+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 26/9 2022

Tilstede

Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Gert Thomsen, Anders Nielsen, Camilla Draiby, Dorte Mørk, Morten Lyhne, Frederik Bille Bergholdt og Søren Stenkilde samt hele lærergruppen.

Afbud fra

Katrine Hornum-Stenz og Cecilie Fellow

Dagsorden

 1. Kort præsentationsrunde – udgik, da alle kendte hinanden
 2. Information om skoleåret – alle bilag var på forhånd udsendt til orientering, og der var ingen spørgsmål til indholdet
 3. Orientering fra:
 • Elever – Frederik fortalte om elevrådsmøde, hvor de havde gennemgået vedtægterne, og drøftet at de bl.a. ønsker flere spil, nyt/større sofaarrangement og varm mad til frokost. Endvidere fortalte han om intro-turen, Strandparkløbet og de 4 aktuelle temafag.
 • Lærere – Morten orienterede om den indgåede overenskomst med Uddannelsesforbundet og den nye lokalaftale (udsendt som bilag), samt om KU/KP-opslag med hensyn til at søge studerende der vil undersøge effekten af elevernes ophold på Idrætsskolen – opslag uden resultat. Mads fortalte om et møde vi har afholdt med pårørende/bosted m.h.p. at forbedre vores kommunikation med dem, og Daniele berettede lidt om elevgruppen på 51 elever, den største gruppe nogensinde, og om det grundforløb de netop har været igennem. Eleverne er positive, nysgerrige, men som altid også med mere krævende elever, bl.a. i.f.h.t hygiejne, hvor vi også skal tage hensyn til, at toiletter/omklædningsrum m.m. i GMC er offentligt tilgængelige. Renoveringen i GMC stiller os også overfor praktiske udfordringer i dagligdagen. Jette fortalte om vikarsituationen, hvor vi p.t. har 3 vikarer, men endnu ikke har brugt nogen af dem i dette skoleår, da vi forsøger at spare på vikarkontoen ved ikke at indkalde vikar for den første lærer der er fraværende.
 • Ledelse – Søren orienterede om markedsføring, hvor arbejdet er godt i gang med både brochurer, plakater, flyers, annoncer og en opdatering af hele hjemmesiden. Vi har en dygtig multimediedesigner i løntilskud i september måned. Socialborgmester Karina Vestergård Madsen kommer på besøg på Idrætsskolen 29/11, Socialstyrelsen har fået vores revisorattesterede regnskab vedr. deres tilskud, og Johanne Meyer har meddelt at hun ikke er relevant som evt. bestyrelsesmedlem.
 • Bestyrelse – Anders fortalte om Kirsten Kortbek – Idrætsskolen sender blomster til hendes bisættelse
 1. Økonomisk status p.t. – Vi får noget højere indtægter end budgetteret, da vi har optaget flere elever end forventet/budgetteret fra Region Hovedstaden. Tilskuddet fra Socialstyrelsen er bl.a. brugt på idrætsdagen, diverse ekskursioner og elevarrangementer. Både kørselskontoen og lønningskontoen vil blive overskredet, og derudover har vi naturligvis stigende omkostninger generelt pga. den høje inflation. Årets estimerede resultat forventes at være i balance omkring 0-punktet, plus/minus 100.000,-kr.
 2. Udbud – Søren fremviste PP (bilag fremsendt til bestyrelsen) med hovedpunkterne i udbuddet, bestående af de vigtigste punkter, tidsplanen, 4 forskellige scenarier, indstilling til beslutning om scenarie/kvalitet/pris i tilbuddet, samt evt. uforudsigelige ”jokere” og evt. konkurrenter. Udbuddet/tilbuddet blev grundigt debatteret. Af hensyn til underskrevet tavshedspligt i forbindelse med udbuddet, er der ikke yderligere i dette referat.
 3. Personaleorientering – uden for referat
 4. – ingen emner

 

Mødet var et fælles bestyrelsesmøde, med deltagelse af både bestyrelsen og lærergruppen

Med venlig hilsen, Søren Stenkilde

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 2/5 2022

Tilstede: Jørn Jensen, Camilla Draiby, Katrine Hornum-Stenz, Morten Lyhne, Frederik Bille Bergholdt og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Gert Thomsen, Dorte Mørk og Marianne Schubart

Formøde for bestyrelsen 17.30-18.00 i cafeen – herunder velkommen i bestyrelsen til Katrine Hornum-Stenz, institutchef på institut for Terapeut- og Jordemoderuddannelser på Københavns Professionshøjskole

 

Dagsorden

 1. Orientering fra:
 • Elever – Frederik fortalte om studieturen til Kattinge Værk, og om de 4 temaer, de har for tiden: Atletik, krop og Natur, Basketball samt Funktionel træning.
 • Lærere – Morten orienterede om, at der endnu ikke er indgået overenskomst mellem Uddannelsesforbundet og Dansk Erhverv. Når overenskomsten er indgået, er planen at Uddannelsesforbundet kommer ud til os og forhandler en overenskomst direkte med os. Pr. 1. april er alle lønninger reguleret i.h.t. Kompetencestyrelsens lønoversigt, hvilket giver alle en lønstigning på ca. 2,7 %. Det er den lønoversigt, Uddannelsesforbundet normalt følger i deres overenskomst, det er således kun lokallønnen, der p.t. ikke er reguleret, her afventer vi resultatet af forhandlingerne om lokalløn i overenskomsten mellem Uddannelsesforbundet og Dansk Erhverv og/eller direkte med os.
 • Ledelse – Søren orienterede om nye elevers dag, hvor alle elever var mødt op, om KIFU-dagen hvor et hold elever fra os deltog, og om de kommende arrangementer, som Idrætsdagen 18/5, pædagogisk eftermiddag 31/5 med Camilla Draiby (som led i vores tema-p-møder), Lavukstock 3/6 og afslutningen 24/6. Bestyrelsen er som altid velkommen både til Idrætsdagen og til afslutningen. Søren informerede endvidere om 2 af vore elever der er ophørt af forskellige årsager, hvilket er meddelt Borgercenter Handicap.
 • Bestyrelse – som sagt bød vi velkommen til Katrine Hornum-Stenz. Marianne Schubart er udtrådt af bestyrelsen, og vi besluttede at Søren, Morten og Mads mødes og taler om vores kommunikation med elevernes netværk, samt om skolens specialpædagogiske viden og kompetencer, samt efterfølgende afholder et møde med bostedet Vinklen og Marianne. Endvidere kan vi overveje at have kontakt til en specialpædagogisk konsulent. Søren har talt med Johanne Meyer fra UIU/Den særlige Jobformidling om evt. at indtræde i bestyrelsen, og Søren kontakter hende igen.

 

 1. Elevoptagelse 2022-23: Vi fik 73 ansøgere i alt, 46 fra København og 27 fra Region Hovedstaden. Vi har optaget 25 fra København, og 26 fra Region Hovedstaden, i alt 51 elever. Alle kommuner har givet betalingstilsagn. Eleverne fordeler sig med 30 mandlige og 21 kvindelige elever. 18 af de optagne elever er helt nye elever, der aldrig har gået på Idrætsskolen. 16 elever er på kørsel.

 

 1. Årskalender 2022-23: Bestyrelsesmøder på følgende 4 mandage næste skoleår, alle dage kl. 17.30: 26/9 og 5/12 2022, 6/2 og 8/5 2023. Endelig årskalender færdiggøres til august.

 

 

 1. Økonomisk status p.t.: Som tidligere nævnt har vi jo fået et engangstilskud fra Socialstyrelsen, som vi skal aflægge regnskab for inden sommer. Derfor har vi brugt mere end budgetteret på bl.a. ekskursioner. Evt. ubrugte midler skal tilbagebetales. Pga. inflation og prisstigninger kan vi forvente øgede udgifter på både kørsel samt diverse madindkøb. Da der desuden fortsat er negative renter, vil vi i år få øgede udgifter til renteomkostninger pga. vores formue. Vi får i år ekstra udgifter i forbindelse med 2 ansattes fratrædelse, samt fortsat sygefravær med deraf følgende ekstra vikaromkostninger. Det samlede omkostningsbudget vil nok blive ca. 5-600.000,- kr. mere end budgetteret, hvilket vil opvejes af, at vi har optaget 6 elever mere end budgetteret, hvilket giver en samlet ekstra indtægt på 570.000,-kr. Så årsbudgettet forventes fortsat at være i balance.

 

 1. Udbud – Vi har afholdt et tema-p-møde om udbudssituationen, Søren har spurgt BCH om køb af enkeltpladser kunne træde i stedet for udbud, hvilket de har undersøgt og afvist, da det beløbsmæssigt max kunne være 8 elever på grund af tærskelværdien. BCH kommer også på besøg her til idrætsdagen. Søren kontakter Lavuk STU/Skolen på Borgervænget om gode råd om udbud. Mads og Morten arbejder på, om der evt. kunne være nogle studerende, fra enten KU eller KP der ville undersøge elevernes udbytte/effekt af et ophold på Idrætsskolen. Søren har introduceret en plan om at forenkle/fjerne overflødige arbejdsopgaver, for bl.a. på den måde at spore os ind på en hensigtsmæssig tankegang i forbindelse med det kommende udbud. Tidshorisonten vedr. udbud er fortsat som skitseret i sidste bestyrelsesreferat.

 

 

 1. Personaleorientering – uden for referat.

 

 1. Evt.

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 26/9 kl. 17.30, hvilket er et fælles bestyrelsesmøde incl. personalet fra Idrætsskolen.

 

Med venlig hilsen,

 

Søren Stenkilde

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 7/2 2022

 Tilstede: Jørn Jensen, Gert Thomsen, Dorte Mørk, Camilla Draiby, Morten Lyhne, Frederik Bille Bergholdt, Cecilie Fellow og Søren Stenkilde.

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Marianne Schubart, Kirsten Kortbek og Anders Nielsen

Dagsorden:

Årsregnskab 2021 blev gennemgået. Årets resultat er på kr. 442.704, således at egenkapitalen pr. 31/12 2021 andrager kr. 3.568.534. Vi har haft øgede indtægter, da vi har optaget 4 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden, og vi har modtaget større lønrefusion end forventet, da 2 ansatte er langtidssygemeldte. Vi har haft øgede udgifter til kørsel med eleverne, lønninger og negative renter.

Vores resultat er således et pænt overskud. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens størrelse, og bestyrelsen mener, at det er rimeligt at forsøge at opbygge egenkapitalen svarende til et halvt års drift (ca. 4,5 mill. kr.), for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3-4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale, evt. afskedigelser eller andet uforudset som f.eks. nedlukning på grund af Corona, er en egenkapital svarende til 3-4 måneders drift ikke stor nok. Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen, forinden det fremsendes til Københavns kommune.

Orientering fra:

Elever: Frederik og Cille fortalte om de aktuelle temaforløb (Volleyball, dans med kommende opvisning og vinterliv, der skal til Norge i uge 11), og om elevrådsmødet hvor eleverne på opfordring fra elevrådet er begyndt at bruge mobil lidt mindre i pauserne. Endelig er Coronasituationen ved at blive bedre, også på Idrætsskolen, så vi kan begynde at have en lidt mere normal hverdag.

Lærere: Morten orienterede om overenskomstforhandlingerne i Uddannelsesforbundet, der nu forventes genoptaget efter en længere pause, bl.a. pga. Corona, og måske afsluttes i løbet af et par måneder. Når overenskomsten er afklaret, vil vi efterfølgende forhandle lokalaftalen på plads – muligvis vil vi lave nogle mindre justeringer inden da.

Ledelse: Søren fortalte om et kommende tiltag på øget samarbejde med Videnscenter for Handicap, og om årsplanen for 2022-23, der snart er klar.

Bestyrelse: Kirsten Kortbek har meddelt, at hun trækker sig ud af bestyrelsen. Søren kontakter Københavns Professionshøjskole og spørger, om de evt. kunne finde et nyt bestyrelsesmedlem. Dorte fortsætter i bestyrelsen indtil videre, så længe udbudssituationen er uafklaret. Bestyrelsen ønsker fortsat at indlede bestyrelsesmøderne med et kort formøde, nu kl. 17.30, og selve bestyrelsesmøderne begynder så fremover kl. 18.00.

Elevansøgninger p.t.: Vi har d.d. modtaget i alt 58 ansøgninger, hvilket er det næsthøjeste antal nogensinde. De fordeler sig med 36 fra København, og 22 fra regionskommunerne, hvoraf vi p.t. har OK på 8 betalingstilsagn. Søren arbejder fortsat videre på de manglende betalingstilsagn.

Økonomisk status p.t. er ganske kort, at vi allerede har fået næsten halvdelen af årets samlede indtægter i hus.

Udbud:

Tidshorisont: I efteråret 2018 havde vi den første henvendelse fra Københavns kommune vedr. evt. at sætte Idrætsskolens opgave i udbud. I december 2021 havde vi så besøg fra Borgercenter Handicap, der orienterede om, at de ville sætte Idrætsskolens opgave i udbud. Vores nuværende aftale med Københavns kommune forventes opsagt 31/7 2022, med et års varsel, således med virkning fra 1/8 2023. I foråret 2023 vil udbuddet blive offentliggjort, hvorefter vi skal udarbejde et tilbud på opgaven. Hvis/når vi som forventet vinder udbuddet, vil den nye aftale gælde fra 1/8 2023, og 3-4 år frem.

I løbet af i år vil vi forberede os på tilbuddet, og bl.a. forsøge at indsamle dokumentation på effekten af elevernes ophold på Idrætsskolen – noget som Københavns Universitet jo allerede er i fuld gang med.

Vi vil derudover kontakte bosteder, dagtilbud, sagsbehandlere og tidligere elever, og spørge om virkningen af et ophold på Idrætsskolen – er eleverne blevet mere selvhjulpne på områder som bolig, arbejde og kørsel m.m., og er der klare mål for elevernes ophold på Idrætsskolen. Endvidere arbejde på, hvad vi kan gøre, for at eleverne efter endt ophold fortsætter med at dyrke idræt, samt bliver mere selvhjulpne på ovenstående områder.

Endvidere vil vi kontakte tilbud, der har erfaringer med udbud, som f.eks. Kofoeds Skole, Levuk, skolen på Borgervænget m.fl., og lære af deres erfaringer. Derudover vil vi afholde både tema-personalemøde og pædagogisk dag/weekend for internt at orientere om situationen, og drøfte vores muligheder, så alle ansatte vil blive inddraget i processen.

Scenarier: Selve indholdet af vores tilbud er på nuværende tidspunkt uafklaret, og vil bl.a. afhænge at kravene/vilkårene i udbuddet – hvilken pris og kvalitet ønskes der, udover en lovliggørelse af vores aftale. Så vores tilbud til Københavns kommune kan gå lige fra at vi tilbyder vores nuværende koncept hvad angår indhold, kvalitet, normering og økonomi, til et væsentligt forandret indhold m.h.t. antal ansatte, normering, uddannelse, kørsel, studieture, frokost, markedsføring, åbningstider m.m. Men det essentielle vil for os være at forsøge at dokumentere og beskrive vores nuværende høje kvalitet og elevernes store udbytte af et ophold på Idrætsskolen.

Det er kun aftalen med Københavns kommune, der kommer i udbud, så det påvirker ikke vores relationer til regionskommunerne.

Personaleorientering – uden for referat

Evt. – ingen emner

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 2. maj, med et kort formøde kl. 17.30 i Idrætsskolens café, og selve bestyrelsesmødet begynder så kl. 18.00.

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Årsberetning 2021

Idrætsskolen har nu eksisteret i 27 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 21 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2021 optaget i alt 45 elever (25 fra København og 20 fra region Hovedstaden), hvilket er 4 elever mere fra region Hovedstaden end planlagt i budgettet for 2021. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også som altid nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

Vi har fået 2 nye bestyrelsesmedlemmer til vores bestyrelse, repræsenterende de pårørende: Camilla Draiby og Marianne Schubart. Derudover er der nye elevrepræsentanter fra den nuværende årgang. De øvrige bestyrelsesposter er uforandrede.

Personalemæssigt er vi p.t. 8 faste idrætslærere og en årsvikar, en sekretær/multimediedesigner, en tidligere elev i skånejob, 2-3 frivillige idrætsassistenter og undertegnede som forstander.

Vi har i 2021 selvfølgelig stadig været meget præget af Corona-situationen, og vi har gennemført årets undervisning med stor opmærksomhed på Sundhedsstyrelsens retningslinjer m.h.t. afstand, afspritning, udluftning, små hold, mundbind osv. Årets undervisning er trods Corona-situationen forløbet fint, og i store træk som planlagt.

I 2021 har vi fortsat haft fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, bl.a. i form af en brugerundersøgelse, der bliver udført af Københavns Universitet/Institut for Idræt, der har fået fondsmidler fra Novo Nordisk fonden til undersøgelsen, der i alt forventes at tage ca. 1-2 år.

Pædagogisk har vi bl.a. arbejdet med undervisningens kvalitet og indhold, elevsammensætningen, og vores vision og strategi generelt.

Vi bruger fortsat vores hjemmeside og Facebook meget til information/kommunikation m.m., og vi er også aktive på Instagram, Twitter, You Tube og Linkedin, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen, hvor vi har opdateret alle vore informationer.

Årets resultat er på kr. 442.704 således at egenkapitalen pr. 31/12 2021 andrager kr. 3.568.534.

Vi har haft øgede indtægter, da vi har optaget 4 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden, og vi har modtaget større lønrefusion end forventet, da 2 ansatte er langtidssygemeldte. Vi har haft øgede udgifter til kørsel med eleverne, lønninger og negative renter.

Vores resultat er således et pænt overskud. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens størrelse, og bestyrelsen mener, at det er rimeligt at forsøge at opbygge egenkapitalen svarende til et halvt års drift (ca. 4,5 mill. kr.), for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3-4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale, evt. afskedigelser eller andet uforudset som f.eks. nedlukning på grund af Corona, er en egenkapital svarende til 3-4 måneders drift ikke stor nok.

Forventninger til 2022

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 20 elever fra region Hovedstaden fra august 2022.Vi planlægger således at have i alt ca. 45 elever, og dermed 8 lærere ansat. Derudover planlægger vi evt. at have en årsvikar, for at have en vis fleksibilitet i.f.h.t. elevantallet. Dette vil vi have klarhed over i løbet af april-maj 2022. Årsprisen pr. elev vil være 190.000, -kr. pr. årselev. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2022.

Nogle af vore fremtidige udfordringer vil stadig være førtidspensionsreformen, flere og flere udviklingshæmmede der kommer i ordinære jobs, evt. kommunale besparelser/udbud, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer som f.eks. Corona-situationen. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2022 og årene fremover, og da der er mange tilbud til udviklingshæmmede, er der en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor udvikling af undervisningen, nytænkning og innovation, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.

Bestyrelsesmøde mandag d. 6/12 2021

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 6/12 2021

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Gert Thomsen, Dorte Mørk, Camilla Draiby, Marianne Schubart, Morten Lyhne, Frederik Bille Bergholdt, Cecilie Fellow og Søren Stenkilde

Afbud fra: Kirsten Kortbek og Anders Nielsen

Dagsorden

 1. Orientering fra
 • Elever: Frederik og Cecilie fortalte om de nye salatvarianter til frokost, om bordfodboldturneringen, fællesturen til Skovtårnet – alt sammen noget der er blevet gennemført på elevernes initiativ. Endvidere om at der er god stemning blandt eleverne, de deler sig op i flere lokaler i pausen, med spil/afslapning/hygge. Eleverne har talt om at de ønsker at lidt færre bruger mobiltelefoner i pauserne. Der har været afholdt en hyggelig elevjulefrokost med smørrebrød og bowling. For tiden er eleverne i gang med de 4 aktuelle temafag: kropsteater, Bootcamp, boldbasis og fitness og vandring.

 

 • Lærere: Morten orienterede om det succesfulde tegn-til-tale kursus, der omsider er blevet gennemført efter mange aflysninger pga. Corona, om elevplanssamtalerne, der blev gennemført i november med elever og pårørende, om vores vellykkede pæd. weekend i Helsingør, bl.a. med debat om elevernes udbytte og aktivitetsniveau, og med danse-workshop v. Helle Winther. Der er p.t. ikke noget nyt om overenskomstforhandlingerne mellem Uddannelsesforbundet og Dansk Erhverv, det lader til at trække i langdrag.

 

 • Ledelse: Søren orienterede om markedsføringsindsatsen, hvor vi har sendt 1500 breve ud med 5000 brochurer i, vi har annoncer i alle relevante fagblade, og har udsendt direkte mails om nye brochurer, åbent hus og foredrag, og sat annoncerne på hjemmeside, Facebook, Instagram og Twitter. Mads og jeg har opdateret al information på Tilbudsportalen, og det er efterfølgende blevet godkendt af Københavns kommune. Jeg vurderer på nuværende tidspunkt, at det hverken er relevant eller økonomisk hensigtsmæssigt at vi melder os ind i Dansk Erhverv. Torsdag d. 26/11 får vi besøg fra Borgercenter Handicap. Vi har for nyligt lagt opdateret information om Coronasituationen ud på vores hjemmeside, samt givet elever/bosteder informationen direkte.

 

 • Bestyrelse: Jørn fortalte om kommunalvalget, der bl.a. har ført til en ny borgmester i København på socialområdet, Socialborgmester Karina Vestergård Madsen, Enhedslisten.

 

 1. Økonomisk status p.t.: Vi har haft større indtægter end budgetteret, bl.a. på grund af at vi har optaget 4 elever mere fra region Hovedstaden end oprindeligt planlagt, vi har fået øget lønrefusion pga. læres sygefravær, og vi har modtaget et foreløbigt tilskud fra Socialstyrelsen på 100.000,-kr, der bør holdes ude af det samlede regnskab – vi skal senere i 2022 aflægge separat revisorunderskrevet regnskab for dette tilskud. Vore samlede omkostninger forventes at blive nogenlunde som budgetteret, og derfor forventer vi, at året ender med et overskud, der kan styrke vores egenkapital, hvor vi har et mål om at opnå en egenkapital svarende til et halvt års drift. Vi har haft økonomisk tilsyn, og konklusionen er, at Idrætsskolen fortsat har den fornødne kvalitet og økonomiske bæredygtighed til at have ansvar for borgergruppen.

 

 1. Budgetforslag 2022: Vi baserer budgettet på samme elevantal som i år, nemlig 25 elever fra Københavns kommune, og 20 elever fra region Hovedstaden, i alt 45 elever. Årsprisen bliver sat op til 190.000,-kr. pr. elev fra august 2022. Hvis dette antal elever holder, vil vi kunne være samme antal ansatte som nu. Københavns kommune har vedtaget både tilskuddet fra Socialforvaltningen/Borgercenter Handicap, samt fra Kultur- og Fritidsforvaltningen/Folkeoplysningsudvalget for 2022. Socialstyrelsens tilskud på 100.000,- kr. er ikke en del af budgettet.

 

 1. Personaleorientering – uden for referat.

 

 1. : Dorte orienterede om, at hun udtræder af Idrætsskolens bestyrelse, nok efter næste bestyrelsesmøde, og at hun vil spørge i KIFU, om der er nogen interesserede, der vil repræsentere KIFU i bestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 7/2 2022 kl. 17.30. Bestyrelsen ønsker forinden et lille formøde kl. 17.00, der kan holdes i Idrætsskolens cafe.

 

Glædelig jul og godt nytår til alle !

 

Med venlig hilsen, Søren Stenkilde

Bestyrelsesmøde mandag d. 27/9 2021

Referat fra fælles bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 27/9 2021

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Gert Thomsen, Camilla Draiby, Marianne Schubart, Morten Lyhne, Daniele Berardino, Tina Wallenstrøm, Jeppe Skjerning, Cecilie Clausen, Jette W. Nelson, Mads Henriksen, Tonni Frandsen, Amanda Madsen, Frederik Bille Bergholdt, Cecilie Fellow, Megi Unal, Martin Højland og Søren Stenkilde (forstander/sekretær for bestyrelsen).

Afbud fra: Dorte Mørk

Dagsorden

 1. Præsentationsrunde – alle præsenterede sig, og vi bød velkommen til de 3 nye bestyrelsesmedlemmer: Camilla Draiby, Marianne Schubart og Cecilie Fellow (elevrep.)

 

 1. Information om årsplan, temaperioder, teams, koordinatorer, årsarbejdstid, tema-p-møder og årshjul blev alt sammen gennemgået af Søren til orientering.

 

 

 1. Orientering fra
 • Elever: Fortalte om elevrådsmødet, hvor de bl.a. havde gennemgået vedtægter og trivselsregler. Endvidere har de planlagt en bordfodboldturnering, og har ønsker om et større pauserum, en oplevelsestur for hele skolen, og lidt mere varieret salat til frokost. Eleverne har været på tur til Lavukstock, og på introtur til H.C.Hansen gården i Roskilde. De fortalte også om de 4 idrætstemaer de har p.t.: Fodbold, kroppen i centrum, eventyrsport og maritimt friluftsliv og klatring.
 • Lærere: Fortalte om, at de og eleverne er glade for en normal hverdag igen efter Corona, med et almindeligt skoleår, morgensamling for alle, og uden at skulle tænke så meget på hygiejne osv. Hverdagen efter Corona er også ved at vende tilbage i forbindelse med samarbejde med eksterne partnere, som f.eks. 3 kandidatstuderende, der arbejder på et projekt med livsduelighed og kropsligt lederskab ved hjælp af observation og oplevelsesbeskrivelser. Vi har også genstartet vores samarbejde/brobygning med Københavns Universitet/NEXS, og med Steno Diabetes Center, og vi deltager i den nærmeste tid i en Zoom-konference med Københavns Professionshøjskole. Vi har også genoptaget vore tegn-til-tale kurser.
 • Ledelse: Søren orienterede om et tilskud vi har søgt og får fra Socialstyrelsen, på 100.000,-kr, der via vores elever skal gå til at stimulere oplevelsesindustrien. Formålet med tilskuddet er at skabe gode og positive oplevelser for de borgere, der benytter vores tilbud, og som har været særlig ramt af ensomhed og isolation. Vi beslutter på et senere tidspunkt, hvad vi vil bruge pengene på. Jeg har været i kontakt med Dansk Erhverv, for at undersøge, om vi evt. skulle melde Idrætsskolen ind som arbejdsgiver, i forbindelse med overenskomstforhandlingerne med Uddannelsesforbundet – det kommer op igen på næste bestyrelsesmøde. Socialforvaltningen har i forbindelse med godkendelse af vores regnskab for 2019 bedt om en efterregulering på i alt 54.000,-kr, da vi i 2019 havde et overskud på mere end 5 %. Vi efterregulerer beløbet på årsprisen pr. elev i første halvår 2022, som så bliver nedsat med 1.200 kr./elev. Københavns kommunes budgetforlig for 2022 indeholdt ikke nogen information i relation til Idrætsskolen. Vores markedsføring er startet, med planlægning og produktion af brochurer, plakater, flyers og annoncer.
 • Bestyrelse: Jørn informerede om Captum, der er ved at lave nogle organisationsændringer, og bl.a. flytter hele aktiviteten fra Svanevej til Vordingborggade. Jens Boe fortalte om Parasport Danmark, der har 50 års jubilæum 29/10, hvor også Idrætsskolen er inviteret.

 

 1. Økonomisk status p.t.: M.h.t. indtægter mangler vi kun at modtage 4. rate fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, samt en sidste delbetaling fra Roskilde kommune. Vores samlede indtægter vil være omkring 400.000 kr. højere end budgetteret, da vi har optaget 4 elever mere i 2. halvår 2021 end oprindeligt budgetteret. Vore samlede udgifter forventes at ligge omkring det budgetterede. Vi gjorde introturen gratis for eleverne, da vi ikke tog på en noget dyrere studietur. Vi bruger ikke så meget mere på mundbind og håndsprit. Markedsføringsudgifter forventes at blive som planlagt, men vi har først omkostningerne til det her i 4. kvartal. Vi har købt ny opvaskemaskine og køleskab til vores lille køkken.

 

 1. Debat om bestyrelsens opgaver på baggrund af bestyrelsens viden, erfaring og kompetencer: Vi havde en god, fælles debat om hvor meget bestyrelsen gerne vil orienteres om, hvad bestyrelsen ønsker at inddrages i/ have indflydelse på, og hvad den gerne vil træffe beslutninger om. Endvidere hvilke interesser, viden, erfaring og kompetencer bestyrelsen og lærergruppen evt. ønsker at inddrage/sparre med i arbejdet på Idrætsskolen. Bl.a. orienterede Jens Boe om den forretningsorden for bestyrelser, som Kammeradvokaten har udarbejdet. I debatten blev det gjort klart, at der er forskel på bestyrelsens formelle opgaver, og evt. at stille sig til rådighed m.h.t. rådgivning/kompetencevejledning i forbindelse med undervisning, viden om målgruppen osv.

 

 

 1. Vision 2025: Visionen blev kort vist på powerpoint, hvorefter vi diskuterede om denne vision er for uambitiøs – burde vi have større mål? Hvad mangler der evt. i denne vision, er der noget der skal korrigeres, eller er der yderligere krav fra bestyrelsen eller ønsker fra personalet der kan tilføjes, og er der forslag fra bestyrelse/personale om større, gennemgribende ændringer/forandringer på Idrætsskolen? Vi var i debatten inde på emner som elevernes fysiske/idrætsmæssige udvikling, når de går flere år på Idrætsskolen, på udfordringerne i at få eleverne til at fortsætte deres idrætsliv efter ophør på Idrætsskolen, og på tankerne om at vi kunne være konsulenter for bosteder/dagtilbud m.m.

 

 1. Personaleorientering – uden for referat

 

 

 1.  Evt. – ingen emner

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 6/12 kl. 17.30

 

Med venlig hilsen, Søren Stenkilde