+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

Bestyrelsesmøde mandag d. 27/9 2021

Referat fra fælles bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 27/9 2021

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Gert Thomsen, Camilla Draiby, Marianne Schubart, Morten Lyhne, Daniele Berardino, Tina Wallenstrøm, Jeppe Skjerning, Cecilie Clausen, Jette W. Nelson, Mads Henriksen, Tonni Frandsen, Amanda Madsen, Frederik Bille Bergholdt, Cecilie Fellow, Megi Unal, Martin Højland og Søren Stenkilde (forstander/sekretær for bestyrelsen).

Afbud fra: Dorte Mørk

Dagsorden

 1. Præsentationsrunde – alle præsenterede sig, og vi bød velkommen til de 3 nye bestyrelsesmedlemmer: Camilla Draiby, Marianne Schubart og Cecilie Fellow (elevrep.)

 

 1. Information om årsplan, temaperioder, teams, koordinatorer, årsarbejdstid, tema-p-møder og årshjul blev alt sammen gennemgået af Søren til orientering.

 

 

 1. Orientering fra
 • Elever: Fortalte om elevrådsmødet, hvor de bl.a. havde gennemgået vedtægter og trivselsregler. Endvidere har de planlagt en bordfodboldturnering, og har ønsker om et større pauserum, en oplevelsestur for hele skolen, og lidt mere varieret salat til frokost. Eleverne har været på tur til Lavukstock, og på introtur til H.C.Hansen gården i Roskilde. De fortalte også om de 4 idrætstemaer de har p.t.: Fodbold, kroppen i centrum, eventyrsport og maritimt friluftsliv og klatring.
 • Lærere: Fortalte om, at de og eleverne er glade for en normal hverdag igen efter Corona, med et almindeligt skoleår, morgensamling for alle, og uden at skulle tænke så meget på hygiejne osv. Hverdagen efter Corona er også ved at vende tilbage i forbindelse med samarbejde med eksterne partnere, som f.eks. 3 kandidatstuderende, der arbejder på et projekt med livsduelighed og kropsligt lederskab ved hjælp af observation og oplevelsesbeskrivelser. Vi har også genstartet vores samarbejde/brobygning med Københavns Universitet/NEXS, og med Steno Diabetes Center, og vi deltager i den nærmeste tid i en Zoom-konference med Københavns Professionshøjskole. Vi har også genoptaget vore tegn-til-tale kurser.
 • Ledelse: Søren orienterede om et tilskud vi har søgt og får fra Socialstyrelsen, på 100.000,-kr, der via vores elever skal gå til at stimulere oplevelsesindustrien. Formålet med tilskuddet er at skabe gode og positive oplevelser for de borgere, der benytter vores tilbud, og som har været særlig ramt af ensomhed og isolation. Vi beslutter på et senere tidspunkt, hvad vi vil bruge pengene på. Jeg har været i kontakt med Dansk Erhverv, for at undersøge, om vi evt. skulle melde Idrætsskolen ind som arbejdsgiver, i forbindelse med overenskomstforhandlingerne med Uddannelsesforbundet – det kommer op igen på næste bestyrelsesmøde. Socialforvaltningen har i forbindelse med godkendelse af vores regnskab for 2019 bedt om en efterregulering på i alt 54.000,-kr, da vi i 2019 havde et overskud på mere end 5 %. Vi efterregulerer beløbet på årsprisen pr. elev i første halvår 2022, som så bliver nedsat med 1.200 kr./elev. Københavns kommunes budgetforlig for 2022 indeholdt ikke nogen information i relation til Idrætsskolen. Vores markedsføring er startet, med planlægning og produktion af brochurer, plakater, flyers og annoncer.
 • Bestyrelse: Jørn informerede om Captum, der er ved at lave nogle organisationsændringer, og bl.a. flytter hele aktiviteten fra Svanevej til Vordingborggade. Jens Boe fortalte om Parasport Danmark, der har 50 års jubilæum 29/10, hvor også Idrætsskolen er inviteret.

 

 1. Økonomisk status p.t.: M.h.t. indtægter mangler vi kun at modtage 4. rate fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, samt en sidste delbetaling fra Roskilde kommune. Vores samlede indtægter vil være omkring 400.000 kr. højere end budgetteret, da vi har optaget 4 elever mere i 2. halvår 2021 end oprindeligt budgetteret. Vore samlede udgifter forventes at ligge omkring det budgetterede. Vi gjorde introturen gratis for eleverne, da vi ikke tog på en noget dyrere studietur. Vi bruger ikke så meget mere på mundbind og håndsprit. Markedsføringsudgifter forventes at blive som planlagt, men vi har først omkostningerne til det her i 4. kvartal. Vi har købt ny opvaskemaskine og køleskab til vores lille køkken.

 

 1. Debat om bestyrelsens opgaver på baggrund af bestyrelsens viden, erfaring og kompetencer: Vi havde en god, fælles debat om hvor meget bestyrelsen gerne vil orienteres om, hvad bestyrelsen ønsker at inddrages i/ have indflydelse på, og hvad den gerne vil træffe beslutninger om. Endvidere hvilke interesser, viden, erfaring og kompetencer bestyrelsen og lærergruppen evt. ønsker at inddrage/sparre med i arbejdet på Idrætsskolen. Bl.a. orienterede Jens Boe om den forretningsorden for bestyrelser, som Kammeradvokaten har udarbejdet. I debatten blev det gjort klart, at der er forskel på bestyrelsens formelle opgaver, og evt. at stille sig til rådighed m.h.t. rådgivning/kompetencevejledning i forbindelse med undervisning, viden om målgruppen osv.

 

 

 1. Vision 2025: Visionen blev kort vist på powerpoint, hvorefter vi diskuterede om denne vision er for uambitiøs – burde vi have større mål? Hvad mangler der evt. i denne vision, er der noget der skal korrigeres, eller er der yderligere krav fra bestyrelsen eller ønsker fra personalet der kan tilføjes, og er der forslag fra bestyrelse/personale om større, gennemgribende ændringer/forandringer på Idrætsskolen? Vi var i debatten inde på emner som elevernes fysiske/idrætsmæssige udvikling, når de går flere år på Idrætsskolen, på udfordringerne i at få eleverne til at fortsætte deres idrætsliv efter ophør på Idrætsskolen, og på tankerne om at vi kunne være konsulenter for bosteder/dagtilbud m.m.

 

 1. Personaleorientering – uden for referat

 

 

 1.  Evt. – ingen emner

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 6/12 kl. 17.30

 

Med venlig hilsen, Søren Stenkilde

Bestyrelsesmøde mandag d. 3/5 2021

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 3/5 2021

Tilstede: Jørn Jensen, Anders Nielsen, Gert Thomsen, Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek, Dorte Mørk, Jeppe Skjerning (TR suppl.), Frederik Bille Bergholdt og Søren Stenkilde

Mødet blev afholdt via Zoom

Dagsorden

Orientering fra

Elever – Frederik fortalte om de sidste par temaforløb de har været igennem, at det er gået rigtig godt trods Corona-situationen, som de fleste elever har vænnet sig til nu. Han fortalte også om det sidste elevrådsmøde, hvor de bl.a. havde talt om at der var god stemning, om Corona, om vedtægter og trivselsregler, om at de til frokost f.eks. engang imellem kunne tænke sig smørrebrød eller æggesalatsandwich. Elevrådet kunne også godt tænke sig en rundboldturnering, en fælles udflugt eller rejse, og fælles dans.

Lærere – Jeppe (TR suppl.) orienterede om, at der generelt er god trivsel og energi i lærergruppen, og at alle trods Corona får det bedste ud af situationen. Jeppe fortalte om de forskellige lærere på orlov, og om kurset i naturterapi, som 2 lærere p.t. er i gang med. Vi samarbejder også med Københavns Universitet via bl.a. Lise.

Ledelse – Søren fortalte kort om Coronasituationen, som vi heldigvis har klaret rigtig fint indtil nu, om socialfagligt tilsyn der kommer 18/5, om vores kommende pæd. dag med Louise Bøttcher 1/6, og at vi holder årets afslutning 25/6, nærmere info senere på hjemmesiden.

Bestyrelse – Jørn foreslog, at vi begynder at se på, hvilke pårørende der evt. kunne være interesseret i at gå ind i bestyrelsen. Der står følgende i Idrætsskolens vedtægter i § 5:

”Stk 1.  Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, der udpeges således:

 • Det tilstræbes, at der i Idrætsskolens bestyrelse er medlemmer repræsenterende LEV, KIFU, DHF og Parasport Danmark.
 • 1 medlem repræsenterende den organiserede idræt eller relevante uddannelsesinstitutioner udpeges af resten af bestyrelsen
 • 1 medlem repræsenterende elevernes dagligliv (hjemmevejleder, socialrådgiver, pædagog, forældre) udpeges af resten af bestyrelsen.
 • 1-2 medlemmer repræsenterende det politiske eller forvaltningsmæssige niveau udpeges af interesserede kommuner, evt. Kommunernes Landsforening KL.
 • 1 medlem udpeges af medarbejderne (Tillidsrepræsentanten).
 • Bestyrelsen er selvsupplerende.

Stk. 2.  1-2 elevrepræsentanter og / eller 1 pårørende repræsentant fra den pågældende årgang kan, såfremt de måtte ønske det, deltage på bestyrelsesmøder uden at være medlem, og uden stemmeret. Elevrepræsentanter deltager ikke under punktet ”personaleforhold” på bestyrelsesmøderne.” Jørn og Søren ser på, hvilke personer der evt. kunne komme på tale som medlemmer af bestyrelsen.

Elevoptagelse 2021-22: Vi fik i alt fik 75 ansøgere til det kommende skoleår, hvilket er tæt på rekord. Ansøgerne fordeler sig med 51 fra Københavns kommune, og 24 fra regionskommunerne uden for København. Vi optager 25 elever fra Københavns kommune, og må således desværre give afslag til 26 elever fra København. Ud af de 25 vi optager fra København, er der 10 helt nye, og 15 nuværende/tidligere elever. Fra regionen optager vi alle, der får betalingstilsagn, og indtil nu har vi optaget 19 med betalingstilsagn ud af de 24 ansøgere. Der er 3 elever, der p.t. har fået afslag på betalingstilsagn. Ud af de 19 fra regionen er der 2 nye og 17 nuværende elever. Samlet set har vi optaget 19 kvinder og 25 mænd, og ca. 20 elever er på kørsel. 2 elever fra regionen afventer stadig evt. afklaring på betalingstilsagn, og vi optager som sagt dem der får betalingstilsagn.

Årskalender 2021-22 incl. bestyrelsesmøder blev vedtaget. Der er bestyrelsesmøder på følgende mandage kl. 17.30 i 2021-22: 27. september, 6. december, 7. februar og 2. maj.

Økonomisk status p.t.: Vi har en fin økonomi, vi har modtaget lidt over halvdelen af årets tilskud som indtægter, og der er p.t. ikke nogen bemærkninger til udgiftsposterne, ingen konti er i risiko for at blive overskredet. Vi har indbetalt alle de indefrosne feriepenge på 481.000,- kr. til Lønmodtagernes Feriefond.

Personaleorientering: Vi havde en medarbejder i løntilskud i 4 måneder, der bl.a. stod for en øget hygiejneindsats. En lærer er på 4 mdr. barselsorlov, og en lærer er på 3,5 mdr. orlov, for at arbejde på Københavns Universitet. Vores årsvikar fortsætter også næste skoleår.

Evt.: Gert foreslog, at bestyrelsen evt. kunne have et lille formøde før bestyrelsesmøder, for at drøfte dagsordenen m.m. Derudover talte vi lidt om, hvordan bestyrelsens viden, erfaring og kompetencer bedst kunne komme til udtryk. Dette vil blive drøftet på kommende bestyrelsesmøder.

 

Næste bestyrelsesmøde er fælles bestyrelsesmøde mandag d. 27. september kl. 17.30.

 

Med venlig hilsen,

 

Søren Stenkilde

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 8/2 2021

Tilstede: Jørn Jensen, Anders Nielsen, Gert Thomsen, Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek, Dorte Mørk, Morten Lyhne og Søren Stenkilde.

Mødet blev afholdt via Zoom.

Dagsorden

Årsregnskab 2020: Årsregnskabet blev gennemgået, vi har haft lidt højere indtægter end budgetteret, da vi har optaget flere elever fra region Hovedstaden end planlagt, og i den forbindelse ansatte vi en årsvikar, så lønomkostningerne har således også været noget højere end budgetteret. På grund af Corona-nedlukningen i foråret har vi sparet lidt på kørsel og frokost til eleverne, og endvidere aflyste vi idrætsdagen og studieturen, hvilket også gav os lidt færre udgifter. Årets overskud på 218.000,- kr. hensættes til delvis indbetaling af de indefrosne feriepenge på 482.000,- kr., der skal indbetales til LD-fonden i juni 2021. Årsregnskabet blev godkendt af bestyrelsen, og årsregnskab, revisionsrapport og bestyrelsens erklæring underskrives af bestyrelsen, og fremsendes til Københavns kommune til orientering.

Vi har også fået tilbagemelding på det økonomiske tilsyn: ”På baggrund af det indleverede materiale og dialogmøde den 24. juni 2020 er det tilsynets konklusion at Idrætsskolen fortsat har den økonomiske bæredygtighed til at levere tilbud efter servicelovens bestemmelser”.

Orientering fra:

Elever – de deltog ikke i dette Zoom-møde

Lærere – Morten orienterede om den generelle arbejdssituation her i Corona-tiden, hvor vi efterhånden har fået en udmærket dagligdag og undervisningssituation, trods omstændighederne. Lærerne har fundet sig til rette med restriktionerne og får gode dage trods nødundervisning, og kan således godt bedrive god undervisning alt taget i betragtning.

Ledelse – Søren orienterede om, at vi siden sidste bestyrelsesmøde har afholdt elevjulefrokost, informationsaften samt åbent hus online med stor succes. Vi har udskudt vores tegn-til-tale kursus, men planlægger at afholde pædagogisk eftermiddag i marts med oplæg fra Louise Bøttcher, Ph.D i psykologi/lektor i neuropsykologi. Vi er allerede i gang med de første skridt til planlægning af næste skoleår, og senere skal vi også se på den nye generelle overenskomstaftale og den nye arbejdstidsaftale, som organisationerne har indgået.

Bestyrelse – Jørn orienterede om Københavns kommunes faglige og økonomiske omstillingsplan, som Borgercenter Handicap har udarbejdet et udkast til, hvori det bl.a. nævnes, at der fremover vil være langt flere borgere med autismespektrumforstyrelser. Planen indeholder også tanker om evt. at have en meningsfuld hverdag med aktivitetstilbud på bostederne, så der spares transport, og at borgerne evt. kan deltage i de almindelige fritidstilbud. Planen gælder for de næste 4 år.

Elevansøgninger p.t.: Vi har pr. d.d. modtaget i alt 66 ansøgninger, hvilket er rekord på nuværende tidspunkt. Ansøgningerne fordeler sig med 46 fra Københavns kommune, og 20 fra region Hovedstaden. Fra regionen er 10 betalingstilsagn OK, mens vi arbejder på betalingstilsagn fra de øvrige 10.

Økonomisk status p.t.: Vi har allerede modtaget de forventede tilskud fra Københavns kommune, samt betalinger fra regionskommunerne via vores faktureringer. Vi har en fin likvid beholdning i banken, og vores egenkapital i Economics er nu justeret på baggrund af årsregnskabet.

Budget 2021:  Vores budget er baseret på 25 elever fra København hele året, 21 elever fra region Hovedstaden første halvår, 16 elever andet halvår og en årspris 185.000,- hele året. Dette giver os mulighed for at være 8-9 lærere, en sekretær på fuld tid, 1 assistent og en forstander. Dette budget er uden barselsvikar, tilkaldevikarer og evt. ekstra husleje til GMC for idrætslokaler. Generelt vil budgettet være i balance med 25+16 elever og 8 lærere, eller 25+21 elever og 9 lærere. Vi skal op på min. 21 regionselever i 2. halvår, for økonomisk/normeringsmæssigt at have en årsvikar et skoleår. Dette budget er p.t. uden årsvikar i 2. halvår. En årsvikar kræver generelt 3-5 elever – antal årsvikarer afklares hvert år efter 1. april.

Omkostningsgennemgang: Vi er kontinuert bevidste om besparelser/lavere pris på bl.a.: Idrætsrekvisitter, mindre forbrug, ekskursioner, elevarrangementer, forsøger at begrænse kørsel i friluftsliv. Vikarer (ej vikar ved første lærers fravær) Evt. medarbejder i løntilskud eller praktikant i stedet for 1. vikar. Vi prøver at genforhandle aftaler som tøjindkøb, kørsel og forsikring – evt. lavere priser samt nogen overflødige forsikringer. Eventuelt leverandørskift inden for kontormaterialer, vi finder billigste produkter, evt. andet sted, frokost – en samlet, billigere leverandør af sandwich/salat, rengøring – genforhandling af pris/aftale eller leverandørskift osv.

Langsigtet økonomisk situation: De samlede lønomkostninger er naturligvis den største udgiftspost på Idrætsskolen, både på grund af antallet af medarbejdere, samt vores samlede lønanciennitet. Om vi fremover fortsat kan opretholde en fornuftig, økonomisk bæredygtighed vil primært afhænge af antallet af elever fra omegnskommunerne. Erfarne, veluddannede medarbejdere er jo Idrætsskolens stærkeste side, og bl.a. derfor kan lærergruppen måske på længere sigt have ansvar for et større antal elever pr. lærer end i dag. På endnu længere sigt vil lærere der går på pension jo også blive afløst af nyansatte til en lavere startløn.

Corona-situationen: Vi er efterhånden godt vant til at håndtere Corona-situationen, med nødundervisning i små, afgrænsede hold, hvor lidt over halvdelen af de nuværende elever møder op. Indholdet af undervisningen er primært udendørs aktiviteter som vandring m.m. Vi har i næste periode emner som “kroppen i centrum” (SomaMove, motorisk træning og vandring), “miljø – vandring – sundhed” (Skraldeindsamling, fokus på miljø og bæredygtighed, vandring m.m.), “højt til himlen” (Friluftsliv også med mulighed for orienteringsløb, geocatching og de glemte kæmper), “gode ben” (Fitness, løb og cykling) Frokosten er Corona-sikker sandwiches/salat i indpakkede portionsanretninger, og vi opfordrer både elever og personale til at blive testet ugentligt. Ved en evt. lukkesituation er vi i tæt kontakt med Borgercenter Handicap og deres retningslinjer, samt Grøndal Multi Center m.h.t. mulighederne for at være i vore lokaler, dyrke idræt m.v.

Personaleorientering – uden for referat

Evt. – ingen emner

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 3. maj kl. 17.30

 

Med venlig hilsen, Søren Stenkilde

Årsberetning 2020

Idrætsskolen har nu eksisteret i 26 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 20 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2020 optaget i alt 46 elever (25 fra København og 21 fra region Hovedstaden), hvilket er 6 elever mere fra region Hovedstaden end planlagt i budgettet for 2020. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også som altid nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

Som nyt bestyrelsesmedlem til vores bestyrelse har LEV København udpeget Gert Thomsen, efter Jytte Salbæk desværre afgik ved døden. Derudover er der nye elevrepræsentanter fra den nuværende årgang. De øvrige bestyrelsesposter er uforandrede.

Personalemæssigt er vi p.t. 8 faste idrætslærere og en årsvikar, en sekretær/multimediedesigner, en tidligere elev i skånejob, 2-3 frivillige idrætsassistenter og undertegnede som forstander.

Vi har i 2020 selvfølgelig været meget præget af Corona-situationen, og vi var desværre nødsaget til at holde lukket i 2 måneder, fra midten af marts og til midten af maj måned pga. regeringens retningslinjer. Efterfølgende har vi gennemført resten af årets undervisning med stor opmærksomhed på Sundhedsstyrelsens retningslinjer m.h.t. afstand, afspritning, små hold, mundbind osv. Vi nåede heldigvis at optage elever til skoleåret 2020-21 inden nedlukningen i foråret, og har afholdt elevplanssamtaler, pædagogiske dage, procesdage m.m. Årets undervisning er trods Corona-situationen forløbet fint, og i store træk som planlagt.

I 2020 har vi fortsat haft fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, bl.a. i form af en brugerundersøgelse, der bliver udført af Københavns Universitet/Institut for Idræt, der har fået fondsmidler fra Novo Nordisk fonden til undersøgelsen, der i alt forventes at tage ca. 1-2 år.

E-sport som vi indførte som et nyt tema i år, er blevet en stor succes.

Pædagogisk har vi bl.a. fortsat arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed, bl.a. med henblik på brobygning og samarbejde med andre relevante interessenter, undervisningens kvalitet, og vores vision og strategi generelt.

Vi bruger fortsat vores hjemmeside og Facebook meget til information/kommunikation m.m., og vi er nu også aktive på Instagram, Twitter og Linkedin, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen.

Årets resultat er på kr. 218.078 således at egenkapitalen pr. 31/12 2020 andrager kr. 3.125.830.

Vores resultat er således et pænt overskud, som vi forventer at hensætte som delvis indbetaling af indefrosne feriepenge for 2020. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3-4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset som f.eks. nedlukning på grund af Corona, er en egenkapital svarende til 3-4 måneders drift ikke stor.

Forventninger til 2021

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 16-20 elever fra region Hovedstaden fra august 2021.Vi planlægger således at have i alt ca. 41-46 elever, og dermed 8 lærere ansat. Derudover planlægger vi evt. at have en årsvikar, for at have en vis fleksibilitet i.f.h.t. elevantallet. Dette vil vi have klarhed over i løbet af april-maj 2021. Årsprisen pr. elev vil være uforandret,185.000,-kr. pr årselev. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2021.

Nogle af vore fremtidige udfordringer vil stadig være førtidspensionsreformen, flere udviklingshæmmede der kommer i ordinære jobs, evt. kommunale besparelser, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer som f.eks. Corona-situationen. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2021 og årene fremover, og da der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, er der en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor udvikling af undervisningen, nytænkning og innovation, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.

Bestyrelsesmøde mandag d. 23/11 2020

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag 23/11 2020

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Dorte Mørk, Anders Nielsen, Gert Thomsen, Morten Lyhne, Cecilie Tia Engell, Frederik Bille Bergholdt og Søren Stenkilde

Afbud fra: Kirsten Kortbek

Orientering fra:

Elever: Tia og Frederik fortalte om de aktuelle tema’er: E-sport med både spil og fysisk aktivitet, Adventure med mange udfordringer, kropsteater samt volleyball hvor de er ved at lære alle de forskellige typer af slag. Endvidere fortalte de i forlængelse af det afholdte elevrådsmøde lidt om hverdagen her, hvordan de holder Corona-sikre pauser, og hvad planerne er for elevjulefrokosten.

Lærere: Morten orienterede om undervisningen, der naturligvis er præget af Corona-situationen, så vi har opdelt eleverne i 4 hold, der holder sig så adskilt fra hinanden som muligt. Vi har i den forløbne måned haft elevpraktikanter fra både UIU og Maglemosen, vi har aflyst de samlede elevplanssamtaler, men holder dem teamvis/individuelt enten online, eller i nogle tilfælde ved fysiske møder, uden for undervisningstiden. Vi har netop afholdt en lærerig og inspirerende pædagogisk weekend, med oplæg om faglighed fra hver enkelt lærer, samt et oplæg om diagnoser af Anna Marie Langhoff.

Ledelse: Søren fortalte om den aktuelle markedsføring, med udsendelse af brochurer, plakater og flyers, samt indrykning af annoncer i diverse fagblade. Diverse forsikringer er blevet forlænget for det kommende år. Uddannelsesfonden har givet tilsagn om finansiering af uddannelsen som naturterapeut for 2 af skolens lærere.

Bestyrelse: Ingen informationer

Økonomisk status: Vi forventer noget højere indtægter end budgetteret, da vi har optaget 6 regionselever mere end planlagt i budgettet for 2020. De samlede omkostninger forventes at blive nogenlunde som budgetteret, hvor vi har brugt lidt mindre end budgetteret på studietur, kørsel og frokost til eleverne i forlængelse af nedlukningen i marts-april pga. Corona, men har øgede udgifter til årsvikar, håndsprit/mundbind, ny kopimaskine, kurser samt efterregulering af lokalløn til lærergruppen. Samlet set forventes året at ende med et overskud. Den økonomiske status blev taget til efterretning.

Budgetforslag 2021: Vores tilskud fra Socialforvaltningen i Københavns kommune er blevet bekræftet, og tilskuddet fra Kultur- og Fritidsforvaltningen ventes afgjort på Folkeoplysningsudvalgsmødet i december. Begge tilskud er baseret på en forventning om 25 elever fra Københavns kommune. Indtægterne fra Region Hovedstaden er budgetteret på baggrund af en forventning om 21 elever i første halvår, og 16 elever i andet halvår. Årsprisen pr. elev er uændret for 2021. Generelt er budgettet lidt stramt, udelukkende p.g.a. stigende lønomkostninger her hvor vi nærmer os afslutningen af overenskomstperioden med Uddannelsesforbundet, og vi ved først efter 1. april, om vi har tilstrækkeligt antal elever og dermed økonomi til en årsvikar. Budgettet blev vedtaget.

Lokalaftale: Søren og Morten præsenterede den nye lokalaftale, hvor lokallønspuljen er blevet opskrevet i.h.t. overenskomsten med Uddannelsesforbundet, og hvor vi endvidere har justeret fordelingen af lokallønspuljen noget, således at der er et øget tillæg til TR-repræsentanten, et øget tillæg til den vikaransvarlige, et nyt tillæg til den kørselsansvarlige og til kontaktlærerne, samt et lettere revideret tillæg i lokalløn for koordinatoropgaver m.m. i løbet af skoleåret. Tillæg for IT bortfalder. Beløbet til indkøb af idrætstøj er justeret lidt op. Lokalaftalen blev taget til efterretning, og underskrives af Søren og Morten.

Lokalløn: Pga. en fejlprogrammering i et felt i et regneark, og den deraf følgende regnefejl, har hver lærer i perioden 2016-2019 fået lidt over 300,-kr/måned for lidt i lokalløn. Det samlede beløb bliver efterreguleret i november måneds løn. Efterreguleringen blev vedtaget.

Vedtægtsændring: På baggrund af ændring af vores navn, fra ”Idrætsskolen for udviklingshæmmede”, til ”Idrætsskolen – for voksne med udviklingshandicap”, har vi tilpasset vedtægterne til det nye navn, samt rettet et par småting. Vedtægterne blev vedtaget og underskrevet af bestyrelsen.

Forslag til revideret samarbejdsaftale med kommunerne: På vores hjemmeside har vi nogle standardbetingelser vedr. samarbejdsaftale med kommunerne, og set i lyset af risikoen for en nedlukning p.g.a. Corona, har vi i sidste afsnit indsat følgende tekst: ”I tilfælde af force majeure, som f.eks. nedlukning pga. Corona, brand eller andet uforudset, vil Idrætsskolen ikke være i stand til at tilbagebetale et allerede indbetalt beløb, hverken helt eller delvist”.

Corona-situationen: Vi har nu faste procedurer for hvad vi gør i tilfælde af en Corona-smittet elev eller personale, og vi har på vores hjemmeside offentliggjort disse vilkår, som helt følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi har indtil videre haft 2 elever, der var testet positive, og det er lykkedes os at inddæmme smitten ved i første omgang kortvarigt at lukke Idrætsskolen nogle dage, og ved det efterfølgende tilfælde at hjemsende og teste en mindre gruppe elever/lærere. I det daglige er vi naturligvis meget opmærksomme på at holde afstand, bruge mundbind/spritte hænder, og vi har som nævnt inddelt eleverne i 4 faste grupper. Frokosten bliver leveret udefra, sandwich/salat pakket i enkeltportioner.

Hygiejneassistent: Vi har nu en pige i virksomhedspraktik som hygiejneassistent, for at øge vores indsats på oprydning, rengøring og hygiejne, og det har allerede vist sig at være en god indsats.

Evt.: Ingen emner

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 8/2 2021 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde mandag 21/9 2020

Referat fra fælles bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag 21/9 2020

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Dorte Mørk, Anders Nielsen, Gert Thomsen, Morten Lyhne, Daniele Berardino, Tina Wallenstrøm, Jeppe Skjerning, Cecilie Clausen, Jette W. Nelson, Lise Nielsen, Mads Henriksen, Tonni Frandsen, Mariya Mandrup, Cecilie Tia Engell, Frederik Bille Bergholdt og Søren Stenkilde.

Afbud fra: Kirsten Kortbek

Dagsorden

 1. Kort præsentationsrunde – herunder velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen, Gert Thomsen repræsenterende LEV København, og Tia og Frederik, repræsenterende elevgruppen.
 2. Årsplan, temaperioder, koordinatorer, årsarbejdstid og årshjul som er vores samlede grundlag for skoleårets struktur og organisering blev gennemgået af Søren.
 3. Orientering fra:
  • Elever: Tia og Frederik fortalte om de 4 teams, der er navngivet efter de 4 elementer (vand, ild, jord og luft), om de aktuelle temaer de har i denne periode, som er atletik, skovfitness, boldbasis og triatlon , og om valget til elevrådet.
  • Lærerne fortalte om det nye elevhold, hvor vi har optaget 25 elever fra Københavns kommune, og 22 elever fra Region Hovedstaden, så vi i alt har 47 elever, samme antal som sidste skoleår. Heraf er 26 elever på kørsel, og kønsfordelingen er 25 kvinder og 22 mænd. Det er en god, homogen elevgruppe, der er kommet godt fra start.

Arbejdet med elevplaner skal så småt til at begynde, hvor vi bl.a. tager udgangspunkt i formål, ansøgning, optagelsessamtaler, database (ansøgning, bestilling og andet), introperiode (elevsnak og –kontakt), elevgennemgang (alder, tidligere beskæftigelse, boform, diagnose/handicap), hvordan eleven er kommet fra start – hvordan de første 2-3 uger er gået? Adfærd/behov vi skal være særligt opmærksomme på, elevens ressourcer, særlige aftaler, elevplansworkshop, elevplansskrivning (dynamisk dokument) og endelig midtvejsmøde hvor vi introducerer elevplanen for elev/pårørende.

Lærerne orienterede om de kurser vi har for tiden, som er et TRX-kursus, førstehjælpskursus, tegn-til-tale kursus, TR-kursus og evt. et kommende kursus i naturterapi.

I samarbejde med NEXS/Københavns Universitet og støttet af Novo Nordisk fonden, er et projekt jo i gang for at undersøge bevægelse, samvær og livsduelighed for unge udviklingshæmmede. Det overordnede formål med projektet er at undersøge om ét års ophold på Idrætsskolen, med fokus på meningsfuld deltagelse i bevægelse og på socialt samvær, skaber en positiv udvikling og øget livsduelighed for tilbuddets brugere. Undersøgelsen er både kvalitativ/humanistisk-pædagogisk med observationer i udvalgte fag, interviews samt en kvantitativ/fysiologisk undersøgelse med fysiske test og måling af ”færdigheds-fremgang” i udvalgte fag, her på 2.år med test på KU, funktionelle test, accelerometer hos udvalgte elever, færdighedstest i udvalgte fag. Projektet forventes afsluttet sommer 2022.

Vi har i år i alt 3 gode assistenter, en idrætsassistent, en trivselsassistent samt en køkken/serviceassistent, alle 3 er tidligere elever på Idrætsskolen.

 • Ledelsen orienterede om Idrætsskolens navneskift, fra ”Idrætsskolen for udviklingshæmmede”, til ”Idrætsskolen – for voksne med udviklingshandicap”. Der kan læses mere om begrundelsen for navneskiftet på Idrætsskolens hjemmeside under nyheder. Navnet er blevet vedtaget på sidste bestyrelsesmøde 11/5 samt på dette bestyrelsesmøde. Vi har ændret navnet alle relevante steder, og på næste bestyrelsesmøde opdaterer vi vedtægterne i.h.t. det nye navn. Markedsføringen er i fuld gang, med planlægning af nye brochurer og annoncer i alle relevante fagblade. Vi har ændret vores frokosttilbud lidt, således at eleverne 3 gange om ugen får en god sund salat fra Irma, og 2 gange om ugen en sandwich fra Bodenhoff, begge dele pakket i individuelle portioner. Vi har haft økonomisk tilsyn 24/6 ved Linda Larsen fra Borgercenter Handicap, uden andre bemærkninger end at vi skal være opmærksomme på ikke at akkumulere for meget på egenkapitalen.
 • Bestyrelsen orienterede om Københavns kommunes budget for 2021, der ikke ser ud til at indebære nogen ændringer m.h.t. Idrætsskolens økonomi. Dorte fortalte om Ole Ansbjergs pensions-reception, hvor hun holdt en flot tale bl.a. om Idrætsskolen.

 

 1. Mariya, multimediedesigner, orienterede om vores nye hjemmeside, der blev produceret under Corona-nedlukningen, om vores øgede tilstedeværelse på og brug af Facebook og Instagram, samt viste et par små videoklip om dette års elever.
 2. Økonomisk status p.t. blev gennemgået af Søren. Vi har større indtægter end budgetteret fra Region Hovedstaden, da vi har optaget flere elever end budgetteret fra omegnskommunerne. Vi forventer lidt lavere omkostninger end budgetteret på kørsel og kantine pga. Corona-nedlukningen i 2 måneder, og vi får lidt højere udgifter end budgetteret på diverse elevomkostninger pga. uforudset indkøb af håndsprit og mundbind, samt på telefonudgifter pga. indkøb at nyt stationært IP telefonanlæg til kontor/lærerværelse. Ultimo 2020 forventer vi at skulle indbetale feriepengeforpligtelser i.h.t. den nye ferielov. Årets resultat forventes at blive positivt.
 3. Corona-situationen – betydning for Idrætsskolen: Morten præsenterede et oplæg, der viste hvordan hverdagen på Idrætsskolen er forandret pga. Corona-situationen. Vi tager naturligvis alle de forholdsregler vi kan, for at undgå der skulle opstå smitte på Idrætsskolen. Eleverne møder omklædt hjemmefra, og bader forskudt. Eleverne er opdelt i 4 hold, i 4 lokaler, og undervisningen er primært udendørs. Alle holder afstand, spritter af, vi spiser frokost som beskrevet ovenfor, eleverne har mundbind på i busserne. Flere bosteder har indført besøgsrestriktioner, men alle Borgercenter Handicaps dagtilbud er åbne. Vi er opmærksomme på den risiko der er ved at være 47 elever og 13 ansatte på Idrætsskolens indendørs areal, og med de undervisningsaktiviteter indenfor idræt vi gennemfører. Dette medfører også ændrede arbejdspræmisser for lærergruppen, med ekstra opgaver = mindre tid til kerneopgaven, lærerne oplever de løber stærkere. Ingen naturlig struktur til at møde eleverne/teamelever, dvs. fragmenterede grupper – satellitter. Der har i den forgangne uge været 6 lærere til test, med den ventetid der er før/efter testen, og med de udfordringer det giver for Idrætsskolen. BUPL/DLF vil henvende sig til regeringen, og forespørge om lærere/pædagoger kan prioriteres i test-situationer.
 4. Pædagogisk udviklingsarbejde/v. Mads: Kendetegn og præmisser for Idrætsskolen som pædagogisk institution og -arbejdsplads. På Idrætsskolen ønsker vi i 2020-21 på pædagogiske dage at sætte fokus på 2 hovedemner: Faglighed og diagnoser. Faglighed omhandler både definition/debat af selve begrebet, samt nedenstående punkter. Diagnoser drejer sig om en øget teoretisk viden om de forskellige typer af diagnoser, vore elever kan have. Målet er at koble mere teori til vores praksis, så vi kan øge vores samlede viden og tage nogle mere velfunderede faglige debatter, og således højne den faglige kvalitet på Idrætsskolen. Arbejdet med faglighed kommer til at indeholde følgende emner: Specialundervisning – specialpædagogik, professionel lærer-faglighed, læring/metoder/pædagogiske tilgange, observation/iagttagelse, lærerrollen (1-9 lærere), undervisningens organisering, undervisningsdifferentiering, holddannelse i specialundervisning, samspillet med eleverne, elevinddragelse, elevplanens rolle i undervisningen, evaluering af undervisningen samt dokumentation. Desuden et oplæg om diagnoser og udviklingsforstyrrelser v/Anna Marie Langhoff.
 5. – ingen emner

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 23/11 2020 kl. 17.30

Med venlig hilsen, Søren Stenkilde