til info vedr. den aktuelle mediedebat: Mange kommuner i Danmark har store økonomiske udfordringer i forbindelse med kraftigt stigende omkostninger på det specialiserede socialområde.

• Bestyrelse: Katrine Hornum-Stenz er udtrådt af bestyrelsen, og i stedet har Københavns Professionshøjskole udpeget Laura Staun Valentiner, uddannelsesleder på KP’s fysioterapiuddannelse. Vi bød velkommen til Laura.

2. Udbud: Vi har modtaget følgende besked i forbindelse med udbuddet: ”Opgaven Idrætstilbud til personer med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse er blevet annulleret. Ordregiver har angivet følgende årsag til annullering: Københavns Kommune er desværre nødsaget til at annullere udbuddet. Dette skyldes, at interne forhold gør det umuligt at sikre ligebehandling og egentlig konkurrence i udbuddet. Vi forventer at udbyde opgaven igen, men vi har ikke på nuværende tidspunkt en tidshorisont”.
I forbindelse med annulleringen af udbuddet har jeg spurgt BCH, om opsigelsen af driftsaftalen med Idrætsskolen stadig står ved magt, eller om den også annulleres eller udskydes ?
Svaret er: ”Jeg ville gerne kunne give dig et svar på dit spørgsmål, men indtil videre skal interne forhold afklares, så jeg kan ikke give dig et svar på nuværende tidspunkt. Jeg vender tilbage så snart vi kan give et svar”.
Til info har Socialborgmesteren udskudt sit besøg her på Idrætsskolen til efter udbuddet er afklaret.
Vi afventer hele situationen, både mh.t. evt. kommende udbud, samt spørgsmålet vedr. vores driftsaftale, og fortsætter naturligvis ufortrødent alle vore arbejdsområder som normalt, både undervisning, markedsføring, tilskudsansøgning og elevoptagelse m.m.

3. Økonomisk status p.t. er blevet tilsendt bestyrelsen, og ganske kort kan jeg sige, at jeg forventer årets resultat stort set går i 0, med en sandsynlighed for et lille overskud. BCH og Idrætsskolen er i gang med at refundere kørselsbetaling for indeværende år samt for de sidste 3 år, da vi ikke var berettiget til at opkræve betaling for elevernes kørsel i.h.t. § 104.

4. Budgetforslag 2023 er ligeledes tilsendt bestyrelsen. Forudsætninger for budgettet 2023: At vi vinder udbuddet! Vi budgetterer med 25 elever fra København hele året, og 26/15 elever fra region Hovedstaden. Årspris 190.000/200.000,- kr., personale 9 lærere, 2 assistenter og en forstander.
Dette budget er uden barselsvikar, når en lærer er på barsel 1/2 år, hvilket heller ikke er nødvendigt i.f.h.t. normering med de budgetterede 15 regionselever næste skoleår. Dette forhold kan naturligvis ændre sig, afhængig af antallet af kommende regionselever.
Budgettet er uden sekretær/multimediedesigner, men med mulighed for oprettelse af løntilskudsstilling.
Budgettet er uden deltagerbetalinger, hverken for kørsel, frokost eller idrætstøj.
Vikarer kun i begrænset omfang – ej v. første lærer væk. Jeg opfordrer til brug af de 2 løntilskudsstillinger vi er berettiget til at have, både i undervisning og vedr. multimediedesign.
Vi har modtaget tilsagn om tilskud fra Borgercenter Handicap for de første 7 måneder af 2023, og med tilsagn om lignende støtte resten af året, forudsat at vi vinder udbuddet. Folkeoplysningsudvalget forventes at vedtage vores tilskud for hele 2023 i aften.

5. Personaleorientering – uden for referat

6. Evt. – ingen emner

God jul og godt nytår!
Med venlig hilsen,
Søren Stenkilde

Ny brochure

Se vores nye flotte brochure her, hvor du kan forstørre skærmbilledet, og bladre i brochuren:

Klik her

Du kan også ringe/skrive efter en brochure, så sender vi den til dig !