Bestyrelsesmøde mandag d. 11/5 2020

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 11/5 2020

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Dorte Mørk, Kirsten Kortbek, Morten Lyhne og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jytte Salbæk og Anders Nielsen

Corona-situationen i.f.m. Idrætsskolen: Vi har besluttet på baggrund af regeringens udmeldinger i sidste uge, samt efter koordineret accept og godkendelse af planerne fra både Socialdirektøren i Københavns kommune, Borgercenter Handicap samt lederen af Grøndal Multi Center gradvis at genåbne Idrætsskolen således:

 • Genåbning – vi besluttede at genåbne Idrætsskolen fra mandag 18. maj, for alle der ikke bor på bosteder, dvs. hjemmeboende hos forældre, samt dem der bor i egen lejlighed. Kun med udendørs idræt, ingen kontaktsport, og i små grupper med 1 lærer og 5 elever. I realiteten bliver grupperne jo noget mindre, da ikke alle elever kan begynde – mange bor i bofællesskaber, hvor der fortsat er besøgsforbud, og de må ikke komme. Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og genåbningen vil sundhedsmæssigt komme til at ske fuldt forsvarligt med udgangspunkt i den oversigt vi har lagt på Idrætsskolens hjemmeside.
 • Fra mandag d. 8 juni: Yderligere genåbning, hvor indendørs idræt bliver tilladt, hvilket betyder, at GMC nok åbner mere ”officielt” op, men hvor meget ved vi ikke p.t. Fra denne dato kunne vi håbe på, at også elever fra bosteder kan/må møde op, men det er jo egentlig ikke op til os at beslutte – vi kan sige de er velkomne, hvis de må komme for deres kommune.
 • Elevoptagelse 2020-21: Vi har nu afsluttet elevoptagelsen til næste skoleår, og har optaget 25 elever fra Københavns kommune, og 22 elever – alle med betalingstilsagn – fra Region Hovedstaden, så vi optager i alt 47 elever, samme antal som vi har nu. Heraf er 26 elever på kørsel, og kønsfordelingen er 25 kvinder og 22 mænd.
 • Årskalender 2020-21 blev vedtaget incl. 4 bestyrelsesmøder på følgende mandage kl. 17.30: 21. september, 23. november, 8. februar og 3.maj.
 • Økonomisk status p.t.: Økonomien ser fin ud, vi har modtaget alle indtægter for det første halve år, og udgiftsmæssigt ligger vi lidt under det budgetterede, da vi har haft lukket i 2 måneder, og bl.a. ikke haft udgifter til frokost og kørsel i den periode. Det sidste halve år af 2020 vil vi desuden have noget højere indtægter end budgetteret, da vi har optaget 7 elever mere end forventet fra Region Hovedstaden. I den forbindelse forlænger vi ansættelsen af vores årsvikar med et skoleår mere.
 • Idrætsskolens navn – efter bindestregen: Bl.a. inspireret af og foranlediget af LEV’s repræsentantskabsmøde, hvor de har ændret deres officielle betegnelse for vores målgruppe, besluttede vi at ændre navn til: Idrætsskolen – for voksne med udviklingshandicap. Det er vigtigt at bemærke tankestregen, således at vores navn er Idrætsskolen, og med et ”appendix” efter tankestregen, der beskriver vores målgruppe.
 • Orientering fra:
  • Lærere: Morten fortalte om lærernes klubmøde, hvor de bl.a. havde drøftet den kommende genåbning, m.h.t. sundhedsmæssige overvejelser, smitterisiko, hygiejne, toiletforhold m.m. Endvidere orienterede Morten om lærernes indsats på Facebook i lukkeperioden, samt om den nyligt færdiggjorte APV.
  • Ledelse: Søren orienterede om arbejdet med den nye hjemmeside, der netop er blevet offentliggjort,  og indsatsen på Facebook, hvor vi begge steder har arbejdet ihærdigt i lukkeperioden.
  • Bestyrelse: Jørn orienterede om generalforsamlingen i LEV København, hvor der bl.a. er kommet nye bestyrelsesmedlemmer. Ellers ingen informationer.
 • Evt. Ingen emner

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Bestyrelsesmøde mandag d. 3/2 2020

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 3/2 2020

Tilstede: Jørn Jensen, Dorte Mørk, Anders Nielsen, Kirsten Kortbek, Morten Lyhne, Jon Kramer Laursen, Siri Vikeså og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk og Svend Dørffer

 

Dagsorden

 1. Årsregnskab 2019 blev gennemgået, og efterfølgende godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Vi har haft større indtægter end budgetteret, da vi har optaget flere elever fra Region Hovedstaden, og da vi har modtaget 2 legater. Vi har ansat en årsvikar, samt efterfølgende købt nogle flere idrætsrekvisitter og brugt lidt mere end budgetteret på vores 25 års jubilæum. Årets overskud hensættes til indbetaling af indefrosne feriepenge ultimo 2020. Årsregnskabet fremsendes efterfølgende til Københavns kommune.

 

 1. Orientering fra:
 • Elever: Jon og Siri fortalte om fællesugen med musik og gæstelærere, om de forskellige temaforløb de har haft på det seneste, bl.a. somamove og svømning, vinterliv, funktionel træning og Bootcamp. Endvidere fortalte de om elevrådsmødet, hvor de talte om bordfodboldturnering, en evt. kommende elevfest, frokosten hvor de godt kunne tænke sig lidt mere variation, bla. fiskeretter, samt om elevrummet som de gerne vil have mobilfrit.
 • Lærere: Morten orienterede om, at det går rigtig godt på skolen. Det virker til at eleverne trives. Vi har været på pædagogisk weekend, hvor vi bla. arbejdede med udviklende pædagogisk arbejde, med fokus på kommunikationen til og med eleverne – herunder optagelsessamtaler og indkaldelse til optagelse. Vi havde også fokus på sammenbringende aktiviteter i forhold til personalegruppen. APV 2020: Første udkast er sendt til Søren, og med elektronisk besvarelse i medio februar. Til marts har vi en kortlægning af arbejdsmiljøforholdene. Søren og jeg skal vurdere og analysere de problemer som bliver opdaget. Efterfølgende laver vi en handlingsplan og præsenterer den for det øvrige personale. 4 lærere har været på kursus på KU – center for holdspil -det var meget lærerigt – Vi gør allerede mange af de ting, som de arbejder med at få dokumenteret på Center for holdspil og sundhed – Idræt i fællesskaber – holdspil er ikke kun boldspil. Derudover har nogle af lærerne været på et par andre kurser.
 • Ledelse: Søren fortalte om informationsaftenen, hvor der ikke kom så mange, mens der til gengæld kom rigtig mange dagen efter til åbent hus, ca. 50 gæster. Vi planlægger efter elevoptagelsen er overstået, at udarbejde en ny hjemmeside.
 • Bestyrelse: Nævnte Handicapprisen, som vi modtog dagen efter sidste bestyrelsesmøde.

 

 1. Elevansøgninger:d. har vi modtaget i alt 52 ansøgninger, der fordeler sig med 37 fra Københavns kommune, og 15 fra region Hovedstaden. Det er samlet set det næsthøjeste antal ansøgere vi har haft på nuværende sammenlignelige tidspunkt primo februar.
 2. Økonomisk status d.d. – vi har fået bekræftet vores tilskud fra Københavns kommune, både fra Socialforvaltningen og fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, og vi har allerede modtaget de respektive tilskud for den aktuelle periode (halvår og kvartalsvis). Endvidere har vi modtaget betalinger fra region Hovedstaden i.h.t. vores opkrævninger, så ca. halvdelen af årets indtægter er p.t. modtaget.
 3. Budget 2020 er baseret på følgende forudsætninger: 25 elever fra København hele året, 22 elever fra region Hovedstaden første halvår, 15 elever andet halvår. Årspris 180.000,-/185.000,- som er beregnet i.h.t. bekendtgørelse om beregning af takster og betaling efter serviceloven. Både Københavns kommune og region Hovedstaden betaler samme pris pr. elev. Personalemæssigt er budgettet baseret på 8 lærere, en sekretær på fuld tid, 1 assistent og en forstander. Vi skal op på min. 18 regionselever i alt, for økonomisk at have en årsvikar et skoleår. En årsvikar kræver generelt 3 elever – antal årsvikarer afklares hvert år efter 1. april. Studietur: egenbetaling 1500 kr./pers. Deltagerbetaling 4000 kr/elev/år.
 1. Vision 2025 blev vist og gennemgået, og bestyrelsens synspunkter vil blive indarbejdet i den. Visionen er indtil videre udelukkende til internt brug i personalegruppen og i bestyrelsen.
 2. – ingen emner

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 11/5 kl. 17.30

 

Med venlig hilsen,

 

Søren Stenkilde

Årsberetning 2019

Årsberetning 2019

Idrætsskolen for udviklingshæmmede har nu eksisteret i 25 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 19 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende, og er nu nyrenoverede.

Skolen har i 2019 optaget i alt 48 elever (25 fra København og 23 fra region Hovedstaden), hvilket er 5-8 elever mere fra region Hovedstaden end planlagt i budgettet for 2019. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også som altid nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

I bestyrelsen er der en ny elevrepræsentant fra den nuværende årgang. Derudover har lærerne valgt ny tillidsmand, som også er medlem af bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesposter er uforandrede.

Personalemæssigt er vi p.t. 8 faste idrætslærere og en årsvikar, en nyansat sekretær/multimediedesigner, en tidligere elev i skånejob, og undertegnede som forstander.

Vi har i 2019 bl.a. stået for Idrætsdagen, hvor vi fejrede 25 års jubilæum, deltaget i Strandparkløbet, arrangeret Royal Run, været på studietur til Idrætshøjskolen i Sønderborg, haft flere praktikanter, studerende og gæstelærere på besøg, holdt gl. elevfest, elevplanssamtaler, pædagogiske dage, procesdage og meget mere. Årets undervisning er forløbet fint, og som planlagt.

I 2019, hvor vi i foråret havde 25 års jubilæum, satte vi i løbet af året fortsat fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, bl.a. i form af en brugerundersøgelse, der bliver udført af Københavns Universitet/Institut for Idræt, der har fået fondsmidler fra Novo Nordisk fonden til undersøgelsen, der i alt forventes at tage ca. 1-2 år. Derudover har vi i forbindelse med vores mission, vision og strategi arbejdet videre med Idrætsskolens udadvendte virksomhed samt udviklet nye tilbud til eleverne, bl.a. i form af E-sport som et nyt tema.

Pædagogisk har vi bl.a. fortsat arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed, bl.a. med henblik på brobygning og samarbejde med andre relevante interessenter, undervisningens kvalitet, og vores vision og strategi generelt. Vi har desuden haft tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden, samt økonomisk tilsyn, begge med en fin tilbagemelding, der kan læses på vores hjemmeside.

Vi bruger fortsat vores hjemmeside og Facebook meget til information/kommunikation m.m., og vi er nu også aktive på Instagram, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen.

Årets resultat er på kr 635.975,- således at egenkapitalen pr. 31/12 2019 andrager kr. 2.907.752,-

Vores resultat er således et pænt overskud, som vi forventer at hensætte til indbetaling af indefrosne feriepenge ultimo 2020. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3-4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 3-4 måneders drift ikke stor.

Forventninger til 2020

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 15-18 elever fra region Hovedstaden fra august 2020.Vi planlægger således at have i alt ca. 40-43 elever, og dermed 8 lærere ansat. Derudover planlægger vi evt. at have en årsvikar, for at have en vis fleksibilitet i.f.h.t. elevantallet. Dette vil vi have klarhed over i løbet af april-maj 2020. Årsprisen pr. elev bliver fra august 2020 sat lidt op, til 185.000,-kr. pr årselev. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2020.

Nogle af vore fremtidige udfordringer vil stadig være førtidspensionsreformen, flere udviklingshæmmede der kommer i ordinære jobs, evt. kommunale besparelser, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2020 og årene fremover, og da der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, er der en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor udvikling af undervisningen, nytænkning og innovation, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.

Bestyrelsesmøde mandag d. 2/12 2019

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag 2/12 2019

 

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Morten Lyhne, Jon Kramer Laursen, Siri Vikeså og Søren Stenkilde

Afbud fra: Dorte Mørk

 

Dagsorden

 

 1. Orientering fra:
 • Elever: Jon og Siri fortalte om sidste periode med E-sport (vores nye fag), samt kropsteater, svømning og floorball. Nuværende periode er derudover bl.a. slagbold og volleyball. Eleverne fortalte også om den nyligt afholdte elevfest for tidligere elever, samt om elevrådsmødet, hvor der var ønsker om nye brætspil, at man skal huske at lægge mobilen i værdiposen, huske det gode skoleliv – og evt. holde en elevfest for de nuværende elever.
 • Lærere: Morten præsenterede sig som ny TR/AMR, og fortalte om elevplansmøderne, hvor lærerne havde rigtig gode samtaler med eleverne og deres bagland. Lise og Mads har været til Bridging konference med stort udbytte, og derudover planlægger vi kurser i medborgerskabsfortælling/dialog samt 3 kurser i tegn-til-tale i foråret.
 • Ledelse: Søren orienterede om markedsføringsindsatsen p.t., med øget fokus på bl.a. Instagram og Facebook, udover alle vore sædvanlige markedsføringsaktiviteter som udsendelse af brochurer, annoncer i diverse blade, stort banner, foredrag, åbent hus m.m. Vi har allerede modtaget 20-25 ansøgninger. Vi tager på pædagogisk weekend i januar, og planlægger at afholde MUS-samtaler i løbet af foråret. Vi drøftede det fælles bestyrelsesmøde, og blev enige om, at det er op til os i personalegruppen, om vi fortsat vil samle alle til dette møde. Bestyrelsen ser positivt på det fælles bestyrelsesmøde. Vi venter stadig på, at Københavns kommune godkender vore opdaterede informationer på Tilbudsportalen. Vi har fornyet vore forsikringer med Willis (bestyrelsesansvar, cyberkriminalitet, rejseforsikring, erhvervsansvar samt all-risk erhvervsforsikring).
 • Bestyrelse: Orienterede om de tidligere planlagte besparelser i forbindelse med de nye kvalitetsstandarder, som nu er taget af bordet.

 

 1. Økonomisk status p.t.: Vi forventer et pænt overskud i år, da vi har optaget 7 elever mere fra Region Hovedstaden end oprindeligt budgetteret. Overskuddet fra 2019 forventes hensat til indbetaling af indefrosne feriepenge ultimo 2020. Endvidere har vi fået tilskud fra 2 fonde i 2019, som tilskud til vores 25 års jubilæumsarrangement samt diverse idrætsrekvisitter. Vi har modtaget en fin tilbagemelding fra Borgercenter Handicap på økonomisk tilsyn, hvor de skriver, at vi fortsat har den økonomiske bæredygtighed til at levere tilbud efter servicelovens bestemmelser.

 

 1. Budget 2020 blev gennemgået og godkendt. Budgettet er baseret på 25 elever fra Københavns kommune, og 22 elever fra Region Hovedstaden i første halvår, og 16 elever i andet halvår. Budgetrammen fra Socialforvaltningen er allerede bekræftet. Tilskuddet fra Folkeoplysningssekretariatet vil først blive bekræftet efter Folkeoplysningsudvalgsmødet 16. december. Fra 2020 skal vi betale negative renter på 0,75 % af vores indestående i Danske Bank.

 

 1. Evt.: Vi orienterede om, at Idrætsskolen på FN’s handicapdag 3/12 2019 modtager Handicapprisen 2019 fra Københavns Handicapråd. Endvidere orienterede Morten om vore udfordringer med en konkret elev, der gør nogle af de øvrige elever utrygge. Vi følger udviklingen tæt, og tager sagen op igen inden jul.

 

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 3. februar 2020 kl. 17.30

 

Med venlig hilsen,

 

Søren Stenkilde

Bestyrelsesmøde mandag d. 30/9 2019

Referat fra fælles bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 30/9 2019

Tilstede: Jørn Jensen, Dorte Mørk, Daniele Berardino, Tina Wallenstrøm, Jeppe Skjerning, Cecilie Clausen, Jette W. Nelson, Lise Nielsen, Mads Henriksen, Tonni Frandsen, Morten Lyhne, Mariya Toftegaard, Siri Vikeså, Jon Kramer Laursen, Lillian Svendsen, Martin Højland Nielsen og Søren Stenkilde.

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Kirsten Kortbek og Anders Nielsen

Dagsorden

 

Kort præsentationsrunde – de nye (Mariya og Cecilie) præsenterede sig.

 1. Orientering om årsplan, temaperioder, koordinatorer, årsarbejdstid og årshjul/v. Søren. Dette skoleårs bestyrelsesmøder er: mandage d. 2/12, 3/2 og 11/5, alle dage kl. 17.30. Skoleåret er forlænget med en uge, så det slutter 26/6, og dermed følger skoleferierne. Da vi har flere elever og lærere, er det muligt for os at have 4 temaer i de fleste perioder. Som nye temafag er bl.a. E-sport og fridykning. I forbindelse med de fleste af vores aktiviteter er der 2 koordinatorer, der står for planlægningen af det pågældende arrangement. Årsarbejdstiden og årshjulet blev kort gennemgået, årshjulet er en oversigt over årets større, tilbagevendende opgaver. Alle planerne/oversigterne er gode, brugbare redskaber til at planlægge årets arbejde.

 

 1. Orientering fra:
 • Elever: Fortalte om de aktuelle temaforløb (grundforløb, dans, triatlon, boldbasis og skovfitness) samt Strandparkløbet, studieturen til Sønderborg med udflugt til Dybbøl Banke og valget til elevrådet.
 • Lærere: Tonni stopper som TR, og pr. 1/10 er Morten ny TR. Vi har haft pædagogiske dage, hvor vi bl.a. drøftede nogle emner fra tilsynsrapporten som elevmedbestemmelse/-indflydelse samt elevernes overgang fra Idrætsskolen til anden beskæftigelse – om vi i den forbindelse kunne blive bedre til at videregive vores viden/erfaringer om den enkelte elev. Arbejdet med elevplaner blev drøftet, bl.a. hvordan vi bedst beskriver elevernes fortsatte positive udviklingsmuligheder, også efter endt ophold på Idrætsskolen. Tina berettede om et vellykket kursus i naturterapi, omhandlende naturens gavnlige betydning for bl.a. udviklingshæmmede.
 • Ledelse: Orienterede om det yderst positive tilsyn vi havde i juni måned (Rapporten kan læses her på hjemmesiden), om Tilbudsportalen, der har skiftet platform/system, således at vi har skullet indberette næsten alle oplysninger igen – og vi afventer nu Københavns kommunes godkendelse af indberetningen. Vi får i oktober nyt tlf. system, da det gamle omstillingsanlæg er forældet. Der er kommet en ny ferielov, hvor man kort sagt overgår fra at optjene ferie i et kalenderår, til at optjene samtidighedsferie. I den forbindelse skal Idrætsskolen efter indefrysningsperioden i slutningen af 2020 indbetale de indefrosne feriepenge til en ny feriefond. Uddannelsesforbundet har indgået ny overenskomst, og efterfølgende har vi forhandlet en lokalaftale på plads, indeholdende vores lønpolitik, diverse tillæg, arbejdsopgaver/tid, videreuddannelse og seniorpolitik.
 • Bestyrelse: Fortalte om hvad vi kunne gøre for at søge Københavns kommunes handicappris, og evt. også få andre til at indstille os til prisen. Jørn og Søren koordinerer det.

 

 1. Økonomisk status p.t./v. Søren: Da vi har optaget flere elever end forventet, har vi større indtægter end budgetteret. Disse øgede indtægter går bl.a til øgede lønomkostninger i.f.m. ansættelsen af en ekstra lærer, til noget større omkostninger i forbindelse med Idrætsskolens 25 års jubilæum samt til lidt øgede udgifter til studietur og kørsel. Regnskabsåret vil ende med et overskud, som vi forventer at hensætte til indbetaling af indefrosne feriepenge i 2020.

 

 1. Oplæg og debatemner
 • Kvalitetsstandarder – status samt evt. konsekvenser for IFU/v. Jørn og Søren: Københavns kommunes vedtagne kvalitetsstandarder drøftes nu i Socialudvalget, om de evt. helt eller delvist skal tilbagerulles. Den endelige beslutning om dette vil blive truffet i forbindelse med Københavns kommunes budgetforhandlinger, der forventes afsluttet primo november. Vi afventer udfaldet af dette, før vi træffer evt. beslutninger i forhold til Idrætsskolen.
 • Vision 2025/v. Søren: Blev gennemgået som et oplæg til debat, og vil efterfølgende blive justeret og viderebearbejdet på baggrund af bestyrelsens og personalets synspunkter.
 • Nuværende årgang elever og undervisning/v. Jette og Danielle: Vores nuværende årgang elever er det højeste antal  vi har haft, 48 elever, hvilket er næsten dobbelt så mange, som da Idrætsskolen startede i 1994. Vi oplever en elevgruppe, der er på et højt fagligt niveau, og som er meget motiverede og engagerede. Det er en fordel når vi har så mange elever, at vi er 9 lærere, og kan opdele eleverne i 4 undervisningshold. Naturligvis kan vi i det daglige mærke, at vi har så mange elever, f.eks. i forbindelse med studieturen, omklædning/bad, morgensamling og frokost. Elevgruppen er som altid meget forskelligartet m.h.t. elevernes funktionsniveau, diagnoser m.m.
 • Samarbejdspartnere og brobygning/v. Mads: På Idrætsskolens hjemmeside har vi udarbejdet en oversigt over alle de samarbejdspartnere vi har. Vi mener, det er meget vigtigt at samarbejde/brobygge med diverse institutioner m.m., således at vi kan vidensdele, udveksle elever, højne kvaliteten af undervisningen, optage praktikanter, deltage i den idræts- og handicappolitiske udvikling, og i det hele tage være med til at sætte Idrætsskolen på kortet i en verden præget af deling, fællesskab, partnerskaber og samarbejde.
 • KU-projektet status/v. Lise: Københavns Universitets undersøgelse støttet af Novo Nordisk fonden går planmæssigt fremad. Projektet omhandler bevægelse, samvær og livsduelighed for unge udviklingshæmmede Det overordnede formål med projektet er at undersøge om ét års ophold på et dagtilbud for psykisk udviklingshæmmede, med fokus på meningsfuld deltagelse i bevægelse og på socialt samvær, skaber en positiv udvikling og øget livsduelighed for tilbuddets brugere. Status på undersøgelsen er p.t. følgende:

Kvalitativ/humanistisk-pædagogisk: observationer i udvalgte fag, interviews

Kvantitativ/fysiologisk: fysiske test og måling af ”færdigheds-fremgang” i udvalgte fag

Godkendelse i videnskabsetisk komité og indsamling af samtykkeerklæring

3 ugers grundforløb med daglig testning på Institut for Idræt

Færdighedstest på IFU

Interviews med elever og pårørende – i gang

Observationer i dans og interviews – artikel på vej

Observationer i fodbold – netop startet

Midtvejstest på Institut for Idræt (december)

Observation i Kropsteater

Evt. observation i klatring, kampkunst, basket og vandring

Afsluttende test på Institut for Idræt, fysiske test på IFU samt sidste interviewrunde, herunder også undervisere.

 • E-sport/v. Jeppe og Morten: Som et nyt fag/tema har vi indført E-sport. Idrætsskolen tilbyder E-sport, hvor fysisk aktivitet og gaming kombineres. Her er fokus på at dyrke e-sport, hvor gaming-delen tager udgangspunkt i kendte spil som FIFA, CS:GO og Gran Turismo, mens den fysiske del vil være forskellige ”brain-breaks” som speedstacking, boldburene eller anden fysisk aktivitet. Vi træner basale skills og dygtiggørelse i de enkelte spil. Herudover har vi også fokus på sunde vaner og fællesskab. I løbet af en uge fylder fysisk aktivitet mere end gaming.
 • Hjemmeside/FB/Instagram/v. Mariya: I løbet af dette skoleår vil vi arbejde på at få en helt ny hjemmeside, der sandsynligvis vil kunne offentliggøres til foråret. På Facebook er der blevet ryddet op i de måder, vores side og gruppe var organiseret på. Endvidere er der kommet nyt og smartere coverbillede, der måske senere vil blive erstattet af en lille video. Vi har for første gang taget Instagram i brug på en bevidst og velovervejet måde, således at vi nu jævnligt også bruger Instagram til flotte billeder, videoklip og stories. Flere og flere af vores elever bruger ofte Instagram.

 

 1. Evt. Ingen emner – men tak for et godt møde, og en altid spændende udvikling på Idrætsskolen !

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 2. december kl. 17.30

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Bestyrelsesmøde mandag d. 20/5 2019

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 20/5 2019

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Dorte Mørk, Kirsten Kortbek, Tonni Frandsen, Jon Kramer Laursen og Søren Stenkilde

Afbud fra: Anders Nielsen

Dagsorden

 1. Orientering fra
  1. Elever: Velkommen til Jon, der er ny elevrepræsentant i bestyrelsen. Jon fortalte om de 3 temaforløb adventure, kropsteater og volleyball, samt om KIFU-dagen, Lavukstock og nye elevers dag.
  2. Lærere: Tonni orienterede kort om nogle af de mange aktiviteter, vi har haft travlt med den seneste tid, som f.eks. optagelsesprocessen af nye elever, diverse besøg her, jubilæumsarrangementet m.m.
  3. Ledelse: Søren orienterede om vores 3 pædagogiske eftermiddage, hvor vi drøftede 3 forskellige emner; nemlig vision og strategi, 25 års jubilæum samt undervisningens kvalitet. Vi afholdt et meget vellykket jubilæumsarrangement, med ca. 500 gæster, på vores Facebook kan ses billeder fra dagen. Vi har udarbejdet en liste over vore samarbejdspartnere, som ligger på vores hjemmeside, det er højt prioriteret for os at have gode samarbejdspartnere, og vi vil løbende udvide vores ”brobygning” med andre relevante samarbejdspartnere. Vi får tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden tirsdag d. 4/6 2019.
  4. Bestyrelse: Jørn koordinerer en ansøgning vedr. Kbh kommunes handicappris, Søren sender et udkast til Jørn. Jytte orienterede om de nye kvalitetsstandarder i Københavns kommune, der er et spareforslag om at de mest velfungerende elever måske ikke længere får ret til et aktivitets- og samværstilbud under § 104, og at de øvrige elevgrupper måske kun vil blive tilbudt 3-4 dage om ugen på et dagtilbud. Endvidere må hver borger kun tilbydes 1 tilbud, og max. 10 km. fra bostedet.
 1. Elevoptagelse 2019-20:

Vi havde 76 ansøgere i alt, 48 fra København og 28 fra Region Hovedstaden. I alt 46 ønsker kørsel.

Vi har optaget 25 fra København, og 22 fra Region Hovedstaden, i alt 47 elever. De fordeler sig med 24 mandlige og 23 kvindelige elever. 25 af de optagne elever er helt nye elever, der aldrig har gået på Idrætsskolen. 25 elever er på kørsel.

Vi har fået betalingstilsagn og optaget elever fra følgende kommuner i region Hovedstaden:

Hvidovre x 4

Gentofte x 3

Gladsaxe x 3

Fredensborg x 2

Ishøj x 2

Glostrup x 2

Lyngby x 2

Albertslund

Hillerød

Roskilde

Frederikssund

Vi har kun budgetteret med 15 regionselever, og da vi optager 22, er det således 7 mere end budgetteret.

Vi ansætter bl.a. en ny årsvikar i den forbindelse.

 

 1. Årskalender 2019-20 blev uddelt. Næste skoleårs bestyrelsesmøder er mandag d. 30/9, mandag d. 2/12, mandag d. 3/2 2020 samt mandag d. 11/5. Alle dage kl. 17.30.
 2. Økonomisk status p.t.: Vi har fået støtte fra Nordea-fondens lokalpulje på 50.000,-kr. til vores jubilæumsarrangement, hvilket også svarer til vore omkostninger i den forbindelse. Vi har i alt modtaget halvdelen af årets indtægter p.t., og bl.a. på grund af flere optagne elever fra region Hovedstaden forventer vi ikke underskud i dette kalenderår.
 3. Overenskomst, løn, lokalaftale, seniorordning, APV – orientering v/Tonni, der fortalte at Uddannelsesforbundet og arbejdsgiversiden endnu ikke er blevet enige om en overenskomst, hvorfor sagen er overgået til en voldgiftssag. Vi kan derfor endnu ikke regulere lønningerne korrekt fra 1. april 2018. Lokalaftalens tekstgrundlag er skrevet, der mangler blot de endelige beløb, som vi ikke kan sætte ind, før overenskomsten er forhandlet på plads. Seniorordningen bliver en del af lokalaftalen. APV forventes færdiggjort i indeværende år.
 4. Personaleorientering/nyansættelser: Vi har ansat en ny sekretær/multimediedesigner pr. 1/8 2019, og vi er endvidere i en ansættelsesproces m.h.t. at ansætte en ny, ekstra årsvikar pga. det øgede elevantal næste skoleår.
 5. – ingen emner

 

Næste bestyrelsesmøde er fælles bestyrelsesmøde incl. personalegruppen mandag d. 30/9 kl. 17.30.

 

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde