Motorisk træning

Motorisk træning

I Motorisk træning arbejder du med at styrke dine motoriske basisfærdigheder, såsom balance, styrke, bevægelighed, smidighed og koordination. Vi udfordrer dit mod og din tillid til dine fysiske og personlige færdigheder, så det handler blandt andet om at turde komme ud af balance – og finde den igen.

Dette kan ske i form af mange forskellige øvelser i gymnastiklokaler, brydesale eller andre passende steder, og giver gode muligheder for en motiverende undervisning der passer til forskellige elevers behov.

I Motorisk træning udfører vi forskellige spring og øvelser på og med skumredskaber og i skumgraven. Dette sker ved afsæt, landing og rulning. Vi forsøger os med forskellige former for gang, løb og balanceudfordringer.

At spænde og afspænde kroppen, lave krydsbevægelser, rytmiske bevægelser og herved få kendskab til dine egne og andres fysiske udfordringer.

Du skal blive fortrolig med hårde, bløde og løse redskaber, såsom måtter, springbræt, vimpler, ærteposer og balancebomme.

I Motorisk træning skal vi turde fremvise vores aktiviteter – både mens vi arbejder i faget og måske til sidst i form af en opvisning.

Bestyrelsesmøde onsdag 3/2 2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 3/2 2016

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Mads Henriksen, Natacha Soelberg, Peter Baranowski og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jytte Salbæk og revisor Svend Dørffer

Dagsorden

1.Årsregnskab 2015: Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Årets resultat blev et lille overskud på 42.680,-kr. Årsregnskabet sendes til Københavns kommune m.fl. til orientering.

2.Orientering fra:

Elever: Eleverne fortalte, at de i elevrådet har besluttet at holde en elevfest d. 17/3. Nogle af eleverne ønsker at deltage i Special Olympics sammen med KIFU. Der er et ønske om et nyt eller repareret bord i det lille elevrum, samt ønsker om spil til Wii-konsollen.
Lærerne: Mads orienterede om de ”markedsføringsbesøg” de er i gang med p.t., om diverse praktikanter der har været her, samt om en evt. kommende studietur til f.eks. Gerlev Idrætshøjskole el. lign.
Ledelse: Søren fortalte om markedsføringsarbejdet p.t., herunder Facebook-indsatsen for at ”like” venner og venners venner til Idrætsskolen. Vores gode multimediedesigner startede 15/12, men holdt desværre op allerede 31/1, dan han fik et rigtigt arbejde. Efter sommerferien ansætter jeg Mette (nuværende elev) som en ekstra assistent til at deles om det arbejde Joan udfører.
Bestyrelse: ingen bemærkninger

3.Økonomisk status p.t. er OK, ingen bemærkninger.

4.Elevansøgninger pr. d.d. Vi har i alt modtaget 37 ansøgninger, hvilket ligger på linje med tidligere år. Vi har 31 ansøgere fra København, og 6 fra regionen. Vi spørger også de nuværende elever, hvem der har lyst til at gå her et år mere. Vi optager som planlagt 25 elever fra København, og vi skulle gerne optage 12-15 elever fra regionen.

5.Hjemmeside: Søren og vores multimediesigner Anders har i fælleskab udarbejdet en helt ny hjemmeside til Idrætsskolen, som efter planen udskifter den nuværende hjemmeside i begyndelsen af marts, efter vores ansøgningsfrist for nye elever er udløbet, så evt. tekniske problemer ikke kommer i vejen for ansøgningerne. Fra nu og til marts vil man kunne se den nye hjemmeside via et link på vores nuværende side, og komme med kommentarer, forslag til indhold, funktioner, ris og ros.

6.Lokalløn: Søren og Mads har aftalt rammerne for lokalløn/funktionsløn for 2016, uden nogen større ændringer i.f.h.t sidste år, bortset fra en lille tilføjelse vedr. arbejdsopgaver i forhold til Idrætsskolens Facebook-indsats.

7.Evt. – ingen bemærkninger.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 25. maj 17.30

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Årsberetning 2015

Idrætsskolen for udviklingshæmmede har nu eksisteret i 21 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 15 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2015 optaget i alt 40 elever (25 fra København og 15 fra region Hovedstaden), som planlagt i budgettet for 2015. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

I bestyrelsen er der ingen ændringer, bortset fra en ny elevrepræsentant fra den nuværende årgang.

Personalemæssigt er vi p.t. 7 faste idrætslærere og vi har haft en årsvikar det første halvår, og vedkommende overgik så til at være barselsvikar efter sommerferien og frem til primo november. Udover lærerne er vi personalemæssigt som tidligere år en forstander, en sekretær samt en udviklingshæmmet i skånejob. Derudover har vi i perioder ansat en multimediedesigner i midlertidig løntilskudsordning. Vi har haft økonomisk tilsyn fra Socialforvaltningen i København uden bemærkninger.

Vi har i 2015 bl.a. stået for Idrætsdagen på Genforeningspladsen, deltaget i Strandparkløbet, idrætsdagen på Maglemosen, været på studietur til Kattingeværk ved Roskilde Fjord, haft flere praktikanter, studerende og gæstelærere på besøg, holdt gl. elevdag, midtvejssamtaler, pædagogiske dage, procesdage og meget mere. Årets undervisning er forløbet fint, og som planlagt.

Pædagogisk har vi bl.a. fortsat arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed og vores strategi i forhold til elevoptagelse, evt. nye målgrupper og konkurrenter, samt internt sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø på Idrætsskolen, bl.a. i form af personaledage, pædagogisk weekend m.m. Endvidere har vi arbejdet med vores nye projekt inden for motion, sund kost og ernæring m.m., som vi kalder ”Bootcamp – træning og trivsel”.

Hjemmesiden for Idrætsskolen bliver løbende udbygget og opdateret, og vi er sammen med vores multimediedesigner ved at opbygge en helt ny hjemmeside. Vi er også på Facebook, Instagram og Twitter, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen.

Årets resultat er på kr. 42.680,- således at egenkapitalen pr. 31/12 2015 andrager kr. 1.517.771,-

Vores resultat er således lidt større end forventet, da vi har brugt mindre end budgetteret på vikarer, kørsel, ekskursioner og studietur, fordi vi forudså, at vore faste lønudgifter ville blive større end budgetteret pga. ny overenskomst med Uddannelsesforbundet. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 2-3 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 2-3 måneders drift ikke stor.

Forventninger til 2016

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 12-15 elever fra region Hovedstaden og ingen elever fra Frederiksberg kommune, da Frederiksberg har vedtaget en masterplan inden for det specialiserede socialområde, der bl.a. går ud på at give Frederiksbergs borgere tilbud inden for kommunens grænser. Vi planlægger således at have i alt ca. 37-40 elever, og dermed 7-8 lærere ansat. Den ene stilling planlægger vi at være en årsvikar, for at have en vis fleksibilitet i.f.h.t. elevantallet. Dette er udgangspunktet for budgettet for 2016.

I 2016 vil vi fortsat sætte fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, og bl.a. arbejde videre med Idrætsskolens udadvendte virksomhed samt udvikle nye tilbud til eleverne, og fortsat internt have fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Nogle af vore fremtidige udfordringer vil være førtidspensionsreformen, evt. kommunale besparelser, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2016 og årene fremover, og da der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, er der en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor produktudvikling, nytænkning, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.