+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

Årsberetning 2023

Idrætsskolen har nu eksisteret i 29 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 23 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2023 optaget i alt 51 elever (25 fra København og 26 fra region Hovedstaden) som budgetteret. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også som altid nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

Bestyrelsesposterne er uforandrede, dog er der kommet en ny elevrepræsentant udover en fra sidste år, der fortsætter i bestyrelsen.

Personalemæssigt er vi p.t. 9 fastansatte idrætslærere, en fastansat køkkenassistent, 3 frivillige idrætsassistenter og undertegnede som forstander. Derudover har vi i perioder hvor der er behov for det, en multimediedesigner i løntilskud. En lærer er på barselsorlov, så vi har en barselsvikar i stedet.

I 2023 har vi fortsat haft fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud.

Pædagogisk har vi bl.a. arbejdet med undervisningens kvalitet og indhold, elevplaner, udbud og sparekatalog, samt tillid og trivsel. Årets undervisning er forløbet fint, og i store træk som planlagt.

Vi bruger fortsat vores hjemmeside og Facebook meget til information/kommunikation m.m., og vi er også aktive på Instagram, Twitter, You Tube og Linkedin, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen, hvor vi har opdateret alle vore informationer.

Årets resultat er på kr.1.186.122,- således at egenkapitalen pr. 31/12 2023 andrager kr. 5.181.177,-

Vi har haft lidt øgede indtægter i form af lønrefusion og renteindtægter, og vi har brugt mindre på kørsel end budgetteret. Vi har haft øgede udgifter til idrætsrekvisitter, tøjindkøb, inventar, personaleomkostninger, personaleuddannelse, gæstelærere samt nye bærbare PC’ere til lærerne.

Vores resultat er således et overskud på kr. 1.186.122,-. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens størrelse, og bestyrelsen mener, at det er rimeligt at forsøge at opbygge egenkapitalen svarende til et halvt års drift (ca. 5 mill. kr.), for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale, evt. afskedigelser eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 4 måneders drift ikke stor nok. Dette har årets økonomiske tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden bakket os helt op i.

Forventninger til 2024

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage min. 20 elever fra region Hovedstaden fra august 2024.Vi planlægger således at have i alt ca. 45 elever, og dermed 7-9 lærere ansat. Dette vil vi have endelig klarhed over i løbet af marts-april 2024. Årsprisen pr. elev vil uforandret være 200.000, -kr. pr. årselev hele året. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2024.

I 2024 forventer vi også, at Københavns Kommune genoptager deres udbud, som vi selvfølgelig vil byde ind på. En forudsætning for budgettet 2024 er derfor, at vi vinder udbuddet. Først efter en evt. afklaring af udbudssituationen vil vi have fuldt overblik over vores økonomi for 2024. Vi mister desuden vores tilskud fra FOS fra sommeren 2024.

Nogle af vore fremtidige udfordringer vil stadig være førtidspensionsreformen, der betyder at færre udviklingshæmmede får tilkendt førtidspension, flere og flere udviklingshæmmede der kommer i ordinære jobs, evt. kommunale besparelser/udbud, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2024 og årene fremover, og da der er mange tilbud til udviklingshæmmede, er der en stor konkurrencesituation på vores område, hvorfor udvikling af undervisningen, nytænkning og innovation, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 5/2 2024

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Gert Thomsen, Anders Nielsen, Camilla Draiby, Jeppe Skjerning, Frederik Bille Bergholdt, Andreas Reimuth og Søren Stenkilde

Afbud fra: Laura Staun Valentiner og Dorte Mørk

17.30-18.00 formøde i cafeen

Dagsorden

 1. Orientering fra
 • Elever: Frederik og Andreas fortalte følgende på baggrund af elevrådsmødet: Alle snakker pænt til hinanden og personalegruppen. Frokosten er perfekt, fint med sandwich. Vi er gode til at få besøg af praktikanter. Venlig opfordring til ikke at medbringe sukkerdrikke, slik o.l, ønske om ekstra frugt. Kommende brandøvelse? (GMC), opmærksomhed på oprydning på bænke i omklædningsrum, nej tak til høj musik på mobiler. Siden sidst: Kropsteaterforestilling i januar, fællestur til Skovtårnet op til jul, fællesuge med Kong Vinter tema, curling, skøjteløb, bobslæde, kunstskøjteløb, fællestur til Jægersborg Hegn, ski og kælke i Degnemosen. Nu: Floorball, Vinterliv, Funktionel træning og Kamp og Leg.
 • Lærere: Jeppe orienterede om lærergruppen: Løber hurtigere end normalt, gør det godt trods de økonomiske trusler og højt fravær, støtte-kontakter for Mads’ Team Vest er uddelt på resten af lærerkollegiet. Dygtige vikarer – skaber tryghed og stabilitet. Ser frem til at arbejde videre med trivsel og kommunikation
 • Ledelse: Søren orienterede om besøgende på Info-aften og åbent hus, samt at Mads/souschef som ”back-up” for Søren i tilfælde af sygdom/fravær kan logge ind i Economics bogføring, hjemmesiden, Dataløn, Virk.dk, E-boks erhverv, Tilbudsportalen samt Danske Bank. Desuden er jeg nu igen begyndt at oprette aftaleindskud i Danske Bank efter de negative renters tid er forbi.
 • Bestyrelse: Jørn var med til møder med både Kultur- og Fritidsforvaltningen samt BCH, informerer om det under pkt. 3.

 

 1. Årsregnskab 2023 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Årets resultat er på kr.1.186.122,- således at egenkapitalen pr. 31/12 2023 andrager kr. 5.181.177,- Vi har haft lidt øgede indtægter i form af lønrefusion og renteindtægter, og vi har brugt mindre på kørsel end budgetteret. Vi har haft øgede udgifter til idrætsrekvisitter, tøjindkøb, inventar, personaleomkostninger, personaleuddannelse, gæstelærere samt nye bærbare PC’ere til lærerne. Vores resultat er således et pænt overskud. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens størrelse, og bestyrelsen mener, at det har været fornuftigt at opbygge egenkapitalen svarende til et halvt års drift (ca. 5 mill. kr.), for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, og dette økonomiske mål er således nået nu. Så i tilfælde af evt. mistede tilskud, huslejestigning, betaling for brug af idrætsfaciliteter i GMC, forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale, evt. afskedigelser eller andre uforudsete omkostninger, er det vigtigt med en egenkapital svarende til ca. 6 måneders drift. Dette har årets økonomiske tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden bakket os helt op i.

 

 1. Økonomisk situation 2024:
 • Tilskud fra FOS/BCH samt udbud: Jørn og Søren har været til møder med Kultur- og Fritidsforvaltningen samt BCH. Status efter møderne i.h.t. mail fra Mads Kamp Hansen/KFF er p.t. følgende: KFF har sammen med SOF og Københavns Ejendomme kigget på sagen igen, og på baggrund af den gamle kontrakt justeret vilkårene, så KFF kommer til at opsige tilskudsaftalen fra FOS formelt, og vi mister således vores årlige tilskud på lidt over 800.000,- kr, og vi skal betale for brugen af idrætsfaciliteterne i GMC pr. 1. marts 2025. Nedenfor fremgår hvem der gør hvad herfra: KFF opsiger tilskudsaftalen med 12 måneders varsel i løbet af februar måned 2024. Det betyder at tilskuddet ophører pr. 1. marts 2025. KFF orienterer FOU om det forlængede varsel. KFF går i dialog med skolen om betaling for benyttelse af faciliteter i Grøndal Multi Center fra 1. marts 2025. KFF vejleder Idrætsskolen om deres muligheder for at få kommunalfuldmagtstilskud. KEJD går i dialog med skolen om markedsregulering af lejen efter erhvervslejeloven (normalt indfasning over 4 år). SOF forlænger den midlertidige et-årige kontrakt frem til 1. marts 2025. Udbud: SOF forventer at udbyde opgaven, det er dog ikke endelig besluttet. Såfremt opgaven bliver udbudt, forventes udbuddet offentliggjort i løbet af ultimo september eller primo oktober i år, så man kan finde vindende tilbudsgiver inden årsskiftet med henblik på kontraktstart i august 2025.
 • Elevansøgninger 2024-25: P.t. 39 ansøgninger fra København og 28 fra regionen, i alt 67 ansøgninger. Der er indtil nu givet afslag på betalingstilsagn vedr. 4 elever, bl.a. en fra Hillerød og 3 fra Frederiksberg. De 3 fra Frederiksberg overvejer at klage til Frederiksberg kommune samt Ankestyrelsen.
 • Revideret budget 2024 samt 2024-25: I budgettet er der p.t. budgetteret med 9 lærere frem til sommer 2024, og med 8 lærere i skoleåret 2024-25, samt besparelser på alle konti, men Søren udarbejder et nyt, endeligt budget i løbet af marts måned på baggrund af beslutningerne i ovenstående pkt. 3, samt efter elevoptagelsen er afsluttet.

 

 1. Personaleorientering – uden for referat

 

 1. Evt. – ingen emner

 

Med venlig hilsen, Søren Stenkilde

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 4/12 2023

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Gert Thomsen, Anders Nielsen, Camilla Draiby, Dorte Mørk, Morten Lyhne, Frederik Bille Bergholdt, Andreas Reimuth og Søren Stenkilde

Afbud fra: Laura Staun Valentiner

17.30-18.00 formøde i cafeen

Dagsorden

 1. Orientering fra:
 • Elever – Frederik og Andreas fortalte om den gode stemning blandt eleverne, om elevrådets arbejde, om den store fest for tidligere elever som vi netop har holdt, om elevjulefrokosten med både bowling, banko og lækkert smørrebrød. Endvidere orienterede de om de 4 aktuelle temaer de har nu, nemlig fitness, volleyball, kropsteater og vandring. Dorte opfordrede elevrepræsentanterne til at sætte fokus på, hvordan de kan hjælpe hinanden med at fortsætte med at være idrætsaktive, når skolen slutter.
 • Lærere – Morten fortalte om vores pædagogiske weekend, hvor en konsulent deltog for at hjælpe os med at arbejde videre med bl.a. tillid og trivsel som opfølgning på svarene i vores APV. Vi drøftede udfordringerne mere detaljeret under pkt. 5.
 • Ledelse – ingen bemærkninger
 • Bestyrelse – der var enighed om, at det var et rigtig godt arrangement med vores demonstration på Rådhuspladsen i forbindelse med sparekataloget.
 1. Sparekatalog/udbud – hvad så nu ? – Sparekataloget er jo nu droppet, og efterfølgende har Søren i en fælles mail til BCH og FOS spurgt om følgende: ”Hvad sker der med vores aftale med BCH efter 31/7 2024, hvilke planer om et evt. udbud er der nu, og hvad forventer FOS der sker med vores tilskud vedr. 2024 ?” – vi er fra FOS blevet lovet et udkast til en plan i løbet af en uges tid.
 2. Økonomisk status p.t. blev udleveret på mødet – vi forventer et pænt overskud for 2023 til styrkelse af vores egenkapital, helt i tråd med anbefalingen fra det økonomiske tilsyn: ”Socialtilsynet kan tilslutte sig IVUs bestyrelses målsætning om, at konsolidere tilbuddets egenkapital fra det nuværende niveau svarende til ¼ års drift til et niveau, der svarer til et ½ års drift. Socialtilsynets tilslutning beror blandt andet på risiko og væsentlighed, hvis en større del af personalegruppen har relativ høj anciennitet.”
 3. Fælles bestyrelsesmøde – kort evaluering – der var bred enighed både i bestyrelsen og i lærergruppen om, at vi fortsat vil have et fælles bestyrelsesmøde en gang årligt. Vi overvejer indholdet af mødet, så det bliver så relevant for alle parter som muligt.
 4. Personaleorientering – uden for referat
 5. Evt. – en god debat om frivillige inden for vores arbejdsområde med personer med udviklingshandicap, samt hvordan vi kan dokumentere elevernes udbytte af et ophold på Idrætsskolen.

God jul og godt nytår til alle !

Mvh Søren Stenkilde

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 25/9 2023

Tilstede: Alle bestyrelsesmedlemmer, lærere og elevrepræsentanter var til stede – ingen afbud.

Formøde for bestyrelsen 17.30-18.00 i cafeen

Dette var et fælles bestyrelsesmøde for personale og bestyrelse.

 

Dagsorden

 1. Generel overordnet information om skoleåret til orientering var udsendt. Det drejer sig om årskalender, årsplan med temaperioder, koordinatorer for planlagte arrangementer, årsarbejdstid samt teamfordeling lærere/elever. Dette er de rammer og indhold vi har planlagt for indeværende skoleår. Indholdet blev taget til efterretning uden spørgsmål.
 2. Orientering fra:
 • Elever: Frederik og Andreas fortalte om det første elevrådsmøde, hvor de bl.a. gennemgik vedtægter og trivselsregler. Endvidere fortalte de om introperioden og introturen til H.C.Hansengården i Boserup, og om de 4 aktuelle temafag som er fodbold, kroppen i centrum, cykling og maritimt friluftsliv. Endeligt fortalte de om Strandparkløbet, som vi deltog i sammen med de øvrige dagtilbud i København.
 • Lærere: Orienterede om elevgruppen, hvor vi har optaget 51 elever (34 M/17 K). Der er omkring ¾ gengangere, og ¼ nye elever. Det er en harmonisk, relativ homogen gruppe, som er hjælpsomme, motiverede og engagerede, med et godt sammenhold præget af vores ”højskoleånd”. Endvidere fortalte lærerne om vores arbejde med elevplanssamtaler/elevplaner, hvor vi har udarbejdet en ny skabelon til elevplanerne med et ”barometer”. Vi har netop afholdt alle elevsamtalerne, tidligere end vi plejer, med et godt resultat.
 • Ledelse: Søren fortalte om socialfagligt tilsyn samt økonomisk tilsyn, begge tilsyn med et flot resultat. Vi har en høj grad af ansvarlig forvaltning af offentlige midler, og vi er blandt de mest kosteffektive dagtilbud i Hovedstadsregionen, vores administrationsomkostninger er væsentligt under omkostningerne i Københavns kommunes egne tilbud. Begge tilsynsrapporter kan ses på vores hjemmeside under ”Dokumentation”. Endvidere orienterede Søren om besøg fra Japan og Taiwan, frokostordningen hvor vi nu bruger Grøndals Spisehus alle dage, markedsføringen der er ved at blive planlagt med brochurer, plakater og annoncer, bl.a. med assistance fra en multimediedesigner der har været i virksomhedspraktik en måned. Vi har ikke modtaget nogen yderligere information om evt. udbud siden foråret, se derfor nedenstående beslutning fra bestyrelsen. Vi får alle et opdateret førstehjælpskursus i oktober, og i november tager vi på pædagogisk weekend i Frederiksdal, bl.a. for at arbejde videre med resultaterne af vores APV.
 • Bestyrelsen havde på formødet besluttet, at vi rykker Borgercenter Handicap for information vedr. det evt. kommende udbud – Jørn og Søren skriver i fællesskab en henvendelse til Borgercenterchefen.
 1. Økonomisk status p.t. er fin, vi regner med at afslutte kalenderåret med et pænt overskud til styrkelse af egenkapitalen, hvilket er helt i overensstemmelse med både bestyrelsens og Socialtilsynets holdning. Derudover forventer vi at bruge midler på bl.a. inventar og indretning.
 2. Budget 2024 skal indtastes i et stort regneark til Socialstyrelsen inden 31/10, derfor er det udarbejdet tidligere end normalt. Forudsætningerne for budgettet er 25 elever fra København hele året, og 25/20 elever fra Region Hovedstaden. Årspris pr. elev uændret 200.000,- kr. hele året. Dette budget dækker således de forventede omkostninger som vi har nu, til 9 lærere, en forstander og alle vores øvrige udgifter til husleje, kørsel m.m.
 3. Åben debat/ordet er frit: Jens Boe fortalte om både Special Olympics der har været afholdt i Berlin, samt om Virtus Global Games, der har været afholdt i Vichy i Frankrig – verdens største elite sports arrangement for atleter med udviklingshandicap. Mads præsenterede efterfølgende et oplæg om relationsarbejde. Relationsarbejde er et nøglebegreb i arbejdet med udsatte borgere. Relationsarbejde er en kernekompetence og et grundvilkår for arbejdet med udsatte borgere. Relationsarbejde handler om både at have fokus på den anden og på sig selv. I relationsarbejdet indgår altid to parter; en borger og en professionel.Det er en professionel relation, hvor vi, som professionelle, skal acceptere og handle efter det ulige ansvar – vi er ligeværdige, men ikke ligestillede og vores behov og impulser må vige for den andens. Vi debatterede oplægget både i plenum og i grupper.
 4. Personaleorientering – ingen emner
 5. Evt – ingen emner

 

Skoleårets næste bestyrelsesmøder er mandag 4/12, mandag 5/2 og mandag 6/5, alle dage med formøde kl. 17.30.

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 8/5 2023

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Anders Nielsen, Camilla Draiby, Dorte Mørk, Morten Lyhne, Frederik Bille Bergholdt og Søren Stenkilde

Afbud fra: Gert Thomsen, Laura Staun Valentiner og Cecilie Fellow

Formøde for bestyrelsen 17.30-18.00

Bestyrelsesmøde 18.00

Dagsorden

 1. Orientering fra:
 • Elever: Frederik fortalte om vinterlivsturen til Norge (Sulseter), om studieturen til Klinteborg hvorfra han viste en video fra forhindringsløbet, han orienterede om de 4 aktuelle temaer (Kamp & Leg, eventyrsport, atletik samt klatring). Desuden fortalte han, at elevrådet ønsker en fællestur i afslutningsugen, samt en elevfest.
 • Lærere: Morten orienterede om den pædagogiske eftermiddag med udvikling af vore elevplaner, om vores deltagelse i KIFU-dagen som var en stor succes, at vi afholder vores store årlige Idrætsfestival onsdag 10/5, samt om den trivselsundersøgelse blandt eleverne vi netop har gennemført – hvor eleverne generelt er meget tilfredse med de fleste forhold, måske undtagen frokosten, som vi forsøger at forbedre.
 • Ledelse: Søren orienterede om den et-årige aftale bestyrelsen har indgået med BCH: Fra og med det nye skoleår er det Myndighed i Borgercenter Handicap, der træffer afgørelse om en elev må komme på kørsel. Det vil sige, at borgerens sagsbehandler skal behandle en ansøgning om befordring fra eleven. Eleverne kan kontakte deres sagsbehandler herom. Endvidere drøftede vi, om BCH har uddelegeret kompetencen til at forhandle løn for personalet til Idrætsskolens bestyrelse. I forbindelse med det kommende udbud, sender Jørn og Søren i fællesskab en mail til BCH og beder om at få afsluttet udbuddet senest 30/9 hvis muligt. Vi får socialfagligt tilsyn mandag d. 12/6 9-15. Uddannelsesforbundet har opløst deres uddannelsesfond, hvilket bevirker at vi har fået tilbageført ca. 36.000, således at vi har lidt ekstra midler til personaleuddannelse over de næste 3 år. Vi overgår til at få frokost fra kantinen i GMC tirsdage og torsdage fra og med 9/5, og vi har for tiden besøg af en japansk professor, der undersøger livskvaliteten blandt mennesker med udviklingshæmning.
 • Bestyrelse: Udover ovenstående vedr. vores aftale og udbud, som Jørn og Søren ser på, orienterede Jens Boe om den 6. udgave af Virtus Global Games der vil blive holdt i Vichy, Frankrig, fra 4 til 10 juni 2023. Virtus Global Games er verdens største elite sports arrangement for atleter med udviklingshandicap. Endvidere fortalte han, at der fra 17 til 25 juni er Special Olympics World Games i Berlin.
 1. Elevoptagelse 2023-24: Vi modtog ca. 80 ansøgninger til skoleåret 2023-24, og vi har i alt optaget 51-52 elever. De fordeler sig med 25 fra Københavns kommune, og 26-27 elever fra kommunerne omkring København/region Hovedstaden. 16 elever er på kørsel, der er 19 kvindelige elever, og 33 mandlige. 10 elever er helt nye, og har aldrig gået på Idrætsskolen. Vi måtte således desværre give afslag til ca. 26 elever, som er elever fra Københavns kommune, der tidligere har gået på Idrætsskolen.
 2. Årskalender 2023-24 incl. bestyrelsesmøder blev godkendt, dvs. der er følgende 4 bestyrelsesmøder i løbet af skoleåret 2023-24: Mandag 25/9, mandag 4/12, mandag 5/2 og mandag 6/5, alle dage med formøde 17.30, og bestyrelsesmøde fra kl. 18.00.
 3. Økonomisk status p.t. for årets første 4 måneder blev præsenteret på mødet, vi har modtaget første halvårs indtægter, og følger i øvrigt budgettet hvad angår udgifter.
 4. Revideret budget 2023 blev godkendt. Det er baseret på 25 elever fra Københavns kommune hele året, og 26 elever fra region Hovedstaden hele året. Årspris pr. elev er 190.000/200.000 kr. Socialforvaltningens tilskud er nu budgetteret for et helt år. Budgettet er incl. en barselsvikar, og er uden deltagerbetalinger. Vi forventer at bruge nogen af de ekstra indtægter på barselsvikar, maling af lokaler, nye sofaer/stole/borde til elevrum, kurser/efteruddannelse samt hensættelse til egenkapitalen.
 5. APV/personale blev kort gennemgået af Morten og Søren. Vi har drøftet de 2 fokusområder tillid og trivsel på 2 personalemøder, og fortsætter arbejdet med de 2 emner på en pædagogisk weekend i efteråret, gerne med en konsulent i arbejdsmiljø som oplægsholder.
 6. Personaleorientering – uden for referat.
 7. Evt. – ingen emner.

Næste bestyrelsesmøde er et fælles bestyrelsesmøde for personale og bestyrelse mandag 25/9, formøde kl. 17.30, og fælles bestyrelsesmøde fra 18.00.

Jeg ønsker jer alle en god sommer !

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Årsberetning 2022

Idrætsskolen har nu eksisteret i 28 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 22 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2022 optaget i alt 51 elever (25 fra København og 26 fra region Hovedstaden), hvilket er 6 elever mere fra region Hovedstaden end planlagt i budgettet for 2022, så det er det højeste antal elever vi har haft. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også som altid nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

Vi har fået et nyt bestyrelsesmedlem til vores bestyrelse, repræsenterende Københavns Professionshøjskole: Laura Staun Valentiner, der er uddannelsesleder på KP’s fysioterapiuddannelse. Marianne Schubart har trukket sig fra bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesposter er uforandrede, og elevrepræsentanterne fra sidste år fortsætter også i bestyrelsen i år.

Personalemæssigt er vi p.t. 9 fastansatte idrætslærere, to fastansatte køkkenassistenter, 2-3 frivillige idrætsassistenter og undertegnede som forstander. Derudover har vi i perioder hvor der er behov for det, en multimediedesigner i løntilskud. Vi har i årets løb sagt farvel til en lærer og en multimediedesigner.

I 2022 har vi fortsat haft fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, bl.a. i form af en brugerundersøgelse, der er blevet udført af Københavns Universitet/Institut for Idræt, der har fået fondsmidler fra Novo Nordisk fonden til undersøgelsen. Undersøgelsen er nu afsluttet med et flot resultat, og offentliggjort på vores hjemmeside. Endvidere har vi i forbindelse med, at Københavns Kommune satte vores område i udbud, udarbejdet et tilbud, der er indsendt til kommunen, men efterfølgende har Københavns Kommune midlertidigt annulleret/udskudt deres udbud af interne årsager.

Pædagogisk har vi bl.a. arbejdet med undervisningens kvalitet og indhold, elevplaner, udbud og vores vision og strategi generelt. Årets undervisning er forløbet fint, og i store træk som planlagt.

Vi bruger fortsat vores hjemmeside og Facebook meget til information/kommunikation m.m., og vi er også aktive på Instagram, Twitter, You Tube og Linkedin, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen, hvor vi har opdateret alle vore informationer.

Årets resultat er på kr. 426.522,-  således at egenkapitalen pr. 31/12 2022 andrager kr. 3.995.055,-

Vi har haft øgede indtægter, da vi som sagt har optaget 6 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden, og vi har modtaget lidt større lønrefusion end forventet, og endelig har vi modtaget et engangstilskud fra Socialstyrelsen pga. Corona-nedlukningen, der er gået til aktiviteter for vore elever. Vi har haft øgede udgifter til elevaktiviteter, kørsel med eleverne, lønninger, udbetaling af afspadsering/feriefridage, lærer-PC’ere, lærertøj og negative renter. Endvidere har vi på flere andre områder haft øgede omkostninger pga. den høje inflation.

Vores resultat er således et overskud på kr. 426.522,-. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens størrelse, og bestyrelsen mener, at det er rimeligt at forsøge at opbygge egenkapitalen svarende til et halvt års drift (ca. 4,5 mill. kr.), for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale, evt. afskedigelser eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 4 måneders drift ikke stor nok. Dette har årets økonomiske tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden bakket os helt op i.

Forventninger til 2023

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage min. 15 elever fra region Hovedstaden fra august 2023.Vi planlægger således at have i alt ca. 40 elever, og dermed 8-9 lærere ansat. Dette vil vi have endelig klarhed over i løbet af marts-april 2023. Årsprisen pr. elev vil være 200.000, -kr. pr. årselev fra august 2023. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2023.

I 2023 forventer vi også, at Københavns Kommune genoptager deres udbud, som vi selvfølgelig vil byde ind på. En forudsætning for budgettet 2023 er derfor, at vi vinder udbuddet. Først efter en evt. afklaring af udbudssituationen vil vi have fuldt overblik over vores økonomi for 2023.

Nogle af vore fremtidige udfordringer vil stadig være førtidspensionsreformen, der betyder at færre udviklingshæmmede får tilkendt førtidspension, flere og flere udviklingshæmmede der kommer i ordinære jobs, evt. kommunale besparelser/udbud, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2023 og årene fremover, og da der er mange tilbud til udviklingshæmmede, er der en stor konkurrencesituation på vores område, hvorfor udvikling af undervisningen, nytænkning og innovation, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.