+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

Bestyrelsesmøde onsdag d. 14/12 2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 14/12 2016

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Madeleine Frese, Martin Højland Nielsen, Tonni Frandsen og Søren Stenkilde

Dagsorden

  1. Orientering fra
  • Elever: Madeleine og Martin fortalte om nogle aktuelle idrætsforløb, bl.a. håndbold, om studieturen til Sønderborg med mange forskellige aktiviteter, om gl. elevers dag med 70 besøgende, og om elevrådet der ønsker mere varieret mad til frokost – hvilket er meddelt kantinen.
  • Lærere: Tonni orienterede om det meget vellykkede forløb i bl.a. svømning/livredning, studieturen hvor vi underviste i de samme fag, som vi havde op til turen, om de nyansatte lærere og deres oplæring, om vores pædagogiske dag hvor vi især arbejdede med sexualpolitik med input fra 2 gæstelærere (Kirsten og Henrik). Endvidere om vores fokus p.t. på kurser for lærerne, og om vores arbejde med at udarbejde en trivselsplanche og APV. Vi har også netop færdiggjort første udkast til elevplaner, og udsendt dem sammen med invitation til midtvejssamtaler i januar. Tonni nævnte, at det havde været et meget travlt, men godt halvår fra sommer til jul.
  • Ledelse: Søren fortalte om Medieskolen Juno, der er ved at optage en ny informationsfilm for os, om markedsføringen i form af brochurer, plakater, flyers, annoncer, hjemmeside/Facebook, foredrag m.m., og om invitationen til midtvejssamtaler.
  • Bestyrelse: Ingen bemærkninger

 

  1. Økonomisk status p.t. – det ser fint ud økonomisk, vi optog til indeværende skoleår 4 regionselever mere end vi havde budgetteret med, derfor bliver vore indtægter større end budgetteret. Vore lønudgifter bliver samtidig lidt højere end budgetteret, da vi ansatte en ny årsvikar, så vi er i alt 8 lærere. Året vil ende med et overskud, som udover at styrke vores egenkapital, også vil blive hensat til forøgede lønudgifter i 2017 pga. 2 lærere på barsel, og en medarbejder der er ophørt, men fortsat skal have løn/feriepenge i 3 måneder, samt en ny fuldtidsansat sekretær. Tilsynsenheden i Københavns kommune/Socialforvaltningen har i mail bedt om budget 2015, revisionsprotokollat 2015, samt beregningsgrundlag for 2016-takster. Vi følger bekendtgørelsen om beregning af takster for tilbud efter serviceloven. Alt det ønskede materiale er sendt til dem. Fra november og frem opkræver Danske Bank negativ rente af noget af vores indestående.

 

  1. Forslag til budget 2017: Vi har fået tilsagn fra Københavns kommune om vores tilskud fra både Socialforvaltningen og fra FOS/Kultur- og Fritidsforvaltningen i forbindelse med de 25 elever vi optager fra Københavns kommune. Derudover budgetterer vi med at optage i alt 16 regionselever hele året. Som nævnt forventer vi øgede lønudgifter pga. lærere på barsel m.m. Årsprisen bliver sat op med 3.000 kr. til i alt 178.000,- kr. fra august 2017 i.h.t. bekendtgørelsen om beregning af takster, og bl.a. også for at sikre, at årsprisen er den samme for både Københavns kommune og region Hovedstaden. Vi budgetterer med at være 8 lærere, en sekretær på fuld tid, 2 assistenter og en forstander. Budgettet blev godkendt.

 

  1. Personaleorientering: Vores sekretær er fratrådt, og vi har ansat en ny sekretær/multimediedesigner fra 1/1 2017. Det er en opprioritering af stillingen, således at den både indeholder de ”traditionelle” sekretæropgaver, men derudover også multimediedesigner-opgaver i forbindelse med hjemmeside, Facebook, film og billeder m.m. Samtidig er det en opnormering af stillingen til fuld tid. Souscheffunktionen er ligeledes blevet opprioriteret, til at indeholde en øget beslutningskompetence inden for flere af de opgaver der vedrører elever, undervisning, pædagogik og kurser m.m. Derudover er der i 2017 2 lærere på barsel.

 

  1. Elevorientering samt orientering om pædagogisk indsats vedr. sexualpolitik: Vi har haft nogle udfordringer i forbindelse med nogle elever på det sexuelle område, og derfor har vi bl.a. haft en temadag om sexualpolitik. Derudover arbejder kontaktlærerne videre på sagen.

 

  1. Evt. – ingen bemærkninger – udover god jul !

 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 8/2 2017 kl. 17.30.

 

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Bestyrelsesmøde onsdag d. 9/12 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag 9/12 2015.

Tilstede: Jørn Jensen, Jytte Salbæk, Anders G. Nielsen, Mads Henriksen, Peter Baranowski og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek og Natacha Soelberg

Dagsorden

Orientering fra:
•Elever: Peter fortalte om elevrådsmødet, hvor de havde talt om, at de gerne ville have besøg af ”Sex og samfund” i uge 6, eller af Kirsten Kortbek. Manne følger op på det. Vedr. julefrokost syntes eleverne, dagen skulle slutte på samme tid for alle, men ellers en god julefrokost. Elevrådet planlægger at holde en elevfest torsdag d. 17/3.
•Lærere: Mads fortalte om pædagogisk weekend med besøg af Johanne Meyer i forbindelse med arbejdet med elevplaner, lovgivning, målgrupper m.m. Endvidere arbejdede vi med samarbejde og kommunikation på den pædagogiske weekend, på en god og konstruktiv måde. Mads orienterede om ”markedsføringsbesøg” hvor lærere/elever tager ud til forskellige steder og bl.a. laver idræt sammen med andre tilbud, klubber osv. Mads fortalte også om den sjove blandede skare af elever, praktikanter, buschauffør m.m. der havde været med til grundtræning i dag – et eksempel på Idrætsskolens mangfoldighed, bredde og variation.
•Ledelse: Søren orienterede om det økonomiske tilsyn fra Socialforvaltningen, der var her 2/11. De var meget tilfredse, og intet at bemærke. De udleverede bekendtgørelse om beregning af takster, som vi vil benytte fra 2016 og frem. Søren fulgte op på Mads’ markedsføringsemne, og fortalte om det mangesidede markedsføringsarbejde vi gør m.h.t. brochurer, flyers, plakater, annoncer, foredrag, informationsaften, åbent hus, mails, flag, Facebook osv. Idrætsskolen er jo som bekendt et af de ganske få tilbud, der udskifter alle elever en gang om året, og vi skal selv finde alle vore ansøgere. Vi har fået en rigtig god multimediedesigner, der har været i virksomhedspraktik, og nu fortsætter i løntilskudsstilling for at udarbejde en ny hjemmeside sammen med os. Søren har haft møde med BBS/Bedre Bus Service, der dog var dobbelt så dyr som Skovlunde, så vi skifter ikke busselskab p.t. Søren og Mads vil til januar tale om principperne for lokalløn, for at se om der skal justeres på noget.
•Bestyrelse – ingen emner

Økonomisk status p.t.: Årets indtægter er stort set som budgetteret. Årets udgifter: Lønomkostninger bliver noget højere end budgetteret grundet efterregulering af lokalløn samt lønstigning til lærerne, til gengæld bruger vi mindre end budgetteret på vikarer, ekskursioner, studietur og kørsel, hvorfor årets resultat stort set forventes at blive som budgetteret.

Forslag til budget 2016 blev fremlagt og vedtaget. Vi har fået bekræftelse på tilskuddet fra Socialforvaltningen, og 15/12 forventes Folkeoplysningsudvalget at godkende vores tilskud fra dem. Endvidere budgetterer vi med at have 15 regionselever i første halvår, og 12 i andet halvår. Hvis vi får 15 regionselever i 2. halvår, kan vi ansætte en årsvikar. Vi sætter årsprisen pr. elev op til 175.000 fra 1/8, hvilket en er lille stigning for første gang i 3 år. Taksten stemmer præcis overens med de tilskud vi får fra Københavns kommune, vores budgetterede udgifter for 2016, og er desuden helt i overensstemmelse med bekendtgørelse om beregning af takster efter serviceloven. På baggrund af en prissammenligning på Tilbudsportalen ligger vores prisniveau ikke højt.

Lønregulering til Søren blev vedtaget, en stigning på 1000 kr./måned fra 1/1 2016 i kvalifikationstillægget.

Evt. – ingen emner

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 3/2 2016 kl. 17.30.

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Bestyrelsesmøde onsdag d. 30/9 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 30/9 2015

Dagsorden

Orientering om årsplan, periodeoversigt, koordinatorer, årsarbejdstid, årshjul og Idrætsskolens udfordringer p.t.

Søren gennemgik alle ovenstående områder, og nævnte bl.a. studieturen, skoleårets bestyrelsesmøder (9/12, 3/2 og 25/5), midtvejssamtalerne, infoaften, åbent hus, diverse idrætsstævner og Tour de Amager. I forbindelse med årets idrætsperioder vil lærere/elever også både tage ud til samt få besøg her af relevante samarbejdspartnere som beskyttede værksteder, skoler og klubber. Desuden er den første onsdag i måneden besøgsdag. Indenfor den årlige arbejdstid anbefales det, at personalet videreuddanner sig på kurser m.m. Desuden er der sat 30 timer af til fleksible arbejdsopgaver som stævner, motionsløb, udadvendt virksomhed m.m. Bestyrelsens årshjul indeholder nogle af de emner, der vil blive taget op på de aktuelle kvartalers bestyrelsesmøder. Nogle af idrætsskolens udfordringer p.t. er at vi har ganske travlt med mange forskelligartede udfordringer, samtidig med at vore ressourcer personalemæssigt og økonomisk naturligvis er begrænsede. Vi arbejder videre på at prioritere og strukturere vore opgaver.

Orientering fra:
•Elever: Natacha fortalte om introperioden, temaperioderne, Strandparkløbet, Maglemosen, “vær med dagen” og elevrådet
•Lærere: Lærerne v. Lise orienterede om elevgruppen 2015-16 og det daglige arbejde, bl.a. set i lyset af, at de kun er 7 lærere p.t.
•Ledelse: Søren fortalte om kommende økonomisk tilsyn, ny billigere forsikringsaftale med Willis, APV der kan læses på hjemmesiden, Joan der har haft en virksomhedspraktikant i en måned, vores lille ”butik” hvor vi sælger kasketter, tasker, kopper m.m. til eleverne. 3 elever er stoppet, og vi har efterfølgende optaget 3 nye. Bog om bestyrelsesarbejde blev uddelt til bestyrelsen.
•Bestyrelse: Ingen bemærkninger

Økonomisk status p.t:

Pga. øgede lønudgifter til lærergruppen efter fornyelse af overenskomst med Uddannelsesforbundet, vil året give et mindre underskud. Vi forsøger dog at minimere underskuddet ved at spare på vikarer, ekskursioner, studietur og kørsel.

Idrætsskolens udfordringer og muligheder -et oplæg til debat

Søren gennemgik nogle af de strukturelle udfordringer, Idrætsskolen står over for, bl.a. kommunale besparelser, afslag på betalingstilsagn, kommuner der ikke ønsker at give deres borgere tilbud uden for kommunen, konkurrenter, ændringer i målgruppen samt førtidspensionsreformen. Vi arbejder videre på at imødegå disse udfordringer, bl.a. ved at skabe nye tilbud, styrke vores samarbejde med socialrådgivere, øget fleksibilitet og bl.a. have elever der kan gå her mere end et år ad gangen.

Evt. Ingen bemærkninger

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 9/12 17.30.

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Bestyrelsesmøde onsdag d. 6/5 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 6. maj 2015

Tilstede: Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Kirsten Kortbek, Mads Henriksen, Natacha Soelberg og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jørn Jensen og Jakob Kofod

Dagsorden:

Orientering fra:

Elever: Natacha fortalte om referatet fra elevrådsmødet, hvor eleverne havde ønsket et dartspil (uden spidse pile), og et nyt Wii-spil. Eleverne vil gerne have et cykeltema næste skoleår, og så mener nogle af dem, at der var for mange vikarer, da lærerne holdt kursusdage.

Lærere: Mads fortalte om Bootcamp-forløbet, der var en stor succes, om kampkunstkursus, hvor både lærerne og eleverne er igennem et forløb med en kampsportsinstruktør, og om de mange inspirerende besøg og praktikanter m.v. som vi har på Idrætsskolen.

Ledelse: Søren orienterede om i alt 3 regionselever der er stoppet i løbet af 1. kvartal, med en delvis refusion til de pågældende kommuner til følge, hvilket der dog allerede er taget højde for i budgettet. Som en foreløbig afrunding på vores fokus på psykisk arbejdsmiljø og samarbejde i det seneste års tid, har vi haft en personalekonsulent, Henrik Skovdahl, herude til en inspirerende kursusdag m.h.t. teamsamarbejde, kommunikation, faglig/personlig kritik m.m. Tina (souschef) og jeg har holdt medarbejderudviklingssamtaler med alle lærerne, og fortsætter med de øvrige medarbejdere. Joan skal til august på servicekursus. Vi havde tilsyn 11/12 2014, tilsynsrapporten kan læses på vores hjemmeside. Søren indsendte nogle faktuelle kommentarer til Revas, der stod for tilsynet, men kommentarerne blev desværre ikke medtaget i tilsynsrapporten, hvorfor bestyrelsen besluttede, at Søren i koordinering med Jørn (formand for bestyrelsen) indsender bemærkningerne til Socialforvaltningen.

Bestyrelse: Ingen bemærkninger.

Elevoptagelse 2015-16: Vi fik i alt ca. 65 ansøgninger, og har optaget 41 elever til det kommende skoleår (25 fra Københavns kommune og 16 fra region Hovedstaden) En af eleverne er på prøve i en måned, og en anden elev betaler kommunen 3 måneder for ad gangen.

Årsplan/årsarbejdstid 2015-16 blev godkendt, og vi aftalte skoleårets bestyrelsesmøder således:

Onsdag 30/9 2015, onsdag 9/12 2015, onsdag 3/2 2016 og onsdag 25/5 2016, alle dage kl. 17.30.

Årshjul /arbejdsopgaver blev omdelt til orientering, således at bestyrelsen kan se, hvilke opgaver der er prioriteret i de 4 kvartaler, og således også kan se, hvilke emner der bl.a. vil blive taget op på de respektive bestyrelsesmøder i de pågældende kvartaler.

Økonomisk status p.t. blev udleveret, og her hvor 1/3 af året er gået, følger vi helt budgettet. Ellers ingen bemærkninger.

Overenskomst/udkast til lokalaftale blev udleveret. Den almene overenskomst mellem FOAS og Uddannelsesforbundet er nu på plads. Som nævnt i ledelsesberetningen i årsrapporten for både 2013 og 2014 forventede vi øgede lønomkostninger i forbindelse med den nye overenskomst, og bl.a. skal der nu ske en efterbetaling af ikke reguleret lokalløn for årene 2011-2015, en forhøjelse af både centralt og lokalt tillæg, samt en mindre generel lønstigning. Dette vil medføre, at lønbudgettet for 2015 vil blive overskredet. I forlængelse af den overordnede overenskomst arbejder Søren og Mads (TR) nu videre på at indgå en lokalaftale. Første udkast til lokalaftalen blev udleveret til orientering, og vi drøftede bl.a. forskellige områder generelt, såsom finansiering tidsmæssigt og økonomisk af efteruddannelse, sundhedsforsikring m.v.

Evt.: Ingen bemærkninger

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Årsberetning 2014

Idrætsskolen for udviklingshæmmede har nu eksisteret i 20 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi holdt et stort velbesøgt 20 års jubilæumsarrangement i foråret i den anledning. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 14 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2014 optaget i alt 42 elever (25 fra København og 17 fra region Hovedstaden), 2 elever mere end oprindelig budgetteret. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til elevråd og bestyrelse.

I bestyrelsen er Bente Holm fratrådt, og Jytte Salbæk tiltrådt som nyt bestyrelsesmedlem.

Personalemæssigt er vi p.t. 7 faste idrætslærere og en årsvikar, en forstander, en sekretær samt en udviklingshæmmet i skånejob. En af de faste lærere er i årets løb fratrådt, og derfor har vi ansat en årsvikar i stedet. Derudover har vi i perioder ansat en multimediedesigner i midlertidig løntilskudsordning. Vi har haft besøg af Revas, der fører tilsyn med institutioner under Københavns kommune. Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, når den foreligger.

Vi har i 2014 bl.a. deltaget i Special Olympics i Frederikssund, været til Glostrup-stævnet, løbet Strandparkløbet, været på studietur til Idrætshøjskolen i Sønderborg, vinterfriluftsliv har været i Norge, vi har stået for Idrætsdagen, haft flere praktikanter, studerende og gæstelærere på besøg, haft studiebesøg fra Norge, holdt gl. elevdag, midtvejssamtaler, pædagogiske dage og meget mere. Årets undervisning er forløbet fint, og som planlagt.

Pædagogisk har vi bl.a. fortsat arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed, samt internt sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø på Idrætsskolen, bl.a. i form af personaledage, pædagogisk weekend m.m. På pædagogisk weekend har vi også forberedt os på en evt. kommende akkreditering af Idrætsskolen. Personalet har endvidere taget bassinprøven i Bellahøj svømmehal som et led i vores fokus på sikkerhed. Endvidere har vi arbejdet med vores nye projekt inden for motion, sund kost og ernæring m.m., som vi kalder ”Bootcamp”, træning og trivsel.

Hjemmesiden for Idrætsskolen bliver løbende udbygget og opdateret, og vi har også oprettet en side om Idrætsskolen på Facebook, og vi er naturligvis registreret på Tilbudsportalen. Vi har skiftet forsikringsselskab, fra Tryg til Willis, for bl.a. at have den nye lovpligtige ansvarsforsikring vedr. sejlads inkluderet i vores forsikring, og samtidig har vi også tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring samt en rejseforsikring.

Årets resultat er på kr.57.286 således at egenkapitalen pr. 31/12 2014 andrager kr. 1.475.091.

Vore indtægter var således lidt større end forventet, da vi optog 2 elever mere end oprindelig budgetteret, fordi vi forudså, at vore udgifter ville blive større end budgetteret pga. den fratrådte lærer. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 2-3 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 2-3 måneders drift ikke stor.

Forventninger til 2015

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 15 elever fra region Hovedstaden og ingen elever fra Frederiksberg kommune, da Frederiksberg har vedtaget en ny masterplan inden for det specialiserede socialområde, der bl.a. går ud på at give Frederiksbergs borgere tilbud inden for kommunens grænser. Vi planlægger således at have i alt 40 elever, og dermed 7-8 lærere ansat. Den ene stilling planlægger vi at være en årsvikar, for at have en vis fleksibilitet i.f.h.t. elevantallet. Dette er udgangspunktet for budgettet for 2015. Udover de budgetterede udgifter, forventer vi øgede lønomkostninger i forbindelse med endnu ikke afsluttede overenskomstforhandlinger hos Uddannelsesforbundet. Vi kender p.t. ikke størrelsen af evt. kommende lønstigninger.

I 2015 vil vi fortsat sætte fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, og bl.a. arbejde videre med Idrætsskolens udadvendte virksomhed samt udvikle nye tilbud til eleverne, og fortsat internt have fokus på det psykiske arbejdsmiljø. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2015 og årene fremover, og da der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, bl.a. under STU-ordningen, så er der en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor produktudvikling, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.