+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 6/2 2023

Tilstede: Jørn Jensen, Gert Thomsen, Anders Nielsen, Camilla Draiby, Dorte Mørk, Laura Staun Valentiner, Frederik Bille Bergholdt, Amanda My og Søren Stenkilde.

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Morten Lyhne og Cecilie Fellow.

Dagsorden

 1. Orientering fra
 • Elever: Frederik fortalte om elevrådsmødet, hvor eleverne ønskede en mere varieret frokost, f.eks. salat med fisk eller flæskestegssandwich. De vil gerne have hele skolen med til et motionsløb, indrette det grønne rum hyggeligere, holde en elevfest, en badmintonturnering og en teamtur. Uge 3 var en fælles kulturuge, og de 4 temafag floorball, vinterliv, funktionel træning og kampkunst er derefter kommet godt i gang.
 • Lærere: Amanda orienterede om elevgruppen, der er relativ homogen i år, om indholdet af vores morgensamling her i uge 6, om vores APV, som Morten har udsendt spørgsmål til (Bestyrelsen ønsker også at se resultatet). Alle lærere har været inviteret til MUS-samtaler. Vi gennemfører desuden her i uge 6-8 en trivselsundersøgelse blandt eleverne, og vi er i gang med en justering/opdatering af vore elevplaner. Vi har haft både elever og studerende i praktik den seneste tid.
 • Ledelse: Søren orienterede om de 10 tema-p-møder vi forventer at holde i år (Emner som trivselsundersøgelse, elevplaner, udbud, APV, billede- og tekstbehandling, pædagogiske tilgange/metoder, diagnoser og specialundervisning samt elevindflydelse/brugerinddragelse), om BCH der vil refundere deltagerbetaling til vore elever for de sidste 3-4 år, og om en huslejestigning på 10 % på vores husleje fra januar 2023.
 • Bestyrelse: Ingen informationer her.

2. Årsregnskab 2022: Årets resultat blev på 426.522 kr, således at egenkapitalen pr. 31/12 2022 er på 3.995.055 kr.

Vi har haft øgede indtægter, da vi har optaget 6 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden, og vi har modtaget lidt større lønrefusion end forventet, og endelig har vi modtaget et engangstilskud fra Socialstyrelsen pga. Corona-nedlukningen, der er gået til aktiviteter for vore elever. Vi har haft øgede udgifter til elevaktiviteter, kørsel med eleverne, lønninger, udbetaling af afspadsering/feriefridage, lærer-PC’ere, lærertøj og negative renter. Endvidere har vi på flere andre områder haft øgede omkostninger pga. den høje inflation.

Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens størrelse, og bestyrelsen mener, at det er rimeligt at forsøge at opbygge egenkapitalen svarende til et halvt års drift (ca. 4,5 mill. kr.), for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale, evt. afskedigelser eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 4 måneders drift ikke stor nok. Dette har årets økonomiske tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden bakket os helt op i.

3. Økonomisk status p.t.: Vi har allerede modtaget hovedparten af vores tilskud for 1. halvår 2023, og har derfor en pæn likviditet i banken.

4. Budget 2023: Vi har fået bekræftet tilskud fra Socialforvaltningen/BCH for de første 7 måneder af 2023, og Kultur- og Fritidsudvalget/FOS har også bekræftet vores tilskud for hele 2023. Budgettets forudsætninger er i øvrigt:

At vi vinder et kommende udbud! Socialforvaltningens tilskud er budgetteret for et helt år, selvom vi kun har tilsagn på 7 mdr. Vi budgetterer med 25 elever fra København hele året, 26/15 elever fra region Hovedstaden (20 elever hele året=breakeven), årspris 190.000/200.000, 9 lærere, 2 assistenter og en forstander. Dette budget er uden årsvikar, når en lærer er på barsel 1/2 år, og budgettet er uden sekretær/multimediedesigner, og uden deltagerbetalinger fra august 2023, og vikarer kun i begrænset omfang – ej v. første lærer væk.

I forbindelse med budgettet for 2023 besluttede vi, at bestyrelsen vil kontakte Socialborgmesteren, da der endnu ikke er nogen afklaring m.h.t. opsigelsen af vores aftale med Københavns Kommune pga. udbuddet. Vi fortsætter indtil videre alt arbejde på Idrætsskolen som hidtil, både vedrørende personale og elever.

5. Elevansøgninger 2023-24: Status pr. 6. februar 2023:

64 ansøgere i alt, 40 fra København og 24 fra Region Hovedstaden, hvoraf de 15 har betalingstilsagn p.t.

6. Personaleorientering – uden for referat

7.Evt. – ingen emner

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 8. maj kl. 17.30

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 5/12 2022

Tilstede: Jørn Jensen, Gert Thomsen, Anders Nielsen, Camilla Draiby, Laura Staun Valentiner, Morten Lyhne, Frederik Bille Bergholdt og Søren Stenkilde
Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Dorte Mørk og Cecilie Fellow

Dagsorden

1. Orientering fra:

Elever: Frederik fortalte om den meget vellykkede fest for gamle elever, hvor der var omkring 80 deltagere. Over halvdelen af de gamle elever dyrker idræt i deres fritid efter endt ophold på Idrætsskolen. Derudover orienterede han om de 4 nuværende temafag: Volleyball, kropsteater, vandring samt form og fitness.

Lærere: Morten orienterede om, at lærergruppen naturligvis føler lidt utryghed i den nuværende situation med det uafklarede udbud og den deraf følgende økonomiske usikkerhed. Endvidere drøftede vi i forbindelse med den kommende APV, at vi evt. også skulle lave en trivselsundersøgelse i elevgruppen. Arbejdstilsynet har adviseret deres besøg inden for et års tid, og vi holder MUS-samtaler i løbet af januar-februar måned.

• Ledelse: Søren fortalte om det aktuelle markedsføringsarbejde med nye brochurer, plakater, flyers og annoncer i diverse relevante fagblade samt direct mail.
Vi har haft administrativt økonomisk tilsyn, og fået en meget flot tilbagemelding. Bl.a. nævner rapporten, ”at Idrætsskolen for voksne med udviklingshandicap (IVU) fremstår økonomisk bæredygtig og med mulighed for opretholdelse af driften.
Socialtilsynet kan tilslutte sig IVUs bestyrelses målsætning om at konsolidere tilbuddets egenkapital fra det nuværende niveau svarende til ¼ års drift til et niveau, der svarer til et ½ års drift. Det seneste års prisstigninger som konsekvens af ekstraordinær høj inflation ligger bl.a. til grund for socialtilsynets vurdering.
Socialtilsynet konstaterer endvidere, at tilbuddets takster – sammenholdt med personalenormering – indikerer høj grad af sammenhæng mellem takst og ydelser, og en høj grad af ansvarlig forvaltning af offentlige midler. IVU ligger blandt de mest kosteffektive dagtilbud i Hovedstadsregionen, og bruger blot 3,25 % på administrationsomkostninger, hvilket er væsentligt under niveauet for administrationsomkostninger i Københavns Kommunes egne dag- og døgntilbud. Det er socialtilsynets vurdering, at der i høj grad fremstår gennemsigtighed i IVUs økonomi. Det indgår også i socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse, i fuldt omfang, har fremsendt anmodet dokumentation til socialtilsynet”.
Den fulde tilsynsrapport vil, når den er endelig, kunne læses på vores hjemmeside under ”Dokumentation”.
Jeg har opdateret Idrætsskolens informationer på Tilbudsportalen vedr. årsregnskab 2021 samt budget 2023.
Københavns Universitet har nu offentliggjort deres store undersøgelse af vore elevers udbytte af et ophold på Idrætsskolen, bl.a. viser den, at fysisk aktivitet hos eleverne reducerede deres puls, sænkede fedtprocenten, forbedrede deres BMI og forøgede deres kondition. Hele rapporten kan læses på engelsk på vores hjemmeside under ”Dokumentation”.
MitId er nu sat op til også at kunne bruges som MitId Erhverv, og jeg undersøger muligheden af at souschefen evt. også skulle kunne have adgang til at benytte Idrætsskolens MitId Erhverv.
Jeg har fornyet alle vore forsikringer hos Willis for 2023.
Feriefridage, seniordage og evt. optjent afspadsering vil fra og med indeværende skoleår blive udbetalt, hvis ikke alle dage er brugt, således at vi ikke akkumulerer et stort antal fridage – helt i overensstemmelse med overenskomsten med Uddannelsesforbundet.
Blot til info vedr. den aktuelle mediedebat: Mange kommuner i Danmark har store økonomiske udfordringer i forbindelse med kraftigt stigende omkostninger på det specialiserede socialområde.

• Bestyrelse: Katrine Hornum-Stenz er udtrådt af bestyrelsen, og i stedet har Københavns Professionshøjskole udpeget Laura Staun Valentiner, uddannelsesleder på KP’s fysioterapiuddannelse. Vi bød velkommen til Laura.

2. Udbud: Vi har modtaget følgende besked i forbindelse med udbuddet: ”Opgaven Idrætstilbud til personer med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse er blevet annulleret. Ordregiver har angivet følgende årsag til annullering: Københavns Kommune er desværre nødsaget til at annullere udbuddet. Dette skyldes, at interne forhold gør det umuligt at sikre ligebehandling og egentlig konkurrence i udbuddet. Vi forventer at udbyde opgaven igen, men vi har ikke på nuværende tidspunkt en tidshorisont”.
I forbindelse med annulleringen af udbuddet har jeg spurgt BCH, om opsigelsen af driftsaftalen med Idrætsskolen stadig står ved magt, eller om den også annulleres eller udskydes ?
Svaret er: ”Jeg ville gerne kunne give dig et svar på dit spørgsmål, men indtil videre skal interne forhold afklares, så jeg kan ikke give dig et svar på nuværende tidspunkt. Jeg vender tilbage så snart vi kan give et svar”.
Til info har Socialborgmesteren udskudt sit besøg her på Idrætsskolen til efter udbuddet er afklaret.
Vi afventer hele situationen, både mh.t. evt. kommende udbud, samt spørgsmålet vedr. vores driftsaftale, og fortsætter naturligvis ufortrødent alle vore arbejdsområder som normalt, både undervisning, markedsføring, tilskudsansøgning og elevoptagelse m.m.

3. Økonomisk status p.t. er blevet tilsendt bestyrelsen, og ganske kort kan jeg sige, at jeg forventer årets resultat stort set går i 0, med en sandsynlighed for et lille overskud. BCH og Idrætsskolen er i gang med at refundere kørselsbetaling for indeværende år samt for de sidste 3 år, da vi ikke var berettiget til at opkræve betaling for elevernes kørsel i.h.t. § 104.

4. Budgetforslag 2023 er ligeledes tilsendt bestyrelsen. Forudsætninger for budgettet 2023: At vi vinder udbuddet! Vi budgetterer med 25 elever fra København hele året, og 26/15 elever fra region Hovedstaden. Årspris 190.000/200.000,- kr., personale 9 lærere, 2 assistenter og en forstander.
Dette budget er uden barselsvikar, når en lærer er på barsel 1/2 år, hvilket heller ikke er nødvendigt i.f.h.t. normering med de budgetterede 15 regionselever næste skoleår. Dette forhold kan naturligvis ændre sig, afhængig af antallet af kommende regionselever.
Budgettet er uden sekretær/multimediedesigner, men med mulighed for oprettelse af løntilskudsstilling.
Budgettet er uden deltagerbetalinger, hverken for kørsel, frokost eller idrætstøj.
Vikarer kun i begrænset omfang – ej v. første lærer væk. Jeg opfordrer til brug af de 2 løntilskudsstillinger vi er berettiget til at have, både i undervisning og vedr. multimediedesign.
Vi har modtaget tilsagn om tilskud fra Borgercenter Handicap for de første 7 måneder af 2023, og med tilsagn om lignende støtte resten af året, forudsat at vi vinder udbuddet. Folkeoplysningsudvalget forventes at vedtage vores tilskud for hele 2023 i aften.

5. Personaleorientering – uden for referat

6. Evt. – ingen emner

God jul og godt nytår!
Med venlig hilsen,
Søren Stenkilde

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 26/9 2022

Tilstede

Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Gert Thomsen, Anders Nielsen, Camilla Draiby, Dorte Mørk, Morten Lyhne, Frederik Bille Bergholdt og Søren Stenkilde samt hele lærergruppen.

Afbud fra

Katrine Hornum-Stenz og Cecilie Fellow

Dagsorden

 1. Kort præsentationsrunde – udgik, da alle kendte hinanden
 2. Information om skoleåret – alle bilag var på forhånd udsendt til orientering, og der var ingen spørgsmål til indholdet
 3. Orientering fra:
 • Elever – Frederik fortalte om elevrådsmøde, hvor de havde gennemgået vedtægterne, og drøftet at de bl.a. ønsker flere spil, nyt/større sofaarrangement og varm mad til frokost. Endvidere fortalte han om intro-turen, Strandparkløbet og de 4 aktuelle temafag.
 • Lærere – Morten orienterede om den indgåede overenskomst med Uddannelsesforbundet og den nye lokalaftale (udsendt som bilag), samt om KU/KP-opslag med hensyn til at søge studerende der vil undersøge effekten af elevernes ophold på Idrætsskolen – opslag uden resultat. Mads fortalte om et møde vi har afholdt med pårørende/bosted m.h.p. at forbedre vores kommunikation med dem, og Daniele berettede lidt om elevgruppen på 51 elever, den største gruppe nogensinde, og om det grundforløb de netop har været igennem. Eleverne er positive, nysgerrige, men som altid også med mere krævende elever, bl.a. i.f.h.t hygiejne, hvor vi også skal tage hensyn til, at toiletter/omklædningsrum m.m. i GMC er offentligt tilgængelige. Renoveringen i GMC stiller os også overfor praktiske udfordringer i dagligdagen. Jette fortalte om vikarsituationen, hvor vi p.t. har 3 vikarer, men endnu ikke har brugt nogen af dem i dette skoleår, da vi forsøger at spare på vikarkontoen ved ikke at indkalde vikar for den første lærer der er fraværende.
 • Ledelse – Søren orienterede om markedsføring, hvor arbejdet er godt i gang med både brochurer, plakater, flyers, annoncer og en opdatering af hele hjemmesiden. Vi har en dygtig multimediedesigner i løntilskud i september måned. Socialborgmester Karina Vestergård Madsen kommer på besøg på Idrætsskolen 29/11, Socialstyrelsen har fået vores revisorattesterede regnskab vedr. deres tilskud, og Johanne Meyer har meddelt at hun ikke er relevant som evt. bestyrelsesmedlem.
 • Bestyrelse – Anders fortalte om Kirsten Kortbek – Idrætsskolen sender blomster til hendes bisættelse
 1. Økonomisk status p.t. – Vi får noget højere indtægter end budgetteret, da vi har optaget flere elever end forventet/budgetteret fra Region Hovedstaden. Tilskuddet fra Socialstyrelsen er bl.a. brugt på idrætsdagen, diverse ekskursioner og elevarrangementer. Både kørselskontoen og lønningskontoen vil blive overskredet, og derudover har vi naturligvis stigende omkostninger generelt pga. den høje inflation. Årets estimerede resultat forventes at være i balance omkring 0-punktet, plus/minus 100.000,-kr.
 2. Udbud – Søren fremviste PP (bilag fremsendt til bestyrelsen) med hovedpunkterne i udbuddet, bestående af de vigtigste punkter, tidsplanen, 4 forskellige scenarier, indstilling til beslutning om scenarie/kvalitet/pris i tilbuddet, samt evt. uforudsigelige ”jokere” og evt. konkurrenter. Udbuddet/tilbuddet blev grundigt debatteret. Af hensyn til underskrevet tavshedspligt i forbindelse med udbuddet, er der ikke yderligere i dette referat.
 3. Personaleorientering – uden for referat
 4. – ingen emner

 

Mødet var et fælles bestyrelsesmøde, med deltagelse af både bestyrelsen og lærergruppen

Med venlig hilsen, Søren Stenkilde

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 2/5 2022

Tilstede: Jørn Jensen, Camilla Draiby, Katrine Hornum-Stenz, Morten Lyhne, Frederik Bille Bergholdt og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Gert Thomsen, Dorte Mørk og Marianne Schubart

Formøde for bestyrelsen 17.30-18.00 i cafeen – herunder velkommen i bestyrelsen til Katrine Hornum-Stenz, institutchef på institut for Terapeut- og Jordemoderuddannelser på Københavns Professionshøjskole

 

Dagsorden

 1. Orientering fra:
 • Elever – Frederik fortalte om studieturen til Kattinge Værk, og om de 4 temaer, de har for tiden: Atletik, krop og Natur, Basketball samt Funktionel træning.
 • Lærere – Morten orienterede om, at der endnu ikke er indgået overenskomst mellem Uddannelsesforbundet og Dansk Erhverv. Når overenskomsten er indgået, er planen at Uddannelsesforbundet kommer ud til os og forhandler en overenskomst direkte med os. Pr. 1. april er alle lønninger reguleret i.h.t. Kompetencestyrelsens lønoversigt, hvilket giver alle en lønstigning på ca. 2,7 %. Det er den lønoversigt, Uddannelsesforbundet normalt følger i deres overenskomst, det er således kun lokallønnen, der p.t. ikke er reguleret, her afventer vi resultatet af forhandlingerne om lokalløn i overenskomsten mellem Uddannelsesforbundet og Dansk Erhverv og/eller direkte med os.
 • Ledelse – Søren orienterede om nye elevers dag, hvor alle elever var mødt op, om KIFU-dagen hvor et hold elever fra os deltog, og om de kommende arrangementer, som Idrætsdagen 18/5, pædagogisk eftermiddag 31/5 med Camilla Draiby (som led i vores tema-p-møder), Lavukstock 3/6 og afslutningen 24/6. Bestyrelsen er som altid velkommen både til Idrætsdagen og til afslutningen. Søren informerede endvidere om 2 af vore elever der er ophørt af forskellige årsager, hvilket er meddelt Borgercenter Handicap.
 • Bestyrelse – som sagt bød vi velkommen til Katrine Hornum-Stenz. Marianne Schubart er udtrådt af bestyrelsen, og vi besluttede at Søren, Morten og Mads mødes og taler om vores kommunikation med elevernes netværk, samt om skolens specialpædagogiske viden og kompetencer, samt efterfølgende afholder et møde med bostedet Vinklen og Marianne. Endvidere kan vi overveje at have kontakt til en specialpædagogisk konsulent. Søren har talt med Johanne Meyer fra UIU/Den særlige Jobformidling om evt. at indtræde i bestyrelsen, og Søren kontakter hende igen.

 

 1. Elevoptagelse 2022-23: Vi fik 73 ansøgere i alt, 46 fra København og 27 fra Region Hovedstaden. Vi har optaget 25 fra København, og 26 fra Region Hovedstaden, i alt 51 elever. Alle kommuner har givet betalingstilsagn. Eleverne fordeler sig med 30 mandlige og 21 kvindelige elever. 18 af de optagne elever er helt nye elever, der aldrig har gået på Idrætsskolen. 16 elever er på kørsel.

 

 1. Årskalender 2022-23: Bestyrelsesmøder på følgende 4 mandage næste skoleår, alle dage kl. 17.30: 26/9 og 5/12 2022, 6/2 og 8/5 2023. Endelig årskalender færdiggøres til august.

 

 

 1. Økonomisk status p.t.: Som tidligere nævnt har vi jo fået et engangstilskud fra Socialstyrelsen, som vi skal aflægge regnskab for inden sommer. Derfor har vi brugt mere end budgetteret på bl.a. ekskursioner. Evt. ubrugte midler skal tilbagebetales. Pga. inflation og prisstigninger kan vi forvente øgede udgifter på både kørsel samt diverse madindkøb. Da der desuden fortsat er negative renter, vil vi i år få øgede udgifter til renteomkostninger pga. vores formue. Vi får i år ekstra udgifter i forbindelse med 2 ansattes fratrædelse, samt fortsat sygefravær med deraf følgende ekstra vikaromkostninger. Det samlede omkostningsbudget vil nok blive ca. 5-600.000,- kr. mere end budgetteret, hvilket vil opvejes af, at vi har optaget 6 elever mere end budgetteret, hvilket giver en samlet ekstra indtægt på 570.000,-kr. Så årsbudgettet forventes fortsat at være i balance.

 

 1. Udbud – Vi har afholdt et tema-p-møde om udbudssituationen, Søren har spurgt BCH om køb af enkeltpladser kunne træde i stedet for udbud, hvilket de har undersøgt og afvist, da det beløbsmæssigt max kunne være 8 elever på grund af tærskelværdien. BCH kommer også på besøg her til idrætsdagen. Søren kontakter Lavuk STU/Skolen på Borgervænget om gode råd om udbud. Mads og Morten arbejder på, om der evt. kunne være nogle studerende, fra enten KU eller KP der ville undersøge elevernes udbytte/effekt af et ophold på Idrætsskolen. Søren har introduceret en plan om at forenkle/fjerne overflødige arbejdsopgaver, for bl.a. på den måde at spore os ind på en hensigtsmæssig tankegang i forbindelse med det kommende udbud. Tidshorisonten vedr. udbud er fortsat som skitseret i sidste bestyrelsesreferat.

 

 

 1. Personaleorientering – uden for referat.

 

 1. Evt.

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 26/9 kl. 17.30, hvilket er et fælles bestyrelsesmøde incl. personalet fra Idrætsskolen.

 

Med venlig hilsen,

 

Søren Stenkilde

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 7/2 2022

 Tilstede: Jørn Jensen, Gert Thomsen, Dorte Mørk, Camilla Draiby, Morten Lyhne, Frederik Bille Bergholdt, Cecilie Fellow og Søren Stenkilde.

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Marianne Schubart, Kirsten Kortbek og Anders Nielsen

Dagsorden:

Årsregnskab 2021 blev gennemgået. Årets resultat er på kr. 442.704, således at egenkapitalen pr. 31/12 2021 andrager kr. 3.568.534. Vi har haft øgede indtægter, da vi har optaget 4 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden, og vi har modtaget større lønrefusion end forventet, da 2 ansatte er langtidssygemeldte. Vi har haft øgede udgifter til kørsel med eleverne, lønninger og negative renter.

Vores resultat er således et pænt overskud. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens størrelse, og bestyrelsen mener, at det er rimeligt at forsøge at opbygge egenkapitalen svarende til et halvt års drift (ca. 4,5 mill. kr.), for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3-4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale, evt. afskedigelser eller andet uforudset som f.eks. nedlukning på grund af Corona, er en egenkapital svarende til 3-4 måneders drift ikke stor nok. Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen, forinden det fremsendes til Københavns kommune.

Orientering fra:

Elever: Frederik og Cille fortalte om de aktuelle temaforløb (Volleyball, dans med kommende opvisning og vinterliv, der skal til Norge i uge 11), og om elevrådsmødet hvor eleverne på opfordring fra elevrådet er begyndt at bruge mobil lidt mindre i pauserne. Endelig er Coronasituationen ved at blive bedre, også på Idrætsskolen, så vi kan begynde at have en lidt mere normal hverdag.

Lærere: Morten orienterede om overenskomstforhandlingerne i Uddannelsesforbundet, der nu forventes genoptaget efter en længere pause, bl.a. pga. Corona, og måske afsluttes i løbet af et par måneder. Når overenskomsten er afklaret, vil vi efterfølgende forhandle lokalaftalen på plads – muligvis vil vi lave nogle mindre justeringer inden da.

Ledelse: Søren fortalte om et kommende tiltag på øget samarbejde med Videnscenter for Handicap, og om årsplanen for 2022-23, der snart er klar.

Bestyrelse: Kirsten Kortbek har meddelt, at hun trækker sig ud af bestyrelsen. Søren kontakter Københavns Professionshøjskole og spørger, om de evt. kunne finde et nyt bestyrelsesmedlem. Dorte fortsætter i bestyrelsen indtil videre, så længe udbudssituationen er uafklaret. Bestyrelsen ønsker fortsat at indlede bestyrelsesmøderne med et kort formøde, nu kl. 17.30, og selve bestyrelsesmøderne begynder så fremover kl. 18.00.

Elevansøgninger p.t.: Vi har d.d. modtaget i alt 58 ansøgninger, hvilket er det næsthøjeste antal nogensinde. De fordeler sig med 36 fra København, og 22 fra regionskommunerne, hvoraf vi p.t. har OK på 8 betalingstilsagn. Søren arbejder fortsat videre på de manglende betalingstilsagn.

Økonomisk status p.t. er ganske kort, at vi allerede har fået næsten halvdelen af årets samlede indtægter i hus.

Udbud:

Tidshorisont: I efteråret 2018 havde vi den første henvendelse fra Københavns kommune vedr. evt. at sætte Idrætsskolens opgave i udbud. I december 2021 havde vi så besøg fra Borgercenter Handicap, der orienterede om, at de ville sætte Idrætsskolens opgave i udbud. Vores nuværende aftale med Københavns kommune forventes opsagt 31/7 2022, med et års varsel, således med virkning fra 1/8 2023. I foråret 2023 vil udbuddet blive offentliggjort, hvorefter vi skal udarbejde et tilbud på opgaven. Hvis/når vi som forventet vinder udbuddet, vil den nye aftale gælde fra 1/8 2023, og 3-4 år frem.

I løbet af i år vil vi forberede os på tilbuddet, og bl.a. forsøge at indsamle dokumentation på effekten af elevernes ophold på Idrætsskolen – noget som Københavns Universitet jo allerede er i fuld gang med.

Vi vil derudover kontakte bosteder, dagtilbud, sagsbehandlere og tidligere elever, og spørge om virkningen af et ophold på Idrætsskolen – er eleverne blevet mere selvhjulpne på områder som bolig, arbejde og kørsel m.m., og er der klare mål for elevernes ophold på Idrætsskolen. Endvidere arbejde på, hvad vi kan gøre, for at eleverne efter endt ophold fortsætter med at dyrke idræt, samt bliver mere selvhjulpne på ovenstående områder.

Endvidere vil vi kontakte tilbud, der har erfaringer med udbud, som f.eks. Kofoeds Skole, Levuk, skolen på Borgervænget m.fl., og lære af deres erfaringer. Derudover vil vi afholde både tema-personalemøde og pædagogisk dag/weekend for internt at orientere om situationen, og drøfte vores muligheder, så alle ansatte vil blive inddraget i processen.

Scenarier: Selve indholdet af vores tilbud er på nuværende tidspunkt uafklaret, og vil bl.a. afhænge at kravene/vilkårene i udbuddet – hvilken pris og kvalitet ønskes der, udover en lovliggørelse af vores aftale. Så vores tilbud til Københavns kommune kan gå lige fra at vi tilbyder vores nuværende koncept hvad angår indhold, kvalitet, normering og økonomi, til et væsentligt forandret indhold m.h.t. antal ansatte, normering, uddannelse, kørsel, studieture, frokost, markedsføring, åbningstider m.m. Men det essentielle vil for os være at forsøge at dokumentere og beskrive vores nuværende høje kvalitet og elevernes store udbytte af et ophold på Idrætsskolen.

Det er kun aftalen med Københavns kommune, der kommer i udbud, så det påvirker ikke vores relationer til regionskommunerne.

Personaleorientering – uden for referat

Evt. – ingen emner

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 2. maj, med et kort formøde kl. 17.30 i Idrætsskolens café, og selve bestyrelsesmødet begynder så kl. 18.00.

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Årsberetning 2021

Idrætsskolen har nu eksisteret i 27 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 21 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2021 optaget i alt 45 elever (25 fra København og 20 fra region Hovedstaden), hvilket er 4 elever mere fra region Hovedstaden end planlagt i budgettet for 2021. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også som altid nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

Vi har fået 2 nye bestyrelsesmedlemmer til vores bestyrelse, repræsenterende de pårørende: Camilla Draiby og Marianne Schubart. Derudover er der nye elevrepræsentanter fra den nuværende årgang. De øvrige bestyrelsesposter er uforandrede.

Personalemæssigt er vi p.t. 8 faste idrætslærere og en årsvikar, en sekretær/multimediedesigner, en tidligere elev i skånejob, 2-3 frivillige idrætsassistenter og undertegnede som forstander.

Vi har i 2021 selvfølgelig stadig været meget præget af Corona-situationen, og vi har gennemført årets undervisning med stor opmærksomhed på Sundhedsstyrelsens retningslinjer m.h.t. afstand, afspritning, udluftning, små hold, mundbind osv. Årets undervisning er trods Corona-situationen forløbet fint, og i store træk som planlagt.

I 2021 har vi fortsat haft fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, bl.a. i form af en brugerundersøgelse, der bliver udført af Københavns Universitet/Institut for Idræt, der har fået fondsmidler fra Novo Nordisk fonden til undersøgelsen, der i alt forventes at tage ca. 1-2 år.

Pædagogisk har vi bl.a. arbejdet med undervisningens kvalitet og indhold, elevsammensætningen, og vores vision og strategi generelt.

Vi bruger fortsat vores hjemmeside og Facebook meget til information/kommunikation m.m., og vi er også aktive på Instagram, Twitter, You Tube og Linkedin, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen, hvor vi har opdateret alle vore informationer.

Årets resultat er på kr. 442.704 således at egenkapitalen pr. 31/12 2021 andrager kr. 3.568.534.

Vi har haft øgede indtægter, da vi har optaget 4 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden, og vi har modtaget større lønrefusion end forventet, da 2 ansatte er langtidssygemeldte. Vi har haft øgede udgifter til kørsel med eleverne, lønninger og negative renter.

Vores resultat er således et pænt overskud. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens størrelse, og bestyrelsen mener, at det er rimeligt at forsøge at opbygge egenkapitalen svarende til et halvt års drift (ca. 4,5 mill. kr.), for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3-4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale, evt. afskedigelser eller andet uforudset som f.eks. nedlukning på grund af Corona, er en egenkapital svarende til 3-4 måneders drift ikke stor nok.

Forventninger til 2022

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 20 elever fra region Hovedstaden fra august 2022.Vi planlægger således at have i alt ca. 45 elever, og dermed 8 lærere ansat. Derudover planlægger vi evt. at have en årsvikar, for at have en vis fleksibilitet i.f.h.t. elevantallet. Dette vil vi have klarhed over i løbet af april-maj 2022. Årsprisen pr. elev vil være 190.000, -kr. pr. årselev. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2022.

Nogle af vore fremtidige udfordringer vil stadig være førtidspensionsreformen, flere og flere udviklingshæmmede der kommer i ordinære jobs, evt. kommunale besparelser/udbud, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer som f.eks. Corona-situationen. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2022 og årene fremover, og da der er mange tilbud til udviklingshæmmede, er der en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor udvikling af undervisningen, nytænkning og innovation, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.